Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
1. Пункт 1 частини другої статті 242 викласти в такій редакції:
«1) доходи державного бюджету, визначені пунктами 1-3, 6, 62, 63 та 64 частини третьої статті 29 цього Кодексу».
2. У статті 29:
1) у пункті 23 частини другої слово і цифри «пунктом 135» замінити словами і цифрами «пунктами 63, 64 і 135»;
2) частину третю доповнити пунктами 63 та 64 такого змісту:
«63) 50 відсотків надходжень від адміністративно-господарських штрафів за порушення законодавства про автомобільний транспорт, передбачені абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим частини першої статті 60 Закону України «Про автомобільний транспорт» (крім штрафів, визначених пунктом 135 цієї частини статті);
64) 50 відсотків надходжень від адміністративних штрафів за правопорушення, передбачені частиною другою статті 1222 та частиною другою статті 1321 Кодексу України про адміністративні правопорушення (крім штрафів, визначених пунктом 135 цієї частини статті)».
3. У пункті 21 частини четвертої статті 30 цифри і слово «6 та 62» замінити цифрами і словом «6, 62, 63 та 64».
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
12 вересня 2019 року.
№ 74-IX.