Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій інформує, що відповідно до постанов Верховної Ради України "Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук" від 5 лютого 2019 р. № 2676-VIII, "Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України" від 29 жовтня 2019 року № 241-IX та Рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 10.07.2019 до протоколу № 111 на конкурс на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук у 2020 році до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій надійшли наступні роботи претендентів: 

1)  Алескерова Юлія Володимирівна - доктор економічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України): 
"Система сільськогосподарського страхування в Україні".
2)  Ананьєва Ольга Михайлівна - доктор технічних наук, доцент кафедри Українського державного університету залізничного транспорту МОН України:
"Підвищення безпеки руху поїздів шляхом забезпечення електромагнітної сумісності систем залізничної автоматики з тяговим рухомим складом".
3)  Безлюдна Віта Валеріївна - доктор педагогічних наук, завідувач кафедри Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини МОН України:
"Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948-2016 рр.)".
4)  Бєлікова Надія Володимирівна - доктор економічних наук, учений секретар Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України (далі - НАН України):
"Теоретичні аспекти формування державної політики регіонального розвитку в умовах економічних реформ".
5)  Білоус Андрій Михайлович - доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України:
"Вплив порушень у лісах на їх екосистемні послуги".
6)  Блінов Ігор Вікторович - доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України:
"Розвиток наукових основ функціонування конкурентного ринку електричної енергії України в умовах його об'єднання з ринками країн Європейського Союзу".
7)  Бурлака Володимир Володимирович - доктор технічних наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет" МОН України:
"Розроблення зварювальних джерел живлення зі спеціальними технологічними характеристиками".
8)  Василишин Роман Дмитрович - доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України:
"Концептуальні засади та нормативно-інформаційне забезпечення розвитку лісової біоенергетики в Україні".
9)  Гараніна Ольга Олександрівна - доктор технічних наук, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України:
"Нанотехнології при опорядженні текстильних матеріалів з використанням наностану барвників".
10)  Гнатюк Сергій Олександрович - доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету МОН України: 
"Методи та засоби забезпечення конфіденційності і цілісності даних в критичній інформаційній інфраструктурі держави".
11)  Гурко Олена Василівна - доктор філологічних наук, професор кафедри Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України:
"Комунікативна специфіка стверджувальних експлікаторів в українській та англійській мовах".
12)  Гутник Віталій Володимирович - доктор юридичних наук, доцент кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України:
"Збройний конфлікт в Україні 2014-2019 рр.: проблеми застосування норм міжнародного гуманітарного права".
13)  Данько Юрій Іванович - доктор економічних наук, проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету МОН України:
"Маркетингові механізми управління конкурентоспроможністю вітчизняної агропродовольчої продукції".
14)  Дорошенко Катерина Вікторівна - доктор технічних наук, доцент кафедри Національного авіаційного університету МОН України:
"Методика оптимізації аероакустичних характеристик співвісних гвинтовентиляторів перспективних турбогвинтовентиляторних двигунів".
15)  Драган Іван Олександрович - доктор наук з державного управління, завідувач кафедри Житомирського державного технологічного університету МОН України:
"Удосконалення механізмів реалізації державної демографічної політики в Україні".
16)  Дубина Максим Вікторович - доктор економічних наук, доцент кафедри Чернігівського національного технологічного університету МОН України:
"Прикладні аспекти формування моделей фінансової поведінки економічних агентів в умовах діджиталізації бізнесу: психометричний, біхевіористичний та інформаційний виміри".
17)  Дубінін Євген Олександрович - доктор технічних наук, доцент кафедри Харківського національного автомобільно-дорожнього університету МОН України:
"Підвищення безпеки використання шарнірно-зчленованих колісних машин шляхом впровадження інтелектуальної системи".
18)  Єременко Олександра Сергіївна - доктор технічних наук, професор кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України:
"Підвищення кібер-стійкості інфокомунікаційних мереж засобами безпечної та відмовостійкої маршрутизації".
19)  Єрмакова Ольга Анатоліївна - доктор економічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України:
"Формування регіональної інноваційної політики в умовах реформування місцевого самоврядування".
20)  Заболоцький Тарас Миколайович - доктор економічних наук, професор кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України: 
"Поглиблений статистичний аналіз в управлінні портфелем фінансових актів".
21)  Забуранна Леся Валентинівна - доктор економічних наук, професор кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України:
"Формування інноваційних напрямів розвитку сільського підприємництва в Україні з урахуванням чинника євроінтеграції".
22)  Зайцев Роман Валентинович - доктор технічних наук, завідувач кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України:
"Дослідження впливу робочої температури на ефективність плівкових сонячних елементів для комбінованих фотоенергетичних систем". 
23)  Звонар Віктор Павлович - доктор економічних наук, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України:
"Новітні інструменти соціально-економічного розвитку".
