Дивитись у форматі PDF >>>

Цей Закон визначає організаційні, правові та фінансові засади державної підтримки інвестиційних проектів з метою створення сприятливих умов для залучення в Україну значних інвестицій (внутрішніх і зовнішніх), створення нових робочих місць, стимулювання економічного розвитку регіонів та зростання конкурентоспроможності економіки України.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) заявка - комплект документів згідно із встановленими переліком, формою та змістом, які заявник подає до уповноваженого органу для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;

2) заявник - юридична особа, зареєстрована в Україні або в іноземній державі, або декілька таких юридичних осіб, яка (які) подала (подали) заявку;

3) значні інвестиції - власні або залучені кошти інвестора із значними інвестиціями, які він вкладає в об’єкти інвестування у процесі реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;

4) інвестиційний проект із значними інвестиціями - інвестиційний проект, що відповідає вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону;

5) інвестор із значними інвестиціями - зареєстрована в Україні юридична особа, яка спеціально утворена для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, є стороною спеціального інвестиційного договору та господарська діяльність якої спрямовується виключно на реалізацію інвестиційного проекту із значними інвестиціями та виконання спеціального інвестиційного договору;

6) об’єкти інвестування - необоротні активи (крім нематеріальних активів та гудвілу), що будуються, модернізуються, технічно та/або технологічно переоснащуються, придбаваються інвестором із значними інвестиціями, та об’єкти суміжної інфраструктури, що будуються або будівництво яких фінансується інвестором із значними інвестиціями за рахунок значних інвестицій відповідно до умов спеціального інвестиційного договору;

7) спеціальний інвестиційний договір - укладений між Кабінетом Міністрів України, інвестором із значними інвестиціями, заявником та органом місцевого самоврядування (у разі надання державної підтримки таким органом) договір, що визначає порядок та умови реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;

8) строк реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями - строк з дати укладення спеціального інвестиційного договору до дати виконання інвестором із значними інвестиціями зобов’язань, передбачених спеціальним інвестиційним договором, щодо здійснення значних інвестицій в об’єкти інвестування та початку функціонування таких об’єктів інвестування в рамках реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, що не може становити більше п’яти років з дати укладення спеціального інвестиційного договору;

9) уповноважена установа - державна установа, уповноважена Кабінетом Міністрів України на здійснення супроводу заявника та інвестора із значними інвестиціями у підготовці та реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, сприяння виконанню спеціального інвестиційного договору, а також на виконання інших функцій, передбачених цим Законом;

10) уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну інвестиційну політику.

2. Термін «контроль» вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про захист економічної конкуренції», термін «кінцевий бенефіціарний власник» - у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», термін «пов’язані особи» - у значенні, наведеному в Податковому кодексі України, термін «будівництво» - у значенні, наведеному в Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Стаття 2. Законодавство про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями

1. Відносини, що виникають у зв’язку з наданням державної підтримки інвестиційним проектам із значними інвестиціями, укладенням, виконанням і припиненням дії спеціальних інвестиційних договорів, регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Земельним кодексом України, Податковим кодексом України, Митним кодексом України, цим Законом, іншими законами України та нормативно-правовими актами, у тому числі прийнятими на виконання цього Закону, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору України.

3. На відносини, що виникають у зв’язку з наданням державної підтримки інвестиційним проектам із значними інвестиціями, укладенням, виконанням і припиненням дії спеціальних інвестиційних договорів, не поширюється дія законів України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» та «Про інвестиційну діяльність» (у частині надання державної підтримки інвестиційним проектам, проведення їх державної експертизи, а також включення до Державного реєстру інвестиційних проектів).

4. Дія цього Закону не поширюється на інвестиційні проекти, що відповідають усім ознакам державно-приватного партнерства та готуються і реалізуються відповідно до законів України «Про державно-приватне партнерство» та «Про концесію».

Розділ ІІ

ЗАСАДИ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ІЗ ЗНАЧНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Стаття 3. Форми надання державної підтримки інвестиційних проектів із значними інвестиціями

1. Державна підтримка інвестиційних проектів із значними інвестиціями може надаватися інвестору із значними інвестиціями у таких формах:

1) звільнення від сплати окремих податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України;

2) звільнення від оподаткування ввізним митом нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться виключно для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору, відповідно до Митного кодексу України;

3) забезпечення переважного права землекористування земельною ділянкою державної або комунальної власності для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями - надання земельної ділянки державної або комунальної власності у користування (оренду) для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на умовах, визначених з урахуванням зобов’язань, передбачених спеціальним інвестиційним договором, та з переважним правом інвестора із значними інвестиціями придбання такої земельної ділянки у власність після спливу строку дії спеціального інвестиційного договору (крім випадків його дострокового припинення), якщо таке право передбачено спеціальним інвестиційним договором;

4) забезпечення за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законом, будівництва об’єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями.

2. У разі якщо для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями необхідне приєднання до мереж тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо, у тому числі до мереж та/або комунікацій, що належать на праві власності, господарського відання, оперативного управління чи іншому речовому праві суб’єктам природних монополій, держава сприяє інвестору із значними інвестиціями у процесі такого приєднання у порядку, визначеному законодавством.

