Для отримання послуг будь-якого банку клієнт підписує з ним угоду. Для банку, документи якого ми сьогодні аналізуємо, такою угодою вважатиметься договір банківського обслуговування, який фактично включає публічну пропозицію, правила, згоду, тарифи, заяви, додатки та додаткові договори/угоди. При наданні послуг обидві сторони також керуються внутрішніми документами банку, правилами платіжних систем (за операцій із картковими рахунками).
Згадані правила є Правилами банківського обслуговування, що регламентують взаємовідносини ПрАТ «Райффайзен Банк Аваль» зі своїми клієнтами-фізичними особами, які займають 79 сторінок. А їх особливість полягає у тому, що банк вносить у них зміни один раз на місяць (а у разі змін законодавства — частіше). Отже, клієнт (якщо не хоче потрапили в халепу) зобов’язаний перед отриманням будь-якої послуги, ознайомитись з чинною редакцією Правил та діючими Тарифами, а також 25 числа кожного місяця ознайомлюватись із зміненими Правилами та Тарифами банку. Тож у клієнтів цього банку навряд чи постає проблема: «Що б такого почитати?»

У Договорі (Угоді) як сукупності документів узгоджено, що:

* клієнт надає банку право здійснювати договірне («автоматичне») списання грошових коштів з рахунків клієнта в банку в будь-яких валютах, які банк визначає на власний розсуд. Якщо для такого списання необхідна зміна валюти, то банк обмінює гроші за самостійно визначеним курсом, що не може відхилятися від офіційного курсу НБУ за попередній банківський день більше ніж на 15 %. Також Угода визначає, що це списання може призвести до виникнення овердрафту (боргу) на рахунку;
* підписання Угоди можливе лише в спосіб прийняття умов публічної пропозиції. Це значить, що умови мають бути однаковими для всіх, окрім тих, кому законом надані відповідні пільги;
* клієнт безумовно відмовляється від отримання повідомлень банку про кожну операцію, здійснену за картковими рахунками за допомогою картки;
* банк має право відмовитися від надання послуг у цілому ряду випадків. І банк може й не повідомляти клієнта про це;
* клієнт зобов’язаний 1 раз на 3 роки (при користуванні послугами в «Райффайзен Онлайн» — на 2 роки), в інший строк на вимогу банку чи до умов укладених Договорів, особисто відвідати підрозділ банку, де він обслуговується, з метою оновлення своїх ідентифікаційних даних;
* клієнт надає банку цілу низку гарантій щодо свого статусу та ознайомленості з умовами надання банківських послуг;
* банк отримує право на передачу конфіденційних даних та банківської таємниці клієнта широкому колу осіб, яке не є вичерпним у Правилах.
Серед них є: «у випадках невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань клієнта перед банком — шляхом передачі або оприлюднення інформації особам та у спосіб, що визначені банком самостійно». Наприклад, це цілком можуть бути колектори. Також вказується, що банк обробляє персональні дані також і з метою направлення клієнту інформаційних, рекламних повідомлень як банку, так і його партнерів;
* є цілий перелік дій, якими клієнт надає банку згоду на обробку його персональних даних. Тож не письмовою згодою єдиною;
* банк здійснює видачу готівкових коштів з рахунків через касу в сумі 200 000 гривень та більше, а на вимогу клієнта-публічної особи, — 150 000 гривень (або еквівалент в іноземній валюті) за умови надання банку не менш ніж за 2 робочих дні до запланованої дати отримання коштів: касової заявки на отримання готівки; повної та достатньої інформації про джерела походження цих коштів та мету їх використання (надається шляхом заповнення опитувальника на внесення чи зняття готівки); документів, що підтверджують джерела походження коштів. Але банк може робити винятки.
Тож деяким людям варто мати на увазі такий «допит» щодо їх грошей;
* посередництво при сплаті комунальних платежів: гроші йдуть через ТОВ «Фінансова компанія МБК», котрому вони надходять впродовж 3 робочих днів з моменту їх списання з рахунку. Це варто враховувати, аби оплата за комунальні послуги проходила вчасно;
* якщо повідомлення про необхідність блокування картки здійснювалося клієнтом шляхом звернення до інформаційного центру та ним не було отримано реєстраційного номеру дзвінка, то банк має право не приймати претензії щодо внесення картки до стоп-списку (її блокування);
* банкомат може видати суму, кратну мінімальній завантаженій в нього купюрі. Тобто, банк попереджає, що через банкомат можливо зняти «не все»;
* у разі використання картки для безконтактної оплати без використання ПІН-коду банк має право не приймати ніяких претензій щодо шахрайських дій, вчинених із таким платежем (якщо, скажімо, певним чином буде проведена операція по такій картці без відома клієнта);
* у разі оплати готелю карткою, після від’їзду клієнта, готель може додатково списати з картки плату за додаткові послуги або за завдані пошкодження власності готелю, що не була включена до загального платежу.

