Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
1) частину четверту статті 22 викласти в такій редакції:
«4. Верховному Суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму, справи за позовом про дострокове припинення повноважень народного депутата України, а також справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, рішень, дій чи бездіяльності органів, які обирають (призначають), звільняють членів Вищої ради правосуддя, щодо питань обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя, звільнення їх з таких посад, бездіяльності Кабінету Міністрів України щодо невнесення до Верховної Ради України законопроекту на виконання (реалізацію) рішення Українського народу про підтримку питання загальнодержавного значення на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою»;
2) розділ VII «Перехідні положення» доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3. Верховному Суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо рішень, дій чи бездіяльності органів, які оцінюють членів Вищої ради правосуддя відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя».
2. У статті 2081 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; 2017 р., 
№ 7-8, ст. 50; 2020 р., № 34, ст. 236):
частини першу - шосту викласти в такій редакції:
«1. Відповідно до частини другої статті 131 Конституції України Верховна Рада обирає членів Вищої ради правосуддя у порядку, передбаченому цією статтею, та з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Вищу раду правосуддя».
2. Не пізніш як за шість місяців до закінчення строку повноважень члена Вищої ради правосуддя або протягом 14 днів з дня дострокового припинення ним повноважень Апарат Верховної Ради за поданням комітету, до предмета відання якого належать питання судоустрою, оприлюднює на офіційному веб-сайті Верховної Ради оголошення про проведення конкурсу на посаду члена Вищої ради правосуддя.
3. Апарат Верховної Ради протягом 25 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу приймає від осіб, які претендують на участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя, документи, визначені частиною першою статті 8 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», та реєструє їх у хронологічному порядку надходження. Інформація про осіб, які претендують на участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя, разом із копіями поданих документів, крім документів, визначених пунктами 4, 8, 9 частини першої статті 8 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», не пізніше наступного робочого дня оприлюднюються на офіційному веб-сайті Верховної Ради.
Прийом документів завершується о 24 годині останнього дня строку, передбаченого абзацом першим цієї частини, якщо документи подаються в електронній формі та в час закінчення робочого часу Апарату Верховної Ради, якщо документи подаються в паперовій формі. Апарат Верховної Ради не має права відмовити у прийнятті документів з інших підстав, ніж закінчення зазначеного строку.
4. Комітет, до предмета відання якого належать питання судоустрою, розглядає подані особами, які претендують на участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя, документи і приймає рішення щодо відповідності документів установленим Законом України «Про Вищу раду правосуддя» вимогам.
Особи, які претендують на участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя, стосовно яких комітетом, до предмета відання якого належать питання судоустрою, на основі поданих документів прийнято рішення щодо невідповідності встановленим Законом України «Про Вищу раду правосуддя» вимогам, або особи, які не подали всіх необхідних документів, припиняють участь у конкурсі.
5. Комітет, до предмета відання якого належать питання судоустрою, не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення щодо відповідності документів кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя встановленим Законом України «Про Вищу раду правосуддя» вимогам передає документи такого кандидата до Апарату Верховної Ради для організації проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», а також копії таких документів до Етичної ради, яка діє відповідно до Закону України «Про Вищу раду правосуддя», для встановлення відповідності кандидата критеріям професійної етики та доброчесності і надання списку кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя.
Етична рада надає Верховній Раді висновок щодо відповідності кожного кандидата критеріям професійної етики та доброчесності, а також список кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя. Такий список має містити кількість кандидатур, яка щонайменше вдвічі перевищує кількість вакантних посад членів Вищої ради правосуддя.
Якщо кількість рекомендованих Етичною радою кандидатів, які відповідають критеріям професійної етики та доброчесності, є меншою за кількість кандидатів, визначену абзацом другим цієї частини, оголошується новий конкурс, що проводиться в порядку, передбаченому цією статтею та Законом України «Про Вищу раду правосуддя».
6. Апарат Верховної Ради у триденний строк після отримання від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про результати спеціальної перевірки готує і передає комітету, до предмета відання якого належать питання судоустрою, та Етичній раді довідку про результати спеціальної перевірки стосовно кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя»;
після частини шостої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
«7. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про кандидата, що не відповідають визначеним законодавством вимогам для зайняття посади, та/або у разі невключення кандидата до списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя, такий кандидат припиняє участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя.
8. Після отримання довідки про результати спеціальної перевірки стосовно кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя та списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя, комітет, до предмета відання якого належать питання судоустрою, проводить попереднє обговорення кандидатів, які пройшли спеціальну перевірку та включені до списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя.
За результатами попереднього обговорення комітет, до предмета відання якого належать питання судоустрою, ухвалює рішення стосовно кожного кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя.
Комітет, до предмета відання якого належать питання судоустрою, подає на розгляд Верховної Ради стосовно кожного кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя рішення комітету, довідку про результати спеціальної перевірки, висновок Етичної ради, а також документи, подані кандидатом.
9. Усі документи (крім інформації з обмеженим доступом), визначені частиною восьмою цієї статті, надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до розгляду Верховною Радою відповідного питання».
У зв’язку з цим частини сьому — двадцять першу вважати відповідно частинами десятою — двадцять четвертою;
у частині чотирнадцятій слова «частини дев’ятої» та «частини десятої» замінити відповідно словами «частини дванадцятої» та «частини тринадцятої»;
частину п’ятнадцяту викласти в такій редакції:
«15. Якщо Верховною Радою не прийнято рішення про обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя, невідкладно оголошується новий конкурс, який проводиться відповідно до процедури, визначеної цією статтею».
