ЗАКОН УКРАЇНИ


Верховна Рада України постановляє:


І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190 із наступними змінами):
1) у пункті 2 частини другої статті 9 слова «з підстав, передбачених законодавством про державну службу» виключити;
2) статтю 11 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій зі статусом юридичних осіб публічного права здійснюють визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у цих структурних підрозділах»;
3) у пункті 4 частини першої статті 39 слова «та керівників структурних підрозділів апаратів місцевих державних адміністрацій» виключити;
4) у статті 44:
частину другу доповнити словами «в порядку, передбаченому законодавством про державну службу»;
частину третю після слова «виконавців» доповнити словами «здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті місцевої державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права)»;
у частині четвертій слова «призначає на посади і звільняє з посад керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату» виключити.
2. У Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222; 2016 р., № 4, ст. 43):
1) частину п’яту статті 6 доповнити реченням такого змісту: «Положення про відповідних міністрів затверджуються Кабінетом Міністрів України»;
2) у частині першій статті 42:
у пункті 4:
в абзаці другому слова «відповідно до законодавства про державну службу» виключити;
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«пропозиції щодо спрямування і координації Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема через міністра, який не очолює міністерство».
У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;
доповнити пунктами 12 і 13 такого змісту:
«12) надає доручення щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно міністрів та їх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників. Застосовує до таких осіб дисциплінарні стягнення;
13) надає доручення щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно керівників місцевих органів виконавчої влади, їх заступників»;
3) частину третю статті 45 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Член Кабінету Міністрів України може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченому цим Законом»;
4) абзац другий частини третьої статті 50 доповнити словами «а також міністром, який не очолює міністерство».
3. У Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43; 2017 р., № 7-8,
ст. 50, № 35, ст. 376):
1) частину третю статті 3 доповнити пунктом 91 такого змісту:
«91) голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників»;
2) у частині другій статті 6:
абзац п’ятий пункту 1 виключити;
абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:
«керівників та заступників керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, апаратів місцевих державних адміністрацій, їх структурних підрозділів»;
3) частину першу статті 17 доповнити пунктом 31 такого змісту:
«31) у місцевих державних адміністраціях:
керівник апарату - в апараті місцевої державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);
керівник структурного підрозділу зі статусом юридичної особи публічного права - у такому підрозділі»;
4) частину шосту статті 31 викласти в такій редакції:
«6. З метою безперебійного функціонування державного органу одночасно з прийняттям рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби до призначення особи на таку посаду суб’єкт призначення може прийняти рішення:
1) про тимчасове покладення виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби категорії «А» на одного із заступників або на одного з керівників самостійних структурних підрозділів цього державного органу;
2) про тимчасове покладення виконання обов’язків за вакантною посадою керівника самостійного структурного підрозділу на одного із державних службовців, які працюють у відповідному структурному підрозділі державного органу;
3) про тимчасовий розподіл обов’язків за іншими вакантними посадами державної служби між державними службовцями, які працюють у відповідному структурному підрозділі державного органу.
Строк тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби категорії «А», передбаченого пунктом 1 цієї частини, не може перевищувати три місяці.
Рішення, передбачене пунктом 2 цієї частини, може бути прийнято за умови відсутності посади заступника керівника самостійного структурного підрозділу у державному органі або якщо така посада є вакантною.
У разі прийняття рішення, передбаченого пунктами 1-3 цієї частини, відповідним працівникам встановлюється виплата, передбачена частиною четвертою статті 52 цього Закону»;
5) у статті 91:
у частині першій слова «голів місцевих державних адміністрацій» замінити словами «керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників»;
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України у порядку, передбаченому Конституцією України та законами України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади».
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Президент України П. ПОРОШЕНКО.


м. Київ,
9 листопада 2017 року.
№ 2190-VІІІ.