ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для забезпечення державної політики у вугільній галузі

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542 із наступними змінами):
1) частину першу статті 34 доповнити пунктом 14 такого змісту:
«14) наявності підстав, передбачених статтею 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств»;
2) статтю 35 доповнити частиною восьмою такого змісту:
«8. У випадку, передбаченому пунктом 14 частини першої статті 34 цього Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій на період дії обставин, визначених статтею 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств».
2. У частинах першій та другій статті 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 22, ст. 258) слова та цифри «1 січня 2019 року» замінити словами та цифрами «1 січня 2022 року».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ, 18 грудня 2018 року. 
№ 2658-VІІІ.