Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
1. У частині першій статті 2:
1) у пункті 15 слово «кошти» замінити словом «надходження», а після слів «виконання робіт» доповнити словами «та цільових заходів»;
2) доповнити пунктом 311 такого змісту:
«311) майно бюджетної установи - майно (у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України), що належить до державної чи комунальної власності та закріплене за бюджетною установою відповідно до законодавства».
2. Частину третю статті 9 доповнити пунктом 21 такого змісту:
«21) власні надходження бюджетних установ».
3. Друге речення абзацу першого частини другої статті 10 доповнити словами і цифрами «при цьому визначається шляхом розподілу видатків та кредитування державного бюджету (місцевого бюджету) за бюджетними програмами у законі про Державний бюджет України (рішенні про місцевий бюджет) і може бути уточнена під час виконання державного бюджету (місцевого бюджету) при внесенні змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) та у разі застосування положень частини шостої статті 23 та частини другої статті 24 цього Кодексу».
4. У статті 13:
1) у частині четвертій:
абзац восьмий викласти в такій редакції:
«підгрупа 3 - плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;
в абзаці дванадцятому слово «кошти» замінити словом «надходження»;
в абзаці тринадцятому слово «кошти» замінити словом «надходження», слова «вищі та професійно-технічні навчальні заклади» - словами «державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти», а слова «вищі навчальні заклади» - словами «заклади фахової передвищої та вищої освіти»;
2) у другому реченні частини дев’ятої слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів фахової передвищої та вищої освіти», а слова «вищими і професійно-технічними навчальними закладами» - словами «закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти».
5. Пункт 4 частини першої статті 15 доповнити словами і цифрами «включаючи залишок коштів державного бюджету, сформований за рахунок понадпланових державних запозичень, здійснених у попередньому бюджетному періоді відповідно до частини одинадцятої статті 16 цього Кодексу».
6. Доповнити статтею 151 такого змісту:
«Стаття 151. Управління державним боргом та гарантованим державою боргом
1. Управління державним боргом та гарантованим державою боргом здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом (далі - Боргове агентство України). Діяльність Боргового агентства України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, або особи, яка виконує його обов’язки (далі - Міністр фінансів України).
2. Міністерство фінансів України здійснює контроль за управлінням державним боргом та гарантованим державою боргом, забезпечуючи визначення організаційно-методологічних засад здійснення такого управління і систематичне проведення аналізу результатів та ефективності такого управління.
Рахункова палата не менше ніж один раз на три роки здійснює державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) діяльності Боргового агентства України в частині управління державним боргом та гарантованим державою боргом.
3. Боргове агентство України готує щорічний звіт про результати управління державним боргом та гарантованим державою боргом і оприлюднює такий звіт на своєму офіційному сайті не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним».
7. У статті 16:
1) у частині першій:
в абзаці першому слова «та абзацом першим частини сьомої» замінити словами «абзацом першим частини сьомої та абзацом першим частини одинадцятої», а слова і цифри «випадку, передбаченого частиною четвертою статті 15 цього Кодексу» - словами і цифрами «випадків, передбачених частиною четвертою статті 15 цього Кодексу та абзацом першим частини одинадцятої цієї статті»;
в абзаці другому слова «в особі члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, або особи, яка виконує його обов’язки (далі - Міністр фінансів України), за дорученням Кабінету Міністрів України» замінити словами «в особі Голови Боргового агентства України або особи, яка виконує його обов’язки (далі - Голова Боргового агентства України), за дорученням Міністра фінансів України»;
2) у частині п’ятій слова «Міністр фінансів України» замінити словами «Голова Боргового агентства України»;
3) у частині шостій:
в абзаці першому слова «Міністерством фінансів України» замінити словами «Борговим агентством України»;
перше речення абзацу другого доповнити словами «та Рахункову палату»;
4) у частині сьомій:
в абзаці першому слова «Міністр фінансів України» замінити словами «та валютних рахунків державного бюджету Голова Боргового агентства України за погодженням з Міністром фінансів України»;
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Основні умови правочинів з державним боргом, що здійснюються у поточному бюджетному періоді на суму, яка перевищує 5 відсотків обсягу державного боргу на кінець попереднього бюджетного періоду, визначаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету».
