Урядовий проект «Муніципальна няня», який стартував з 1 січня цього року, передбачає щомісячне надання безповоротної фінансової допомоги сім’ям у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, що встановлюється на початок кожного календарного року.  У 2019-му ця сума становить 1626 грн.

Отже, щомісячно отримувати зазначену вище допомогу мають сім’ї, у яких є дитина віком до трьох років. При цьому вона надається незалежно від того, працює мама дитини чи перебуває у відпустці з догляду за дитиною.

Грошова допомога виплачуватиметься управлінням соціального захисту населення за місцем реєстрації особи, яка претендує на отримання компенсації, наприкінці кожного місяця і автоматично переглядатиметься щороку відповідно до прожиткового мінімуму на дітей віком до шести літ, встановленого станом на 1 січня відповідного року.

Для отримання допомоги необхідно:

1. Самостійно обрати няню.
2. Укласти з нею цивільно-правовий договір (не потребує нотаріального чи іншого завірення).
3. Подати такі документи в управління соціального захисту населення для оформлення компенсації послуги «муніципальна няня»:

— заяву про надання допомоги;
— копію договору з нянею;
— копію свідоцтва про народження дитини;
— копію основних сторінок паспорта мами або тата;
— підтверджуючі документи, що підтверджують оплату послуги няні (виписка з банківського рахунку, розрахункова квитанція тощо).

Оформити договір на послуги няні можна лише із зареєстрованою фізичною особою — підприємцем (ФОП) за такими кодами: КВЕД 97.00, КВЕД 88.91. Як правило, такі особи є платниками єдиного податку і повинні мати банківський рахунок для отримання оплати своїх послуг. 

При цьому послуги з догляду за дитиною сім’ї можуть надавати навіть близькі люди (баба, дід, брат, сестра) та знайомі. Оскільки договір із нянею є цивільно-правовим, то розмір оплати цих послуг визначається сторонами самостійно, тобто він не має «прив’язки» до мінімальної заробітної плати.

З урахуванням того, що послуги з догляду за дитиною, які частково компенсуватимуться за програмою «Муніципальна няня», надаватимуться лише зареєстрованими підприємцями, то фактично скористатися цим більшості сімей не буде вигідно, бо, наприклад, бабуся дитини, зареєстрована підприємцем, який перебуває на 3-й групі єдиного податку, має сплатити 5% від доходу + щомісячні відрахування єдиного соціального внеску (а це сьогодні 918,06 грн) + банківські відсотки. 

Отже, ця компенсація вигідна насамперед сім’ям, де є родичі, які не мають достатнього стажу для оформлення пенсії і які бажають збільшити (перерахувати) її через підвищення страхового стажу, або матеріально забезпеченим сім’ям, які можуть собі дозволити платити няням (наприклад, у Києві така послуга коштує щомісячно мінімум 8000 грн).

Сергій ДЕМСЬКИЙ.

 ДОГОВІР

про надання послуг

 м. Київ                                                                                                                      «__» _________2019 р.

Замовник: фізична особа ___________________________________,  з однієї сторони, і

Виконавець: фізична особа-підприємець ____________________, який діє на підставі свідоцтва про реєстрацію _______________________________________________________________

з іншої сторони, які разом іменуються Сторони, уклали цей Договір про таке:

 

1. Предмет Договору

1.1.       За завданням Замовника Виконавець надає послуги по догляду за дитиною Замовника ________________________________, 201__ року народження (надалі — Послуги) в обсязі та на умовах, визначених цим Договором, а Замовник зобов’язується своєчасно здійснювати оплату цих Послуг.

Місце надання Послуг: за місцем реєстрації дитини Замовника.

1.2.       За цим Договором Виконавець надає Замовнику такі послуги:
1.2.1. годувати дитину у погоджені із Замовником час та перелік продуктів харчування рази на день;

1.2.2. готувати їжу для дитини з урахуванням віку дитини та стану здоров'я дитини;

1.2.3. гуляти з дитиною відповідно до графіка затвердженим Замовником, у місцях, ним визначеним або погодженим Виконавцем з Замовником;

1.2.4. переодягати дитину в разі необхідності (для дотримання гігієни, для прогулянок, для ігор, знаходження в квартирі);

1.2.5. укладати спати дитину в години, визначені Замовником;

1.2.6. грати з дитиною в розвиваючі ігри з урахуванням віку дитини та стану її здоров'я;

1.2.7. надавати першу медичну допомогу дитині у разі необхідності;

1.2.8. негайно викликати швидку допомогу в необхідних випадках, одержувати консультації по телефону __________ у лікаря ________________________ . У будь-яких випадках необхідності звернення за допомогою до лікарів негайно повідомляти про всі події з дитиною за відомими Виконавцю телефонами Замовника, або його близьких.

