Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про режим іноземного інвестування» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80; 2000 р., № 38, ст. 318):
1) статтю 7 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Законами України для суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють інвестиційні проекти у визначених законом галузях господарювання із залученням іноземних інвестицій, можуть встановлюватися додаткові державні гарантії захисту іноземних інвестицій, у тому числі гарантії захисту інвестицій від зміни законодавства, передбачені цим Законом»;
2) статтю 8 викласти в такій редакції:
«Стаття 8. Гарантії у разі зміни законодавства
Якщо в подальшому спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції або законами України, які надають державні гарантії, будуть змінюватися гарантії захисту іноземних інвестицій, зазначені в розділі II цього Закону або в законах України, які надають державні гарантії, то протягом 10 років з дня набрання чинності таким законодавством на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії захисту іноземних інвестицій, передбачені цим Законом або іншими законами України, які надають такі державні гарантії. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій, пов’язані із застосуванням «зеленого» тарифу, застосовуються на весь строк дії «зеленого» тарифу.
До прав і обов’язків сторін, визначених угодою про розподіл продукції, протягом строку її дії застосовується законодавство України, чинне на момент її укладення. До прав і обов’язків сторін, визначених договором про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом, протягом строку його дії застосовується законодавство України, чинне на дату набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії». Зазначені гарантії не поширюються на зміни до законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, податкового законодавства, забезпечення громадського порядку, охорони навколишнього природного середовища».
2. У Законі України «Про альтернативні джерела енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155 із наступними змінами):
1) статтю 8 доповнити частиною третьою такого змісту:
«Кабінет Міністрів України передбачає у державному бюджеті видатки на фінансову підтримку гарантованого покупця для оплати електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел, відповідно до бюджетних запитів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, на підставі розрахунків, наданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у розмірі не менше 20 відсотків прогнозної виробітки товарної продукції електричної енергії з альтернативних джерел на відповідний рік»;
2) у статті 91:
частину першу доповнити другим реченням такого змісту: «Встановлення «зеленого» тарифу, передбаченого цією статтею, здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням особливостей, визначених статтею 94 цього Закону»;
частину третю доповнити словами і цифрами «з урахуванням положень цієї статті, статті 92 та статті 94 цього Закону»;
3) у статті 92:
у частині другій таблицю викласти в
такій редакції:

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«При цьому максимальний розмір надбавки за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для об’єктів електроенергетики, у тому числі черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), до аукціонної ціни при досягненні шести років експлуатації відповідного об’єкта електроенергетики повинен становити не більше 10 відсотків. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлює відповідну надбавку у визначений цією статтею строк».
У зв’язку з цим частини третю - дев’яту вважати відповідно частинами четвертою - десятою;
4) у статті 93:
в абзаці другому частини другої слова «(крім об’єктів з трьома вітротурбінами незалежно від встановленої потужності таких вітротурбін)» виключити;
у частині п’ятій слова «річні квоти підтримки на наступних п’ять років» замінити словами «річну квоту підтримки та графік проведення аукціонів на наступний рік, а також індикативні прогнозні показники річних квот підтримки на чотири роки, що йдуть за роком, на який встановлюється річна квота підтримки»;
частину шосту замінити двома новими частинами такого змісту:
«У рамках річної або додаткової річної квоти підтримки Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, можуть бути:
визначені окремі області (регіони) для будівництва об’єктів відновлюваної енергетики;
визначені максимальні величини потужності об’єкта електроенергетики або черги його будівництва (пускового комплексу), щодо якого суб’єкт господарювання може набути право на підтримку на відповідному аукціоні;
запропоновані земельні ділянки для будівництва об’єктів відновлюваної енергетики з визначеними технічними параметрами та технічними умовами на приєднання до електричної мережі;
запропоновані дахи та/або фасади будівель та інших капітальних споруд, що надаються в оренду для будівництва об’єктів відновлюваної енергетики, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання з визначеними технічними параметрами та технічними умовами на приєднання до електричної мережі.
Особливості оголошення і проведення аукціонів, зазначених у частині шостій цієї статті, визначаються порядком проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки».
