Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36 із наступними змінами) такі зміни:

1. В абзаці сьомому частини восьмої статті 7 слова «спеціального автомобільного транспорту» замінити словом «автомобіля».

2. Текст статті 12 викласти в такій редакції:

«Систему реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю складають:

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління системою реабілітації осіб з інвалідністю;

реабілітаційні заклади незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності;

будинки дитини — заклади дошкільної освіти системи охорони здоров’я для дітей з фізичними та/або інтелектуальними порушеннями віком до чотирьох років незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності;

заклади дошкільної освіти (ясла-садки) комбінованого типу для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, у складі яких можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності;

заклади дошкільної освіти (центри розвитку дитини) системи освіти, в яких забезпечуються фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома;

спеціальні заклади освіти — спеціальні заклади загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційні центри для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку;

заклади, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері соціального захисту населення та охорони здоров’я;

заклади та установи незалежно від типу та форми власності, що надають соціальні послуги;

реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів;

протезно-ортопедичні підприємства незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності;

установи культури, санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій осіб з інвалідністю;

академічні та галузеві науково-дослідні, науково-методичні установи, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації осіб з інвалідністю».

3. У статті 26:

частини другу і третю викласти в такій редакції:

«Технічними та іншими засобами реабілітації є будь-які зовнішні продукти (включаючи пристрої, обладнання, прилади чи програмне забезпечення), спеціально вироблені або загальнодоступні, основною метою яких є підтримка або поліпшення функціонування та незалежності особи і сприяння таким чином її добробуту.

Технічні та інші засоби реабілітації також використовуються для запобігання порушенням і виникненню вторинних станів здоров’я.

Технічні та інші засоби реабілітації, які призначені виробником для застосування з метою забезпечення профілактики, лікування або полегшення перебігу хвороби в разі захворювання, діагностики, моніторингу, лікування, полегшення стану особи та його компенсації, дослідження, заміни, видозмінювання або підтримування анатомії чи фізіологічного процесу і основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, є об’єктом регулювання технічних регламентів щодо медичних виробів»;

частину восьму виключити.

4. У статті 28:

у частинах другій і четвертій слова «законним представникам дітей з інвалідністю» замінити словами «законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю»;

у частині третій слова «законним представником дитини з інвалідністю» замінити словами «законним представником недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю».

5. У частині п’ятій статті 38 слова «спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати), загальноосвітні санаторні школи (школи-інтернати)» замінити словами «спеціальні заклади освіти».

6. У тексті Закону слова «навчальні заклади», «спеціальний автотранспорт», «вироби медичного призначення» у всіх відмінках замінити словами «заклади освіти», «автомобіль», «медичні вироби» у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу п’ятого пункту 3 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 липня 2022 року.

2. Кабінету Міністрів України до 1 липня 2022 року:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ, 2 листопада 2021 року.
№ 1848-IX.