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
в абзаці третьому слова «Міністерство фінансів України» замінити словами «Боргове агентство України»;
5) в абзаці першому частини восьмої слова «Міністр фінансів України за погодженням з Національним банком України» замінити словами «Голова Боргового агентства України за погодженням з Міністром фінансів України»;
6) в абзаці другому частини дев’ятої слова «Міністерство фінансів України» замінити словами «Боргове агентство України»;
7) у другому реченні частини десятої слова «у двомісячний строк з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України» замінити словами і цифрою «щороку, не пізніше 1 червня року, що передує плановому»;
8) доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
«11. З метою ефективного управління державним боргом за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, за сприятливих умов на фінансовому ринку можуть здійснюватися державні запозичення понад обсяги, визначені на поточний бюджетний період законом про Державний бюджет України, за умови виконання у поточному бюджетному періоді плану державних запозичень до загального фонду державного бюджету (з урахуванням можливого збільшення такого плану в разі застосування положень частини четвертої статті 15 цього Кодексу) в обсязі, що не перевищує 25 відсотків плану державних запозичень до загального фонду державного бюджету на поточний бюджетний період, із збереженням отриманих коштів на кінець поточного бюджетного періоду. Такі кошти спрямовуються на фінансування державного бюджету в наступному бюджетному періоді з відповідним зменшенням обсягів державних запозичень на наступний бюджетний період, визначених законом про Державний бюджет України, з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету».
8. У статті 17:
1) у частині першій:
в абзаці другому слово «часткового» виключити;
в абзаці третьому слова «повного або часткового» виключити;
в абзаці четвертому слова «Міністр фінансів України» замінити словами «Голова Боргового агентства України»;
2) у першому реченні абзацу третього частини третьої слова «Міністерством фінансів України» замінити словами «Борговим агентством України», а слова «чи територіальною громадою міста» - словами «обласною радою чи територіальною громадою міста»;
3) у частині четвертій слова «за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій» замінити словами і цифрами «внаслідок залучення кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, включаючи рекредитування відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 30 цього Кодексу»;
4) в абзаці другому частини восьмої слова «Якщо договором між Кабінетом Міністрів України (Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією чи виконавчим органом міської ради за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної чи міської ради) та суб’єктом господарювання передбачаються» замінити словами «Якщо договором, укладеним із суб’єктом господарювання, передбачаються»;
5) у частинах одинадцятій і дванадцятій слова «Міністерство фінансів України» замінити словами «Боргове агентство України».
9. У статті 18:
1) абзац перший частини першої після слова «державою» доповнити словами «(Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста)»;
2) абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:
«4. З метою забезпечення дотримання граничних обсягів державного (місцевого) боргу та державних (місцевих) гарантій Боргове агентство України веде Реєстр державного боргу і гарантованого державою боргу, Реєстр державних гарантій, а Міністерство фінансів України веде Реєстр місцевих запозичень та місцевих гарантій. Інформація з відповідних реєстрів щомісячно публікується на офіційних сайтах Боргового агентства України та Міністерства фінансів України».
10. У статті 23:
1) у частині восьмій слова і цифри «частини шостої статті 102 та» виключити, а після слів «а також» доповнити словами «за бюджетною програмою»;
2) частину дев’яту виключити.
11. В абзаці другому частини другої статті 241 слова «державних і комунальних навчальних та медичних закладів» замінити словами «державних і комунальних закладів освіти та охорони здоров’я».
12. Частину четверту статті 242 доповнити абзацом шостим такого змісту:
«Якщо загальний обсяг фактичних надходжень джерел, визначених пунктом 1 частини другої цієї статті, перевищує загальний обсяг відповідних показників, визначених законом про Державний бюджет України, таке перевищення коштів розподіляється в порядку, встановленому абзацами другим - п’ятим цієї частини статті, та використовується з урахуванням вимог частини четвертої статті 23 цього Кодексу. При цьому подальший розподіл зазначених коштів за напрямом, визначеним пунктом 2 частини третьої цієї статті, здійснюється відповідно до вимог частини другої статті 1031 цього Кодексу в порядку, встановленому частиною шостою статті 108 цього Кодексу».
13. У пункті 2 частини другої статті 243 слово «законодавством» замінити словом «законом».
14. У частині другій статті 29:
у пункті 19 слова «вищими та професійно-технічними навчальними закладами» замінити словами «закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти»;
у пункті 25 цифри «21-25, 27, 28» замінити цифрами «21-24, 27, 28, 281», а цифри і слово «18-22, 24 і 25» - цифрами і словом «18-21, 24, 25 і 251»;
доповнити пунктом 252 такого змісту:
«252) плата за сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, оператора газотранспортної системи»;
пункт 36 після слів «у пунктах пропуску» доповнити словами «(пунктах контролю)».