У зв’язку з цим частини сьому - сорок четверту вважати відповідно частинами восьмою - сорок п’ятою;
у частині восьмій:
в абзацах другому і третьому цифри і слово «15 відсотків» замінити цифрами і словом «10 відсотків»;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«для об’єктів електроенергетики або черг їх будівництва (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії (крім енергії вітру, енергії сонячного випромінювання, доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), розмір такої частки не може становити менше 10 відсотків»;
частини дев’яту і десяту викласти в такій редакції:
«Аукціони з розподілу квоти підтримки проводяться за окремими альтернативними джерелами енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).
Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки без розподілу за окремими альтернативними джерелами енергії (технологічно нейтральні аукціони) та/або аукціонів для інших альтернативних джерел енергії (крім енергії вітру, енергії сонячного випромінювання, доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)»;
у частині п’ятнадцятій слова і цифри «двічі на рік, не пізніше 1 квітня та
1 жовтня відповідного року» замінити словами «згідно з графіком проведення аукціонів на відповідний рік»;
абзац третій частини шістнадцятої викласти в такій редакції:
«копію документів, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, або копію договору суперфіцію для будівництва об’єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, у тому числі відповідної черги будівництва (пускового комплексу), або копію документів, що посвідчують право власності чи користування об’єктом нерухомості або його частиною, у разі встановлення (монтажу) об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, на даху та/або фасаді такого об’єкта нерухомості»;
абзац третій частини вісімнадцятої викласти в такій редакції:
«цінову пропозицію, що відображає (визначає) запропоновану учасником аукціону ціну продажу 1 кіловат-години електричної енергії, виробленої на відповідному об’єкті електроенергетики або черзі будівництва (пусковому комплексі), щодо якого учасник аукціону має намір набути право на підтримку. Ціна зазначається у євроцентах за 1 кіловат-годину (євроцентів/кВт-год) з двома знаками після коми. Цінова пропозиція учасника аукціону, який бере участь в аукціоні з розподілу квоти підтримки для об’єктів електроенергетики або черг будівництва (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з енергії вітру та/або з енергії сонячного випромінювання, не може бути вищою за 9 євроцентів за 1 кіловат-годину - для аукціонів, що проводяться по 31 грудня 2024 року, та не може бути вищою за 8 євроцентів за 1 кіловат-годину - для аукціонів, що проводяться з 1 січня 2025 року»;
частини дев’ятнадцяту та двадцять першу викласти в такій редакції:
«Цінова пропозиція учасника аукціону, який бере участь в аукціоні з розподілу частини квоти підтримки для об’єктів електроенергетики або черг їх будівництва (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії (крім енергії вітру, енергії сонячного випромінювання, доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), не може бути вищою за 12 євроцентів за 1 кіловат-годину»;
«Інформація, що відображається під час проведення аукціону, визначається порядком проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки. Після завершення аукціону здійснюється одночасне розкриття інформації, наданої учасниками аукціону відповідно до порядку проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки. Критерієм вибору переможців аукціону з розподілу квоти підтримки є ціна, зазначена у закритій пропозиції. Учасники, які запропонували найменші цінові пропозиції у межах частини річної квоти підтримки, що розподіляється на аукціоні, визнаються переможцями аукціону на заявлену ними величину потужності»;
у частині двадцять другій слова «аукціону з розподілу частини квоти щодо відповідного виду альтернативних джерел енергії» замінити словами «відповідного аукціону»;
частини двадцять п’яту, двадцять шосту, двадцять дев’яту і тридцяту викласти в такій редакції:
«За результатами проведених у відповідному році аукціонів з розподілу річної квоти підтримки суб’єкт господарювання самостійно або разом з іншими суб’єктами господарювання, з якими має спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), має право отримати не більше 25 відсотків обсягу річної квоти підтримки на відповідний рік.
Протокол розкриття пропозицій формується автоматично та оприлюднюється в електронній формі електронною торговою системою в день завершення аукціону. Після перевірки гарантованим покупцем поданих учасниками документів і відомостей, але не пізніше 10 робочих днів з дня завершення аукціону, формується автоматично та оприлюднюється в електронній формі протокол про результати аукціону»;
«Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати аукціону, укладення договору з гарантованим покупцем, позбавляється права брати участь у подальших аукціонах строком на один рік з дня оприлюднення в електронній торговій системі гарантованим покупцем відповідного акта.
