Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій інформує, що відповідно до постанови Верховної Ради України «Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук» від 05.02.2019 № 2676-VIII (зі змінами) на конкурс на здобуття у 2022 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій надійшли та прийняті до розгляду такі роботи претендентів:

1. Алієв Ельчин Бахтіяр огли — доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України: «Розробити методологію систематизації селекційно-насінницького матеріалу олійних культур на основі нейронних мереж».

2. Апостолов Станіслав Сергійович — доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова Національної академії наук України (далі — НАН України): «Керована терагерцова плазмоніка у високотемпературних шаруватих надпровідниках».

3. Базіло Костянтин Вікторович — доктор технічних наук, доцент кафедри Черкаського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки України (далі — МОН України): «Розробка високоефективних ультразвукових систем для медицини, харчової промисловості та агропромислового комплексу».

4. Беженар Роман Васильович — доктор технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем математичних машин і систем НАН України: «Тривимірна математична модель екодинаміки та переносу радіонуклідів у Київському водосховищі».

5. Білик Вікторія Вікторівна — доктор економічних наук, професор кафедри Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України: «Сучасна концепція забезпечення інноваційно-інвестиційних компонентів економічної безпеки держави».

6. Білоус Андрій Михайлович — доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України: «Екосистемні послуги дерев у міському середовищі».

7. Бондаренко Катерина Вікторівна — доктор юридичних наук, доцент кафедри Національного університету «Одеська морська академія» МОН України: «Запровадження муніципальної поліції як важливого елемента національно-безпекової сфери України».

8. Бурлака Володимир Володимирович — доктор технічних наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» МОН України: «Розробка напівпровідникових перетворювачів з адаптивними системами автоматичного керування для підвищення енергоефективності розподільчих електричних мереж та покращення якості електроенергії».

9. Вакалюк Тетяна Анатоліївна — доктор педагогічних наук, професор кафедри Державного університету «Житомирська політехніка» МОН України: «Створення моделі цифрової трансформації процесу підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій».

10. Ванєєва Олена Олександрівна — доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту математики НАН України: «Розширений груповий аналіз рівнянь реакції-дифузії, що моделюють фізичні та біологічні процеси».

11. Василець Святослав Володимирович — доктор технічних наук, професор кафедри Національного університету водного господарства та природокористування МОН України: «Дослідження енергоефективних технологій відкачування шахтних вод при комплексній трансформації вугільних регіонів».

12. Вінюков Олександр Олександрович — доктор сільськогосподарських наук, директор Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України: «Агротехнологічні принципи формування високопродуктивних посівів ячменю ярого в адаптивних технологіях вирощування в східній частині Північного Степу України».

13. Галат Марина Владиславівна — доктор ветеринарних наук, доцент кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України: «Розробка та впровадження у виробництво тест-системи для діагностики токсоплазмозу і комплексної програми моніторингу поширення токсоплазмозу серед різних видів тварин в Україні».

14. Голіков Олександр Сергійович — доктор соціологічних наук, доцент кафедри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України: «Знаннєві засади порядку та згоди: ідентичність, цінності, солідарність».

15. Головенко Тетяна Миколаївна — доктор технічних наук, доцент кафедри Луцького національного технічного університету МОН України: «Інноваційні комплексні системи оцінювання та методологія контролю якості луб’яної сировини із льону олійного».

16. Гончарук Інна Вікторівна — доктор економічних наук, професор кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України: «Забезпечення енергетичної незалежності агропромислового комплексу на засадах сталого розвитку».

17. Давиденко Ганна Віталіївна — доктор педагогічних наук, професор кафедри Закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»: «Цифрова інклюзія та доступність: соціальна діджиталізація».

18. Дейнега Марина Андріївна — доктор юридичних наук, доцент кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України: «Удосконалення системи природоресурсного законодавства України у контексті стратегії сталого розвитку».

19. Декіна Світлана Сергіївна — доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського НАН України: «Мукоадгезивні очні краплі з лізоцимом для сльозозамінної та антибактеріальної терапії».

20. Дешко Людмила Миколаївна — доктор юридичних наук, професор кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України: «Міжнародне співробітництво держав у сфері охорони здоров’я».