Стаття 4. Обсяг державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями

1. Загальний обсяг державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями складається з:

1) усіх вивільнених від оподаткування коштів - сума податків і зборів, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні інвестора із значними інвестиціями відповідно до умов спеціального інвестиційного договору. У разі надання в користування (оренду) земельної ділянки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями із справлянням плати за землю за надану земельну ділянку у розмірі, що є меншим за розмір, встановлений органом місцевого самоврядування для відповідної категорії земель на відповідній території, розмір різниці враховується при визначенні загального обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;

2) сукупної вартості всіх об’єктів суміжної інфраструктури, необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та побудованих на виконання спеціального інвестиційного договору згідно з пунктом 4 частини першої статті 3 цього Закону, станом на дату введення таких об’єктів в експлуатацію.

2. Загальний обсяг державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями встановлюється у спеціальному інвестиційному договорі та не повинен перевищувати 30 відсотків планового обсягу значних інвестицій за інвестиційним проектом із значними інвестиціями.

3. Методологія розрахунку обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Відомості про інвестиційні проекти із значними інвестиціями, для реалізації яких надається державна підтримка відповідно до цього Закону, у тому числі інформація щодо виконання інвестором із значними інвестиціями зобов’язань, передбачених спеціальним інвестиційним договором, внесення обсягу значних інвестицій в об’єкти інвестування, початку функціонування таких об’єктів інвестування в рамках реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, а також щодо обсягу державної підтримки, наданої інвестору із значними інвестиціями відповідно до цього Закону та спеціального інвестиційного договору, вносяться до реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями, ведення якого здійснює уповноважений орган. Перелік відомостей, що вносяться до реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями, та порядок його ведення визначаються Кабінетом Міністрів України.

Відомості, що містяться у реєстрі інвестиційних проектів із значними інвестиціями, є відкритими і загальнодоступними (крім інформації з обмеженим доступом), стягнення плати за доступ до них забороняється.

Уповноважений орган, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та центральний орган виконавчої влади у галузі митної справи можуть здійснювати автоматичний обмін інформацією, що міститься в реєстрі інвестиційних проектів із значними інвестиціями, в обсязі та порядку, що визначаються нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з уповноваженим органом.

Стаття 5. Вимоги до інвестиційного проекту із значними інвестиціями, для реалізації якого може надаватися державна підтримка

1. Інвестиційний проект із значними інвестиціями, для реалізації якого може надаватися державна підтримка згідно з цим Законом, має відповідати всім таким вимогам:

1) інвестиційний проект із значними інвестиціями реалізується на території України у сферах переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв), добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу), поводження з відходами, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, логістики, освіти, на-

укової та науково-технічної діяльності, охорони здоров’я, мистецтва, культури, спорту, туризму та курортно-рекреаційній сфері;

2) інвестиційний проект із значними інвестиціями передбачає будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення об’єктів інвестування у сферах, за-

значених у пункті 1 цієї частини, придбання необхідного устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, а також може передбачати будівництво за рахунок коштів інвестора із значними інвестиціями необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями об’єктів суміжної інфраструктури;

3) створення впродовж строку реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями не менше 80 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш як на 15 відсотків перевищує розмір середньої заробітної плати за відповідним видом діяльності у регіоні, в якому реалізується проект, за попередній календарний рік;

4) розмір значних інвестицій в об’єкти інвестування протягом строку реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями перевищує суму, еквівалентну 20 мільйонам євро, що розраховується за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України станом на перший робочий день кварталу, в якому подається заявка, та на дату фактичного здійснення значних інвестицій в об’єкти інвестування на виконання спеціального інвестиційного договору;

5) строк реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями не перевищує п’ять років.

2. Державна підтримка, що надається відповідно до цього Закону, не поширюється на інвестиційні проекти, що відповідають ознакам державно-приватного партнерства, які мають бути реалізовані із застосуванням вимог законів України «Про державно-приватне партнерство» та «Про концесію», та на інвестиційні проекти, що реалізуються відповідно до угод про розподіл продукції, які мають бути реалізовані із застосуванням вимог Закону України «Про угоди про розподіл продукції», а також не надається для виконання суб’єктами господарювання своїх інвестиційних зобов’язань у ході приватизації об’єктів державної та комунальної власності.

Стаття 6. Функції уповноваженої установи у процесі підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями

1. Супровід підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями, а також сприяння виконанню спеціальних інвестиційних договорів державою та органами місцевого самоврядування (у разі надання державної підтримки такими органами) здійснює уповноважена установа.

2. До функцій уповноваженої установи належать:

1) здійснення заходів щодо залучення потенційних заявників для реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями;

2) надання заявникам, інвесторам із значними інвестиціями організаційної та інформаційно-консультативної допомоги з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями відповідно до вимог цього Закону, зокрема щодо підготовки та подання заявки, інших документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, на безоплатній основі;

3) взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування з питань, пов’язаних із супроводом підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями;

4) підготовка та подання до уповноваженого органу періодичних (квартальних і річних) та оперативних (на вимогу уповноваженого органу) звітів про стан супроводу інвестиційних проектів із значними інвестиціями;

5) розроблення пропозицій, рекомендацій, планів дій, спрямованих на удосконалення процесу підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями;

6) організація навчання та проведення інформаційних заходів з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб;

7) виконання інших функцій щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями, передбачених законодавством та установчими документами уповноваженої установи.

