Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами):

1) в абзаці п’ятому статті 1 слова «спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю» замінити словами «заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання», а слова «вищих навчальних закладів» - словами «закладів вищої освіти»;

2) у частині сьомій статті 6 слова «навчальних закладах» замінити словами «закладах освіти»;

3) у частині першій статті 10 слова «позашкільними навчальними закладами» замінити словами «закладами спеціалізованої позашкільної освіти»;

4) у статті 11:

назву викласти в такій редакції:

«Стаття 11. Заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання»;

у частині першій слова «Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю є навчальними закладами системи загальної середньої освіти або вищими навчальними закладами» замінити словами «Заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання є закладами загальної середньої освіти, закладами фахової передвищої освіти або закладами вищої освіти»;

у частині другій слова «Навчальний заклад набуває статусу спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю» замінити словами «Заклад освіти набуває статусу закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання»;

у частині третій слова «Засновниками спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю» замінити словами «Засновниками закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання»;

у частині четвертій слова «спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю» замінити словами «закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання»;

5) абзац шостий частини третьої статті 13 викласти в такій редакції:

«заклади вищої освіти»;

6) у назві і тексті статті 14 слова «вищий навчальний заклад» у всіх відмінках і числах замінити словами «заклад вищої освіти» у відповідному відмінку і числі;

7) абзаци другий і четвертий частини першої статті 21 після слів «загальної середньої» доповнити словом «спеціалізованої»;

8) у статті 26:

у частині першій слова «навчальних закладах» замінити словами «закладах освіти»;

у частині третій слова «У дошкільних та інших навчальних закладах» замінити словами «У закладах освіти, зокрема дошкільних»;

у частині четвертій слова «у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах» замінити словами «у закладах дошкільної, загальної середньої, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти»;

у частині п’ятій:

у першому реченні слова «У загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах» замінити словами «У закладах загальної середньої, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) освіти»;

у другому реченні слова «в загальноосвітніх навчальних закладах за умови» замінити словами «в закладах загальної середньої та спеціалізованої освіти, за умови»;

у частині шостій слова «У навчальних закладах» замінити словами «У закладах освіти»;

у частині сьомій слова «Загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади» замінити словами «Заклади загальної середньої, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) освіти», а слова «позашкільних навчальних закладів» - словами «закладів позашкільної освіти»;

у частині восьмій слова «навчальних закладів» замінити словами «закладів освіти»;

9) в абзаці четвертому статті 29 слова «навчальних закладів» замінити словами «закладів освіти»;

10) у частині другій статті 32 слова «загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» замінити словами «закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти»;

11) у частині другій статті 33 слова «загальноосвітніх навчальних закладів» замінити словами «закладів загальної середньої і спеціалізованої освіти»;

12) у частині другій статті 35 слова «спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю» замінити словами «заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання»;

13) в абзаці третьому частини третьої статті 39 слова «спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю» замінити словами «закладах спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання», а слова «вищих навчальних закладів» - словами «закладів вищої освіти»;

14) в абзаці другому частини одинадцятої статті 48 слова «дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів дошкільної, загальної середньої, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти»;

15) у частині четвертій статті 49 слова «ліцензуванні та акредитації вищих навчальних закладів» замінити словами «ліцензуванні освітньої діяльності та акредитації освітніх програм закладів вищої освіти»;

16) у частині другій статті 50 слова і цифри «вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації» замінити словами «заклади вищої освіти».

2. Абзац третій частини третьої статті 21 Закону України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380) після слів «закладах спеціалізованої освіти спортивного профілю» доповнити словами «із специфічними умовами навчання».

3. У статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 4, ст. 25):

частину другу доповнити абзацами тринадцятим і чотирнадцятим такого змісту:

«державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки;

громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворені ними спортивні клуби (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, - виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг»;

абзац другий частини третьої після слів «депутатам місцевих рад» доповнити словами «громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості, утвореним ними закладам фізичної культури і спорту, визначеним абзацом чотирнадцятим частини другої цієї статті».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім:

пункту 1 розділу І, який набирає чинності з

1 січня 2021 року;

пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
17 вересня 2020 року.
№ 910-ІХ.