21. Долінська Ірина Ярославівна — доктор технічних наук, старший науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України: «Прогнозування залишкового ресурсу елементів теплової і атомної енергетики».

22. Євдокименко Марина Олександрівна — доктор технічних наук, доцент кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України: «Проектування та оптимізація кіберстійких мультисервісних програмно-конфігурованих мереж в умовах відмов та компрометації мережного обладнання».

23. Єрмакова Ольга Анатоліївна — доктор економічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України: «Подолання фрагментарності інноваційних систем регіонів України в контексті економічного розвитку і співробітництва».

24. Завидівська Ольга Ігорівна — доктор педагогічних наук, доцент кафедри Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського МОН України: «Теоретичні і методичні засади формування готовності майбутніх менеджерів до створення здоров’яорієнтованого середовища організації».

25. Зайцев Євген Олександрович — доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України: «Розвиток методів моделювання та проектування сенсорів інформаційно-вимірювальних систем визначення контрольно-діагностичних параметрів потужних електричних машин».

26. Зачосова Наталія Володимирівна — доктор економічних наук, професор кафедри Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України: «Розробка парадигми управління фінансово-економічною безпекою бізнес-процесів для збереження критичної інфраструктури України за Індустрії 4.0».

27. Зозуля Олександр Ігорович — доктор юридичних наук, завідувач науковим сектором Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України: «Проблеми та перспективи парламентської реформи в Україні».

28. Іванченко Анна Володимирівна — доктор технічних наук, професор кафедри Дніпровського державного технічного університету МОН України: «Науково-технологічне обґрунтування безвідходних технологій переробки рідких та твердих відходів з одержанням продуктів промислового значення».

29. Івахненко Ірина Сергіївна — доктор економічних наук, професор кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури МОН України: «Проблеми та перспективи запровадження стратегічного інноваційного девелопменту на будівельних підприємствах».

30. Кириченко Юрій Вікторович — доктор юридичних наук, професор кафедри Національного університету «Запорізька політехніка» МОН України: «Актуальні проблеми правового регулювання конституційних обов’язків людини і громадянина в Україні в контексті з законодавством держав континентальної Європи».

31. Ковбас Ігор Васильович — доктор юридичних наук, доцент кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України: «Адміністративно-правовий феномен нагородної справи в Україні».

32. Кондратьєв Андрій Валерійович — доктор технічних наук, завідувач кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України: «Проектний комплекс синтезу ефективних конструктивно-технологічних рішень композитних оболонкових систем».

33. Косогор Анна Олексіївна — доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту магнетизму НАН України та МОН України: «Магнітоструктурні та магнітокалоричні властивості матеріалів для твердотільних систем охолодження».

34. Коцур Віталій Вікторович — доктор історичних наук, декан факультету Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України: «Національні меншини України в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. — поч. ХХІ ст.».

35. Кравець Руслан Андрійович — доктор педагогічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України: «Теоретико-методичні основи формування іншомовної професійної компетентності студентів у контексті інтернаціоналізації закладів вищої освіти».

36. Крамар Ірина Юріївна — доктор економічних наук, професор кафедри Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України: «Вплив глобальних мегатрендів на соціальне інвестування як драйвера соціально-економічного розвитку суспільства».

37. Криштопа Ірина Ігорівна — доктор економічних наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України: «Ризик-орієнтований аналіз у системі стратегічного управління гірничо-збагачувальних підприємств».

38. Кузенко Євген Вікторович — доктор медичних наук, доцент кафедри Сумського державного університету МОН України: «Створення пристрою для гістологічного та імуногістохімічного забарвлення препаратів».

39. Кухта Мирослава Павлівна — доктор соціологічних наук, професор кафедри Київського національного торговельно-економічного університету МОН України: «Динаміка сприйняття соціальної ситуації пандемії молоддю та людьми старшого віку впродовж 2020—2021 років».

40. Кучер Анатолій Васильович — доктор економічних наук, головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені
О. Н. Соколовського» Національної академії аграрних наук України: «Фінансове забезпечення формування сталої конкурентоспроможності землекористування в умовах ринкового обігу землі».