15. У частині четвертій статті 31 слова «Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони» замінити словами «комітетами Верховної Ради України, до предмета відання яких належать питання законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, питання боротьби з корупцією, питання національної безпеки і оборони».
16. У частині першій статті 38:
1) у пункті 1:
в абзаці третьому підпункту «ґ» слова «(включаючи розрахунки за видами пільг та допомоги)» виключити;
підпункти «е» і «є» виключити;
2) доповнити пунктом 21 такого змісту:
«21) обґрунтування розрахунку вартісної величини прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення»;
3) пункт 9 викласти в такій редакції:
«9) інформація про мету, завдання та результативні показники, яких кожний головний розпорядник коштів державного бюджету передбачає досягти під час виконання бюджетних програм, за формою, визначеною Міністерством фінансів України».
17. У пункті 5 частини першої статті 40 слова «включаючи розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями» виключити.
18. У частинах другій, сьомій, восьмій та дев’ятій статті 43 слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів фахової передвищої та вищої освіти».
19. У статті 45:
1) частину другу після слів «та за поданням» доповнити словом «(висновком)»;
2) в абзаці другому частини четвертої слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів фахової передвищої та вищої освіти».
20. У статті 51:
1) у частині першій слова «фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого» замінити словами «бюджетних асигнувань на заробітну плату (грошове забезпечення), затверджених»;
2) у частині третій слова «у межах» замінити словами «з дотриманням» та доповнити словами «на енергоносії та комунальні послуги»;
3) в абзаці першому частини дев’ятої слова «обсяги власних надходжень бюджетних установ» замінити словами «фактичні обсяги власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків відповідних бюджетних коштів на початок року»;
4) в абзаці другому частини десятої слова «наступному бюджетному періоді» замінити словами «наступних бюджетних періодах».
21. У частині другій статті 55:
1) абзац восьмий викласти в такій редакції:
«соціальне забезпечення»;
2) абзаци десятий та дванадцятий викласти в такій редакції:
«підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти»;
«наукову і науково-технічну діяльність».
22. У частині шостій статті 56 слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів фахової передвищої та вищої освіти».
23. В абзаці другому частини першої статті 57 слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів фахової передвищої та вищої освіти».
24. У частині другій статті 59:
1) у першому реченні слова «інформація про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства, інформація про використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, інформація про використання коштів державного дорожнього фонду» замінити словами «звіти про надходження і використання коштів державного дорожнього фонду, Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, державного фонду розвитку водного господарства (такі звіти мають включати планові та фактичні показники відповідних надходжень і витрат державного бюджету в розрізі бюджетної класифікації та залишки коштів на початок і кінець звітного періоду)», а після слів «про надані державні гарантії» доповнити словами «та звіт про бюджетну заборгованість»;
2) друге речення виключити.
25. Пункти 1 і 2 частини другої статті 60 викласти в такій редакції:
«1) баланс;
2) звіт про фінансові результати».
26. У частині другій статті 61:
1) пункти 1 і 3 викласти в такій редакції:
«1) баланс»;
«3) звіт про фінансові результати»;
2) у пунктах 81, 82, 83 та 84 слово «використання» замінити словами «надходження і використання»;
3) доповнити пунктом 161 такого змісту:
«161) пояснювальну записку до звіту про виконання закону про Державний бюджет України, що включає пояснення відхилень звітних показників від планових показників за основними видами доходів, фінансування, видатків та кредитування державного бюджету, інформацію щодо стану державного боргу і гарантованого державою боргу».
27. У частині першій статті 64:
1) у пунктах 4 і 43 слова «(крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату)» замінити словами «(крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу, газового конденсату та бурштину)»;
2) доповнити пунктом 44 такого змісту:
«44) 30 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування бурштину, що зараховується до місцевих бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) бурштину»;
3) пункт 22 після слів «ліцензії та сертифікати» доповнити словами і цифрами «(крім плати за сертифікацію, визначеної пунктом 252 частини другої статті 29 цього Кодексу)»;
4) у пункті 23:
після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту»;
слова «спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового» замінити словами «дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу»;
5) у пункті 24:
слова «експорту, імпорту та» виключити;
слова «коньячним та плодовим» замінити словами «коньячним і плодовим та зерновим дистилятом»;
слова «спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим» замінити словами «дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим та біоетанолом»;
6) пункт 25 виключити;
7) доповнити пунктом 281 такого змісту:
«281) плата за ліцензії на виробництво пального, на право оптової торгівлі пальним, на право роздрібної торгівлі пальним, на право зберігання пального, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»;
8) у пункті 31 слова «вищими та професійно-технічними навчальними закладами» замінити словами «закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти».