3. Уповноважена установа здійснює супровід заявника та інвестора із значними інвестиціями, виконує інші визначені цим Законом функції на безоплатній основі для заявника та інвестора із значними інвестиціями.

Порядок взаємодії уповноваженої установи із заявниками, інвесторами із значними інвестиціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування з питань, пов’язаних із супроводом підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями, визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Незаконне втручання та перешкоджання діяльності уповноваженої установи та її працівників, зокрема з метою протидії чи ускладнення виконання нею функцій, визначених цим Законом, забороняється.

Розділ ІІІ

ПІДГОТОВКА ЗАЯВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ЧИ НЕДОЦІЛЬНІСТЬ УКЛАДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОГОВОРУ

Стаття 7. Підготовка та подання заявки

1. Заявник, який має намір реалізувати інвестиційний проект із значними інвестиціями та отримати державну підтримку, передбачену цим Законом, готує та подає до уповноваженого органу заявку, документи, що підтверджують відповідність заявника вимогам частин третьої і четвертої цієї статті, техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями (з обов’язковим за-

значенням соціального ефекту від його реалізації) та проект спеціального інвестиційного договору.

Необґрунтоване вимагання від заявника надання інших документів забороняється.

Вимоги до техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями встановлюються Кабінетом Міністрів України.

2. Уповноважена установа за зверненням заявника надає йому організаційну та інформаційно-консультативну допомогу з питань підготовки документів, передбачених частиною першою цієї статті, та їх подання до уповноваженого органу.

3. Заявник повинен відповідати визначеним Кабінетом Міністрів України вимогам щодо фінансової спроможності для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями.

4. Не можуть бути заявниками:

1) державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, інші державні господарські організації, державні підприємства, установи, організації або господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або іншому господарському товариству, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

2) комунальні унітарні підприємства та господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді;

3) неприбуткові підприємства, установи та організації;

4) юридичні особи, інформацію про кінцевих бенефіціарних власників яких не розкрито на порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

5) юридичні особи, зареєстровані в державах (на територіях), віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон, або юридичні особи, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) прямо або опосередковано належать юридичним особам, зареєстрованим у таких державах (територіях);

6) юридичні особи, бенефіціарні власники акцій (часток) яких є резидентами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором. Це положення не застосовується до юридичних осіб, акції яких допущені до торгів на іноземних фондових біржах згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (крім юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора);

7) юридичні особи, зареєстровані у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором;

8) юридичні особи, зареєстровані згідно із законодавством держав, включених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FAТF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 10 і більше відсотків статутного капіталу яких прямо або опосередковано належать таким особам;

9) юридичні особи, щодо яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства України чи міжнародного права, а також пов’язані з ними особи;

10) юридичні особи, щодо яких відкрито провадження у справах про банкрутство або які визнані банкрутами;

11) юридичні особи, які перебувають у процесі ліквідації або реорганізації;

12) юридичні особи, які на дату подання заявки мають заборгованість із сплати загальнодержавних та/або місцевих податків, зборів та/або інших обов’язкових платежів на суму понад еквівалент 10 мінімальних заробітних плат на 

1 січня відповідного року.

5. Якщо заявник представлений кількома юридичними особами, обмеження, передбачені частиною четвертою цієї статті, застосовуються до кожної з таких юридичних осіб.

6. Відповідальність за повноту та достовірність інформації, що надається заявником, несе заявник.

Стаття 8. Оцінка інвестиційного проекту із значними інвестиціями та прийняття рішення про укладення спеціального інвестиційного договору

1. Оцінка інвестиційного проекту із значними інвестиціями проводиться уповноваженим органом протягом 60 календарних днів з дня отримання документів, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону, та включає:

1) перевірку відповідності заявника, інвестиційного проекту із значними інвестиціями та поданих документів установленим законодавством вимогам (перший етап);

2) аналіз інвестиційного проекту із значними інвестиціями та проекту спеціального інвестиційного договору (другий етап):

аналіз економічних, фінансових, соціальних показників та екологічних наслідків реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;

аналіз ризиків реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;

аналіз форм та загального обсягу державної підтримки, що пропонуються до надання для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;

аналіз проекту спеціального інвестиційного договору та підготовка в разі потреби зауважень щодо його доопрацювання.

Уповноважений орган припиняє проведення оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями, якщо за результатами першого етапу виявлено невідповідність заявника, інвестиційного проекту із значними інвестиціями та поданих документів встановленим законодавством вимогам.

До проведення оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями обов’язково залучаються Антимонопольний комітет України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та орган місцевого самоврядування (якщо державна підтримка надається таким органом для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями). До проведення оцінки можуть також залучатися інші державні органи відповідно до компетенції.

З метою одержання додаткової інформації та/або документів, необхідних для проведення оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями, уповноважений орган може звертатися з відповідними запитами до уповноваженої установи, державних органів, органів місцевого само-врядування, фінансових установ, юридичних та фізичних осіб. Відповідь на такий запит надається у якомога стислий строк, що не може становити більше 10 робочих днів.