3. У Законі України «Про Вищу раду правосуддя» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 7-8, ст. 50 із наступними змінами):
1) частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
«1. На посаду члена Вищої ради правосуддя може бути обраний (призначений) громадянин України, не молодший тридцяти п’яти років, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менше п’ятнадцяти років, належить до правничої професії та відповідає критерію політичної нейтральності, а також критеріям професійної компетентності, професійної етики та доброчесності»;
2) статтю 9 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Конкурсні засади відбору кандидатур для обрання (призначення) члена Вищої ради правосуддя
1. Відбір кандидатів на посади члена Вищої ради правосуддя проводиться за критеріями професійної компетентності, професійної етики та доброчесності. Для обрання члена Вищої ради правосуддя з’їздом суддів України, з’їздом адвокатів України, з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ або всеукраїнською конференцією прокурорів орган, що скликає відповідно з’їзд або конференцію, не пізніше ніж за сорок п’ять календарних днів повідомляє секретаріат Вищої ради правосуддя про дату та місце їх проведення.
2. Не пізніше наступного робочого дня після надходження повідомлення про дату та місце проведення відповідно з’їзду або конференції секретаріат Вищої ради правосуддя оприлюднює на її офіційному веб-сайті оголошення, в якому зазначаються:
1) дата і місце проведення з’їзду або конференції;
2) інформація про початок прийому документів для участі у конкурсі на посади членів Вищої ради правосуддя.
3. Кандидат на посаду члена Вищої ради правосуддя особисто подає документи, визначені частиною першою статті 8 цього Закону, до Вищої ради правосуддя або надсилає їх засобами електронного зв’язку не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дати проведення відповідно з’їзду або конференції.
4. Секретаріат Вищої ради правосуддя приймає та реєструє документи кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя у хронологічному порядку надходження заяв та не пізніше наступного робочого дня оприлюднює на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя інформацію про кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя разом із копіями поданих документів, крім документів, визначених пунктами 4, 8, 9 частини першої статті 8 цього Закону.
5. Прийом документів кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя завершується о 24 годині останнього дня строку, передбаченого частиною третьою цієї статті, якщо документи подаються в електронній формі або в час закінчення робочого часу секретаріату Вищої ради правосуддя останнього дня, передбаченого частиною третьою цієї статті. Секретаріат Вищої ради правосуддя не має права відмовити у прийнятті документів з інших підстав, ніж закінчення зазначеного строку.
6. Не пізніше наступного робочого дня після завершення прийому документів секретаріат Вищої ради правосуддя формує списки кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя, які невідкладно оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя та надсилаються органу, який скликає відповідний з’їзд або конференцію, а також публікуються у газеті «Голос України».
7. Секретаріат Вищої ради правосуддя забезпечує проведення спеціальної перевірки стосовно кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Секретаріат Вищої ради правосуддя передає органу, який скликає відповідний з’їзд або конференцію, та Етичній раді висновок про результати спеціальної перевірки кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя, а також висновок про відповідність кандидата та його документів вимогам, встановленим цим Законом.
8. Не пізніше наступного робочого дня після завершення прийому документів секретаріат Вищої ради правосуддя надсилає копії поданих кандидатами на посади членів Вищої ради правосуддя документів до Етичної ради для встановлення відповідності кандидатів критеріям професійної етики та доброчесності.
Етична рада надає органу, який скликає відповідний з’їзд або конференцію, висновок щодо відповідності кожного кандидата критеріям професійної етики та доброчесності, а також список кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя. Такий список має містити кількість кандидатур, яка щонайменше вдвічі перевищує кількість вакантних посад членів Вищої ради правосуддя.
Якщо кількість рекомендованих Етичною радою кандидатів, які відповідають критеріям професійної етики та доброчесності, є меншою за кількість кандидатів, визначену абзацом другим цієї частини, оголошується новий конкурс, що проводиться в порядку, передбаченому цим Законом.
9. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про кандидата, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, та/або у разі невключення кандидата до списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя, такий кандидат припиняє участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя.
10. Для здійснення Президентом України призначення члена Вищої ради правосуддя на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України розміщується оголошення про проведення конкурсу на посаду члена Вищої ради правосуддя.
11. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає документи, визначені частиною першою статті 8 цього Закону, протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня розміщення оголошення на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України про проведення конкурсу на посаду члена Вищої ради правосуддя.
12. Інформація про осіб, які претендують на участь у конкурсі, разом із копіями поданих документів, крім документів, визначених пунктами 4, 8, 9 частини першої статті 8 цього Закону, оприлюднюються на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документів.
13. Президент України затверджує положення про проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя та утворює конкурсну комісію.
14. Конкурсна комісія розглядає визначені частиною першою статті 8 цього Закону документи осіб, які претендують на участь у конкурсі з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя, і приймає рішення щодо відповідності документів кандидатів вимогам, установленим цим Законом.
Особи, які претендують на участь у конкурсі з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя, стосовно яких конкурсною комісією на основі поданих документів прийнято рішення щодо невідповідності вимогам, встановленим цим Законом, припиняють участь у конкурсі.