41. Литвин Віталій Сергійович — доктор політичних наук, професор кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України: «Особливості, ефекти, ризики і перспективи різних типів напівпрезидентської (змішаної) системи державного правління: європейський та український контексти».

42. Лутковська Світлана Михайлівна — доктор економічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України: «Механізми модернізації природоохоронної системи за умов сталого розвитку».

43. Макаренко Інна Олександрівна — доктор економічних наук, доцент кафедри Сумського державного університету МОН України: «Конкурентоспроможність українських підприємств на шляху до досягнення Цілей сталого розвитку: транспарентність бізнесу та ESG-інвестування».

44. Макарук Лариса Леонідівна — доктор філологічних наук, декан факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки МОН України: «Мультимодальні засоби інтенсифікації впливу масмедійних превентивних практик в умовах пандемії COVID-19: соціально-психологічний та лінгвістичний аспекти».

45. Мандич Олександра Валеріївна — доктор економічних наук, професор кафедри Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка МОН України: «Реінжиніринг конкурентних моделей розвитку суб’єктів агробізнесу на засадах маркетингу з урахуванням стратегічних змін та підвищених ризиків в умовах пандемії».

46. Менджул Марія Василівна — доктор юридичних наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» МОН України: «Удосконалення правового регулювання сімейних відносин у контексті європейської інтеграції України».

47. Мовчан Роман Олександрович — доктор юридичних наук, доцент кафедри Донецького національного університету імені Василя Стуса МОН України: «Концептуальні засади кримінально-правової охорони довкілля в Україні».

48. Морозова Ольга Ігорівна — доктор технічних наук, професор кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України: «Розроблення та впровадження інформаційних систем й технологій здобуття професійних знань в управлінні освітньою діяльністю при підготовці фахівців».

49. Мочалов Юрій Олександрович — доктор медичних наук, доцент кафедри Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» МОН України: «Клініко-експертна оцінка вдосконалення лікування найпоширеніших стоматологічних захворювань з використанням вітчизняних стоматологічних матеріалів».

50. Муравський Володимир Васильович — доктор економічних наук, професор кафедри Західноукраїнського національного університету МОН України: «Позиціонування обліку як базису забезпечення кібербезпеки підприємств».

51. Назаренко Микола Миколайович — доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри Дніпровського державного аграрно-економічного університету МОН України: «Індуковане біорізноманіття як основа збалансованих агроценозів».

52. Небесний Роман Володимирович — доктор технічних наук, начальник науково-дослідної частини Національного університету «Львівська політехніка» МОН України: «Розроблення високоефективних каталітичних систем синтезу акрилової кислоти та її естерів».

53. Николюк Ольга Миколаївна — доктор економічних наук, заступник керівника навчально-наукового центру інформаційних технологій Поліського національного університету МОН України: «Розробка методології формування фрактальної моделі вертикальної інтеграції органічних господарств».

54. Осадча Ольга Олексіївна — доктор економічних наук, професор кафедри Національного університету водного господарства та природокористування МОН України: «Формування інноваційної обліково-аналітичної системи суб’єктів господарювання в контексті сталого національного розвитку та забезпечення екологічної безпеки України».

55. Павлов Костянтин Володимирович — доктор економічних наук, завідувач кафедри Волинського національного університету імені Лесі Українки МОН України: «Організаційно-економічний механізм реформування та регулювання енергетичного ринку в регіонах України».

56. Панчук Ростислав Русланович — доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту біології клітини НАН України: «Застосування редокс-модулюючих протипухлинних препаратів для долання набутої резистентності злоякісних пухлин до ліків».

57. Пастернак Ярослав Михайлович — доктор фізико-математичних наук, професор кафедри Луцького національного технічного університету МОН України: «Просторові задачі термо-, магніто-, електро-пружності тіл із тріщинами та тонкими деформівними включеннями».

58. Пожуєва Тетяна Олександрівна — доктор економічних наук, професор кафедри Національного університету «Запорізька політехніка» МОН України: «Інноваційні підходи до забезпечення якості дистанційної освіти в контексті економічної захищеності».