Порядок та методологія проведення оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями визначаються Кабінетом Міністрів України.

2. За результатами оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями уповноважений орган готує один із таких висновків:

висновок про доцільність реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору;

висновок про недоцільність реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та відмову в укладенні спеціального інвестиційного договору.

Підставами для надання висновку про недоцільність реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та відмову в укладенні спеціального інвестиційного договору є:

подання заявником недостовірної інформації у складі заявки;

невідповідність заявника та/або інвестиційного проекту вимогам, передбаченим цим Законом;

обсяг державної підтримки, що пропонується в інвестиційному проекті, перевищує максимально допустимий обсяг державної підтримки, передбачений статтею 4 цього Закону;

виявлення під час проведення оцінки інвестиційного проекту економічних, фінансових, соціальних та/або екологічних ризиків та/або негативних наслідків, до яких може призвести його реалізація.

Відповідний висновок уповноважений орган надсилає заявнику та уповноваженій установі протягом п’яти робочих днів з дня його підписання.

3. У разі прийняття уповноваженим органом висновку про недоцільність реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та відмову в укладенні спеціального інвестиційного договору заявник має право на оскарження такого висновку в судовому порядку. 

4. У разі необхідності доопрацювання проекту спеціального інвестиційного договору уповноважений орган разом з висновком про доцільність реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору надсилає заявнику зауваження до проекту договору з пропозицією щодо його доопрацювання.

Заявник доопрацьовує проект спеціального інвестиційного договору з урахуванням зауважень уповноваженого органу та надсилає його до уповноваженого органу протягом двох місяців з дня отримання від уповноваженого органу відповідних висновку та зауважень. Для доопрацювання проекту заявник може звернутися до уповноваженої установи щодо отримання організаційної та консультативної допомоги.

5. Уповноважений орган розглядає доопрацьований проект спеціального інвестиційного договору протягом 30 робочих днів з дня його отримання та у разі врахування заявником усіх зауважень уповноваженого органу надсилає такий проект разом із проектом рішення про укладення спеціального інвестиційного договору до Кабінету Міністрів України та відповідного органу місцевого самоврядування, який має стати стороною спеціального інвестиційного договору.

6. У разі підписання висновку про доцільність реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору, проект якого не потребує доопрацювання, уповноважений орган протягом 30 робочих днів з дня підписання такого висновку надсилає проект спеціального інвестиційного договору разом із проектом рішення про його укладення до Кабінету Міністрів України та відповідного органу місцевого самоврядування, який має стати стороною спеціального інвестиційного договору.

7. Орган місцевого самоврядування, до якого направлено проект спеціального інвестиційного договору, протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про укладення спеціального інвестиційного договору зобов’язаний повідомити про таке рішення Кабінет Міністрів України та уповноважений орган.

8. Кабінет Міністрів України протягом 30 календарних днів з дня отримання проекту спеціального інвестиційного договору та рішення відповідного органу місцевого само-врядування приймає рішення про укладення спеціального інвестиційного договору та визначає особу, уповноважену на його підписання з боку держави.

Стаття 9. Надання земельних ділянок для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями

1. Земельна ділянка державної або комунальної власності, визначена спеціальним інвестиційним договором необхідною для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, надається інвестору із значними інвестиціями з метою користування (оренди) на строк дії спеціального інвестиційного договору у порядку, визначеному Земельним кодексом України.

2. Земельні ділянки державної або комунальної власності, сформовані органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з метою реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями та визначені у спеціальних інвестиційних договорах, не можуть бути поділені, приватизовані, передані в користування третім особам або іншим чином відчужені органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування до моменту передачі їх у користування (оренду) інвестору із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір.

У разі якщо земельна ділянка державної або комунальної власності, необхідна для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, сформована до укладення спеціального інвестиційного договору, обмеження щодо відчуження такої земельної ділянки органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування на користь третіх осіб втрачає силу після спливу 12 місяців з дати її формування, якщо впродовж зазначеного строку спеціальний інвестиційний договір не укладено.

3. Надання в користування (оренду) інвестору із значними інвестиціями земельної ділянки, визначеної у спеціальному інвестиційному договорі для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, яка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр», право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, без зміни її меж та цільового призначення здійснюється органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України:

1) у разі надання інвестору із значними інвестиціями земельної ділянки державної власності органом виконавчої влади - протягом 10 робочих днів з дня отримання органом виконавчої влади клопотання інвестора із значними інвестиціями про надання в користування (оренду) земельної ділянки державної власності;

2) у разі надання інвестору із значними інвестиціями земельної ділянки комунальної власності органом місцевого самоврядування - протягом п’яти робочих днів з дня прийняття органом місцевого самоврядування відповідного рішення за результатами розгляду клопотання інвестора із значними інвестиціями про надання в користування (оренду) земельної ділянки комунальної власності на найближчій наступній сесії після отримання такого клопотання.

4. Якщо у процесі реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями виникає необхідність встановлення інвестором із значними інвестиціями земельного сервітуту на земельну ділянку (земельні ділянки) незалежно від форми власності, держава сприяє інвестору із значними інвестиціями у встановленні такого земельного сервітуту у порядку, визначеному законодавством.