15. Організація проведення спеціальної перевірки стосовно кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя, стосовно яких конкурсною комісією прийнято рішення щодо відповідності вимогам, встановленим цим Законом, здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
Конкурсна комісія невідкладно надсилає копії документів кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя, а також висновок про результати спеціальної перевірки кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя до Етичної ради для встановлення відповідності кандидата критеріям професійної етики та доброчесності на зайняття посади члена Вищої ради правосуддя.
Етична рада надає конкурсній комісії висновок щодо відповідності кожного кандидата критеріям професійної етики та доброчесності на зайняття посади члена Вищої ради правосуддя, а також список кандидатів, рекомендованих для призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя. Такий список має містити кількість кандидатур, яка щонайменше вдвічі перевищує кількість вакантних посад членів Вищої ради правосуддя.
У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про кандидата, які не відповідають визначеним законодавством вимогам для зайняття посади, та/або у разі невключення кандидата до списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою для призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя, такий кандидат припиняє участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя.
16. З кандидатом, який пройшов спеціальну перевірку та включений до списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою для призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя, конкурсна комісія проводить співбесіду для визначення його професійної компетентності.
За результатами співбесіди конкурсна комісія складає список кандидатів, рекомендованих для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя.
17. Конкурсна комісія подає на розгляд Президентові України список кандидатів, рекомендованих для призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя, разом із довідками про результати спеціальної перевірки кандидатів, висновками Етичної ради, а також документами, поданими кандидатами.
18. Для обрання Верховною Радою України члена Вищої ради правосуддя Апарат Верховної Ради України оприлюднює на офіційному веб-сайті Верховної Ради України оголошення про проведення конкурсу на посаду члена Вищої ради правосуддя.
19. Інформація про осіб, які претендують на участь у конкурсі, разом із копіями поданих документів, крім документів, визначених пунктами 4, 8, 9 частини першої статті 8 цього Закону, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Верховної Ради України на наступний робочий день із дня надходження документів.
20. Порядок обрання Верховною Радою України членів Вищої ради правосуддя визначається Регламентом Верховної Ради України»;
3) доповнити статтею 91 такого змісту:
«Стаття 91. Етична рада
1. Етична рада утворюється з метою сприяння органам, що обирають (призначають) членів Вищої ради правосуддя, у встановленні відповідності кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності.
2. Членами Етичної ради можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, відповідають критеріям професійної етики та доброчесності, мають досвід роботи не менше п’ятнадцяти років із здійснення судочинства або адвокатської чи прокурорської діяльності, або наукової діяльності у галузі права.
Не можуть бути членами Етичної ради особи, які не відповідають зазначеним вимогам, а також вимогам, передбаченим частиною десятою статті 6 цього Закону.
3. До складу Етичної ради входять:
1) три особи з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України;
2) одна особа, запропонована Радою прокурорів України;
3) одна особа, запропонована Радою адвокатів України;
4) одна особа, запропонована Національною академією правових наук України в особі Президії.
Кандидатами на посаду члена Етичної ради, які є суддями чи суддями у відставці, можуть бути судді чи судді у відставці, які успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання.
4. Суб’єкт формування Етичної ради надає до Вищої ради правосуддя список кандидатів до складу Етичної ради протягом тридцяти днів з дня надходження звернення Голови Вищої ради правосуддя разом з інформацією, що підтверджує відповідність таких кандидатів вимогам частини другої цієї статті. Вимагати від суб’єкта формування Етичної ради чи кандидата до складу Етичної ради надання інших документів забороняється.
5. Списки кандидатів до складу Етичної ради, подані суб’єктами формування Етичної ради, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя та офіційному веб-порталі судової влади України на наступний робочий день із дня їх надходження.
6. Голова Вищої ради правосуддя призначає членів Етичної ради не пізніше п’яти робочих днів після закінчення строку на подання списків рекомендованих кандидатів від усіх суб’єктів формування Етичної ради.
Якщо Голова Вищої ради правосуддя не призначить членів Етичної ради у визначений строк, троє перших у списку кандидатів, поданому Радою суддів України, перший кандидат, запропонований Радою прокурорів України, перший кандидат, запропонований Радою адвокатів України, та перший кандидат, запропонований Національною академією правових наук України в особі Президії, вважаються призначеними.
7. Етична рада вважається повноважною у разі затвердження у її складі не менше чотирьох членів.
8. Строк повноважень члена Етичної ради становить шість років без права бути призначеним повторно.
9. Повноваження члена Етичної ради припиняються достроково у разі:
1) подання письмової заяви про припинення повноважень члена Етичної ради за власним бажанням;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього або притягнення до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення та/або адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією;
3) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
4) його смерті.
10. Рішення про дострокове припинення повноважень члена Етичної ради приймається Головою Вищої ради правосуддя, який після прийняття такого рішення не пізніше наступного робочого дня звертається до суб’єкта формування, за ініціативою якого призначено такого члена Етичної ради, щодо надання кандидатури до її складу, вживає заходів для призначення нового члена Етичної ради.
11. Засідання Етичної ради проводяться відкрито. Інформація про час і місце проведення засідання, порядок денний та рішення Етичної ради оприлюднюються на офіційному веб-порталі судової влади України.