24)  Ільницький Василь Іванович - доктор історичних наук, завідувач кафедри Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка МОН України:
"Політика пам'яті в Україні щодо радянських репресій у західних областях (1939-1953 рр.): досвід і шляхи удосконалення".
25)  Казмірчук Світлана Володимирівна - доктор технічних наук, завідувач кафедри Національного авіаційного університету МОН України:
"Прикладні системи оцінювання ризиків інформаційної безпеки".
26)  Касьянов Павло Олегович - доктор фізико-математичних наук, директор Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України та НАН України:
"Конструктивні результати існування і теореми регулярності для всіх слабких розв'язків класів нелінійних систем".
27)  Клим Галина Іванівна - доктор технічних наук, професор кафедри Національного університету "Львівська політехніка" МОН України:
"Модифіковані функціональні наноматеріали для сенсорики та спеціалізованих інформаційно-вимірювальних систем".
28)  Коваль Віктор Васильович - доктор економічних наук, завідувач кафедри Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету МОН України:
"Управління сталим розвитком економіки замкненого циклу в Україні".
29)  Колодяжна Анастасія Олегівна - доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України:
"Методи асиметричного синтезу сполук біологічного і фармацевтичного призначення".
30)  Кополовець Іван Іванович - доктор медичних наук, старший науковий співробітник Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет" МОН України:
"Пошук потенційних предикторів розвитку атеросклерозу та індикаторів прогресії судинного захворювання".
31)  Кравець Руслан Андрійович - доктор педагогічних наук, старший викладач кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України:
"Електронний навчально-методичний комплекс формування полікультурної компетентності студентів аграрних закладів вищої освіти".
32)  Кузьменко Ольга Віталіївна - доктор економічних наук, завідувач кафедри Сумського державного університету МОН України:
"Модернізація системи фінансового моніторингу як інструмент протидії легалізації кримінальних доходів та підвищення фінансово-економічної безпеки держави".
33)  Кулібаба Роман Олександрович - доктор сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України:
"Дослідження закономірностей мікроеволюційних процесів та експресії продуктивних ознак у популяціях великої рогатої худоби різних порід української селекції за комплексом молекулярно-генетичних маркерів (PCR-RFLP, SSR)".
34)  Кучай Олександр Володимирович - доктор педагогічних наук, доцент кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України:
"Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі закладів вищої освіти".
35)  Лайко Олександр Іванович - доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України:
"Теоретико-методологічні засади податкового стимулювання розвитку економіки України в умовах реформи місцевого самоврядування".
36)  Ларін Олексій Олександрович - доктор технічних наук, директор навчально-наукового інженерно-фізичного інституту Національного технічного університету "Харківський  політехнічний інститут" МОН України: 
"Розробка методів математичного моделювання нових та композиційних матеріалів для оцінки ресурсу та прогнозування надійності елементів конструкцій в умовах їх нелінійної та випадково динамічної поведінки".
37)  Лисенков Едуард Анатолійович - доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського МОН України:
"Перколяційна поведінка електро- та теплопровідності багатофункціональних полімерних нанокомпозитних матеріалів, які містять вуглеці нанотрубки".
38)  Литвин Віталій Сергійович - доктор політичних наук, доцент кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України:
"Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові особливості, наслідки, впливи, ризики і перспективи різних типів напівпрезидентської системи правління: загальноєвропейський та український контексти".
39)  Литвинчук Ірина Леонідівна - доктор економічних наук, керівник науково-навчального центру інтелектуальної власності, інноватики та управління проектами Житомирського національного агроекологічного університету МОН України:
"Адміністрування систем інтелектуальної власності в умовах технологічних викликів".
40)  Лізунов Вячеслав Вячеславович - доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України:
"Ефекти динамічної дифракції у когерентній рентгенівській дифракційній мікроскопії".
41)  Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна - доктор технічних наук, доцент кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України:
"Розробка мультиагентної технології моніторингу процесу функціонування розподілених інформаційних систем для розпізнавання та блокування кібератак на основі Data Science".
42)  Люльов Олексій Валентинович - доктор економічних наук, доцент кафедри Сумського державного університету МОН України:
"Макроекономічна стабільність національної економіки: від екологічних, політичних, економічних та соціальних потрясінь до конвергентної моделі розвитку".
43)  Ляшук Роман Миколайович - доктор юридичних наук, начальник кафедри Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Державної прикордонної служби України:
"Правове регулювання діяльності органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України".
44)  Макаренко Інна Олександрівна - доктор економічних наук, доцент кафедри Сумського державного університету МОН України:
"Забезпечення прозорості та нівелювання інформаційної асиметрії у діяльності українських підприємств як базис фінансування Цілей сталого розвитку". 
45)  Маринич Олександр Віталійович - доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України:
"Регенерація у випадкових комбінаторних структурах".