59. Покутний Олександр Олексійович — доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту математики НАН України: «Еволюційні крайові задачі та їх застосування».

60. Полішко Ганна Олексіївна — доктор технічних наук, старший науковий співробітник Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України: «Новітній процес CO2-вільної металургії — електрошлаковий переплав з рідким металом».

61. Поліщук Євгенія Анатоліївна — доктор економічних наук, професор кафедри Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана МОН України: «Концепція постпандемічного відновлення регіонів України за допомогою інструментів SMART спеціалізації».

62. Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна — доктор наук з державного управління, начальник наукового відділу Національного університету цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій: «Виклики публічного управління та соціальної безпеки України в ситуаціях ковідного/надзвичайного характеру».

63. Попов Олександр Олександрович — доктор технічних наук, заступник директора з науково-організаційної роботи Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»: «Розроблення математичних та програмних засобів побудови систем контролю якості повітря на базі рухомого складу громадського транспорту».

64. Попова Лілія Миколаївна — доктор юридичних наук, професор кафедри Харківського національного університету будівництва та архітектури МОН України: «Адміністративно-правові засади контролю у сфері підприємницької діяльності в умовах пандемії COVID-19».

65. Походило Назарій Тарасович — доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України: «Дизайн та синтез функціоналізованих азолів для розробки оптоелектронних матеріалів та лікарських засобів».

66. Пугач Андрій Миколайович — доктор наук з державного управління, професор кафедри виконувач обов’язків декана факультету Дніпровського державного аграрно-економічного університету МОН України: «Наукове забезпечення державного регулювання розвитку аграрного ресурсного потенціалу України».

67. Ромасевич Юрій Олександрович — доктор технічних наук, професор кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України: «Розробка нових модифікацій методу рою часточок та підходів щодо їхнього застосування в задачах інженерії».

68. Сапронов Олександр Олександрович — доктор технічних наук, професор кафедри Херсонської державної морської академії МОН України: «Наукові засади створення захисних функціональних покриттів на основі модифікованих епоксикомпозитів з різнодисперсними добавками для промисловості і транспортної техніки».

69. Семешко Ольга Яківна — доктор технічних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідного сектору Херсонського національного технічного університету МОН України: «Інноваційні технології надання комплексу спеціальних властивостей текстильним матеріалам цивільного та військового призначення».

70. Семінько Владислав Вікторович — доктор фізико-математичних наук, завідувач лабораторії Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України: «Механізми керування люмінесцентними та редокс-властивостями оксидних нанокристалів з іонами змінної валентності».

71. Сичікова Яна Олександрівна — доктор технічних наук, завідувач кафедри Бердянського державного педагогічного університету МОН України: «Розробка методів стабілізації поверхневих властивостей напівпровідникових нано-структур для підвищення рівня їхньої якості».

72. Слінько Дмитро Сергійович — доктор юридичних наук, доцент кафедри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України: «Процесуальна економія репресивного впливу в кримінальному провадженні».

73. Смирнов Андрій Іванович — доктор історичних наук, доцент кафедри Національного університету «Острозька академія» МОН України: «Юрисдикційно-канонічний статус та особливості інституційного розвитку Української Православної Церкви в період Другої світової війни».

74. Соколовський Олег Леонідович — доктор філософських наук, професор кафедри Житомирського державного університету імені Івана Франка МОН України: «Христологія: еволюція доктрини».

75. Солдаткін Олександр Олексійович — доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України: «Застосування наноророзмірних матеріалів для розробки ферментних біосенсорів з покращеними аналітичними характеристиками».

76. Стоянова-Коваль Світлана Савівна — доктор економічних наук, професор кафедри Одеського державного аграрного університету МОН України: «Управління інвестиціями аграрних підприємств в умовах застосування моделі циркулярної економіки».

77. Струтинська Ірина Володимирівна — доктор економічних наук, професор кафедри Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України: «Цифрова трансформація як імператив інноваційного розвитку вітчизняних бізнес-структур».

78. Струтинська Наталія Юріївна — доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України: «Складнооксидні фосфати як основа ефективних функціональних матеріалів різного призначення».