12. Державна судова адміністрація України забезпечує відео- та аудіофіксацію і трансляцію засідань Етичної ради в режимі реального часу на офіційному веб-порталі судової влади України.
13. Член Етичної ради має право брати участь у засіданнях і ухваленні рішень Етичної ради дистанційно в режимі відеоконференції з використанням засобів електронного зв’язку.
14. Етична рада проводить відбір кандидатів на посади члена Вищої ради правосуддя у два етапи:
1) проведення відбору кандидатів за результатами розгляду поданих кандидатами документів, результатів спеціальної перевірки і відповідної інформації з відкритих джерел та формування списку кандидатів, допущених до співбесіди;
2) проведення співбесіди з відібраними кандидатами та визначення списку кандидатів для рекомендації органам, що обирають (призначають) членів Вищої ради правосуддя.
Такий список має містити кількість кандидатур, яка щонайменше вдвічі перевищує кількість вакантних посад членів Вищої ради правосуддя.
15. Якщо кількість відібраних Етичною радою кандидатів, які відповідають критеріям професійної етики та доброчесності, на зайняття посади члена Вищої ради правосуддя є меншою за кількість кандидатів, передбачену частиною чотирнадцятою цієї статті, Етична рада повідомляє суб’єкта призначення (обрання) про необхідність проведення нового конкурсу.
16. Кандидат на посаду члена Вищої ради правосуддя вважається таким, що відповідає критерію професійної етики та доброчесності, якщо є незалежним, чесним, неупередженим, непідкупним, сумлінним, дотримується етичних норм та демонструє бездоганну поведінку в професійній діяльності та особистому житті, а також стосовно якого немає сумнівів щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата його статусу.
17. Кандидат вважається таким, що відповідає критерію професійної компетентності, якщо володіє необхідними знаннями для виконання повноважень члена Вищої ради правосуддя, продемонстрував аналітичні здібності, усні та письмові комунікаційні навички, вміння взаємодіяти з колегами та спроможність наполегливо працювати.
18. Етична рада для перевірки кандидата на відповідність критеріям професійної етики та доброчесності застосовує зазначені показники таким чином:
1) оцінювання відповідності показникам спирається на інформацію без часових або територіальних обмежень;
2) кандидат не відповідає показнику в разі доведення невідповідності або наявності обґрунтованих сумнівів у відповідності;
3) будь-який висновок чи оцінка національного або міжнародного органу щодо професійної етики та доброчесності кандидата не є наперед визначальними та обов’язковими для Етичної ради.
19. Рішення Етичної ради вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало щонайменше чотири члени Етичної ради.
20. Етична рада для здійснення своїх повноважень:
1) розробляє, затверджує та оприлюднює регламент роботи Етичної ради;
2) розробляє, затверджує та оприлюднює методологію оцінювання відповідності кандидата на зайняття посади члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності, показники відповідності критеріям такого оцінювання та засоби їх встановлення;
3) розглядає, вивчає та аналізує документи кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя, надіслані до Етичної ради;
4) збирає, перевіряє та аналізує інформацію про кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя, у тому числі конфіденційну інформацію з персональними даними, отриману від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інформацію, отриману від фізичних та юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел, необхідну для здійснення повноважень Етичної ради;
5) має право звертатися до кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя, а також спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, їх посадових осіб, будь-яких юридичних осіб щодо надання пояснень, документів чи інформації з метою перевірки кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя.
Орган або особа, яка отримала запит Етичної ради, зобов’язані протягом десяти календарних днів з дня його отримання надати необхідні пояснення, інформацію та/або відповідні документи (їх копії);
6) формує список кандидатів для проходження співбесіди за результатами розгляду поданих кандидатами документів, результатів спеціальної перевірки і аналізу відповідної інформації з відкритих джерел;
7) проводить співбесіди з відібраними кандидатами;
8) ухвалює та оприлюднює на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя обґрунтований висновок щодо відповідності кожного кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності, складає та оприлюднює список кандидатів, рекомендованих Етичною радою для обрання (призначення) на посаду члена Вищої ради правосуддя;
9) надсилає органу, що обирає (призначає) члена Вищої ради правосуддя, висновок щодо кожного кандидата та список кандидатів, рекомендованих Етичною радою для обрання (призначення) на посаду члена Вищої ради правосуддя. Зазначений список має містити кількість кандидатур, яка щонайменше вдвічі перевищує кількість вакантних посад членів Вищої ради правосуддя;
10) здійснює інші повноваження, визначені законом.
Для здійснення своїх повноважень членам Етичної ради надається право безоплатного та повного доступу до відкритих державних реєстрів, суддівських досьє (досьє кандидатів на посаду судді).
21. Член Етичної ради зобов’язаний:
1) брати участь у її роботі особисто, без права делегування своїх повноважень іншим особам;
2) не використовувати, не передавати та не розголошувати персональні дані та іншу інформацію, яка стала йому відома у зв’язку із здійсненням повноважень члена Етичної ради, з іншою, ніж для виконання своїх обов’язків як члена Етичної ради, метою;
3) відмовитися від участі у збиранні інформації про кандидата та розгляді питання стосовно кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя, якщо член Етичної ради має або мав особисті або ділові стосунки з кандидатом та/або за наявності іншого конфлікту інтересів чи обставин, які можуть вплинути на об’єктивність або неупередженість члена Етичної ради;
4) вживати заходів щодо захисту персональних даних та іншої інформації, що стала відома у зв’язку із здійсненням повноважень члена Етичної ради.
22. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Етичної ради здійснює Державна судова адміністрація України.
23. На запит Етичної ради для підтримки її діяльності та роботи її членів можуть бути залучені додаткові експерти, фахівці міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання і протидії корупції за кошти цих організацій.
24. Члени Етичної ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах і на час роботи в Етичній раді звільняються від виконання службових обов’язків за основним місцем роботи із збереженням середньої заробітної плати»;
4) у статті 10:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Голосування проводиться виключно за кандидатів у члени Вищої ради правосуддя, які подали документи у порядку, встановленому цим Законом, відповідають вимогам, визначеним статтею 6 цього Закону, та включені до списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя»;
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Якщо з’їзд суддів України не обрав члена Вищої ради правосуддя, невідкладно оголошується новий конкурс, який проводиться відповідно до порядку, визначеного цим Законом».
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;
5) у статті 11:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Голосування проводиться виключно за кандидатів у члени Вищої ради правосуддя, які подали документи у порядку, встановленому цим Законом, відповідають вимогам, визначеним статтею 6 цього Закону, та включені до списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя»;
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Якщо з’їзд адвокатів України не обрав члена Вищої ради правосуддя, невідкладно оголошується новий конкурс, який проводиться відповідно до порядку, визначеного цим Законом».
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;
6) у статті 12:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Голосування проводиться виключно за кандидатів у члени Вищої ради правосуддя, які подали документи у порядку, встановленому цим Законом, відповідають вимогам, визначеним статтею 6 цього Закону, та включені до списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя»;
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Якщо всеукраїнська конференція прокурорів не обрала члена Вищої ради правосуддя, невідкладно оголошується новий конкурс, який проводиться відповідно до порядку, визначеного цим Законом».
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;
7) у статті 13:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Голосування проводиться виключно за кандидатів у члени Вищої ради правосуддя, які подали документи у порядку, встановленому цим Законом, відповідають вимогам, визначеним статтею 6 цього Закону, та включені до списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя»;
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Якщо з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ не обрав члена Вищої ради правосуддя, невідкладно оголошується новий конкурс, який проводиться відповідно до порядку, визначеного цим Законом».
У зв’язку з цим частини п’яту - одинадцяту вважати відповідно частинами шостою - дванадцятою;
8) у статті 24:
частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Рішення про звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади з підстав, визначених пунктами 3-6 частини першої цієї статті, приймається органом, що обрав (призначив) члена Вищої ради правосуддя, за поданням Вищої ради правосуддя. Рішення про внесення подання про звільнення члена Вищої ради правосуддя ухвалюється більшістю від складу Вищої ради правосуддя. З дня внесення зазначеного подання такий член Вищої ради правосуддя відсторонюється від посади, а його повноваження зупиняються до ухвалення рішення органом, що обрав (призначив) цього члена Вищої ради правосуддя»;
частину третю виключити;
9) у статті 27:
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. У секретаріаті Вищої ради правосуддя діє служба дисциплінарних інспекторів як самостійний структурний підрозділ, який утворюється для реалізації повноважень Вищої ради правосуддя щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів та діє за принципом функціональної незалежності від Вищої ради правосуддя.
Статус та повноваження служби дисциплінарних інспекторів визначаються цим Законом. Порядок утворення, фінансування, взаємодії служби дисциплінарних інспекторів з іншими органами Вищої ради правосуддя та процедури діяльності визначаються Положенням про службу дисциплінарних інспекторів, що затверджується Вищою радою правосуддя»;
у частині шостій слово «інспекторів» замінити словами «дисциплінарних інспекторів»;
частину восьму доповнити словами «з урахуванням вимог, встановлених цим Законом»;
10) статтю 28 викласти в такій редакції:
«Стаття 28. Служба дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя
1. Служба дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя формується з числа осіб, які мають вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності у сфері права не менше п’ятнадцяти років, з яких не менше восьми років сукупного стажу роботи на посадах судді, прокурора, адвоката.
Дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя призначаються на посади за результатами конкурсу у порядку, встановленому законодавством про державну службу, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Рішення про призначення на посаду дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя приймається після проходження переможцем конкурсу спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», а також перевірки на доброчесність та відповідність встановленим для судді етичним стандартам.
У разі призначення судді у відставці дисциплінарним інспектором Вищої ради правосуддя за ним зберігаються пенсія або довічне грошове утримання, а також інші гарантії, визначені Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
2. Правовий статус дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя визначається Законом України «Про державну службу» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Особливості діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя визначаються Положенням про дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя, яке затверджується Вищою радою правосуддя.
3. Службу дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя очолює заступник керівника секретаріату Вищої ради правосуддя — керівник служби дисциплінарних інспекторів, який призначається на посаду та звільняється з посади Вищою радою правосуддя у порядку, встановленому законодавством про державну службу, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
До повноважень керівника служби дисциплінарних інспекторів належить:
1) організація роботи служби дисциплінарних інспекторів;
2) координація діяльності дисциплінарних інспекторів;
3) призначення заступника керівника служби дисциплінарних інспекторів;
4) погодження призначення на посади та звільнення з посад дисциплінарних інспекторів, застосування до них заходів заохочення, дисциплінарного впливу, порушення в установленому порядку питання про присвоєння дисциплінарним інспекторам рангів державних службовців;
5) розподіл повноважень із заступником керівника служби дисциплінарних інспекторів;
6) інші повноваження, визначені цим Законом та Положенням про дисциплінарну інспекцію.
4. Дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя:
1) проводить попередню перевірку дисциплінарної скарги, переданої йому за результатами автоматизованого розподілу справ;
2) аналізує матеріали дисциплінарних справ;
3) збирає у разі необхідності інформацію, документи, інші матеріали;
4) готує проекти ухвал і рішень дисциплінарної палати та Вищої ради правосуддя у межах дисциплінарного провадження стосовно судді;
5) аналізує матеріали за скаргами на рішення у дисциплінарних справах стосовно суддів і прокурорів, готує проекти висновків та рішень Вищої ради правосуддя;
6) аналізує та узагальнює практику здійснення дисциплінарних проваджень та ухвалені рішення про притягнення або відмову у притягненні судді до дисциплінарної відповідальності.
5. Дисциплінарні інспектори у своїй діяльності та поза її межами повинні:
1) дотримуватися норм суддівської етики;
2) не розголошувати та не використовувати у цілях інших, ніж для виконання своїх обов’язків, інформацію з обмеженим доступом та інформацію, яка стала їм відома;
3) виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, встановлених законодавством про державну службу та у сфері запобігання корупції»;
11) статтю 281 виключити;
12) у статті 31:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 31. Запити Вищої ради правосуддя, її органів, членів Вищої ради правосуддя та дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя»;
абзац перший частини першої після слів «член Вищої ради правосуддя» доповнити словами «та дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя»;
друге речення частини другої викласти в такій редакції: «Член Вищої ради правосуддя, дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя має право робити запити у справі, в якій він є доповідачем»;
в абзаці першому частини третьої та частині п’ятій слова «її органу або члена Вищої ради правосуддя» замінити словами «її органу, члена Вищої ради правосуддя або дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя»;
у частині шостій:
у першому реченні слова «її органу або члена Вищої ради правосуддя» замінити словами «її органу, члена Вищої ради правосуддя або дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя»;
друге речення після слів «Член Вищої ради правосуддя» доповнити словами «дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя»;
у частині сьомій слова «її органи або член Вищої ради правосуддя» замінити словами «її органи, член Вищої ради правосуддя або дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя»;
частину восьму виключити;
у частині десятій слова «її органів або члена Вищої ради правосуддя» замінити словами «її органів, члена Вищої ради правосуддя або дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя»;
у частині одинадцятій:
перше речення після слів «Член Вищої ради правосуддя» доповнити словами «дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя»;
друге речення після слів «членами Вищої ради правосуддя» доповнити словами «дисциплінарними інспекторами Вищої ради правосуддя»;
13) частину першу статті 32 викласти в такій редакції:
«1. Для здійснення розподілу справ у Вищій раді правосуддя, її органах діє автоматизована система розподілу справ (визначення члена Вищої ради правосуддя — доповідача, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя — доповідача)»;
14) у статті 42:
частину першу виключити;
частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Дисциплінарне провадження розпочинається після отримання скарги щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарної скарги), поданої відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», або за ініціативою Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя чи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у випадках, визначених законом»;
частину четверту виключити;
15) у статті 43:
у частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«1. Дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя, визначений автоматизованою системою розподілу справ для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя — доповідач)»;
пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) за відсутності підстав для залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги — протягом тридцяти днів з дня отримання такої скарги готує матеріали з пропозицією про відкриття або про відмову у відкритті дисциплінарної справи. Цей строк може бути продовжений дисциплінарним інспектором, але у разі обґрунтованої потреби додаткової перевірки дисциплінарної скарги не більш як на п’ятнадцять днів»;
у частині другій слово «доповідача» замінити словами «дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя — доповідача»;
16) у статті 46:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Дисциплінарна палата протягом тридцяти днів з дня отримання висновку дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя — доповідача розглядає такий висновок та додані до нього матеріали без виклику судді та особи, яка подала дисциплінарну скаргу, і за результатами розгляду ухвалює рішення про відкриття або про відмову у відкритті дисциплінарної справи»;
абзац перший частини третьої після слів «таким рішенням» доповнити словами «або на вимогу дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя — доповідача»;
17) у статті 47:
частину першу після слів «за участю» доповнити словами «дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя — доповідача»;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. У разі відсутності судді з поважних причин розгляд дисциплінарної справи Дисциплінарною палатою переноситься.
У разі повторної відсутності судді розгляд дисциплінарної справи здійснюється Дисциплінарною палатою без його участі, крім випадків, якщо суддя не був повідомлений або повідомлений з порушенням частини п’ятої статті 48 цього Закону»;
18) у статті 48:
у частині першій:
в абзаці першому слово «доповідач» замінити словами «дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя — доповідач»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«За результатами підготовки справи дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя — доповідач готує висновок та не пізніше тридцяти днів з дня відкриття дисциплінарної справи передає його для розгляду Дисциплінарною палатою»;
у частині третій слово «іншим» виключити;
частину четверту виключити;
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Суддя та скаржник мають бути повідомлені про засідання Дисциплінарної палати не пізніше ніж за десять днів до дня його проведення в порядку, визначеному регламентом Вищої ради правосуддя, та шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.