28. У частині першій статті 66:
1) у пункті 4 слова «(крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату)» замінити словами «(крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу, газового конденсату та бурштину)»;
2) у пункті 17 слова «вищими та професійно-технічними навчальними закладами» замінити словами «закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти»;
3) пункт 19 після слів «ліцензії та сертифікати» доповнити словами і цифрами «(крім плати за сертифікацію, визначеної пунктом 252 частини другої статті 29 цього Кодексу)»;
4) у пункті 20:
після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту»;
слова «спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового» замінити словами «дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу»;
5) у пункті 21:
слова «експорту, імпорту та» виключити;
слова «коньячним та плодовим» замінити словами «коньячним і плодовим та зерновим дистилятом»;
слова «спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим» замінити словами «дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим та біоетанолом»;
6) пункт 22 виключити;
7) доповнити пунктом 251 такого змісту:
«251) плата за ліцензії на виробництво пального, на право оптової торгівлі пальним, на право роздрібної торгівлі пальним, на право зберігання пального, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності».
29. У пункті 3 частини четвертої статті 67 цифри «102» виключити.
30. У пункті 32 частини першої статті 69 слова «(крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату)» замінити словами «(крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу, газового конденсату та бурштину)».
31. У статті 71:
1) у частині третій слова «загальноосвітніх навчальних закладів» замінити словами «закладів загальної середньої освіти»;
2) перше речення частини п’ятої після слів «реконструкцію і реставрацію» доповнити словами «капітальний ремонт».
32. Частину сьому статті 74 викласти в такій редакції:
«7. Якщо у процесі здійснення платежів з погашення та обслуговування місцевого боргу, обумовлених договором між кредитором та позичальником, порушується графік платежів, що призводить до нарахування та сплати будь-яких штрафних санкцій, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласна та міська ради не мають права здійснювати нові місцеві запозичення протягом трьох наступних років».
33. У частині сьомій статті 751:
1) в абзаці першому слово «містить» замінити словами «містить положення, що включають»;
2) доповнити пунктом 61 такого змісту:
«61) положення щодо взаємовідносин місцевого бюджету з іншими місцевими бюджетами (включаючи показники, необхідні для складання прогнозів інших місцевих бюджетів)».
34. У пункті 2 частини другої статті 76 слова «і місцевого боргу» замінити словами «місцевого боргу і гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу».
35. Абзац другий частини другої статті 78 після слів «та за поданням» доповнити словом «(висновком)».
36. У частині першій статті 87:
1) пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) наукову і науково-технічну діяльність»;
2) у пункті 7:
підпункти «а», «б» і «в» викласти в такій редакції:
«а) загальну середню освіту:
спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати), школи-інтернати (ліцеї-інтернати) спортивного профілю, військові (військово-морські) ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати державної власності згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
школи соціальної реабілітації державної власності;
б) професійну (професійно-технічну) освіту (на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах державного замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти соціальної реабілітації та адаптації державної власності, а також за професіями загальнодержавного значення, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України);
в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах державного замовлення у закладах вищої освіти державної та приватної власності, вартість освітніх послуг яких встановлюється з урахуванням законодавства про індикативну собівартість) та фахову передвищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах державного замовлення структурними підрозділами та відокремленими структурними підрозділами закладів вищої освіти державної власності, що не мають статусу юридичної особи)»;
у підпункті «г» слова «у навчальних закладах державної власності» виключити;
у підпункті «ґ» слова «позашкільні навчальні заклади» замінити словами «заклади позашкільної освіти»;
3) пункт 9 доповнити підпунктами «и» та «і» такого змісту:
«и) житлові субсидії населенню та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу окремим категоріям громадян, що надаються: ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків; звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про захист рослин»; громадянам відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру», частини другої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», абзацу десятого частини другої статті 28 Закону України «Про музеї та музейну справу», абзацу першого частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту»; дітям війни; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування; доставку громадянам повідомлень про призначення (непризначення), відмову у призначенні житлової субсидії.
