Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):

1) абзац третій частини першої статті 5 викласти в такій редакції:

«Державного бюро розслідувань — оперативними, оперативно-технічними, внутрішнього контролю, забезпечення особистої безпеки»;

2) третє речення частини третьої статті 9 після слів «Директором Державного бюро розслідувань» доповнити словами «або його уповноваженим заступником, керівником територіального органу або його уповноваженим заступником»;

3) перше речення частини другої статті 91 після слів «Директором Державного бюро розслідувань» доповнити словами «або його уповноваженим заступником».

2. У Законі України «Про Державне бюро розслідувань» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 6, ст. 55 із наступними змінами):

1) у пункті 1 частини першої статті 7 слова «слідчі та негласні слідчі» замінити словами «оперативно-розшукову діяльність, слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові)»;

2) частину п’яту статті 9 після слів «юридичними особами» доповнити словами «публічного права»;

3) у статті 13:

частину першу доповнити абзацами такого змісту:

«Директором територіального органу Державного бюро розслідувань може бути громадянин України, який:

має вищу юридичну освіту;

має стаж роботи в галузі права не менше семи років (після здобуття вищої освіти);

має досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років;

вільно володіє державною мовою.

Керівником підрозділу центрального апарату Державного бюро розслідувань може бути громадянин України, який:

має вищу освіту відповідно до напряму діяльності підрозділу;

має стаж роботи у відповідній сфері не менше семи років;

має досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років;

вільно володіє державною мовою.

Не може бути призначена на посади директора територіального органу, керівника підрозділу центрального апарату Державного бюро розслідувань особа, яка підпадає під обмеження, встановлені статтею 15 цього Закону»;

у пункті 2 частини третьої слово та цифри «статті 11» замінити словом та цифрами «статті 12»;

4) третє речення частини третьої статті 14 замінити двома реченнями такого змісту: «Призначення на посади у Державному бюро розслідувань, крім посад, визначених у частині першій статті 10, частині першій статті 13 та частині першій статті 24 цього Закону, здійснюється за результатами відкритого конкурсу, що проводиться конкурсною комісією з проведення конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань, положення про яку затверджує Директор Державного бюро розслідувань. Конкурс проводиться у порядку, затвердженому Директором Державного бюро розслідувань на основі Типового порядку проведення відкритого конкурсу, затвердженого Кабінетом Міністрів України»;

5) доповнити статтями 141 і 142 такого змісту:

«Стаття 141. Присяга осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань

1. Особи, які вперше призначаються на посади рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань та у відповідних випадках пройшли встановлений строк стажування, складають присягу такого змісту:

«Я, (прізвище, ім’я та по батькові), вступаючи на службу до Державного бюро розслідувань, усвідомлюючи свою високу відповідальність, клянуся завжди залишатися відданим Українському народові, неухильно додержуватися Конституції та законів України, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну та іншу охоронювану законом таємницю».

2. Особа рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань підписує текст присяги, що зберігається в її особовій справі. Порядок складення присяги встановлює Директор Державного бюро розслідувань.

Стаття 142. Спеціальні звання осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань

1. Установлюються такі спеціальні звання осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань:

1) спеціальне звання рядового складу — рядовий Державного бюро розслідувань;

2) спеціальні звання молодшого начальницького складу:

капрал Державного бюро розслідувань;

сержант Державного бюро розслідувань;

старший сержант Державного бюро розслідувань;

3) спеціальні звання середнього начальницького складу:

молодший лейтенант Державного бюро розслідувань;

лейтенант Державного бюро розслідувань;

старший лейтенант Державного бюро розслідувань;

капітан Державного бюро розслідувань;

4) спеціальні звання старшого начальницького складу:

майор Державного бюро розслідувань;

підполковник Державного бюро розслідувань;

полковник Державного бюро розслідувань;

5) спеціальне звання вищого начальницького складу — генерал-майор Державного бюро розслідувань.

2. Присвоєння і позбавлення спеціальних звань, а також пониження і поновлення у спеціальному званні здійснюються в установленому порядку»;

6) текст статті 17 викласти в такій редакції:

«1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Державного бюро розслідувань здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансування Державного бюро розслідувань за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України або проектами міжнародної технічної допомоги, зареєстрованими в установленому порядку.

2. Забезпечення Державного бюро розслідувань необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для службової діяльності здійснюється Кабінетом Міністрів України.

3. Гарантується повне і своєчасне фінансування Державного бюро розслідувань в обсязі, достатньому для його належної діяльності.

4. У кошторисі Державного бюро розслідувань передбачається створення фонду для проведення оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій»;

7) у статті 20:

частину третю викласти в такій редакції:

«3. Заробітна плата працівників Державного бюро розслідувань складається з:

1) посадового окладу;

2) доплати за вислугу років;

3) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;

4) доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця;

5) доплати за науковий ступінь.

Розмір премії не може перевищувати 30 відсотків посадового окладу працівника Державного бюро розслідувань»;

пункт 6 частини четвертої після слова «слідчий» доповнити словом «оперуповноважений»;

частину восьму викласти в такій редакції:

«8. Доплати за спеціальне звання, почесне звання, науковий ступінь та ранг державного службовця здійснюються в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України»;

8) частину першу статті 24 доповнити абзацом третім такого змісту:

«Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посади керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних органів Державного бюро розслідувань визначаються абзацами сьомим — дванадцятим частини першої статті 13 цього Закону»;

9) в абзаці другому частини першої статті 25 слова «на основі Типового положення про Дисциплінарну комісію центрального органу виконавчої влади, затвердженого Кабінетом Міністрів України» виключити;

10) розділ V доповнити статтею 31 такого змісту:

«Стаття 31. Печатка Державного бюро розслідувань

1. Державне бюро розслідувань є юридичною особою публічного права і має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням».

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,

16 травня 2019 року.

№ 2720-VІІІ.