5. Надання в користування інвестору із значними інвестиціями земельної ділянки, визначеної спеціальним інвестиційним договором для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, здійснюється органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, що передає земельну ділянку державної або комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, протягом трьох місяців з дня укладення спеціального інвестиційного договору.

У разі якщо протягом шести місяців з дня укладення спеціального інвестиційного договору інвестор із значними інвестиціями не зареєструє відповідно до законодавства про реєстрацію речових прав на нерухоме майно право користування (оренди) земельною ділянкою, яку визначено спеціальним інвестиційним договором для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, з підстав, що не залежать від інвестора із значними інвестиціями, такий інвестор із значними інвестиціями має право на одностороннє розірвання спеціального інвестиційного договору.

Розділ IV

СПЕЦІАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР

Стаття 10. Зміст спеціального інвестиційного договору

1. За спеціальним інвестиційним договором інвестор із значними інвестиціями та заявник зобов’язуються реалізувати інвестиційний проект із значними інвестиціями, що відповідає вимогам, встановленим цим Законом, за рахунок власних та/або залучених коштів, а Кабінет Міністрів України та орган місцевого самоврядування (якщо він є стороною спеціального інвестиційного договору) зобов’язуються в межах своїх повноважень забезпечувати стабільність умов провадження інвестором із значними інвестиціями господарської діяльності для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та надати державну підтримку у формі та на умовах, визначених цим Законом та спеціальним інвестиційним договором.

2. Спеціальний інвестиційний договір укладається на строк, погоджений сторонами, але не більше ніж на 15 років. У спеціальному інвестиційному договорі визначається строк реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, який не може перевищувати п’ять років з дати укладення такого договору.

3. Спеціальним інвестиційним договором визначаються форма та обсяг державної підтримки, що надається інвестору із значними інвестиціями для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями протягом строку дії спеціального інвестиційного договору.

4. Зобов’язання Кабінету Міністрів України та органу місцевого самоврядування (якщо він є стороною спеціального інвестиційного договору) щодо надання державної підтримки, передбаченої спеціальним інвестиційним договором, припиняються з наступного за звітним кварталу, в якому відбулося перевищення обсягу фактично наданої державної підтримки над загальним обсягом державної підтримки, визначеним у спеціальному інвестиційному договорі. Інформація про загальний обсяг державної підтримки та обсяг фактично наданої державної підтримки за спеціальним інвестиційним договором є публічною, вноситься до реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями та щокварталу розміщується на офіційному веб-сайті уповноваженого органу.

Стаття 11. Сторони спеціального інвестиційного договору

1. Сторонами спеціального інвестиційного договору є держава Україна в особі Кабінету Міністрів України, територіальна громада в особі органу місцевого самоврядування (якщо державна підтримка надається таким органом для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями), заявник та інвестор із значними інвестиціями.

Стаття 12. Зобов’язання заявника та інвестора із значними інвестиціями

1. У разі прийняття рішення про укладення спеціального інвестиційного договору заявник здійснює заходи щодо утворення інвестора із значними інвестиціями. У разі наявності юридичної особи, зареєстрованої в Україні, що спеціально утворена заявником для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями і відповідає всім вимогам та обмеженням, встановленим цим Законом до заявника, така юридична особа може бути стороною спеціального інвестиційного договору як інвестор із значними інвестиціями. До інвестора із значними інвестиціями застосовуються всі вимоги та обмеження, встановлені цим Законом до заявника.

2. Заявник повинен володіти 100 відсотками акцій (часток) у статутному капіталі інвестора із значними інвестиціями.

3. Заявник протягом 15 календарних днів з дня утворення інвестора із значними інвестиціями повинен надати уповноваженому органу інформацію про відносини контролю над інвестором із значними інвестиціями, у тому числі розкрити інформацію про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності.

4. Зміна відносин контролю над інвестором із значними інвестиціями протягом строку дії спеціального інвестиційного договору здійснюється за попереднім погодженням із Кабінетом Міністрів України.

Протягом строку дії спеціального інвестиційного договору інвестор із значними інвестиціями зобов’язаний повідомляти уповноважений орган про кожен факт зміни відносин контролю над інвестором із значними інвестиціями, у тому числі з розкриттям інформації про кінцевих бенефіціарних власників, протягом 15 календарних днів з дня виникнення таких змін.

5. За достовірність інформації, що надається на виконання цієї статті, заявник та інвестор із значними інвестиціями несуть відповідальність згідно із законом. Спеціальним інвестиційним договором можуть передбачатися додаткові санкції у разі порушення заявником та інвестором із значними інвестиціями вимог цієї статті.

