Постанова

Верховної Ради України

Про Премію Верховної Ради України молодим ученим

Відповідно до норм законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», частини другої статті 48 Регламенту Верховної Ради України, а також з метою розвитку вітчизняної науки і техніки, покращення підтримки молодих вчених, створення додаткових можливостей і стимулів для проведення ними фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, підвищення престижності Премії Верховної Ради України молодим ученим Верховна Рада України постановляє:

1. Заснувати 30 премій Верховної Ради України молодим ученим (далі - Премія), розмір кожної з них становить шістдесят прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня року, наступного за роком подання робіт на отримання Премії.

2. Установити, що Премія щороку присуджується молодим ученим - громадянам України віком до 35 років, якщо вчений має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або до 40 років, якщо вчений має науковий ступінь доктора наук за отримані вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень.

3. Затвердити Положення про Премію Верховної Ради України молодим ученим, опис диплома та опис нагрудного знака лауреата Премії (додатки 1, 2, 3).

4. Кабінету Міністрів України щорічно під час розроблення проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати бюджетні призначення Апарату Верховної Ради України, необхідні для здійснення заходів з виплати Премії та вручення відповідних дипломів і нагрудних знаків.

5. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття і застосовується для конкурсного відбору робіт на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік і наступні роки.

6. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 16 березня 2007 року № 775-V «Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок».

Визначити, що вручення Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік здійснюється відповідно до Положення про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» від 16 березня 2007 року № 775-V.

Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ.

м. Київ,

5 лютого 2019 року.

№ 2675-VІІІ.

Додаток 1

до Постанови

Верховної Ради України

від 5 лютого 2019 року № 2675-VІІІ

ПОЛОЖЕННЯ

про Премію Верховної Ради України молодим ученим

1. Премія Верховної Ради України молодим ученим запроваджується для молодих учених - громадян України за отримані вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень, зокрема:

відкриті раніше невідомі закономірності, отримані принципово нові наукові результати, розроблені нові наукові теорії та концепції, що одержали практичне підтвердження і визнання в Україні та/або за її межами;

розроблені нові засоби, пристрої, речовини, створені нові штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, здійснені докорінні їх удосконалення або використання за новим призначенням, що підтверджується відповідними патентами, та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

створені нові об’єкти техніки (засоби, пристрої), технологічні процеси, що за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або перевищують його (підтверджується патентами про винахід) та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

створені нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів.

2. Висунення робіт на присудження Премії проводиться вченими (науковими, науково-технічними, технічними) радами наукових установ або організацій, закладів вищої освіти, підприємств України, у яких усі або хоча б перший вчений із колективу претендентів працює і в яких була здійснена основна частина дослідження (далі - Вчена рада), із забезпеченням широкого обговорення, гласності й відкритості.

Інструкція з оформлення і подання документів, а також порядку їх розгляду (далі - Інструкція) затверджується Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Колектив претендентів на присудження однієї Премії не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання роботи і кожному з претендентів має належати значний творчий внесок.

У разі присудження Премії колективу авторів її грошова частина ділиться між ними порівну.

Премія може присуджуватися авторові (колективу співавторів) один раз.

Вчені, які одноосібно або у складі колективу авторів стали лауреатами премії Президента України для молодих вчених або Державної премії України в галузі науки і техніки, можуть подавати свої нові роботи виключно за наукові результати, які не увійшли до подань на зазначені премії, та висуватися Вченими радами на Премію.

Вчена рада не може протягом одного року висувати кандидатури молодого науковця на отримання іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук та його роботи (або роботи колективу науковців за участю цього науковця) на присудження Премії, а також висувати одну і ту саму роботу на Премію і премію Президента України для молодих вчених або Державну премію України в галузі науки і техніки. У разі порушення цієї вимоги подання не будуть розглядатися.

Претендентам на присудження Премії станом на 1 квітня включно року проведення конкурсу має бути менше 40 років, якщо вчений має науковий ступінь доктора наук, або менше 35 років, якщо вчений має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня і не має наукового ступеня доктора наук.