Граничні показники вартості та мінімальні норми твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, на підставі яких надаються пільги та житлові субсидії населенню, визначаються Кабінетом Міністрів України;
і) допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю, тимчасову державну допомогу дітям, допомогу по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державну соціальну допомогу на догляд (крім державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»), щомісячну компенсаційну виплату непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків».
37. У частині першій статті 89:
1) у пункті 2:
підпункти «б» і «в» викласти в такій редакції:
«б) загальну середню освіту:
початкові школи, гімназії, ліцеї (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами);
міжшкільні ресурсні центри;
спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати), школи-інтернати (ліцеї-інтернати) спортивного профілю, військові (військово-морські) ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати, гімназії та ліцеї, у складі яких є інтернати з частковим або повним утриманням учнів (крім закладів, визначених у підпункті «а» пункту 7 частини першої статті 87 та у підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 90 цього Кодексу);
дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри (якщо не менше 70 відсотків кількості учнів дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів припадає на територію відповідного міста, району чи об’єднаної територіальної громади), інклюзивно-ресурсні центри;
в) фахову передвищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення у закладах фахової передвищої освіти комунальної власності, засновником яких є міська, районна, сільська або селищна рада)»;
у підпункті «ґ» слова і цифри «у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації державної та комунальної власності відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів» замінити словами «на умовах регіонального замовлення у закладах вищої освіти комунальної власності, засновником яких є міська, районна, сільська або селищна рада»;
доповнити підпунктом «ґ1» такого змісту:
«ґ1) післядипломну освіту (на оплату послуг з підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на умовах регіонального замовлення)»;
підпункт «е» викласти в такій редакції:
«е) професійну (професійно-технічну) освіту з бюджетів міст обласного значення - обласних центрів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, у складі яких є місто обласного значення - обласний центр (на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності, які розташовані на території зазначених міст)»;
2) підпункт «б» пункту 4 виключити.
38. У частині першій статті 90:
1) у пункті 2:
підпункт «а» викласти в такій редакції:
«а) загальну середню освіту:
спеціальні школи, санаторні школи;
дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри (крім дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів, визначених у підпункті «б» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу);
заклади загальної середньої освіти державної власності (крім закладів, визначених у підпункті «а» пункту 7 частини першої статті 87 цього Кодексу);
спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати), школи-інтернати (ліцеї-інтернати) спортивного профілю, військові (військово-морські) ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати, гімназії та ліцеї, у складі яких є інтернати з частковим або повним утриманням учнів (якщо не менше 70 відсотків кількості учнів, які здобувають освіту у відповідному закладі освіти, є жителями населених пунктів, розташованих на території Автономної Республіки Крим чи області (крім населеного пункту, де розташований такий заклад)»;
підпункт «а1» виключити;
підпункт «б» викласти в такій редакції:
«б) професійну (професійно-технічну) освіту (на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності (крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу)»;
доповнити підпунктом «б1» такого змісту:
«б1) фахову передвищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах державного та/або регіонального замовлення у закладах фахової передвищої освіти державної та/або комунальної власності (крім закладів, визначених у підпункті «в» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу)»;
підпункт «в» викласти в такій редакції:
«в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах вищої освіти комунальної власності (крім закладів, визначених у підпункті «ґ» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу)»;
2) пункт 3 доповнити підпунктом «є» такого змісту:
«є) інші заклади та заходи у системі охорони здоров’я (будинки дитини, заклади служби крові, медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, бази спецмедпостачання)».
39. У частині першій статті 91:
1) у підпункті «в» пункту 3 слова «професійно-технічних навчальних закладів» замінити словами «закладів професійної (професійно-технічної) освіти»;
2) доповнити пунктом 205 такого змісту:
«205) місцеві програми підтримки здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти на умовах регіонального замовлення у відповідних закладах освіти».
40. Статтю 102 виключити.
41. У статті 1032:
1) частину першу викласти в такій редакції:
«1. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти:
1) початкові школи, гімназії, ліцеї (крім дошкільних підрозділів (відділень, груп);
2) спеціальні школи, санаторні школи;
3) спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати), школи-інтернати (ліцеї-інтернати) спортивного профілю, військові (військово-морські) ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати, гімназії та ліцеї, у складі яких є інтернати з частковим або повним утриманням учнів;
4) дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри, інклюзивно-ресурсні центри;
5) заклади професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти;
6) заклади фахової передвищої освіти і коледжі державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти»;
2) пункт 1 частини третьої викласти в такій редакції:
«1) кількість учнів закладів загальної середньої освіти, учнів, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності, студентів, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах фахової передвищої освіти і коледжах державної та комунальної власності, у міській та сільській місцевості, гірських населених пунктах»;
3) у частині четвертій слова «навчальних закладів, зазначених у частині першій цієї статті» замінити словами «закладів освіти державної та комунальної власності, зазначених у частині першій цієї статті».