Стаття 13. Істотні умови спеціального інвестиційного договору

1. Істотними умовами спеціального інвестиційного договору є:

1) сторони спеціального інвестиційного договору;

2) предмет спеціального інвестиційного договору, в тому числі умови та строк реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, об’єкти інвестування, види та обсяг значних інвестицій;

3) загальний обсяг, форми та строки надання державної підтримки інвестору із значними інвестиціями для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;

4) умови та наслідки припинення надання державної підтримки інвестору із значними інвестиціями, в тому числі порядок відшкодування інвестором із значними інвестиціями розміру перевищення обсягу фактично наданої державної підтримки над загальним обсягом державної підтримки, визначеним у спеціальному інвестиційному договорі;

5) права та обов’язки сторін, у тому числі зобов’язання інвестора із значними інвестиціями за інвестиційним проектом із значними інвестиціями, а також механізми забезпечення виконання інвестором із значними інвестиціями та/або заявником зобов’язань, передбачених спеціальним інвестиційним договором (зокрема, гарантія тощо);

6) строк дії спеціального інвестиційного договору;

7) порядок та умови набрання чинності спеціальним інвестиційним договором чи окремими його положеннями;

8) перелік земельних ділянок, необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, умови користування такими земельними ділянками та порядок їх повернення;

9) порядок розподілу витрат на розроблення документації із землеустрою, необхідної відповідно до законодавства для надання у користування (оренду) земельних ділянок для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;

10) порядок погодження зміни відносин контролю над інвестором із значними інвестиціями протягом строку дії спеціального інвестиційного договору;

11) гарантії стабільності умов провадження господарської діяльності інвестором із значними інвестиціями під час реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;

12) екологічні та соціальні вимоги до реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;

13) порядок здійснення контролю та моніторингу виконання умов спеціального інвестиційного договору;

14) порядок зміни та припинення дії спеціального інвестиційного договору;

15) підстави, процедури і наслідки дострокового припинення (розірвання) спеціального інвестиційного договору;

16) відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що випливають із спеціального інвестиційного договору;

17) порядок вирішення спорів між сторонами.

Спеціальний інвестиційний договір може містити інші умови, погоджені сторонами.

Стаття 14. Порядок зміни та припинення спеціального інвестиційного договору

1. До спеціального інвестиційного договору можуть бути внесені зміни за взаємною згодою сторін, якщо інше не передбачено договором. Сторони не можуть змінювати умови спеціального інвестиційного договору, що стосуються вимог до інвестиційних проектів із значними інвестиціями, визначених цим Законом.

2. Спеціальний інвестиційний договір припиняється у зв’язку із закінченням строку його дії або у разі його дострокового припинення.

3. Спеціальний інвестиційний договір може бути достроково припинений:

1) за взаємною згодою сторін;

2) на вимогу однієї із сторін за рішенням суду або арбітражу у разі істотного порушення іншою стороною зобов’язань, визначених спеціальним інвестиційним договором;

3) у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися у процесі укладення спеціального інвестиційного договору, якщо це передбачено спеціальним інвестиційним договором;

4) у разі порушення зобов’язань заявника та/або інвестора із значними інвестиціями, передбачених статтею 12 цього Закону;

5) у разі заподіяння значної екологічної шкоди чи виникнення техногенних надзвичайних ситуацій з вини інвестора із значними інвестиціями;

6) в інших випадках, передбачених спеціальним інвестиційним договором та цим Законом.

Дострокове припинення спеціального інвестиційного договору здійснюється шляхом його розірвання в порядку, визначеному таким спеціальним інвестиційним договором.

4. Відомості про укладення, зміну, припинення та розірвання спеціального інвестиційного договору підлягають внесенню до реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями.

Стаття 15. Відповідальність сторін спеціального інвестиційного договору

1. Сторони несуть відповідальність, встановлену законом та спеціальним інвестиційним договором, за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань, визначених спеціальним інвестиційним договором.

Заявник несе солідарну відповідальність за невиконання або неналежне виконання спеціального інвестиційного договору інвестором із значними інвестиціями.

2. Не підлягає відшкодуванню упущена вигода сторони спеціального інвестиційного договору у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань іншою стороною спеціального інвестиційного договору.

3. У разі встановлення рішенням суду або арбітражу факту недодержання гарантій стабільності умов провадження господарської діяльності інвестором із значними інвестиціями під час реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями такий інвестор має право на компенсацію понесених збитків, якщо інше не передбачено умовами спеціального інвестиційного договору.

4. У разі невиконання або неналежного виконання заявником та/або інвестором із значними інвестиціями зобов’язань, передбачених статтею 12 цього Закону, Кабінет Міністрів України відповідним рішенням має право достроково розірвати спеціальний інвестиційний договір в одно-сторонньому порядку. У разі реалізації Кабінетом Міністрів України такого права інвестор із значними інвестиціями зобов’язаний сплатити повну суму вивільнених від оподаткування коштів у результаті звільнення інвестора із значними інвестиціями від сплати окремих податків та зборів протягом строку дії спеціального інвестиційного договору та компенсувати державі обсяг іншої державної підтримки, наданої інвестору із значними інвестиціями протягом строку дії спеціального інвестиційного договору.

5. У разі припинення (розірвання) спеціального інвестиційного договору інвестор із значними інвестиціями втрачає право на отримання державної підтримки, передбаченої цим Законом. Припинення (розірвання) спеціального інвестиційного договору є підставою для припинення договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності, наданої інвестору із значними інвестиціями в користування (оренду) для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями.