3. Наукові установи або організації, заклади вищої освіти, підприємства за рішенням Вчених рад з 2 січня до 1 березня включно подають два примірники роботи для присудження Премії за поточний рік, оформлені відповідно до Інструкції, до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, відповідних національних галузевих академій наук України, центральних органів виконавчої влади. Зазначені роботи можуть також подаватися відповідно до місця розташування наукової установи або організації, закладу вищої освіти, підприємства до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад.

Третій примірник роботи на присудження Премії зберігається у Вченій раді.

4. Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, національні галузеві академії наук України, центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради розглядають подані їм роботи на присудження Премії та у разі підтримки подають до 1 квітня включно до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти своє рішення з клопотанням про присудження Премії та два примірники роботи.

5. Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти для розгляду та конкурсного відбору претендентів на присудження Премії створюється конкурсна комісія з присудження Премії (далі - Конкурсна комісія).

Конкурсну комісію очолює голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти або один із його заступників. До складу Конкурсної комісії залучаються народні депутати України, а також за згодою провідні вчені - експерти з різних наукових напрямів, представники провідних наукових державних та громадських організацій. Члени Конкурсної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах. Склад Конкурсної комісії затверджує Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти. Періодичність проведення засідань Конкурсної комісії визначається її головою.

Для широкого ознайомлення громадськості з претендентами на присудження Премії та їхніми працями відповідна інформація публікується в установленому порядку в газеті Верховної Ради України «Голос України» та розміщується на офіційному веб-сайті Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Рецензії, відгуки, зауваження, що надходять до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, на роботи претендентів на присудження Премії враховуються під час прийняття рішення Конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу.

Засідання Конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу. За результатами конкурсу Конкурсною комісією приймається рішення з відповідним поданням переможців конкурсу на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Рішення Конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Конкурсної комісії.

Члени Конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору пропозицій претендентів та голосування, про що зобов’язані повідомити до початку розгляду питання по суті. Член Конкурсної комісії, у якого виявлено потенційний конфлікт інтересів, утримується від голосування з питань, що його становлять.

За умови отримання кількома роботами однакового рейтингового бала додатково враховується рівномірне представлення всіх пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, регіональний та гендерний аспекти.

6. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти на своєму засіданні розглядає подання Конкурсної комісії та приймає рішення про його підтримку і направлення на розгляд до Верховної Ради України.

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти може повернути на повторний розгляд подання Конкурсної комісії із зазначенням обґрунтованих підстав, про що приймає вмотивоване рішення.

Член Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, в якого виявлено потенційний конфлікт інтересів, утримується від голосування з питань, що його становлять, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти щорічно до 1 листопада вносить до Верховної Ради України подання про присудження Премії з проектом відповідної постанови Верховної Ради України, що підписують за бажанням народні депутати України - члени комітету.

7. Верховна Рада України щорічно до 31 грудня приймає постанову про присудження Премії за відповідний рік. Щороку на конкурсних засадах присуджується до 30 премій Верховної Ради України молодим ученим, розмір кожної з них становить шістдесят прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня року, наступного за роком подання робіт на Премію.

8. Відповідно до прийнятої постанови Голова Верховної Ради України за поданням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти видає розпорядження про виплату Премії за відповідний рік та вручення лауреатам диплома і нагрудного знака встановленого зразка.

9. Особам, яким присуджено Премію, присвоюється звання лауреата Премії Верховної Ради України молодим ученим та в урочистій обстановці у приміщенні Верховної Ради України вручаються диплом і нагрудний знак установленого зразка Головою Верховної Ради України або за його дорученням Першим заступником чи заступником Голови Верховної Ради України.

10. Оформлення дипломів лауреатів Премії, їх облік та реєстрація, а також облік нагрудних знаків лауреатів здійснюються Управлінням кадрів Апарату Верховної Ради України.

