Конституційна реформа в Україні в частині децентралізації та реформування місцевого самоврядування є складним процесом, спрямованим передусім на розширення ролі та реального впливу громадян на місцеве управління. Водночас, як свідчить практика, у багатьох політиків та експертів погляди на шляхи реформування істотно відрізняються. Отже, очікувані реформи потребують якнайширшого обговорення за участю представників органів місцевого самоврядування, вчених та громадськості з використанням зарубіжного досвіду.

За підтримки Голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана Інститут законодавства Верховної Ради України останнім часом зосереджує увагу на науковому супроводі конституційних змін та їх всебічному обговоренні. За результатами цієї роботи пропозиції було передано до парламенту, а також висвітлено в науково-практичних виданнях інституту.

Зокрема, «Довідник з практичного конституціоналізму», що вийшов у Парламентському видавництві наприкінці 2015 р., включає узагальнені теоретичні ідеї та практичні рекомендації провідних українських політиків, науковців і представників громадських організацій з актуальних питань конституційних перетворень в Україні. Представлені в довіднику позиції стосовно оновлення Основного Закону спираються на міжнародні стандарти, розроблені ООН, ЄС, ОБСЄ, Радою Європи, висновки Венеціанської комісії й рішення Європейського суду з прав людини. Значна частина положень підкріплена й аргументована схожими нормами конституційного регулювання в державах Західної та Центральної Європи, країнах Балтії. При цьому більшість пропозицій наведено в оригінальних формулюваннях, які відображають альтернативні точки зору та дають можливість всебічно оцінити природу існуючих проблем і можливі шляхи їх розв’язання.

Практичний досвід та теоретичні напрацювання вітчизняних фахівців, вчених та громадських активістів викладено у збірнику «Децентралізація в Україні: законодавчі новації та суспільні сподівання». До видання включено експертні оцінки й рекомендації провідних фахівців у галузі місцевого самоврядування, широко представлено думки й реакцію на пропоновані конституційні зміни. Серед іншого, подано стенограму круглого столу, що відбувся в редакції газети «Голос України» за участю директора Інституту законодавства Олександра Копиленка, міського голови Славутича Володимира Удовиченка та інших фахівців. Упорядники видання намагалися якнайширше відобразити та врахувати регіональний вимір суспільних очікувань. Із цією метою за участю співробітників Інституту законодавства проведено серію круглих столів у регіонах України, які упродовж 2015 р. відбулися у Чернігові (18 лютого), Києві (5 березня), Ужгороді (12 червня) і Тернополі (13 листопада). Проведені обговорення орієнтовані на те, що поряд зі змінами до Основного Закону парламент має ухвалити законодавчі акти на розвиток оновленої Конституції, зокрема закони про префектів, місцеве самоврядування, службу в органах місцевого самоврядування тощо.

Висвітленню зарубіжного надбання присвячено збірку «Досвід децентралізації у країнах Європи», яка акцентує увагу на тому, що нинішні зміни в Україні базуються на Європейській хартії місцевого самоврядування та інших міжнародних документах. З огляду на те, що більшість цих актів не завжди відома українським політикам та експертам, в Інституті законодавства здійснено переклад на українську мову міжнародних хартій і декларацій, які розкривають концептуальні засади процесів децентралізації в Європі (Декларація про регіоналізм у Європі, Гельсінська декларація регіонального самоврядування, Стратегія щодо інновацій та доброго врядування на місцевому рівні тощо). У виданні наведено також стандарти та рекомендації Комітету міністрів Ради Європи, Конгресу місцевих і регіональних влад Європи щодо розподілу повноважень між органами центральної та місцевої влади, децентралізації фінансів, упорядкування земельних відносин та землекористування тощо. Серед них — рекомендації Комітету міністрів Ради Європи про участь громадян у місцевому суспільному житті, про місцеві та регіональні публічні послуги, про розвиток потенціалу на місцевому та регіональному рівні й ін., а також рекомендації Конгресу місцевих і регіональних влад Європи про інституційні рамки міжмуніципального співробітництва; про участь громадськості у справах місцевого значення і виборах тощо.

На особливу увагу заслуговують законодавчі акти країн Європи, які визначають правові засади децентралізації цих держав: Закон про децентралізацію Великої Британії, Закон про основи місцевого врядування Іспанії, Загальний кодекс про територіальні одиниці Франції, Закон про місцеве врядування Швеції тощо. Збірка містить і законодавство з питань децентралізації у посткомуністичних країнах—членах ЄС (Болгарії, Польщі, Естонії, Латвії), а також досвід її запровадження у державах, які мають статус кандидатів на членство в ЄС (Албанія, Македонія). Варто наголосити, що чимало правових актів уперше подаються в українському перекладі.

Підготовлені Інститутом законодавства видання можуть стати важливим допоміжним інструментом удосконалення знань і практичних навичок не лише безпосередніх учасників конституційного процесу, а й представників експертного середовища та громадськості.