6. У разі розірвання спеціального інвестиційного договору у зв’язку з невиконанням інвестором із значними інвестиціями зобов’язань щодо обсягу значних інвестицій в об’єкти інвестування та/або недотриманням строку реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, встановлених спеціальним інвестиційним договором, крім випадків, якщо таке невиконання зумовлене порушенням зобов’язань держави щодо надання державної підтримки за спеціальним інвестиційним договором або виникненням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), інвестор із значними інвестиціями зобов’язаний сплатити штраф у розмірі всієї суми державної підтримки, наданої інвестору із значними інвестиціями на дату встановлення факту такого невиконання за рішенням суду або арбітражу, крім податків і зборів. Суми податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, ввізного мита і плати за землю, не сплачені внаслідок надання інвестору із значними інвестиціями протягом строку дії спеціального інвестиційного договору державної підтримки у формі звільнення від сплати податків і зборів, підлягають сплаті у порядку, визначеному Податковим кодексом України та Митним кодексом України.

Стаття 16. Контроль та моніторинг виконання спеціальних інвестиційних договорів

1. Контроль та моніторинг виконання спеціальних інвестиційних договорів здійснюють Кабінет Міністрів України, уповноважений орган, орган місцевого самоврядування, що є стороною спеціального інвестиційного договору, у порядку, встановленому законом та/або спеціальним інвестиційним договором.

Під час здійснення контролю та моніторингу виконання спеціальних інвестиційних договорів не допускається втручання в господарську діяльність інвестора із значними інвестиціями, а також розголошення інформації, що стала відомою під час здійснення таких контролю та моніторингу.

2. Для перевірки обсягу значних інвестицій, здійснених інвестором із значними інвестиціями в об’єкти інвестування, факту початку функціонування таких об’єктів інвестування в рамках реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та обсягу державної підтримки, наданої інвестору із значними інвестиціями відповідно до цього Закону та спеціального інвестиційного договору, залучається суб’єкт аудиторської діяльності, який відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Розділ V

ГАРАНТІЇ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ ІЗ ЗНАЧНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Стаття 17. Гарантії стабільності умов провадження господарської діяльності під час реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями

1. Держава гарантує стабільність умов провадження господарської діяльності під час реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями, що здійснюються на підставі спеціальних інвестиційних договорів, додержання прав і законних інтересів заявників та інвесторів із значними інвестиціями.

2. Держава гарантує виконання своїх зобов’язань щодо надання інвестору із значними інвестиціями державної підтримки у формах та обсязі, визначених цим Законом та спеціальним інвестиційним договором.

3. До прав та обов’язків інвестора із значними інвестиціями, визначених спеціальним інвестиційним договором, застосовується законодавство України, чинне на дату укладення спеціального інвестиційного договору (крім законодавства, що зменшує розмір податків чи зборів або скасовує їх, спрощує регулювання господарської діяльності, послаблює процедури державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, пом’якшує відповідальність інвестора із значними інвестиціями або в інший спосіб покращує становище інвестора із значними інвестиціями, що має застосовуватися з дня набрання чинності таким законодавством).

4. Господарську діяльність інвестора із значними інвестиціями під час реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями може бути зупинено повністю або частково в порядку, передбаченому законом. З моменту усунення інвестором із значними інвестиціями умов, внаслідок яких його діяльність було зупинено повністю або частково, його діяльність підлягає відновленню у повному обсязі.

5. У разі прийняття державними органами або органами місцевого самоврядування рішень, що порушують права інвестора із значними інвестиціями, збитки, заподіяні йому внаслідок прийняття таких рішень, підлягають відшкодуванню такими органами відповідно до закону.

Розділ VI

ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Стаття 18. Застосовне право

1. Спеціальний інвестиційний договір регулюється правом України, якщо інше не передбачено таким договором.

Стаття 19. Вирішення спорів

1. Сторони спеціального інвестиційного договору можуть вільно обирати механізм вирішення спорів, включаючи звернення до суду в Україні, медіацію, незобов’язуючу експертну оцінку, національний або міжнародний комерційний чи інвестиційний арбітраж, у тому числі арбітраж з місцезнаходженням за кордоном (якщо інвестор із значними інвестиціями є підприємством з іноземними інвестиціями у розумінні Закону України «Про режим іноземного інвестування»), і процедурні правила вирішення спорів, крім випадків, передбачених законом.

Розділ VII

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Установити, що надання інвесторам із значними інвестиціями державної підтримки у формі, передбаченій пунктом 4 частини першої статті 3 цього Закону, здійснюватиметься відповідно до умов укладених з ними спеціальних інвестиційних договорів, починаючи з 1 січня 2022 року.

3. Установити, що інвесторам із значними інвестиціями, які реалізують інвестиційні проекти із значними інвестиціями у сфері збагачення залізної руди, державна підтримка згідно із цим Законом може надаватися виключно у формах, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 3 цього Закону, в порядку, визначеному законодавством.

4. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 11, ст. 70).