42. В абзаці третьому пункту 1 та пункті 2 частини другої статті 1033 слова і цифри «професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації» замінити словами «професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти».
43. У статті 1036:
1) пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
«1) видатки закладів освіти, визначених у частині першій статті 1032 цього Кодексу (крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів освіти, визначених пунктами 1-4 частини першої статті 1032 цього Кодексу, а також закладів освіти, визначених пунктами 5 і 6 частини першої статті 1032 цього Кодексу, в частині здобуття повної загальної середньої освіти)»;
2) частину третю викласти в такій редакції:
«3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я розподіляється між обласними бюджетами з урахуванням таких параметрів:
1) кількість населення;
2) надходження доходів місцевих бюджетів області, визначених пунктом 1 частини першої статей 64 і 66 цього Кодексу, за відповідний звітний період року, що передує плановому;
3) приведений індекс відносної податкоспроможності зведеного бюджету області;
4) кількість учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.
Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я здійснюється в таких пропорціях:
10 відсотків обсягу - пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення області станом на 1 січня року, що передує плановому;
40 відсотків обсягу - пропорційно до питомої ваги приведеного індексу відносної податкоспроможності зведеного бюджету області;
50 відсотків обсягу - пропорційно до питомої ваги кількості учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти станом на 1 січня року, що передує плановому».
44. У другому реченні частини шостої статті 108 слова і цифри «обсяги субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту можуть перерозподілятися відповідно до частини шостої статті 102 цього Кодексу, а» виключити.
45. У розділі VI «Прикінцеві та перехідні положення»:
1) підпункти 2-4 пункту 11 викласти в такій редакції:
«2) у пункті 3 частини першої статті 89 цього Кодексу:
підпункт «а1» діє до 1 липня 2018 року;
підпункти «а», «б» і «в» діють до 1 квітня 2020 року;
підпункт «г» вводиться в дію з 1 липня 2018 року та діє до 1 квітня 2020 року;
підпункти «ґ» і «д» вводяться в дію з 1 квітня 2020 року;
підпункт «е» вводиться в дію з 1 січня 2020 року;
3) у пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу:
підпункти «а», «б», «в» і «г» діють до 1 квітня 2020 року;
підпункти «ґ» і «д» вводяться в дію з 1 квітня 2020 року;
підпункт «е» вводиться в дію з 1 січня 2020 року;
підпункт «є» вводиться в дію з 1 квітня 2020 року;
4) пункт 8 частини першої статті 97 і стаття 1034 цього Кодексу діють до 1 квітня 2020 року»;
2) доповнити пунктом 35 такого змісту:
«35. Міністерство фінансів України здійснює повноваження і функції з управління державним боргом та гарантованим державою боргом до початку функціонування Боргового агентства України»;
3) пункт 20 викласти в такій редакції:
«20. Установити, що з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення можуть здійснюватися видатки на:
освіту (в частині утримання закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів (відділень, груп) початкових шкіл);
державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (в частині утримання сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек).