Підставою для відмови гарантованого покупця від підписання протоколу про результати аукціону, укладення договору з переможцем аукціону може бути виключно:
неподання суб’єктом господарювання документів або відомостей, передбачених цим Законом та порядком проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки;
надання суб’єктом господарювання недостовірної інформації у документах або відомостях або якщо їх зміст не відповідає вимогам цього Закону та порядку проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки;
нерозкриття або неповне розкриття суб’єктом господарювання інформації про кінцевих бенефіціарних власників;
якщо на суб’єкта господарювання або членів його органів управління, а також інших осіб, пов’язаних із суб’єктом господарювання відносинами контролю, поширюються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно із Законом України «Про санкції» та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону;
якщо за результатами аукціонів, проведених у відповідному році, суб’єкт господарювання самостійно або разом з іншими суб’єктами господарювання, з якими має спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), набуває право більш як на 25 відсотків обсягу річної квоти підтримки на відповідний рік»;
у частині тридцять п’ятій слова «та сплачує винагороду оператору електронного майданчика, через якого переможець брав участь в аукціоні» виключити;
частину сорокову викласти в такій редакції:
«Суб’єкт господарювання надає гарантованому покупцю акт про надання послуги з приєднання об’єкта до електричної мережі оператора системи передачі або системи розподілу та виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта електроенергетики, у тому числі черги будівництва електричної станції (пускового комплексу), що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектро-станціями), проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстровану відповідно до законодавства декларацію про готовність об’єкта до експлуатації. Безвідклична банківська гарантія, надана суб’єктом господарювання як забезпечення виконання зобов’язань за договором, повертається гарантованим покупцем у строк до 10 робочих днів, за умови надання зазначених у першому реченні цієї частини документів. Зобов’язання гарантованого покупця, пов’язані з підтримкою суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, виникають з дня, наступного за днем надання суб’єктом господарювання зазначених у першому реченні цієї частини документів»;
частину сорок першу після слів «суб’єкт господарювання не надав» доповнити словами «акт про надання послуги з приєднання об’єкта до електричної мережі оператора системи передачі або системи розподілу та»;
частину сорок п’яту викласти в такій редакції:
«Строк надання підтримки становить 20 років з дня, наступного за днем надання суб’єктом господарювання зазначених у першому реченні частини сорокової цієї статті документів. У разі якщо об’єкт електроенергетики вводиться в експлуатацію чергами будівництва електричної станції (пусковими комплексами), на такому об’єкті має бути встановлений окремий комерційний облік за кожною чергою (пусковим комплексом), для яких строк надання підтримки застосовується окремо»;
5) розділ II доповнити статтею 94 такого змісту:
«Стаття 94. Особливості встановлення «зеленого» тарифу для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, у період з 1 серпня 2020 року
Дія цієї статті поширюється на суб’єктів господарювання, які відповідно до статті 91 цього Закону виробляють або мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малі гідроелектростанції) на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах).
Для суб’єктів господарювання, визначених частиною першою цієї статті, у період з 1 серпня 2020 року «зелений» тариф встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за правилами, визначеними статтею 91 цього Закону, з урахуванням понижуючих коефіцієнтів, визначених цією статтею, або на рівні граничного (максимального) «зеленого» тарифу.
