Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282 із наступними змінами):

1) пункт «б» статті 9 виключити;

2) пункт «б» частини першої статті 20 викласти в такій редакції:

«б) встановлення та зміни меж об’єктів землеустрою»;

3) пункт «и» частини другої статті 25 виключити;

4) статтю 42 виключити;

5) пункт «а» частини другої статті 67 виключити.

2. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61; 2013 р., № 36, ст. 472; 2015 р., № 31, ст. 293; 2020 р., № 12, ст. 66):

1) текст статті 12 викласти в такій редакції:

«1. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про державний кордон України:

повні назви суміжних держав;

графічне зображення лінії державного кордону України;

координати прикордонних знаків та поворотних точок;

інформація про документи, на підставі яких встановлено державний кордон України;

дані щодо демаркації (редемаркації, делімітації) державного кордону України»;

2) частину дванадцяту статті 21 викласти в такій редакції:

«12. Відомості про державний кордон України вносяться до Державного земельного кадастру на підставі документів щодо демаркації, редемаркації, делімітації державного кордону України»;

3) у частині першій статті 23 слова «із землеустрою та оцінки земель» виключити;

4) у статті 32:

у назві слова «межі державного кордону України» замінити словами «державний кордон України»;

у частині першій:

в абзаці першому:

у першому реченні слова «межі державного кордону України» виключити;

доповнити другим реченням такого змісту: «Відомості про державний кордон України вносяться до Державного земельного кадастру відповідно до затверджених документів щодо демаркації, редемаркації, делімітації державного кордону України на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин»;

доповнити абзацом третім такого змісту:

«При внесенні відомостей про державний кордон України до Державного земельного кадастру розроблення електронного документа забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, який погоджує такий документ»;

у частині четвертій слова «межі державного кордону України» замінити словами «державний кордон України».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

організувати розроблення електронних документів, що містять відомості про державний кордон України, відповідно до документів щодо демаркації, редемаркації, делімітації державного кордону України, затверджених до набрання чинності цим Законом, та внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України відповідно до зазначених документів;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
2 лютого 2021 року.
№ 1175-IX.