За зверненням сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради районна (міська) рада приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків сільській, селищній, міській (міста районного значення) раді та у районному (міському) бюджеті затверджує обсяги міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування (з бюджету міста обласного значення бюджетам адміністративно підпорядкованих йому сіл, селищ і міст). При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, та укладеного між ними договору»;
4) у пункті 201:
перше речення абзацу другого викласти в такій редакції: «За зверненням міської ради (міста обласного значення - обласного центру, об’єднаної територіальної громади, у складі якої є місто обласного значення обласний центр) обласна рада приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків міській раді (міста обласного значення обласного центру, об’єднаної територіальної громади, у складі якої є місто обласного значення - обласний центр) та затверджує в обласному бюджеті обсяги міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету міському бюджету (міста обласного значення - обласного центру) або бюджету об’єднаної територіальної громади, у складі якої є місто обласного значення - обласний центр»;

доповнити абзацом третім такого змісту:
«В окремих областях (за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України) на період реалізації пілотного проекту щодо здійснення з обласних бюджетів видатків на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності, які розташовані на території міст обласного значення - обласних центрів (об’єднаних територіальних громад, у складі яких є місто обласного значення - обласний центр), як виняток з положень підпункту «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу міська рада (міста обласного значення - обласного центру, об’єднаної територіальної громади, у складі якої є місто обласного значення - обласний центр) приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків обласній раді (в обсягах, що визначаються пропорційно кількості учнів, місцем реєстрації яких є місто обласного значення - обласний центр (об’єднана територіальна громада, у складі якої є місто обласного значення - обласний центр), з розрахунку розміру середніх витрат на одного учня) та затверджує у міському бюджеті обсяги міжбюджетних трансферів з міського бюджету (міста обласного значення - обласного центру, бюджету об’єднаної територіальної громади, у складі якої є місто обласного значення - обласний центр) обласному бюджету»;
5) пункт 241 після слів «за поданням» доповнити словом «(висновком)»;
6) пункт 242 після слів і цифр «(відповідно до статей 98 та 99 цього Кодексу)» доповнити словами і цифрами «та при розрахунку додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я (відповідно до статті 1036 цього Кодексу)»;
7) у пункті 25 слова «державних і комунальних вищих навчальних закладів» замінити словами «державних і комунальних закладів фахової передвищої та вищої освіти»;
8) у пункті 26:
після слів і цифр «Закону України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380)» доповнити словами і цифрами «абзаців другого та третього частини другої статті 24, частини шостої статті 27, частини п’ятої статті 54, частини першої статті 63, частини першої статті 66, статей 67, 68, 72, підпункту 16 пункту 2 розділу XIV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про фахову передвищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 30, ст. 119)»;
після слів і цифр «Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 27, ст. 904)» доповнити словами і цифрами «статті 10 Закону України «Про систему іномовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 37)»;
9) доповнити пунктом 281 такого змісту:
«281. Установити, що обтяження майнового або іншого забезпечення виконання зобов’язань, наданого суб’єктами господарювання за кредитами (позиками), залученими державою, або державними гарантіями відповідно до частини п’ятої статті 17 цього Кодексу, є публічними. Державна реєстрація таких обтяжень у частині рухомого майна та зміна відомостей про них проводяться у порядку, встановленому законом, за заявою Міністерства фінансів України або іншого центрального органу виконавчої влади, що отримує надане суб’єктами господарювання майно відповідно до зазначеного положення цього Кодексу»;
10) у пункті 35:
в абзаці першому слова «в особі Міністра фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України» замінити словами «в особі Голови Боргового агентства України за погодженням з Міністром фінансів України»;
в абзаці другому слова «Міністр фінансів України за рішенням Кабінету Міністрів України» замінити словами «Голова Боргового агентства України за погодженням з Міністром фінансів України»;
в абзаці третьому слова «Міністерством фінансів України» замінити словами «Борговим агентством України»;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Якщо очікуваний обсяг видатків на виплати за державними деривативами перевищить обсяг коштів, визначений законом про Державний бюджет України на таку мету, Міністерство фінансів України невідкладно інформує про це Кабінет Міністрів України та Рахункову палату. Кабінет Міністрів України невідкладно інформує про очікуване перевищення таких видатків Верховну Раду України та подає у двотижневий строк пропозиції про внесення змін до закону про Державний бюджет України»;
11) пункт 37 виключити;
12) у пункті 42:
в абзаці першому слова «не менше» замінити словами «не більше»;
абзац другий виключити;
13) доповнити пунктом 432 такого змісту:
«432. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень пунктів 1 і 2 частини третьої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2019 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2019 року;
2) у другому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2020 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2020 року»;
14) у пункті 46:
в абзаці першому слова «вищими навчальними закладами» замінити словами «закладами вищої освіти»;
в абзаці другому слова «освітньо-кваліфікаційними рівнями» замінити словами «державним замовленням за рівнями вищої освіти, формами здобуття вищої освіти»;
абзац третій виключити;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«показники освітньої, наукової та міжнародної діяльності закладу вищої освіти»;
15) доповнити пунктом 50 такого змісту:
«50. Установити, що до приведення установчих документів закладів освіти у відповідність з вимогами Закону України «Про освіту» їх фінансове забезпечення здійснюється відповідно до порядку, який діяв у 2019 році, включаючи спрямування освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у шкільних відділеннях навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» та у вечірніх (змінних) школах».