«Зелений» тариф встановлюється:
а) для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або вітру на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), шляхом множення встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 91 цього Закону для таких суб’єктів господарювання «зеленого» тарифу на понижуючі коефіцієнти:
на рівні 0,925 - для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії вітру на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), що введені в експлуатацію з 1 липня 2015 року до 31 грудня 2019 року та складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт та більше;
на рівні 0,975 - для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії вітру на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), що введені в експлуатацію з 1 січня 2020 року;
на рівні 0,85 - для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) встановленою потужністю 1 МВт та більше, що введені в експлуатацію з 1 липня 2015 року до 31 грудня 2019 року;
на рівні 0,925 - для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) встановленою потужністю до 1 МВт, що введені в експлуатацію з 1 липня 2015 року до 31 грудня 2019 року;
на рівні 0,975 - для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) встановленою потужністю 1 МВт та більше, що введені в експлуатацію з 1 січня 2020 року до 31 жовтня 2020 року;
на рівні 0,7 - для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) встановленою потужністю від 1 МВт до 75 МВт, що введені в експлуатацію з 1 листопада 2020 року до 31 березня 2021 року;
на рівні 0,975 - для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) встановленою потужністю до 1 МВт, що введені в експлуатацію з 1 січня 2020 року;
на рівні 0,4 - для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) встановленою потужністю від 1 МВт до 75 МВт, що введені в експлуатацію з 1 квітня 2021 року;
на рівні 0,4 - для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) встановленою потужністю 75 МВт та більше, що введені в експлуатацію з 1 листопада 2020 року;
б) для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), що введені в експлуатацію до 30 червня 2015 року і «зелений» тариф яких нижче або дорівнює граничному (максимальному) «зеленому» тарифу, шляхом множення встановленого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 91 цього Закону «зеленого» тарифу на коефіцієнт, що дорівнює 1;
в) для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), що введені в експлуатацію до 30 червня 2015 року і «зелений» тариф яких вище граничного (максимального) «зеленого» тарифу, на рівні граничного (максимального) «зеленого» тарифу.
Для цілей цієї статті граничний (максимальний) «зелений» тариф дорівнює «зеленому» тарифу, встановленому для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики встановленою потужністю більш як 10 МВт, що введені в експлуатацію до 31 березня 2013 року включно, помноженому на понижуючий коефіцієнт 0,95.
Для інших суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), що не зазначені у частині третій цієї статті, «зелений» тариф встановлюється шляхом множення встановленого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 91 цього Закону «зеленого» тарифу на коефіцієнт, що дорівнює 1.
Підприємство «зеленої» електрометалургії - це юридична особа, що здійснює господарську діяльність з виробництва сталі із дотриманням норм щодо прямих викидів діоксиду вуглецю в результаті виробництва сталі на рівні не більше 250 кілограмів на тону сталевої продукції та виключно електродуговим методом виробництва.
Для підприємств «зеленої» електрометалургії на період дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, встановлюється тариф на послуги з передачі електричної енергії, купівля якої здійснюється для цілей виробництва сталі, що не враховує витрати оператора системи передачі на виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії. Зазначений тариф встановлюється одночасно з переглядом тарифу оператора системи передачі.
Держава гарантує, що для суб’єктів господарювання, яким «зелений» тариф встановлений або буде встановлений відповідно до частини третьої цієї статті, протягом усього строку дії «зеленого» тарифу буде застосовуватися законодавство України, чинне на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», крім законодавства, що зменшує розмір податків чи зборів або скасовує їх, послаблює регулювання господарської діяльності, спрощує процедури державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, пом’якшує відповідальність або в інший спосіб покращує становище суб’єктів господарювання, що має застосовуватися з дня набрання чинності таким законодавством.
Держава гарантує, що на період з
1 липня 2020 року до 31 грудня 2029 року для суб’єктів господарювання, яким «зелений» тариф встановлений або буде встановлений відповідно до частини третьої цієї статті, «зелений» тариф не буде змінений або відмінений, а понижуючі коефіцієнти не будуть змінені або застосовані у будь-який інший спосіб, що може призвести до втрат та/або збитків, та/або неодержання правомірно очікуваних доходів такими суб’єктами господарювання.
Гарантії щодо стабільності норм законодавства не поширюються на зміни до законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони навколишнього природного середовища».
