ПОСТАНОВА
Верховної Ради України
Про присудження Премії Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим 
у галузі фундаментальних і прикладних досліджень
та науково-технічних розробок
за 2017 рік

Верховна Рада України постановляє:
1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» та подання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти присудити Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік:
за роботу «Безпосереднє здійснення влади народом в Україні (конституційно-правовий аналіз)»:
Янчуку Артему Олександровичу — доктору юридичних наук, заступнику директора Інституту законодавства Верховної Ради України;
за роботу «Дієслово в українській мові XVI-XVII століть: семантика, перехідність, об’єкт»:
Заневич Ользі Євгенівні — кандидату філологічних наук, науковому співробітнику Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України (далі — НАН України);
за роботу «Оптимізація систем живлення та режимів потужних технологічних комплексів електропечей опору прямого нагріву»:
Яримбашу Дмитру Сергійовичу — доктору технічних наук, завідувачу кафедри Запорізького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (далі — МОН України);
за роботу «Теплофізичні основи створення та експлуатації експериментального пасивного будинку»:
Гончарук Світлані Михайлівні — кандидату технічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту технічної теплофізики НАН України;
Божку Ігорю Костянтиновичу — молодшому науковому співробітнику Інституту технічної теплофізики НАН України;
за роботу «Формування сфокусованих іонних мікропучків для дослідження радіаційно-стимульованих процесів ядерним скануючим мікрозондом»:
Романенку Олександру Вікторовичу — кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту прикладної фізики НАН України;
за роботу «Особливості нестандартної інноваційної системи І. Є. Тамма — лауреата Нобелівської премії з фізики — з формування теоретичного мислення творчої особистості та патріотизму»:
Трифоновій Олені Михайлівні — кандидату педагогічних наук, доценту кафедри Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка МОН України;
за роботу «Вчинення злочину організованою групою»:
Невідомій Надії Володимирівні — кандидату юридичних наук, асистенту кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН України;
за роботу «Збереження та відтворення біологічного різноманіття роду GENTIANA L. — еколого-генетичний підхід»:
Мосулі Мар’яні Зіновіївні — кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України;
Майоровій Оксані Юріївні — кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України;
за роботу «Трудова Україна у соціологічному дзеркалі сучасних реформ»:
Буткалюк Віталіні Олександрівні — кандидату соціологічних наук, науковому співробітнику Інституту соціології НАН України;
за роботу «Розробка функціональних полімерних нанокомпозитів новітніми методами»:
Демченку Валерію Леонідовичу — кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України;
Лобко Євгенії Володимирівні — кандидату хімічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України;
Юрженку Максиму Володимировичу — кандидату фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України;
Лисенкову Едуарду Анатолійовичу — кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського МОН України;
за роботу «Математичні та програмні засоби вирішення задач моніторингу атмосферного повітря техногенно-навантажених територій»:
Попову Олександру Олександровичу — доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»;
Артемчуку Володимиру Олександровичу — кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України;
за роботу «Принципи створення нових багатофункціональних електрохімічних технологій отримання мікро- і наноструктурованих матеріалів»:
Майзеліс Антоніні Олександрівні — кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;
за роботу «Розробка способу дегазації вуглепородного масиву та інтенсифікації видобутку метану через поверхневі дегазаційні свердловини із застосуванням пневмогідродинамічної дії»:
Агаєву Руслану Агагулуєвичу — кандидату технічних наук, науковому співробітнику Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України;
Власенку Василю Вікторовичу — кандидату технічних наук, науковому співробітнику Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України;
Притулі Дмитру Олександровичу — інженеру 1 категорії Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України;
за роботу «Розробка фізико-хімічних засад та створення нових фотокаталітичних, фотовольтаїчних і люмінесцентних систем на основі наночастинок напівпровідників та графену для сучасної фотоніки»:
Гродзюк Галині Ярославівні — кандидату хімічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України;
Андрюшиній Наталії Сергіївні — кандидату хімічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України;
Козицькому Андрію Володимировичу — кандидату хімічних наук, науковому співробітнику Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України;
за роботу «Діагностика, профілактика та лікування захворювань, пов’язаних з процесами запалення»:
Урвант Лесі Петрівні — кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України;
Гудзю Єгору Анатолійовичу — кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України;
за роботу «Оптико-електронні інформаційні технології для оцінювання функціонального стану людини»:
Козловській Тетяні Іванівні — кандидату технічних наук, старшому викладачу кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;
Московко Марині Василівні — кандидату технічних наук, асистенту кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;
за роботу «Підвищення ресурсу роботи морського і військового транспорту та елементів газотранспортної промисловості шляхом використання нанокомпозитів»:
Сапронову Олександру Олександровичу — кандидату технічних наук, докторанту Херсонської державної морської академії МОН України;
Браїлу Миколі Володимировичу — кандидату технічних наук, докторанту Херсонської державної морської академії МОН України;
Біщаку Роману Теодоровичу — кандидату технічних наук, доценту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу МОН України;
за роботу «Нові ензиматичні підходи для клінічної діагностики, контролю харчових продуктів та об’єктів довкілля»:
Стасюк Наталії Євгенівні — кандидату хімічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту біології клітини НАН України;
Кучеренку Івану Сергійовичу — молодшому науковому співробітнику Інституту молекулярної біології та генетики НАН України;
за роботу «З’ясування молекулярно-генетичних основ стійкості пшениці та ячменю до найбільш шкодочинних патогенів»:
Іващуку Богдану Володимировичу — молодшому науковому співробітнику Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»;
Карелову Анатолію Валерійовичу — кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України;
Заїці Євгенію Вікторовичу — кандидату сільськогосподарських наук, в. о. старшого наукового співробітника Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України»;
за роботу «Українська виробнича кооперація в контексті діяльності К. І. Осьмака у першій половині 20-х рр. ХХ ст.»:
Підгайній Тетяні Миколаївні — кандидату історичних наук, старшому науковому співробітнику Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України.
2. Апарату Верховної Ради України забезпечити:
виготовлення дипломів та нагрудних знаків лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік та виплату лауреатам грошової частини Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок;
оформлення і вручення дипломів та нагрудних знаків лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.
3. Вручення дипломів, нагрудних знаків та відповідної грошової частини лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік провести до 31 грудня 2018 року.

Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ.

м. Київ,
11 липня 2018 року.
№ 2503-VІІІ.