Суддя вважається належним чином повідомленим, якщо повідомлення направлено на адресу його місця проживання чи перебування або на адресу суду, в якому такий суддя обіймає посаду, а за неможливості такого направлення — розміщено на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя»;
19) у статті 49:
частину першу після слів «беруть участь» доповнити словами «дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя — доповідач»;
у частині сьомій:
в абзаці першому слово «доповідач» замінити словами «дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя — доповідач»;
в абзаці другому слово «Доповідач» замінити словами «Головуючий на засіданні»;
20) частину третю статті 50 виключити;
21) друге речення частини восьмої статті 51 викласти в такій редакції: «У разі ухвалення відповідного рішення Вищою радою правосуддя на засідання, на якому розглядається скарга на рішення Дисциплінарної палати, запрошується дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя — доповідач для доповіді щодо цієї дисциплінарної справи»;
22) у частині четвертій статті 62 слова «на офіційному веб-порталі «Судова влада України» замінити словами «на офіційному веб-порталі судової влади України»;
23) розділ ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктами 231-233 такого змісту:
«231. Перший склад Етичної ради формується з трьох осіб із числа суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України, та трьох осіб, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання і протидії корупції. Такі міжнародні та іноземні організації погоджують пропозицію спільного списку кандидатів.
Перелік міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання і протидії корупції (далі - перелік міжнародних та іноземних організацій), формується Міністерством закордонних справ України та надсилається Голові Вищої ради правосуддя протягом п’яти днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя».
Голова Вищої ради правосуддя звертається до суб’єктів формування Етичної ради щодо подання до її складу кандидатур не пізніше наступного робочого дня з дня отримання переліку міжнародних та іноземних організацій. Кандидатами на посаду члена Етичної ради можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні якості, суспільний авторитет та відповідають критерію доброчесності.
Кандидатами на посаду члена Етичної ради, які є суддями чи суддями у відставці, можуть бути судді чи судді у відставці, які успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання.
Члени Етичної ради, визначені міжнародними та іноземними організаціями, включеними до переліку міжнародних та іноземних організацій, повинні мати досвід роботи, у тому числі в інших країнах, із здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання державного обвинувачення в суді чи здійснення судочинства у справах, пов’язаних із корупцією, не менше десяти років.
Суб’єкт формування Етичної ради подає Голові Вищої ради правосуддя список кандидатів до складу Етичної ради протягом тридцяти днів з дня надходження відповідного звернення Голови Вищої ради правосуддя.
Списки кандидатів до складу Етичної ради, подані суб’єктами її формування, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя та на офіційному веб-порталі судової влади України.
У разі якщо міжнародні та іноземні організації, включені до переліку міжнародних та іноземних організацій, у строк, визначений абзацом шостим цього пункту, не запропонували кандидатів до складу Етичної ради або запропонували кількість кандидатів, недостатню для формування повноважного складу Етичної ради, протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання відповідного повідомлення Голови Вищої ради правосуддя кандидатів до складу Етичної ради пропонують Рада прокурорів України, Рада адвокатів України, Національна академія правових наук України в особі Президії.
Голова Вищої ради правосуддя призначає членів першого складу Етичної ради не пізніше п’яти днів після закінчення строку, відведеного для внесення списків рекомендованих кандидатів від усіх суб’єктів формування Етичної ради. У разі якщо Голова Вищої ради правосуддя не призначить членів Етичної ради у визначений строк, троє перших кандидатів із списку Ради суддів України і списку міжнародних та іноземних організацій вважаються призначеними.
Перший склад Етичної ради розпочинає роботу, за умови призначення щонайменше чотирьох членів Етичної ради, в порядку, визначеному цим Законом.
Рішення Етичної ради ухвалюється більшістю голосів від присутніх членів Етичної ради, за умови що воно підтримано двома голосами членів Етичної ради, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями.
У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» проводиться повторне голосування.
У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» під час повторного голосування голоси членів Етичної ради, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями, є вирішальними.
232. Члени Етичної ради, запропоновані міжнародними та іноземними організаціями, які постійно не проживають у місті Києві, мають право на компенсацію витрат на проживання та переїзд за рахунок коштів державного бюджету.
Порядок та граничні розміри компенсації таких витрат визначаються Кабінетом Міністрів України.
233. Голова Вищої ради правосуддя звертається до суб’єктів формування Етичної ради щодо надання кандидатур до її складу протягом п’яти днів з дня припинення повноважень першого складу Етичної ради».
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Конкурси на посаду члена Вищої ради правосуддя, розпочаті та не завершені на день набрання чинності цим Законом, припиняються. Новий конкурс на посаду члена Вищої ради правосуддя проводиться у порядку, встановленому цим Законом.
3. Органи, які обирають (призначають) членів Вищої ради правосуддя, невідкладно, але не пізніше тридцяти днів з дня набрання чинності цим Законом, оголошують про проведення конкурсу на вакантні, станом на день набрання чинності цим Законом, посади членів Вищої ради правосуддя.
4. Установити, що Етична рада протягом шести місяців з дня затвердження її персонального складу одноразово здійснює оцінювання відповідності членів Вищої ради правосуддя (крім Голови Верховного Суду), обраних (призначених) на посаду члена Вищої ради правосуддя до набрання чинності цим Законом, критеріям професійної етики та доброчесності для зайняття посади члена Вищої ради правосуддя.
