ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» 
щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 5, ст. 28) такі зміни:
1. У статті 2:
в абзаці четвертому пункту 1 частини першої цифри «2018» замінити цифрами «2021»;
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«2. З метою забезпечення комерційного обліку природного газу для населення суб’єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, оснащують споживачів природного газу — фізичних осіб (населення) індивідуальними лічильниками газу. Загальнобудинковий лічильник газу може бути встановлений лише за згодою співвласників багатоквартирного будинку в порядку, визначеному статтею 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
2. У статті 3:
абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
«коштів відповідного бюджету, крім коштів місцевих бюджетів»;
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«2. Побутові споживачі природного газу — фізичні особи (населення) можуть самостійно забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу (індивідуальних лічильників) з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за тарифом на розподіл природного газу.
Порядок і розміри компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу для споживачів природного газу — фізичних осіб (населення) встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Для споживачів природного газу — фізичних осіб (населення), які встановлять лічильники протягом 2018 року, відповідна компенсація здійснюється протягом 12 місяців».
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
3. В абзаці четвертому частини першої статті 5 цифри «2018» замінити цифрами «2021».
4. У частині першій статті 6:
у підпункті «а» пункту 1:
в абзаці четвертому цифри «2018» замінити цифрами «2021»;
доповнити абзацом шостим такого змісту:
«У разі ненадання співвласниками багатоквартирного будинку згоди на встановлення загальнобудинкового лічильника газу суб’єктам господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, припинення розподілу природного газу таким споживачам забороняється»;
в абзаці четвертому підпункту «а» пункту 2 цифри «2018» замінити цифрами «2021».
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,
21 грудня 2017 року.
№ 2260-VІІІ.