ЗАКОН УКРАЇНИ

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 139 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17,  ст. 133; 2011 р., № 10, ст. 64):
друге речення частини першої викласти в такій редакції: «Публікація законів та інших актів Верховної Ради у цих друкованих засобах масової інформації є офіційним опублікуванням»;
частину третю доповнити словами «а також здійснюються відповідні виправлення в офіційній електронній версії тексту акта у базі даних «Законодавство України» на офіційному веб-сайті Верховної Ради»;
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Крім офіційного опублікування, закони, постанови та інші акти Верховної Ради також доводяться до відома населення шляхом їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради».
2. Частину п’яту статті 52 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,  № 13, ст. 222) викласти в такій редакції:
«5. Офіційне опублікування постанов Кабінету Міністрів України здійснюється в газеті «Урядовий кур’єр» та Офіційному віснику України, а також в інших офіційних друкованих виданнях і друкованих засобах масової інформації, визначених законом. Крім того, акти Кабінету Міністрів України оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України».
3. Частину другу статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1,   ст. 1; 2016 р., № 3, ст. 34) доповнити словами «крім випадків, передбачених законом».
4. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 49, ст. 299 із наступними змінами) доповнити статтею 211 такого змісту:
«Стаття 211. Доведення до відома населення законів України та інших нормативно-правових актів
Доведення до відома населення законів України та інших нормативно-правових актів здійснюється шляхом їх офіційного опублікування відповідно до закону державними друкованими засобами масової інформації та офіційними друкованими виданнями (офіційними виданнями), висвітлення аудіовізуальними засобами масової інформації, оприлюднення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також в інший спосіб, визначений законом».
5. Частину другу статті 1 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3,   ст. 34) доповнити абзацом другим такого змісту:
«Дія цього Закону не поширюється на газети «Голос України» та «Урядовий кур’єр», що відповідно до законодавчих актів здійснюють офіційне опублікування законів України та інших нормативно-правових актів».
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,
2 жовтня 2018 року.
№ 2578-VІІІ.