Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502; 2000 р., № 4, ст. 26; 2010 р., № 11, ст. 112; 2017 р., 
№ 37, ст. 379):
1) абзац п’ятий частини першої статті 21 після слів «у її межах» доповнити словами «забороняються рубки головного користування і»;
2) частину першу статті 26 після слова «забороняються» доповнити словами «рубки головного користування».
2. У Законі України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 13, ст. 99; 2013 р., № 46, ст. 640):
1) назву, преамбулу і статтю 1 викласти в такій редакції:
«Про заборону на проведення суцільних рубок у гірських ялицево-букових лісах Карпатського регіону
Цей Закон встановлює заборону на проведення суцільних рубок у гірських ялицево-букових деревостанах, суцільних рубок головного користування та будь-яких інших суцільних рубок у високогірних лісах, у лісах у лавинонебезпечних та селенебезпечних басейнах та в берегозахисних ділянках лісу в Карпатському регіоні України, крім розробки суцільних вітровалів і буреломів, а також суцільно вражених шкідниками і хворобами насаджень»;
«Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
берегозахисні ділянки — смуги лісу вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ, інших водних об’єктів;
вибіркові рубки — рубки, під час яких періодично вирубується частина дерев (при цьому способі рубок ділянка постійно залишається вкритою лісовою рослинністю);
гірські ліси Карпатського регіону — ліси Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, розташовані в межах гірської системи;
пологі схили — схили стрімкістю до 11 градусів;
поступові (рівномірно-поступові, групово-поступові) рубки — рубки, під час яких передбачається вирубка деревостану за кілька прийомів;
рубки формування та оздоровлення лісів — лісогосподарські заходи, спрямовані на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій шляхом проведення рубок;
спадисті схили — схили стрімкістю 11-20 градусів;
стрімкі схили — схили стрімкістю 21-30 градусів на південних і 21-35 градусів на північних схилах;
суцільні рубки — рубки, під час яких передбачається вирубка деревостану за один прийом, крім останнього заходу поступової рубки;
ялицево-букові деревостани — букові ліси з домішкою виключно ялиці у складі не менше 25 відсотків»;
2) назву розділу ІІ і назву та абзац перший статті 2 викласти в такій редакції:

«РОЗДІЛ ІІ
ОБМЕЖЕННЯ ДЕЯКИХ СИСТЕМ І ВИДІВ РУБОК ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАБОРОНИ РУБОК

Стаття 2. Введення заборони на будь-які суцільні рубки головного користування та суцільні рубки формування та оздоровлення лісів
З метою збереження корисних властивостей лісів та забезпечення запобігання проявам згубних наслідків природних явищ у Карпатському регіоні встановлюється заборона на проведення суцільних рубок головного користування та суцільних рубок формування та оздоровлення лісів, крім розробки суцільних вітровалів і буреломів, а також суцільно вражених шкідниками і хворобами насаджень»;
3) статті 3 і 4 викласти в такій редакції:
«Стаття 3. Обмеження окремих систем і видів рубок у гірських ялицево-букових деревостанах на стрімких схилах
На стрімких схилах у гірських ялицево-букових лісах Карпатського регіону дозволяються лише вибіркові рубки головного користування та вибіркові рубки формування та оздоровлення лісів.
Стаття 4. Обмеження рубок на пологих і спадистих схилах
На пологих і спадистих схилах у гірських ялицево-букових деревостанах проводяться лише поступові і вибіркові рубки»;
4) статтю 5 виключити;
5) у статті 6:
у назві слово «способів» замінити словами «видів і систем»;
частину першу після слів «допускаються лише» доповнити словом «вибіркові»;
у частині другій слово «посадку» замінити словом «залісення»;
6) у статті 7:
у частині першій слова «вирубка лісу повинна здійснюватися» замінити словами «проведення рубок здійснюється»;
доповнити частиною третьою такого змісту:
«Розміщення лісосік повинно проводитися з урахуванням розташування наявних шляхів транспортування та рельєфно-гідрологічних умов території. Уздовж схилу лісосіка розміщується за умови відсутності небезпеки виникнення ерозійних процесів та використання при цьому канатних лісотранспортних установок і систем повітряного транспортування деревини»;
7) назву статті 8 викласти в такій редакції:
«Стаття 8. Контроль за дотриманням заборони на рубки»;
8) текст статті 9 викласти в такій редакції:
«Заготівля та вивезення деревини в гірських лісах Карпатського регіону проводяться переважно з використанням природозберігаючих систем машин і механізмів та гужового транспорту, що забезпечують допустимий вплив на довкілля, а також із збереженням наявних вузькоколійних лісовозних залізниць та оптимізацією мережі лісових автодоріг.
Розширити до 2030 року мережу лісових автодоріг з твердим покриттям у лісах регіону до 10 кілометрів на 1000 гектарів»;
9) у статті 10 цифри «2005» замінити цифрами «2030».
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
30 жовтня 2019 року.
№ 249-IX.