ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, затвердженої Законом України «Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 24, ст. 300; 2012 р., № 23, ст. 231), такі зміни:
1. В абзаці восьмому розділу «Загальні положення» цифри «2009-2012» замінити цифрами «2019-2020».
2. У розділі «Мета Програми»:
назву викласти в такій редакції:
«Мета і основні напрями діяльності Програми»;
абзац сьомий доповнити словами та цифрами «поводження з відпрацьованим ядерним паливом реакторів типу РВПК-1000 Чорнобильської АЕС»;
абзац десятий викласти в такій редакції:
«Для досягнення мети і основних напрямів Програми необхідно»;
абзац дванадцятий доповнити словами та цифрами «а також забезпечити будівництво та безпечну експлуатацію сховища сухого типу для зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу РВПК-1000 Чорнобильської АЕС (СВЯП-2)»;
після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«забезпечити охорону від пожеж об’єктів Чорнобильської АЕС на всіх етапах діяльності із зняття з експлуатації».
У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий — двадцять шостий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим — двадцять сьомим;
абзац двадцятий викласти в такій редакції:
«Перелік основних заходів із зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС повинен конкретизуватися у рамках проектів етапів зняття з експлуатації: остаточного закриття, консервації, витримки та демонтажу енергоблоків Чорнобильської АЕС».
3. Абзаци перший — двадцять другий розділу «Завдання і заходи» замінити двадцятьма абзацами такого змісту:
«Основними завданнями етапу припинення експлуатації Чорнобильської АЕС є:
зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації, що передбачає:
підтримку у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків, існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) та існуючих сховищ радіоактивних відходів;
розроблення та затвердження проектів, необхідних для створення обладнання і систем, та виконання робіт на етапах обмеження експлуатаційних характеристик і зняття з експлуатації;
виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів енерго-
блоків;
здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що працюватимуть у подальшому, та забезпечення контролю за безпекою;
забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання;
виконання заходів щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
поводження з відпрацьованим ядерним паливом;
поводження з радіоактивними відходами.
На етапі остаточного закриття та консервації енергоблоків Чорнобильської АЕС здійснюються такі основні заходи:
підтримка у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків, сховищ відпрацьованого ядерного палива та сховищ радіоактивних відходів;
поводження з відпрацьованим ядерним паливом;
поводження з радіоактивними відходами;
демонтаж зовнішніх щодо ядерного реактора систем та елементів установок, які не впливають на безпеку та не потрібні для роботи на подальших етапах;
укріплення бар’єрів, які запобігають поширенню радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище;
надійна консервація частин установок, що не демонтуються;
створення умов для забезпечення тимчасового контрольованого зберігання радіоактивних речовин на установках;
виконання заходів щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
охорона від пожеж».
У зв’язку з цим абзаци двадцять третій — п’ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами двадцять першим — п’ятдесят другим.
4. У розділі «Очікувані результати виконання Програми та її ефективність»:
в абзаці першому цифри «2013» замінити цифрами «2020»;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«закінчити будівництво та ввести в експлуатацію заплановане сховище відпрацьованого ядерного палива»;
після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«удосконалити систему фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання на майданчику Чорнобильської АЕС».
У зв’язку з цим абзаци восьмий — тринадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — чотирнадцятим.
5. У розділі «Обсяги та джерела фінансування Програми»:
перше речення абзацу третього викласти в такій редакції:
«Сума фінансування робіт відповідно до Програми за рахунок коштів державного бюджету орієнтовно становить 2 963,22 млн гривень»;
абзац четвертий виключити.
6. Додаток до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему викласти в редакції, що додається.
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ, 16 жовтня 2018 року.
№ 2595-VІІІ.

Додаток
до Загальнодержавної програми

ЗАХОДИ
щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
та перетворення об'єкта «Укриття» 
на екологічно безпечну систему на період до 2020 року
(PDF)