2. Обов'язки Виконавця

 1. Якісно та вчасно надавати передбачені у п. 1.2 Договору послуги Замовнику.
 2. Не залишати дитину одну, навіть у випадку, якщо Замовник своєчасно не з'явився на місце надання Послуг у разі закінчення часу їх надання Виконавцем.
 3. Постійно спостерігати за діями дитини, в т.ч. під час сну, не відлучатися від дитини під час сну на прогулянці.
 4. Повідомляти про всі зміни у своєму здоров'ї, щоб уникнути зараження дитини, а також інших негативних наслідків.
 5. У разі виникнення обставин, які перешкоджають належному виконанню своїх обов'язків за цим Договором, негайно повідомити про це Замовника.
 6. Вживати будь-яких інших необхідних заходів, потрібних для належного виконання своїх зобов'язань за Договором.
 7. Підписувати і передавати Замовнику акти про надані послуги.

3. Права Виконавця

 1. Самостійно вибирати маршрут прогулянок з дитиною, погодивши його з Замовником.
 2. Самостійно вибирати одяг для дитини з наявної у Замовника в залежності від пори року.
 3. Відмовитися від надання Послуг за цим договором, сповістивши Замовника за 1 місяць.

4. Обов'язки Замовника

 1. Забезпечити Виконавця всією інформацією, яка потрібна йому для належного виконання зобов'язання з надання передбачених цим Договором Послуг.
 2.  За потреби забезпечити Виконавця всім необхідним майном (одяг, харчування, засоби гігієни, іграшки, дитячі книги, тощо) для виконання своїх обов'язків за цим Договором належним чином.
 3. Приймати від Виконавця послуги, що надаються ним за цим Договором.
 4. Оплачувати надані Виконавцем Послуги на умовах та в порядку, визначеному цим Договором.

 

5. Права Замовника

5.1. У будь-який час перевіряти якість та порядок здійснення Виконавцем своїх обов'язків за цим Договором.

5.2. Будь-коли розірвати договір з Замовником, попередивши його про це за 30 календанрних днів.

 1. Ціна та порядок оплати послуг
  1.  Вартість Послуг за цим Договором становить ______ грн. за одну годину надання Послуг. Загальна сума, яка підлягає оплаті за один календарний місяць фіксується в Акті про надані Послуги з урахуванням фактично витраченого часу на надання Послуг та встановленої в цьому пункті вартості години надання Послуг.
  2.  Акт про надані Послуги підписується Сторонами до 3 числа місяця, наступного за календарним місяцем, в якому фактично надавалися Послуги.
  3.  Замовник зобов'язаний оплатити визначену в Акті про надані послуги вартість послуг протягом двох робочих днів з моменту підписання такого акта.

7. Відповідальність та порядок вирішення спорів

7.1. Сторони цього Договору несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства.

7.2. За одноразову необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань винна Сторона сплачує другій Стороні штраф у розмірі ______ грн за кожен такий випадок.

7.3. За недотримання строків оплати наданих послуг, визначених у цьому Договорі, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день прострочення.

7.4. Усі спори, що виникають з цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. У разі неможливості досягти згоди шляхом переговорів Сторона має право звернутися до суду.

 

8. Інші умови

8.1. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.2. Цей Договір укладений у двох примірниках по одному для кожної із Сторін.

8.3. Цей Договір набирає чинності з дня підписання його Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

8.4. Договір може бути розірваним за взаємною згодою Сторін. Одностороннє розірвання Договору допускається лише у випадках, передбачених цим Договором та законодавством України.

9. Місцезнаходження та реквізити Сторін

9.1. Замовник:

Поштова адреса та індекс_________________________________________________________________

 Телефон

__________________________________________________________________________________

9.2. Виконавець:

Поштова адреса та індекс__________________________________________________________________

Телефон/факс______________________________________________________________________________

Поточний рахунок ___________________________________________________________________

ЄДРПОУ

Замовник                                                                                        Виконавець

________________                                                                          _________________

 

 

Замовниик