79. Супрун Дар’я Миколаївна — доктор педагогічних наук, професор кафедри Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова МОН України: «Модернізація професійної підготовки психологів в контексті інтернаціоналізації в освіті».

80. Твердохліб Тетяна Сергіївна — доктор педагогічних наук, доцент кафедри Харківського національного педагогічного університету імені
Г. С. Сковороди МОН України: «Діяльність Православної Церкви з організації світської професійної підготовки учнівства та дорослих в Україні (ІІ половина ХІХ — початок ХХ століття)».

81. Терепищий Сергій Олександрович — доктор філософських наук, професор кафедри Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова МОН України: «Медіаграмотність та соціальна відповідальність освітян в умовах інформаційної війни».

82. Тітко Іван Андрійович — доктор юридичних наук, завідувач кафедри Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН України: «Кримінальні процесуальні механізми забезпечення прав людини в контексті глобальних викликів сучасності: доктрина, законодавство, практика».

83. Трифонова Олена Михайлівна — доктор педагогічних наук, доцент кафедри Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка МОН України: «Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничих наук».

84. Ульянова Галина Олексіївна — доктор юридичних наук, проректор з навчальної роботи Національного університету «Одеська юридична академія» МОН України: «Правове забезпечення сталого розвитку вищої освіти в умовах інтеграції до міжнародного освітнього простору».

85. Фарат Олег Костянтинович — доктор хімічних наук, доцент кафедри Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України: «Безпрецедентні перегрупування оксазагетероциклів як новий метод синтезу ксантенових барвників для біовізуалізації».

86. Фомін Олексій Вікторович — доктор технічних наук, професор кафедри Державного університету інфраструктури та технологій МОН України: «Концептуальні основи створення мультиматеріальних кузовів вантажних вагонів».

87. Харченко Василь Олегович — доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАН України: «Випадіння/розчинення преципітатів вторинних фаз та сегрегація/кластеризація точкових дефектів у сплавах Zr-Nb-Sn при відпалі твердого розчину та нейтронному опроміненні відпаленого зразка».

88. Хорошун Анатолій Сергійович — доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України: «Аналітичні методи якісного аналізу задач керування рухом нелінійних механічних систем з неточними параметрами».

89. Цюцюра Микола Ігорович — доктор технічних наук, професор кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури МОН України: «Інформаційні технології гармонізації зрівноваженого освітнього простору».

90. Черниш Єлізавета Юріївна — доктор технічних наук, доцент кафедри Сумського державного університету МОН України: «Біо-
енергетичний рециклінг відходів у системі раціонального використання природних ресурсів».

91. Чернова Людмила Сергіївна — доктор технічних наук, доцент кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України: «Форсайт як методологія відновлення кораблебудування України».

92. Чернящук Наталія Леонідівна — доктор педагогічних наук, завідувач кафедри Луцького національного технічного університету МОН України: «Дослідження та аналіз міток компрометації для детектування атак».

93. Шевченко Ганна Миколаївна — доктор економічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України: «Механізм управління змінами в сфері оздоровчої рекреації протягом і після пандемії COVID-19».

94. Шматько Наталія Михайлівна — доктор економічних наук, професор кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України: «Формування інституціонального забезпечення контурів управління стійкістю організаційного розвитку економіко-виробничої системи».

95. Юрженко Максим Володимирович — доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України: «Новітні технології формування виробів з пластмас 3D друком та зварюванням».

96. Яковенко Ігор Анатолійович — доктор технічних наук, професор кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України: «Тріщиностійкість залізобетонних конструкцій».

97. Яримбаш Дмитро Сергійович — доктор технічних наук, завідувач кафедри Національного університету «Запорізька політехніка» МОН України: «Розробка теоретичних основ побудови комплексного математичного забезпечення «цифрових двійників» нових і діючих силових трансформаторів».

Завірені належним чином рецензії, відгуки та обґрунтовані зауваження щодо подань претендентів на іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук із зазначенням претендента і його роботи, а також посади з повною назвою установи, наукового ступеня та вченого звання підписанта українською мовою можна надсилати Комітету до 18 жовтня включно за адресою: Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, вул. М. Грушевського, 5, м. Київ-8, 01008.

Сергій БАБАК, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.