3. У Законі України «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 27-28, ст. 312 із наступними змінами):
1) частину третю статті 2 викласти в такій редакції:
«3. Правила ринку визначають, зокрема, порядок реєстрації учасників ринку, порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов’язань за договорами про врегулювання небалансів електричної енергії, правила балансування, правила функціонування ринку допоміжних послуг, порядок проведення розрахунків на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг, порядок надання послуг із зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною, порядок виставлення рахунків, порядок внесення змін до правил ринку, положення щодо функціонування ринку при виникненні надзвичайної ситуації в ОЕС України»;
2) пункт 9 частини четвертої статті 30 доповнити словами «та виробників, які за результатами аукціону набули право на підтримку»;
3) у частині п’ятій статті 33:
абзац третій викласти в такій редакції:
«Тариф на послуги з передачі електричної енергії, зокрема, включає як окремі складові витрати оператора системи передачі, що здійснюються ним у разі покладення на нього спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, та витрати на послугу із зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною»;
доповнити абзацами п’ятим - восьмим такого змісту:
«Підставами встановлення Регулятором тарифу на передачу підприємству «зеленої» електрометалургії в порядку, передбаченому абзацами п’ятим - восьмим цієї частини, є (сукупно):
довідка центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики, щодо підтвердження юридичною особою статусу підприємства «зеленої» електрометалургії;
довідка центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, про виробництво підприємством «зеленої» електрометалургії сталі виключно електродуговим методом та дотримання норм щодо прямих викидів діоксиду вуглецю в результаті виробництва сталі на рівні не більше 250 кілограмів на тону сталевої продукції.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики, зобов’язаний надати юридичній особі довідку про підтвердження статусу підприємства «зеленої» електрометалургії протягом 10 днів з дня отримання звернення. Для підтвердження статусу підприємства «зеленої» електрометалургії юридична особа повинна додати до свого звернення технічну документацію, що підтверджує використання у господарській діяльності обладнання для виробництва сталі електродуговим методом, та довідку незалежного аудитора, що підтверджує виробництво підприємством «зеленої» електрометалургії сталевої продукції електродуговим методом в обсязі не менш як 50 тисяч тон за минулий календарний рік»;
4) частину другу статті 62 доповнити абзацом десятим такого змісту:
«Учасникам ринку, яким надавалася або надається підтримка та/або компенсація витрат, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, модернізацією, ремонтом та/або експлуатацією електроустановок об’єкта електроенергетики, шляхом застосування механізму покладення спеціального обов’язку щодо забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії відповідно до цієї статті, не може бути надано підтримку та/або компенсацію витрат, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, модернізацією, ремонтом та/або експлуатацією електроустановок об’єкта електроенергетики, за яким надавалася або надається підтримка та/або компенсація таких витрат»;
5) пункт 4 частини п’ятої статті 63 викласти в такій редакції:
«4) купувати електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами, та у кожному розрахунковому періоді здійснювати пріоритетну оплату її вартості»;
6) у статті 65:
абзаци п’ятий і шостий частини сьомої доповнити словами «та двосторонніми договорами»;
пункт 11 частини дев’ятої викласти в такій редакції:
«11) продавати електричну енергію, куплену у виробників, яким встановлено «зелений» тариф, та у виробників, які за результатами аукціону набули право на підтримку, на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку, балансуючому ринку та за двосторонніми договорами»;
7) частину другу статті 66 доповнити пунктом 61 такого змісту:
«61) гарантований покупець здійснює продаж електричної енергії за двосторонніми договорами на електронних аукціонах, порядок проведення яких затверджується Кабінетом Міністрів України»;
8) у статті 68:
частину першу доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«Оператор системи передачі для забезпечення операційної безпеки має право за межами балансуючого ринку придбавати послуги із зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною»;
у частині п’ятій:
абзаци другий - четвертий викласти в такій редакції:
«Відбір відповідних пропозицій (заявок) постачальників послуг з балансування здійснюється з урахуванням необхідності забезпечення сталої та надійної роботи ОЕС України та мінімізації витрат на балансування обсягів виробництва та споживання електричної енергії. Відбір пропозицій (заявок) щодо надання послуг із зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною, здійснюється відповідно до порядку надання таких послуг.
Оператор системи передачі за межами балансуючого ринку має право надавати команди на зменшення навантаження виробникам, які здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - мікро-, міні- та малим гідроелектростанціям), яким встановлено «зелений» тариф, або виробникам, які за результатами аукціону набули право на підтримку. Команда оператора системи передачі на зменшення навантаження виробникам, які здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - мікро-, міні- та малим гідроелектростанціям), яким встановлено «зелений» тариф, або виробникам, які за результатами аукціону набули право на підтримку, крім випадків надання таких команд при системних обмеженнях, які є наслідком дії обставин непереборної сили, є прийняттям пропозиції (заявки) таких виробників на надання послуги із зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною. Виробники, які здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - мікро-, міні- та малі гідроелектростанції), яким встановлено «зелений» тариф, або виробники, які за результатами аукціону набули право на підтримку, зобов’язані надавати оператору системи передачі пропозиції (заявки) щодо надання послуги зі зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною в обсягах, що відповідають добовому графіку виробництва електричної енергії, а в протилежному випадку - зобов’язані надавати послуги на балансуючому ринку відповідно до правил ринку.