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року, крім пункту 5, підпункту 8 пункту 7 і пункту 12 розділу І та підпункту 9 пункту 2 і пункту 3 розділу ІІ цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
а) статтю 24423 виключити;
б) у статті 255:
пункт 1 частини першої доповнити абзацом такого змісту:
«центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову і бюджетну політику (стаття 16419)»;
в абзаці першому частини другої цифри «24423» виключити;
2) у частині першій статті 11 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 290; 2002 р., № 50, ст. 367) слова «субвенцій з державного бюджету до місцевих бюджетів» замінити словами «коштів Державного бюджету України»;
3) у частині першій статті 16 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 2; 2018 р., № 6-7, ст. 43) слова «у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів» виключити;
4) у частині першій статті 4 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102) слова «у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів» виключити;
5) абзац п’ятий частини першої статті 26 Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом, - щодо реклами державних цінних паперів»;
6) у Законі України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 11, ст. 140; 2013 р., № 21, ст. 208; 2016 р., № 30, ст. 542):
а) частину першу статті 37 доповнити пунктом 51 такого змісту:
«51) обтяження рухомого майна, наданого суб’єктами господарювання за кредитами (позиками), залученими державою, або державними гарантіями відповідно до частини п’ятої статті 17 Бюджетного кодексу України. Державна реєстрація таких обтяжень та зміна відомостей про них проводяться у порядку, встановленому цим Законом, за заявою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, або іншого центрального органу виконавчої влади, що отримує таке рухоме майно відповідно до зазначеного положення Бюджетного кодексу України»;
б) у другому реченні частини першої статті 46 слова «а також у разі надання витягів на його запит» замінити словами і цифрами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, або іншого центрального органу виконавчої влади, що отримує рухоме майно відповідно до частини п’ятої статті 17 Бюджетного кодексу України, а також у разі надання витягів на їх запит»;
7) статтю 13 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 33-34, ст. 404; 2017 р., № 40-41, ст. 383) викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Джерела покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги
Виплата державної соціальної допомоги і покриття витрат на її доставку здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України»;
8) у Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами):
в абзаці третьому частини четвертої, частині десятій статті 10 та частині третій статті 11 слова «Міністерство фінансів України» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом» у відповідному відмінку;
у частинах восьмій і дев’ятій статті 10, абзаці п’ятому частини четвертої і частині сьомій статті 11, абзаці першому частини сьомої статті 17 та абзаці сімнадцятому частини п’ятої статті 40 слова «Міністерство фінансів України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики» у відповідному відмінку;
9) у Законі України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 36, ст. 360):
а) у частині першій статті 17 слово «дев’яти» замінити словом «тринадцяти»;
б) у статті 20:
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Заступник Голови Рахункової палати обирається із складу членів Рахункової палати. Обрання та увільнення від виконання обов’язків заступника Голови Рахункової палати здійснюється на засіданні Рахункової палати шляхом відкритого голосування за поданням Голови Рахункової палати. Заступник Голови Рахункової палати вважається обраним або увільненим від виконання обов’язків, якщо таке рішення підтримала більшість від складу Рахункової палати, визначеного частиною першою статті 17 цього Закону»;
частину сьому доповнити пунктом 31 такого змісту:
«31) досягнення шістдесяти п’яти років»;
в) частину першу статті 23 доповнити абзацом третім такого змісту:
«У разі забезпечення здійснення заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) двома або більше членами Рахункової палати, вони несуть спільну відповідальність за результати їхньої роботи»;
г) частину другу статті 26 після слів «членів Рахункової палати» доповнити словами «(за винятком випадків, передбачених цим Законом)»;
ґ) розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктами 41 і 42 такого змісту:
«41. Установити, що до призначення Верховною Радою України складу Рахункової палати, встановленого частиною першою статті 17 цього Закону (із змінами, внесеними Законом України від 14 листопада 2019 року № 293-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»), засідання Рахункової палати є правомочним у разі присутності на ньому не менш як двох третин від фактично призначеної Верховною Радою України кількості членів Рахункової палати.
42. Комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання бюджету, разом з Апаратом Верховної Ради України не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності Законом України від 14 листопада 2019 року № 293-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» забезпечити проведення конкурсу для допризначення чотирьох членів Рахункової палати і внести на розгляд Верховної Ради України відповідні матеріали».
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
вжити заходів щодо утворення та забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ, 14 листопада 2019 року.
№ 293-IX.