ЗАКОН УКРАЇНИ


Верховна Рада України постановляє:


І. Внести до статті 60 Закону України «Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 2002 р., № 32, ст. 222) такі зміни:


частину першу викласти в такій редакції:


«Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів»;


після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:


«Установчими документами товариств, у статутному капіталі яких відсутня державна частка, може бути встановлений інший відсоток голосів учасників (представників учасників), за умови присутності яких загальні збори учасників вважаються повноважними».


У зв’язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами третьою - шостою.


ІІ. Прикінцеві положення


1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.


2. Установити, що статути товариств з обмеженою відповідальністю до приведення їх у відповідність із цим Законом застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.


Президент України П. ПОРОШЕНКО.


м. Київ, 24 листопада 2015 року.
№ 816-VІІІ.