Порядок та черговість оцінювання відповідності діючих членів та кандидатів у члени Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності визначаються Етичною радою з урахуванням можливості здійснення повноважень Вищою радою правосуддя відповідно до Конституції України.
Для цілей такого оцінювання Етична рада діє відповідно до положень частин одинадцятої - вісімнадцятої, двадцятої, двадцять першої статті 91 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».
Члену Вищої ради правосуддя гарантуються права на ознайомлення з матеріалами щодо оцінювання його відповідності критеріям професійної етики та доброчесності, на надання усних чи письмових пояснень, на участь у засіданні Етичної ради під час розгляду питання стосовно нього, а також на користування послугами представника.
За результатами одноразового оцінювання Етична рада може ухвалити рішення про внесення до відповідного органу, що обрав (призначив) члена Вищої ради правосуддя, мотивованої рекомендації про звільнення члена Вищої ради правосуддя з підстав, визначених пунктами 3-5 частини першої статті 24 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».
З дня внесення Етичною радою зазначеного рішення член Вищої ради правосуддя, стосовно якого прийнято таке рішення, відсторонюється від посади, а його повноваження зупиняються до ухвалення рішення органом, що обрав (призначив) цього члена Вищої ради правосуддя.
У разі внесення Етичною радою відповідному органу, що обрав (призначив) члена Вищої ради правосуддя, мотивованої рекомендації про звільнення члена Вищої ради правосуддя цей орган повинен її розглянути протягом трьох місяців з моменту внесення такої рекомендації та ухвалити відповідне рішення.
За результатами розгляду мотивованої рекомендації про звільнення члена Вищої ради правосуддя орган, що обрав (призначив) члена Вищої ради правосуддя, може ухвалити таке рішення:
1) про задоволення рекомендації та звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади;
2) про відхилення рекомендації Етичної ради про звільнення члена Вищої ради правосуддя.
Якщо орган, що обрав (призначив) члена Вищої ради правосуддя, у встановлений абзацом сьомим цього пункту строк не ухвалив рішення про звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади або про відхилення рекомендації Етичної ради про звільнення члена Вищої ради правосуддя, то після спливу зазначеного строку такий член Вищої ради правосуддя вважається звільненим з посади відповідно до закону.
З’їзд суддів України, з’їзд адвокатів України, всеукраїнська конференція прокурорів, з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ щодо розгляду рекомендації Етичної ради про звільнення члена Вищої ради правосуддя проводиться не пізніше ніж через тридцять п’ять днів з моменту отримання органом, який скликає відповідний з’їзд або конференцію, такої рекомендації в порядку, визначеному законом з особливостями, встановленими цим пунктом.
Рішення з’їзду або конференції щодо розгляду рекомендації Етичної ради про звільнення члена Вищої ради правосуддя приймаються більшістю голосів від числа обраних делегатів.
Під час розгляду рекомендації Етичної ради про звільнення члена Вищої ради правосуддя відповідним з’їздом або конференцією першим ставиться на голосування рішення про задоволення рекомендації Етичної ради та звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади. Якщо таке рішення не отримало достатньої для ухвалення кількості голосів, наступним ставиться на голосування рішення про відхилення рекомендації Етичної ради про звільнення члена Вищої ради правосуддя.
Якщо жодне з рішень не отримало достатньої для ухвалення кількості голосів делегатів з’їзду або конференції, рекомендація Етичної ради вважається нерозглянутою. Протягом строку, встановленого абзацом сьомим цього пункту, відповідний з’їзд або конференція можуть повторно розглянути рекомендацію Етичної ради в порядку і черговості, встановлених абзацами тринадцятим і чотирнадцятим цього пункту.
У разі прийняття рішення про звільнення члена Вищої ради правосуддя орган, що обрав (призначив) цього члена Вищої ради правосуддя, невідкладно оголошує про проведення конкурсу на посаду члена Вищої ради правосуддя.
Рішення Етичної ради за результатами одноразового оцінювання відповідності членів Вищої ради правосуддя (крім Голови Верховного Суду), обраних (призначених) на посаду до набрання чинності цим Законом, критеріям професійної етики та доброчесності оприлюднюються на офіційному веб-порталі судової влади України.
У разі внесення Етичною радою до відповідного органу, що обрав (призначив) члена Вищої ради правосуддя, мотивованої рекомендації про звільнення члена Вищої ради правосуддя з підстав, визначених пунктами 3-5 частини першої статті 24 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», положення абзацу другого частини другої статті 24 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» щодо внесення подання Вищої ради правосуддя про звільнення члена Вищої ради правосуддя не застосовуються.
5. Установити, що всі справи, пов’язані з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності органів, які обирають (призначають), проводять оцінювання членів Вищої ради правосуддя, щодо питань обрання (призначення), оцінювання членів Вищої ради правосуддя підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції та Великій Палаті Верховного Суду як суду апеляційної інстанції.
6. Конкурс на зайняття посад дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя оголошується після завершення оцінювання відповідності членів Вищої ради правосуддя (крім Голови Верховного Суду) критеріям професійної етики та доброчесності, але не пізніше одного року з дня набрання чинності цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ, 
14 липня 2021 року.
№ 1635-IX.