46)  Масич Віталій Васильович - доктор педагогічних наук, доцент кафедри Української інженерно-педагогічної академії МОН України:
"Формування творчої компетентності майбутніх фахівців у процесі комп'ютерного моделювання лабораторних робіт з фізики".
47)  Мельниченко Олександр Віталійович - доктор економічних наук, професор кафедри Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України:
"Перспективи використання штучного інтелекту в системі оподаткування".
48)  Молодецька Катерина Валеріївна - доктор технічних наук, керівник навчально-наукового центру інформаційних технологій Житомирського національного агроекономічного університету МОН України:
"Методологічні засади побудови системи захисту інформаційного простору соціальних інтернет-сервісів".
49)  Москаленко Олександра Миколаївна - доктор економічних наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" МОН України:
"Формування моделі соціально-економічного розвитку України в умовах її виходу з системної кризи".
50)  Москалець Тетяна Захарівна - доктор біологічних наук, завідувач лабораторії Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України:
"Створення та оцінка вихідного матеріалу обліпихи крушиноподібної, калини звичайної, береки лікарської та інших малопоширених плодово-ягідних культур для подальшої їх екологічної селекції".
51)  Назаренко Інна Миколаївна - доктор економічних наук, професор кафедри Сумського національного аграрного університету МОН України:
"Діагностика економічної безпеки підприємств в контексті транспарентності бізнесу: методологічні та організаційні засади".
52)  Нефьодов Дмитро Валерійович - доктор історичних наук, доцент кафедри Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського МОН України:
"Робітництво УРСР у повоєнну добу (1946-1991 рр.): історіографія проблеми".
53)  Оробченко Олександр Леонідович - доктор ветеринарних наук, завідувач лабораторії Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" Національної академії аграрних наук України:
"Встановити антимікотичну дію наночасток Арґентуму і Купруму та вивчити їх токсикологічні властивості на лабораторних тваринах".
54)  Ортіна Ганна Володимирівна - доктор наук з державного управління, виконуючий обов'язки завідувача кафедри Таврійського державного агротехнологічного університету МОН України:
"Формування стратегії управління сталого розвитку громад в умовах децентралізації".
55)  Павліков Володимир Володимирович - доктор технічних наук, проректор з наукової роботи Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" МОН України:
"Розвиток статистичної теорії синтезу активних, пасивних та активно-пасивних радарів".
56)  Павлов Костянтин Володимирович - доктор економічних наук, доцент кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки МОН України:
"Формування та регулювання конкурентних відносин на регіональних ринках житла України".
57)  Палій Андрій Павлович - доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри Харківського національного технічного університету сільськогосподарських наук імені Петра Василенка МОН України:
"Обґрунтування, розробка та ефективність застосування інноваційних технологій і технічних рішень у молочному скотарстві".
58)  Панчук Ростислав Русланович - доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту біології клітини НАН України;
"Молекулярні механізми долання набутої стійкості злоякісних клітин до хіміотерапії експериментальними протипухлинними препаратами".
59)  Пастернак Ярослав Михайлович - доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Луцького національного технічного університету МОН України:
"Методи аналізу фізико-механічних полів в анізотропних термомагнітоелектропружних тілах із нитчастим включенням".
60)  Пітин Мар'ян Петрович - доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор кафедри Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського МОН України:
"Теоретико-методичні засади удосконалення теоретичної підготовки в різних видах спорту". 
61)  Плахтій Тетяна Федорівна - доктор економічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України:
"Розвиток організації обліку на умовах концепції ощадливості".
62)  Покутний Олександр Олексійович - доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту математики НАН України:
"Крайові задачі для еволюційних рівнянь та їх застосування".
63)  Попов Олександр Олександрович - доктор технічних наук, виконуючий обов'язки завідувача відділу Державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України":
"Розвиток програмно-моделюючої системи аналізу та прогнозування рівня забруднення атмосферного повітря від викидів об'єктів енергетики".
64)  Прохорченко Андрій Володимирович - доктор технічних наук, доцент кафедри Українського державного університету залізничного транспорту МОН України:
"Формування методу розрахунку пропускної спроможності залізничної інфраструктури на основі обліку експлуатаційної надійності системи  перевезень".
65)  Редько Андрій Олександрович - доктор технічних наук, професор кафедри Харківського національного університету будівництва та архітектури МОН України:
"Термодинамічні основи удосконалення процесів перетворення низькопотенційної енергії в системах теплопостачання промислових підприємств".
66)  Сакаль Оксана Володимирівна - доктор економічних наук, старший науковий співробітник Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України":
"Механізми боротьби з деградацією земель та опустелюванням: регіональний вимір".
67)  Сальнікова Ольга Федорівна - доктор наук з державного управління, начальник навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України:
"Обґрунтування рекомендацій щодо визначення основних напрямів протидії  гібридній війні в сучасних умовах".
