Відповідно до статті 33 Бюджетного кодексу України та статті 152 Регламенту Верховної Ради України за результатами розгляду Бюджетної декларації на 2022–2024 роки, схваленої Кабінетом Міністрів України, Верховна Рада України постановляє:

1. Взяти до відома Бюджетну декларацію на 2022–2024 роки, схвалену постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022–2024 роки».

2. Схвалити рекомендації Верховної Ради України щодо бюджетної політики (додаються).

3. Кабінету Міністрів України підготувати та подати до Верховної Ради України проект Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік з урахуванням рекомендацій Верховної Ради України щодо бюджетної політики.

4. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ.

м. Київ,
15 липня 2021 року.
№ 1652-IX.

 

Схвалено Постановою Верховної Ради України від 15 липня 2021 року № 1652-ІХ

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
щодо бюджетної політики

Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік і складанні Бюджетної декларації на 2023–2025 роки опрацювати та вжити заходів з вирішення питань щодо:
1) збільшення доходів проекту державного бюджету порівняно з відповідними показниками, передбаченими у Бюджетній декларації на 2022–2024 роки, з урахуванням:
вжиття заходів щодо погашення податкового боргу платників податків перед бюджетом, зниження рівня тіньової економіки (включаючи руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань, запобігання та протидію контрабанді, запобігання незаконному відшкодуванню податку на додану вартість та відмиванню коштів через офшорні зони);
стану розгляду і прийняття законопроектів, спрямованих на забезпечення збалансованості бюджетних надходжень;
розгляду разом з Національним банком України можливості збільшення планового показника коштів, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України», на 2022 рік;
посилення державного контролю за цільовим використанням спеціальних дозволів на користування надрами, насамперед щодо видобутку нафти, природного газу, газового конденсату, а також за повнотою і своєчасністю надходження відповідної рентної плати до державного бюджету, забезпечивши належну систему моніторингу обсягів видобутку та взаємодію між відповідними державними органами;
2) розвитку експорту товарів (робіт, послуг) українського походження та підвищення їх конкурентоспроможності на світовому ринку шляхом стимулювання експортного кредитування, забезпечивши належне функціонування приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» та його операційну спроможність;
3) забезпечення імпортозаміщення, залучення інвестицій у нові виробництва і розвиток промисловості України, зокрема запровадивши інструмент локалізації у публічних закупівлях;
4) створення індустріальних парків з податковими стимулами для нових виробничих і науково-дослідних підприємств;
5) затвердження Стратегії управління державним боргом на 2022–2024 роки та плану заходів з її реалізації (з визначенням основних завдань боргової політики до 2025 року, відповідних інструментів, показників та індикаторів оцінки результативності);
6) можливості здійснення правочинів з державними цінними паперами з метою зниження навантаження на державний бюджет у наступних бюджетних періодах;
7) визначення переліку кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду державного бюджету від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів (з урахуванням стану укладання/ратифікації відповідних кредитних договорів, планів з реалізації таких проектів, інституційної і організаційної готовності до впровадження нових проектів), для забезпечення повноти і ефективності використання відповідних коштів;
8) збереження плати за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей у складі спеціального фонду державного бюджету із спрямуванням на реалізацію бюджетних програм у сфері охорони здоров’я, освіти, науки, культури і спорту;
9) перегляду джерел формування та напрямів використання спеціального фонду державного бюджету, включаючи оцінку наявних законодавчих ініціатив щодо закріплення цільового спрямування бюджетних коштів виходячи з аналізу практики застосування чинних норм законодавства, ефективності управління відповідними коштами та зважаючи на необхідність збереження спроможності своєчасного проведення за загальним фондом державного бюджету обов’язкових загальносуспільних витрат у повному обсязі;
10) збільшення прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення та державних соціальних гарантій і стандартів, які визначаються на його основі, з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін (з перевищенням на 2 відсоткових пункти), а також з урахуванням прогнозного реального валового внутрішнього продукту (виходячи з фінансових можливостей держави) для поступового наближення прожиткового мінімуму до його фактичного розміру;
11) збільшення розміру мінімальної заробітної плати з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін (з перевищенням на 2 відсоткових пункти) для створення конкурентних умов на ринку праці та збільшення купівельної спроможності громадян;
12) збільшення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки темпами, не нижчими ніж зростання мінімальної заробітної плати, з метою поступового скорочення розриву між цими показниками та забезпечення диференціації в оплаті праці залежно від складності та професійності роботи;
13) визначення умов оплати праці працівників державних органів з урахуванням збільшення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та розміру мінімальної заробітної плати, зваживши на необхідність виконання вимог частини першої статті 50 Закону України «Про державну службу»;
14) передбачення реалістичного обсягу видатків державного бюджету для Пенсійного фонду України (з урахуванням фінансових ресурсів державного бюджету та власних надходжень цього Фонду), мінімізувавши залучення протягом бюджетного періоду коштів єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів цього Фонду;
15) повернення до державного бюджету у середньостроковій перспективі коштів, наданих у 2020 році на поворотній основі Фонду соціального страхування України та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