Вартість послуги із зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною, наданої в результаті виконання команди оператора системи передачі, дорівнює вартості електричної енергії, не відпущеної таким виробником за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною»;
доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«Розрахунок обсягу не відпущеної виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною, електричної енергії в результаті виконання команд оператора системи передачі здійснюється відповідно до затвердженої Регулятором методики, що є невід’ємною частиною правил ринку. Така методика повинна ґрунтуватися на об’єктивних показниках виробництва електричної енергії на відповідних об’єктах електроенергетики. Порядок надання послуг із зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною, визначається правилами ринку»;
9) у статті 71:
абзаци п’ятий і шостий частини п’ятої викласти в такій редакції:
«Суб’єкт господарювання надає гарантованому покупцю акт про надання послуги з приєднання об’єкта до електричної мережі оператора системи передачі або системи розподілу та сертифікат, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації, або декларацію про готовність об’єкта до експлуатації. Зобов’язання гарантованого покупця, пов’язані з підтримкою суб’єкта господарювання, виникають з дня, наступного за днем надання суб’єктом господарювання гарантованому покупцю зазначених документів.
У разі якщо суб’єкт господарювання не надав документи, передбачені абзацом п’ятим цієї частини, протягом строку, передбаченого статтею 93 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», укладений договір є недійсним»;
частину шосту викласти в такій редакції:
«6. За відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії виробників, яким встановлено «зелений» тариф, та виробників, які за результатами аукціону набули право на підтримку, від їхніх погодинних графіків відпуску електричної енергії виробниками, які входять до балансуючої групи гарантованого покупця, відшкодовується частка вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця відповідно до цього Закону та правил функціонування балансуючої групи гарантованого покупця»;
10) у розділі XVII «Прикінцеві та перехідні положення»:
абзац другий пункту 9 викласти в такій редакції:
«Гранична нижня межа обов’язкового місячного обсягу продажу електричної енергії виробниками (крім виробників, які здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії) та імпортерами на ринку «на добу наперед» не може бути меншою 10 відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку»;
пункт 11 викласти в такій редакції:
«11. Частка відшкодування гарантованому покупцю суб’єктами господарювання, які входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця та здійснюють продаж електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії на об’єктах електроенергетики, встановлена потужність яких не перевищує 1 МВт, за «зеленим» тарифом або аукціонною ціною, вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця становить:
до 31 грудня 2020 року - 0 відсотків;
з 1 січня 2021 року - 10 відсотків;
з 1 січня 2022 року - 20 відсотків;
з 1 січня 2023 року - 30 відсотків;
з 1 січня 2024 року - 40 відсотків;
з 1 січня 2025 року - 50 відсотків;
з 1 січня 2026 року - 60 відсотків;
з 1 січня 2027 року - 70 відсотків;
з 1 січня 2028 року - 80 відсотків;
з 1 січня 2029 року - 90 відсотків;
з 1 січня 2030 року - 100 відсотків.
Частка відшкодування гарантованому покупцю суб’єктами господарювання, які входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця та здійснюють продаж електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії на об’єктах електроенергетики, встановлена потужність яких перевищує 1 МВт, за «зеленим» тарифом або аукціонною ціною, вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця становить:
до 31 грудня 2020 року - 0 відсотків;
з 1 січня 2021 року - 50 відсотків;
з 1 січня 2022 року - 100 відсотків.
До 31 грудня 2029 року відшкодування суб’єктом господарювання, який виробляє електричну енергію на об’єктах електроенергетики, що використовують енергію вітру, та входить до складу балансуючої групи гарантованого покупця, вартості свого небалансу гарантованому покупцю здійснюється у разі відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії такого суб’єкта господарювання від його погодинного графіка відпуску електричної енергії більш як на 10 відсотків.
