ЗАКОНОПРОЕКТ

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) такі зміни:
1. Статтю 55 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«Кожен має право на справедливий і гласний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і неупередженим судом, утвореним законом».
У зв’язку з цим частини третю — п’яту вважати відповідно частинами четвертою — шостою.
2. Пункт 27 частини першої статті 85 викласти в такій редакції:
«27) визначення мережі, утворення, реорганізація та ліквідація судів загальної юрисдикції за поданням Президента України».
3. У статті 106:
а) пункт 23 частини першої викласти в такій редакції:
«23) на підставі та згідно з поданням Вищої ради юстиції призначає суддів на посади та звільняє їх з посад»;
б) у частині четвертій цифри «23» виключити.
4. Частину другу статті 122 виключити.
5. У статті 125:
а) частину першу викласти в такій редакції:
«Стаття 125. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності, їх мережа визначається законом»;
б) частину другу після слів «Верховний Суд України» доповнити словами «який у визначені законом порядку та спосіб забезпечує однакове застосування норм законодавства України всіма судами загальної юрисдикції, а також здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України»;
в) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«Суди загальної юрисдикції утворюються, реорганізуються та ліквідуються законом».
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою.
6. У статті 126:
а) частину третю викласти в такій редакції:
«Суддя до винесення обвинувального вироку судом не може бути затриманий чи заарештований без згоди Вищої ради юстиції, наданої за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Підстави та порядок надання чи відмови в наданні Вищою радою юстиції згоди на затримання чи арешт судді визначаються законом»;
б) у частині четвертій слова «та суддів, які призначаються на посаду судді вперше» виключити;
в) частину п’яту викласти в такій редакції:
«Суддя звільняється з посади органом, що його призначив, у разі:
1) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням;
2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
3) порушення суддею вимог щодо несумісності;
4) притягнення його до дисциплінарної відповідальності за вчинення передбаченого законом дисциплінарного правопорушення, несумісного з подальшим перебуванням судді на посаді;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
6) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України;
7) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
8) визнання його недієздатним;
9) ненадання суддею згоди на переведення до іншого суду в разі ліквідації чи реорганізації суду загальної юрисдикції, в якому він займає посаду»;
г) частину шосту після слів «його смерті» доповнити словами «досягнення ним сімдесяти років»;
д) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
«Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються також у разі закінчення строку, на який його призначено, але не раніше дня набуття повноважень судді Конституційного Суду України особою, яка призначена замість нього».
У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.
7. У статті 127:
а) у частині третій слова «кваліфікаційною комісією суддів» замінити словами «Вищою кваліфікаційною комісією суддів України», слова «двадцяти п’яти років» — словами «тридцяти років», а слова «три роки» — словами «п’ять років»;
б) частину четверту викласти в такій редакції:
«Добір кандидатів на посаду судді здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому законом».
8. Частину першу статті 128 замінити двома частинами такого змісту:
«Стаття 128. Призначення на посаду судді суду загальної юрисдикції здійснюється безстроково Президентом України на підставі та згідно з поданням Вищої ради юстиції.
Переведення судді до іншого суду загальної юрисдикції здійснюється Президентом України на підставі та згідно з поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Переведення судді до іншого суду здійснюється лише за його згодою, у тому числі у випадках ліквідації чи реорганізації суду загальної юрисдикції, в якому він займає посаду. Переведення судді до суду вищої інстанції здійснюється лише на конкурсній основі в порядку, визначеному законом».
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
9. Доповнити частину третю статті 129 після пункту 8 новим пунктом такого змісту:
«9) автоматизований розподіл справ між суддями».
У зв’язку з цим пункт 9 вважати пунктом 10.
10. Статтю 131 викласти в такій редакції:
«Стаття 131. В Україні діють Вища рада юстиції та Вища кваліфікаційна комісія суддів України.
До відання Вищої ради юстиції належить:
1) внесення подання про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад;
2) прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності;
3) здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів;
4) призначення суддів на адміністративні посади та звільнення суддів з адміністративних посад у судах загальної юрисдикції, крім Верховного Суду України, за поданням відповідних рад суддів;
5) здійснення інших повноважень, визначених Конституцією та законами України.