16) підвищення у середньостроковій перспективі розміру допомоги при народженні дитини з можливою диференціацією такого розміру залежно від кількості дітей у сім’ї;
17) формування обсягу видатків державного бюджету на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення у середньостроковому періоді відповідно до вимог Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», здійснюючи фінансове забезпечення надання медичних послуг та лікарських засобів за тарифами, що відповідатимуть реальній вартості медичних послуг та лікарських засобів і враховуватимуть підвищення заробітних плат медичним працівникам, передбачене положеннями Указу Президента України від 18 червня 2021 року № 261 «Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників»;
18) запровадження нових механізмів організації та фінансового забезпечення надання медичних послуг, зокрема із залученням коштів місцевих бюджетів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, трастових фондів;
19) удосконалення формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти за результатами проведення оцінки практики застосування такої формули у попередньому та поточному роках і аналізу досягнутих зазначеними закладами результатів у освітній, науковій та міжнародній діяльності, а також забезпечення виконання положень Указу Президента України від 31 травня 2021 року № 217 «Питання проекту «Президентський університет», що дозволить покращити умови надання якісних освітніх послуг у сфері вищої освіти;
20) визначення загального обсягу видатків державного бюджету на національну безпеку і оборону відповідно до положень Указу Президента України від 18 травня 2021 року № 196 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2022–2024 роки за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України» та розподілу таких видатків між відповідними державними органами у порядку, встановленому частиною третьою статті 35 Закону України «Про національну безпеку України» та частиною другою статті 37 Бюджетного кодексу України;
21) врахування положень Указу Президента України від 11 червня 2021 року 
№ 231 «Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021–2023 роки», зокрема щодо організаційного забезпечення діяльності судів при визначенні обсягу видатків державного бюджету на забезпечення судової влади та розподілі таких видатків на здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя;
22) спрямування на реалізацію державних інвестиційних проектів державних капітальних вкладень в обсязі, не меншому за визначений у Державному бюджеті України на 2021 рік, забезпечивши продовження (завершення) реалізації розпочатих проектів (відповідно до планів їх реалізації та строків введення в експлуатацію основних засобів) та виконання нових таких проектів за пріоритетними напрямами;
23) збільшення видатків державного бюджету на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва порівняно з їх обсягом, визначеним у Державному бюджеті України на 2021 рік, з метою активізації діяльності малого та середнього бізнесу, нарощування реального сектору економіки і зменшення рівня безробіття;
24) збільшення видатків державного бюджету Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерству закордонних справ України, Міністерству у справах ветеранів України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству освіти і науки України (щодо Київського національного університету імені Тараса Шевченка), Міністерству інфраструктури України (щодо Державної служби морського та річкового транспорту України), органам судової влади і суддівського врядування порівняно з відповідними показниками, передбаченими у Бюджетній декларації на 2022–2024 роки, додатково проаналізувавши потребу зазначених державних органів на належне виконання відповідних повноважень виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету та за результатами оцінювання обґрунтованості додаткової потреби у бюджетних коштах;
25) зміцнення фінансової спроможності територіальних громад в частині збільшення доходів місцевих бюджетів, зокрема шляхом законодавчого унормування питань:
зарахування частини податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів за місцем реєстрації місця проживання фізичної особи — платника податку відповідно до положень Указу Президента України від 29 квітня 2021 року № 180 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади»;
справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо відповідних об’єктів, не включених до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також переходу до оподаткування об’єктів нерухомого майна виходячи з його оціночної вартості;
відновлення механізму індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення відповідно до реального індексу споживчих цін для цілей оподаткування платою за землю;
26) збереження стабільних джерел наповнення місцевих бюджетів, забезпечивши у разі зменшення таких джерел компенсацію відповідних втрат доходів місцевих бюджетів;
27) недопущення передачі державою повноважень органам місцевого самоврядування без відповідного фінансового забезпечення;
28) удосконалення порядку надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, забезпечивши узгодження норм Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» і Бюджетного кодексу України в частині зарахування і використання відповідного збору;
29) дотримання вимог частини третьої статті 97 Бюджетного кодексу України щодо розподілу між місцевими бюджетами міжбюджетних трансфертів, передбачених у проекті закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період;
30) упорядкування складових частин спеціального фонду місцевих бюджетів, насамперед в частині встановлення вичерпного переліку витрат спеціального фонду і перегляду підходів до визначення витрат розвитку, з метою уніфікації методології планування і виконання державного та місцевих бюджетів;
31) розмежування сфер відповідальності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у зв’язку з децентралізацією влади і змінами адміністративно-територіального устрою, врегулювання питань управління об’єктами комунальної власності та спільної власності територіальних громад з подальшим уточненням розподілу доходів і видатків між бюджетами місцевого самоврядування та районними бюджетами.