ЗАКОН УКРАЇНИ


Верховна Рада України постановляє:


І. Внести до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50; 2014 р., № 2-3, ст. 41) такі зміни:
1. Статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:
«національні види спорту - види спорту, засновані на національно-культурних традиціях України».
2. Статтю 20 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
«У разі відсутності відповідної міжнародної спортивної федерації статус національної спортивної федерації, що сприяє розвитку національного виду спорту, надається за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту».
У зв’язку з цим частини восьму - одинадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою - дванадцятою.
3. У частинах першій, шостій і сьомій статті 37 слова «олімпійських та неолімпійських видів спорту» замінити словами «олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту».
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України до дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Президент України П. ПОРОШЕНКО.


м. Київ,
25 травня 2017 року.
№ 2074-VІІІ.