Закон України

Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про оборону України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 49, ст. 420 із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити абзацами вісімнадцятим — двадцять другим такого змісту:

«військова стандартизація — діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня упорядкування у сфері оборони;

військовий стандарт — стандарт, прийнятий органом військової стандартизації, що встановлює для загального і неодноразового використання правила та настанови щодо діяльності у сфері оборони і спрямований на досягнення оптимального ступеня упорядкування у зазначеній сфері. Для цілей цього Закону до військових стандартів також належать стандарти НАТО та стандарти у сфері оборони держави — члена НАТО;

стандарт НАТО — стандарт, розроблений, прийнятий та опублікований Організацією Північноатлантичного договору;

стандарт у сфері оборони держави — члена НАТО — стандарт, розроблений, прийнятий та опублікований державою — членом Організації Північноатлантичного договору;

орган військової стандартизації — орган військового управління, до функцій якого віднесено розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів»;

2) статтю 3 після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«здійснення військової стандартизації».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий — двадцять перший вважати відповідно абзацами двадцятим — двадцять другим;

3) частину другу статті 10 після абзацу тринадцятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

«забезпечує нормативно-правове регулювання відносин у сфері військової стандартизації;

встановлює порядок розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів;

визначає орган військової стандартизації з числа підпорядкованих органів військового управління».

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим — дев’ятнадцятим;

4) частину третю статті 11 після абзацу дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«розробляє та застосовує військові стандарти в межах своїх повноважень».

У зв’язку з цим абзаци двадцятий і двадцять перший вважати відповідно абзацами двадцять першим і двадцять другим;

5) частину третю статті 12 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

«розробляють та застосовують військові стандарти в межах своїх повноважень».

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;

6) частину першу статті 13 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«розробляють та застосовують військові стандарти».

У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим.

2. У Законі України «Про стандартизацію» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 31, ст. 1058; 2015 р., № 14, ст. 96):

1) частину другу статті 2 після слів «лікарські засоби» доповнити словами «військові стандарти»;

2) частину четверту статті 23 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити розроблення Міністерством оборони України нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ, 6 червня 2019 року.

№ 2742-VІІІ.