Депозитні відносини

Вкладний рахунок призначається виключно для здійснення операцій щодо сум депозиту, його «%». Будь-які інші не передбачені заявою операції, за таким рахунком не здійснюються та банком не виконуються.
Повернення клієнту строкового вкладу (його частини) та нарахованих процентів за цим депозитом на його вимогу до спливу строку можливе лише у випадках та на умовах, передбачених заявою (за формою банку). Це правило не поширюється на вклад «Класичний Строковий», який може бути достроково використано для погашення заборгованості перед банком чи знято за згодою банку.

Кредитні відносини

У разі списання з рахунку коштів, у сумі, що перевищує доступну суму, виникає недозволений овердрафт. Його клієнт має погасити протягом того ж робочого дня (чи першого ж робочого дня, якщо виникла подія у вихідний). Інакше справа може дійти до арешту банком коштів на рахунку.
До отримання кредиту клієнт має укласти зі страховою компанією, яка відповідає вимогам банку, що розміщені на сайті банку, договір добровільного страхування життя та призначити банк вигодонабувачем для отримання страхових виплат за таким договором страхування. При цьому в Правилах немає жодного слова про те, якщо раптом настане страховий випадок, то цей платіж від страхової якось вплине на розмір боргу за кредитом, відсотками тощо.
Зобов’язання банку щодо видачі кредиту є відкличними. Тобто, банк у будь-який момент може вимагати дострокового його повернення.
Також клієнт має врахувати, що тіло кредиту погашається мало не в останню чергу. Банк може будь-коли самостійно змінювати черговість погашення заборгованості, про що клієнт дізнається «по факту» зміни.
Банк має право без згоди клієнта будь-якій особі відступити свої права вимоги за заборгованістю клієнта. Тобто, є можливість залучення банком так званих колекторів.

Відповідальність

У разі порушення строків перерахування суми вкладу та «%» з вини банку, він сплачує пеню лише у розмірі 0,001% від неповерненої або несвоєчасно повернутої суми за кожен день прострочення.
А клієнт безумовно зобов’язаний відшкодувати банку збитки, майнові витрати, упущену вигоду (те що банк міг би отримати, якби все йшло «за планом») та моральну шкоду, що спричинені порушенням умов Договору. Клієнт за своє прострочення за кредитом зобов’язаний сплатити на вимогу банку неустойку у розмірі 1 % від суми простроченого платежу, але не менше визначеної в Заяві суми неустойки. Загалом, Правилам відповідальності клієнта присвячено кілька сторінок.
А банк не несе відповідальності за відшкодування будь-яких витрат та збитків, моральної шкоди або не отриманих доходів, що можуть виникнути внаслідок розкриття банком інформації, зокрема й банківської таємниці, щодо клієнта та його операцій і/або через відмову банку від надання послуг за Договором, якщо це передбачено законодавством або Договором, або відповідно до згоди/дозволу на розкриття/передачу інформації.
Також має місце розширення джерел підтвердження форс-мажорних обставин та визнання тексту рішення державного органу достатнім доказом настання обставин форс-мажору.

Підсумок

Варто відзначити, що цей аналіз не є вичерпним, бо зміст 79 сторінок Правил, а також інших документів ніяк не вмістити в форматі газетної статті. Відповідно до значення реквізиту Генерального договору, проаналізована тут його версія є чинною з 25 червня 2018 року.
На мою особисту думку, обраний банком тип нумерування норм у Правилах є не зовсім зручним — потрібно знову і знову проходити ті самі номери статей і пунктів, але з різних розділів Правил, що трохи ускладнює орієнтування в цьому документі. А ось наявність додатків у тексті Правил є їх перевагою — хоч обсяг тексту і зростає, проте їх хоч не треба шукати деінде.
Залишається побажати терпіння  під час прочитання всіх умов обслуговування в цьому банку та в подальшому слідкуванні за змінами в умовах обслуговування. Тут воно  вам дуже знадобиться.
 

Висновок: Через складності сприйняття та значний обсяг документів, які регулюють ваші відносини з цим банком, ми не можемо рекомендувати юридичні умови обслуговування в Райффайзен Банк Аваль.

Олег КОКОВІН,
юрист.