68)  Сафоник Андрій Петрович - доктор технічних наук, професор кафедри Національного університету водного господарства та природокористування МОН України:
"Розробка енерго- та ресурсозберігаючих рішень для оптимізації процесів очищення води з урахуванням автоматизованого контролю".
69)  Свердліковська Ольга Сергіївна - доктор хімічних наук, доцент кафедри Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет" МОН України:
"Полімерні іонні рідини та іонні рідини іоненового типу".
70)  Селезньова Ольга Олександрівна - доктор економічних наук, професор кафедри Одеської національного університету імені І.І. Мечникова МОН України:
"Теоретико-методологічні основи управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств".
71)  Сердюк Ігор Олександрович - доктор історичних наук, доцент кафедри Полтавського педагогічного університету імені В. Г. Короленка МОН України:
"Соціально-демографічна історія Гетьманщини ХVІІІ ст.".
72)  Сеті Юлія Олександрівна - доктор фізико-математичних наук, професор кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України:
"Роль багатофононних процесів у функціонуванні екстракторів квантових каскадних детекторів ближнього інфрачервоного діапазону".
73)  Сидорук Тетяна Віталіївна - доктор політичних наук, завідувач кафедри Національного університету "Острозька академія" МОН України:
"Політика Європейського Союзу щодо України в умовах російсько-українського конфлікту".
74)  Стащук Олена Володимирівна - доктор економічних наук, доцент кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки МОН України:
"Управління фінансовою безпекою акціонерних товариств в Україні".
75)  Теус Сергій Миронович - доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України:
"Особливості електронної структури та властивості меж зерен в конструкційних сплавах системи нікель-водень".
76)  Тітко Іван Андрійович - доктор юридичних наук завідувач кафедри Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН України: 
"Нормативне забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному процесі України".
77)  Троїцька Олена Михайлівна - доктор філософських наук, професор кафедри Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького МОН України: 
"Створення діалогічно-аксіологічної платформи інноваційних практик навчання майбутніх фахівців громадянському єднанню". 
78)  Федоров Сергій Сергійович - доктор технічних наук, доцент кафедри Національної металургійної академії України МОН України:
"Розробка енергоефективної термічної технології виробництва "зеленого" графіту на основі відновлювальних джерел енергії".
79)  Федорович Віталій Васильович - доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця Національної академії аграрних наук України:
"Розробити систему комплексної оцінки продуктивних якостей та біологічних особливостей худоби бурої карпатської породи".
80)  Федулова Світлана Олександрівна - доктор економічних наук, завідувач кафедри Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет" МОН України:
"Водна безпека регіонів - стратегічний компонент економічної безпеки України".
81)  Фомін Олексій Вікторович - доктор технічних наук, професор кафедри Державного університету інфраструктури та технологій МОН України:
"Створення варіаційно-адаптивного концепту вантажного вагону".
82)  Харченко Василь Олегович - доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАН України:
"Особливості росту дислокаційних петель А та С типу та радіаційного росту в цирконієвих сплавах при нейронному опроміненні".
83)  Чернящук Наталія Леонідівна - доктор педагогічних наук, завідувач кафедри Луцького національного технічного університету МОН України:
"Технологія управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету".
84)  Чик Денис Чабович - доктор філологічних наук, доцент кафедри Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Тернопільської обласної ради:
"Проза Т. Шевченка й англійська та американська літератури другої половини ХІХ ст.: типологічні відповідності".
85)  Шапринський Євген Володимирович - доктор медичних наук, доцент кафедри Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова Міністерства охорони  здоров'я України:
"Профілактика та лікування ускладнень шийного анастомозу при езофагопластиці".
86)  Шепітько Михайло Валерійович - доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України:
"Кримінальна політика у сфері забезпечення діяльності органів правосуддя".
87)  Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна - доктор медичних наук, завідувач кафедри Вінницького національного медичного університету  ім. М. І. Пирогова Міністерства охорони здоров'я України:
"Особливості основних характеристик зубної дуги верхньої та нижньої щелеп у юнаків і дівчат різних фізіогномічних типів з ортогнатичним прикусом".
88)  Ясній Олег Петрович - доктор технічних наук, професор кафедри Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України:
"Прогнозування залишкового ресурсу важливих елементів конструкцій авіаційного і залізничного транспорту методами машинного навчання".
89)  Яценко Ольга Миколаївна - доктор економічних наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" МОН України:
"Стратегічні інтереси України, формати та механізми розвитку аграрного сектору в глобальній торговельній системі".
Завірені належним чином рецензії, відгуки та обґрунтовані зауваження щодо подань претендентів на іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук із зазначенням претендента і його роботи можна надсилати протягом місяця до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за адресою: вул. М. Грушевського, 5, м. Київ-8, 01008.