5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):

у статті 123:

частину першу доповнити абзацом восьмим такого змісту:

«Інвестор із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір у порядку, передбаченому Законом України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями», та який заінтересований в одержанні у користування земельної ділянки державної або комунальної власності, визначеної спеціальним інвестиційним договором як необхідна для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, має право замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж такої земельної ділянки в натурі (на місцевості) без надання дозволу органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, що передає земельну ділянку у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, про що він зобов’язаний письмово повідомити відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування протягом п’яти робочих днів. До письмового повідомлення додається копія договору про виконання робіт із землеустрою щодо встановлення меж такої земельної ділянки в натурі (на місцевості) та копія укладеного спеціального інвестиційного договору»;

частину другу доповнити абзацом четвертим такого змісту:

«Якщо з клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки звертається інвестор із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір у порядку, передбаченому Законом України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями», або уповноважена ним особа, то до клопотання додається копія укладеного спеціального інвестиційного договору та копія документів, що підтверджують повноваження уповноваженої особи»;

після частини десятої доповнити новою частиною такого змісту:

«11. Якщо земельна ділянка надається в користування інвестору із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір у порядку, передбаченому Законом України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями», то погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а в разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку державної експертизи, подається інвестором із значними інвестиціями до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.

У разі якщо земельна ділянка державної або комунальної власності формується до укладення спеціального інвестиційного договору в порядку, передбаченому Законом України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями», передача її в користування інвестору із значними інвестиціями здійснюється після укладення такого договору на умовах, визначених Законом України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями» та спеціальним інвестиційним договором.

Земельна ділянка державної або комунальної власності, сформована органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями в порядку, передбаченому Законом України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями», до підписання спеціального інвестиційного договору не може бути поділена, приватизована, передана в користування третій особі або іншим чином відчужена до моменту передачі такої земельної ділянки інвестору із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір.

У разі якщо земельна ділянка державної або комунальної власності, необхідна для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, формується до укладення спеціального інвестиційного договору, обмеження щодо відчуження такої земельної ділянки органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування на користь третіх осіб втрачає силу після спливу 12 місяців з дати її формування, якщо впродовж зазначеного строку спеціальний інвестиційний договір не укладено.

Земельні ділянки, визначені спеціальним інвестиційним договором як необхідні для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, передаються в користування виключно інвестору із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір у порядку, встановленому Законом України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями», на строк дії такого договору».

У зв’язку з цим частини одинадцяту - п’ятнадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою - шістнадцятою;

частину другу статті 134 доповнити абзацом тридцятим такого змісту:

«надання земельної ділянки державної або комунальної власності в користування (оренду) інвестору із значними інвестиціями для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями»;

2) у Законі України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 2011 р., № 34, ст. 343; 2017 р., № 18, ст. 221, № 32, ст. 344; 2019 р., № 48, ст. 325):

частину п’яту статті 2 доповнити словами «та крім державної підтримки інвестиційних проектів, що здійснюються для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на умовах та відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями»;

частину першу статті 15 доповнити словами «та крім інвестиційних проектів із значними інвестиціями, що реалізуються відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями»;

3) у Законі України «Про режим іноземного інвестування» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80):

частину першу статті 10 доповнити другим реченням такого змісту: «Не підлягає відшкодуванню упущена вигода інвестора із значними інвестиціями за спеціальним інвестиційним договором у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням державою в особі Кабінету Міністрів України та/або органом місцевого самоврядування, якщо такий орган є стороною спеціального інвестиційного договору, зобов’язань за таким договором»;

статтю 11 доповнити словами «або спеціальним інвестиційним договором, укладеним у порядку, передбаченому Законом України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями»;

4) у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):

частину першу статті 26 доповнити пунктом 281 такого змісту:

«281) прийняття рішень про укладення спеціальних інвестиційних договорів відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями»;

частину восьму статті 46 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Сесія ради скликається з метою розгляду питання щодо укладення спеціального інвестиційного договору протягом місяця після отримання від уповноваженого органу проекту спеціального інвестиційного договору згідно із Законом України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями»;

5) у Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102 із наступними змінами):

статтю 8 доповнити частиною десятою такого змісту:

«Якщо орендарем земельної ділянки є інвестор із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями», передача в суборенду земельних ділянок державної або комунальної власності, визначених таким спеціальним інвестиційним договором як необхідні для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, забороняється»;

частину першу статті 31 доповнити абзацом десятим такого змісту:

«припинення (розірвання) спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями»;

статтю 33 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

«Якщо орендодавець не пізніше ніж у 30-денний строк до закінчення строку дії договору з орендарем, який є інвестором із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями», не повідомив відповідним листом-повідомленням про непродовження дії договору та за умови, що орендар має намір продовжити користуватися земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди землі, такий договір вважається поновленим на той самий строк на умовах, передбачених договором оренди землі, крім розміру орендної плати. Зміна розміру орендної плати оформлюється додатковим договором (угодою) до договору оренди землі».

У зв’язку з цим частини сьому - дев’яту вважати відповідно частинами восьмою - десятою;

6) статтю 34 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст. 471) доповнити частиною другою такого змісту:

«Строк проведення державної експертизи документації із землеустрою на замовлення інвестора із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями», не може перевищувати 10 робочих днів з дня реєстрації об’єкта державної експертизи спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи».

6. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття, перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

7. Кабінету Міністрів України включати інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за відповідний рік.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ, 

17 грудня 2020 року.

№ 1116-IX.