11. Виплата лауреатам Премії її грошової частини здійснюється за рахунок коштів, передбачених кошторисом Верховної Ради України.

Диплом і нагрудний знак лауреата Премії, який помер, залишаються його близьким родичам (або їм передаються) довічно. Невиплачена грошова частина Премії переходить у спадщину в установленому порядку.

Додаток 2

до Постанови

Верховної Ради України

від 5 лютого 2019 року

№ 2675-VІІІ

ОПИС

Диплома лауреата Премії Верховної Ради України молодим ученим

Диплом лауреата Премії Верховної Ради України молодим ученим (далі - Диплом) складається з обкладинки і вкладного листка.

Обкладинка Диплома має форму прямокутника розміром 320х440 міліметрів, складеного в один згин по лінії довгої сторони.

На лицьовому боці обкладинки вгорі міститься тиснене фарбою золотистого кольору зображення фасаду будинку Верховної Ради України, у центрі - слова «Диплом лауреата Премії Верховної Ради України молодим ученим».

Обкладинка виготовляється з твердого картону, зовнішній бік якого обтягнутий шкірімітом синього кольору. Всередині обкладинки у місці її згину закріплюється синьо-жовта муарова стрічка кольорів Державного Прапора України (співвідношення синього кольору до жовтого - 1:1) для вкладного листка.

Вкладний листок виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має форму прямокутника розміром 297х420 міліметрів, складеного в один згин по лінії довгої сторони. Ліва внутрішня частина вкладки представляє собою площину пастельно-жовтого кольору, обрамлену рамкою, що утворена бордюром із графічного зображення гілок калини золотистого кольору на синьому фоні.

У нижній площині лівої внутрішньої частини вкладного листка розташовано кольорове фотографічне зображення будинку Верховної Ради України, у верхній - напис фарбою золотистого кольору: «Диплом».

У написанні слова «Диплом» використовується давньослов’янський шрифт «Іжиця».

Права внутрішня частина вкладного листка представляє собою площину пастельно-жовтого кольору із світло-блакитним зображенням малого Державного Герба України по всьому її полю і рамки, що утворена бордюром із графічного зображення гілок калини золотистого кольору на синьому фоні.

На полі правої внутрішньої частини вкладного листка фарбою золотистого кольору друкується текст: «Лауреату Премії Верховної Ради України молодим ученим», прізвище, ім’я та по батькові лауреата у давальному відмінку та постанова Верховної Ради України, якою присуджено Премію.

Диплом скріплюється підписом Голови Верховної Ради України та гербовою печаткою Верховної Ради України.

Додаток 3

до Постанови

Верховної Ради України

від 5 лютого 2019 року

№ 2675-VІІІ

ОПИС

нагрудного знака лауреата Премії Верховної Ради України молодим ученим

Нагрудний знак лауреата Премії Верховної Ради України молодим ученим (далі - нагрудний знак) має форму кола діаметром 30 міліметрів з опуклим бортиком уздовж зовнішнього краю і увінчаний спадаючими фалдами стрічки у верхній частині.

У центрі лицьового боку нагрудного знака розміщено силуетне зображення фасаду будинку Верховної Ради України на тлі сонця. Фасад будинку Верховної Ради України композиційно розміщено в центрі кола, утвореного розташованим унизу написом «Україна» і розбіжними від нього догори двома лавровими гілками. Усі зображення рельєфні.

На зворотному боці нагрудного знака розміщено напис рельєфними літерами: «Премія Верховної Ради України молодим ученим». Над написом розташовано зображення малого Державного Герба України.

Нагрудний знак за допомогою прямокутного вушка з’єднується з фігурною колодкою, обтягнутою синьо-жовтою муаровою стрічкою кольорів Державного Прапора України (співвідношення кольорів 1:1).

Нагрудний знак виготовлено з латуні з подальшими позолотою та електрополіруванням.

Знак прикріплюється до одягу шпилькою, закріпленою горизонтально на зворотному боці колодки.