До 31 грудня 2029 року відшкодування суб’єктом господарювання, який виробляє електричну енергію на об’єктах електроенергетики, що використовують енергію сонячного випромінювання, та входить до складу балансуючої групи гарантованого покупця, вартості свого небалансу гарантованому покупцю здійснюється у разі відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії такого суб’єкта господарювання від його погодинного графіка відпуску електричної енергії більш як на 5 відсотків»;
доповнити пунктом 111 такого змісту:
«111. Установити, що тимчасово, у зв’язку з карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), кошти, отримані оператором системи передачі від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину станом на 1 липня 2020 року, використовуються для таких цілей:
30 відсотків - на гарантування фактичної наявності розподіленої пропускної спроможності, технічного обслуговування та збільшення пропускної спроможності шляхом здійснення інвестицій у систему передачі, зокрема в будівництво нових міждержавних ліній електропередачі, сплату платежів до Державного бюджету України, зобов’язання за якими виникають при визнанні доходів, отриманих від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину, погашення заборгованості за договорами з доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину;
70 відсотків - на погашення заборгованості перед гарантованим покупцем за надані послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел. Гарантований покупець зобов’язаний перерахувати кошти, отримані відповідно до цього абзацу, в розмірі 50 відсотків суб’єкту господарювання, який здійснює виробництво електричної енергії на атомних електростанціях, а 50 відсотків - на оплату електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною»;
в абзаці четвертому пункту 13 слова «двох років» замінити словами «трьох років»;
у пункті 16:
абзац шостий викласти в такій редакції:
«без проведення конкурсу, передбаченого частиною другою статті 64 цього Закону, визначити електропостачальника (електропостачальників) державної форми власності, на якого з
1 січня 2019 року без застосування положень частини четвертої статті 64 цього Закону тимчасово, до 31 грудня 2021 року, покласти функції постачальника «останньої надії», одночасно визначивши територію здійснення діяльності такого електропостачальника (електропостачальників)»;
в абзаці сьомому слова і цифри «до
1 липня 2020 року» замінити словами і цифрами «до 1 липня 2021 року».
4. Частину шосту статті 2 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 4, ст. 25) доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
«Відносини оренди дахів та/або фасадів будівель та інших капітальних споруд, що перебувають у державній або комунальній власності, для встановлення (монтажу) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про альтернативні джерела енергії».
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 8 пункту 3 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2021 року.
2. До дня набрання чинності підпунктом 8 пункту 3 розділу I цього Закону вартість електричної енергії, не відпущеної за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною виробником електричної енергії, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом відповідно до цього Закону, або виробником, який за результатами аукціону набув право на підтримку, у результаті виконання ним команди оператора системи передачі на зменшення навантаження, відшкодовується такому виробнику оператором системи передачі.
3. «Зелений» тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють або мають намір виробляти електричну енергію з біомаси та/або біогазу на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва, встановлюється виключно на електричну енергію, вироблену об’єктами, що введені в експлуатацію такими суб’єктами до 1 січня 2023 року.
4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
розробити та подати до Верховної Ради України законопроект про надання права виробникам електричної енергії з альтернативних джерел енергії виходити з балансуючої групи гарантованого покупця та вільно продавати електричну енергію на ринку з можливістю отримання компенсації у вигляді різниці між встановленим «зеленим» тарифом або аукціонною ціною та ринковою ціною, що не нижче, ніж ціна на ринку «на добу наперед»;
з метою погашення заборгованості державного підприємства «Гарантований покупець» перед суб’єктами господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, що утворилася станом на 1 серпня 2020 року, розробити та подати до Верховної Ради України законопроект щодо відшкодування такої заборгованості протягом 2021-2022 років шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики з терміном обігу п’ять років.
5. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:
протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити методику щодо розрахунку обсягу невідпущеної виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною, електричної енергії в результаті виконання команд оператора системи передачі;
протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом визначити порядок компенсації за невідпущену до 1 січня 2020 року виробниками, які здійснюють продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом, електричну енергію в результаті виконання команд оператора системи передачі.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
21 липня 2020 року.
№ 810-ІХ.