Закон України

Верховна Рада України постановляє:
1. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 3-4, ст. 26) такі зміни:
1) пункт 17 статті 14 викласти у такій редакції:
«17) державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції (за рахунок джерел, визначених пунктами 8, 9 та 11 статті 11 цього Закону)»;
2) статтю 28 викласти у такій редакції:
«Стаття 28. Надати право Кабінету Міністрів України за результатами стану надходження до спеціального фонду державного бюджету конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення (за винятком конфіскованих облігацій внутрішньої державної позики, вся сума яких за номінальною вартістю відноситься на зменшення державного боргу з одночасним погашенням зобов’язань за цими облігаціями), здійснювати перерозподіл таких коштів між напрямами їх використання, визначеними статтею 14 цього Закону, та відповідними бюджетними програмами за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету»;
3) у додатку № 3 найменування бюджетної програми за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 1101570 «Підтримка впровадження ринку електричної енергії» викласти у такій редакції: «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ, 13 липня 2018 року.
№ 2513-VІІІ.