ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо започаткування службово-прикладного та військово-прикладного спорту

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами) такі зміни:

1. У статті 1 визначення терміна «спорт» після слів «неолімпійський спорт» доповнити словами «службово-прикладний та військово-прикладний спорт».

2. У частині шостій статті 30 слова «у відомчих, всеукраїнських та міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту» замінити словами «у спортивних змаганнях».

3. Доповнити статтею 361 такого змісту:

«Стаття 361. Службово-прикладний та військово-прикладний спорт

Службово-прикладний та військово-прикладний спорт - це напрям спорту, пов’язаний з виконанням військовослужбовцями і працівниками Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб своїх службових обов’язків.

Розвиток службово-прикладного та військово-прикладного спорту забезпечують суб’єкти сфери фізичної культури і спорту».

4. Статтю 43 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«Спортсмени вищої категорії, які проходять військову службу у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах, можуть зараховуватися до закладів фізичної культури і спорту або призначатися на посади у структурних підрозділах, на які покладені функції із спортивної діяльності та розвитку фізичної культури і спорту, де їм створюють необхідні умови для підвищення спортивної майстерності, а також забезпечується можливість участі у міжнародних, всеукраїнських та інших спортивних змаганнях».

У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п’ятою.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України до дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,

6 червня 2017 року.

№ 2080-VІІІ.