Вища рада юстиції складається з двадцяти членів. З’їзд суддів України призначає до Вищої ради юстиції дванадцять членів із числа суддів, забезпечуючи при цьому представництво суддів судів різних інстанцій та спеціалізацій. З’їзд адвокатів України, з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають по два члени Вищої ради юстиції. Вимоги до особи, яка може бути призначена членом Вищої ради юстиції, встановлюються законом.
До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, Голова Ради суддів України, Генеральний прокурор України.
Генеральний прокурор України не бере участі в голосуванні при прийнятті Вищою радою юстиції рішень стосовно суддів.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України, більшість складу якої становлять судді, призначені з’їздом суддів України, здійснює повноваження, визначені Конституцією та законами України».
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через дев’яносто днів з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту «а» пункту 6 розділу І, який набирає чинності через один місяць із дня сформування складу Вищої ради юстиції відповідно до Конституції України (зі змінами, внесеними цим Законом), але не раніше набрання чинності законом, який визначає підстави та порядок надання чи відмови у наданні Вищою радою юстиції згоди на затримання чи арешт судді.
2. З дня набрання чинності цим Законом:
1) судді судів загальної юрисдикції, призначені на посади суддів вперше і в яких до дня набрання чинності цим Законом не закінчився п’ятирічний строк перебування на посадах суддів, набувають статусу суддів, призначених безстроково;
2) судді судів загальної юрисдикції, призначені на посади суддів вперше, в яких на день набрання чинності цим Законом закінчився п’ятирічний строк перебування на посадах суддів, але якщо вони в установленому законом порядку звернулися щодо їх рекомендування для обрання на посади суддів безстроково і рішення щодо їх обрання не прийнято до дня набрання чинності цим Законом, набувають статусу суддів, призначених безстроково;
3) особи, щодо яких до дня набрання чинності цим Законом внесено подання Вищої ради юстиції про призначення на посаду судді вперше, вважаються такими, що відповідають вимогам, передбаченим частиною третьою статті 127 Конституції України (зі змінами, внесеними цим Законом), і призначаються на посаду судді безстроково без подання додаткових матеріалів.
3. Судді судів загальної юрисдикції, обрані безстроково, судді Конституційного Суду України продовжують здійснювати свої повноваження до їх звільнення з посад чи припинення їх повноважень на посадах з підстав, передбачених частинами п’ятою — сьомою статті 126 Конституції України (зі змінами, внесеними цим Законом).
Судді судів загальної юрисдикції, судді Конституційного Суду України, які на день набрання чинності цим Законом досягли шістдесяти п’яти років, але рішення щодо їх звільнення з посади судді на день набрання чинності цим Законом не прийнято, продовжують здійснювати свої повноваження до їх звільнення з посад чи припинення їх повноважень на посадах з підстав, передбачених частинами п’ятою — сьомою статті 126 Конституції України (зі змінами, внесеними цим Законом).
Звільнення суддів судів загальної юрисдикції, обраних безстроково, зазначених в абзацах першому і другому цього пункту, здійснюється Президентом України в порядку, встановленому законом.
4. До набрання чинності законом, що визначає дисциплінарні правопорушення суддів, несумісні з подальшим перебуванням судді на посаді, суддя може бути звільнений з посади судді Президентом України за порушення присяги судді за поданням Вищої ради юстиції, внесеним у разі встановлення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України або Вищою радою юстиції фактів, які свідчать про порушення суддею присяги.
5. Вимоги до осіб, які можуть бути рекомендовані на посаду судді, передбачені частиною третьою статті 127 Конституції України (зі змінами, внесеними цим Законом), не поширюються на осіб, які склали кваліфікаційний іспит до набрання чинності цим Законом. Такі особи із дотриманням установленого законом порядку призначаються на посаду судді безстроково.
6. Подання щодо звільнення з посад суддів судів загальної юрисдикції, які до дня набрання чинності цим Законом не розглянуті Верховною Радою України, у двотижневий строк передаються до Вищої ради юстиції, яка у двотижневий строк з дня їх отримання вносить подання про звільнення суддів з посад.
7. Подання щодо звільнення з посад суддів судів загальної юрисдикції, які внесені на розгляд Президента України до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються без подання будь-яких додаткових матеріалів.
8. Матеріали щодо переведення суддів, обраних безстроково, які до дня набрання чинності цим Законом не розглянуті Верховною Радою України, у двотижневий строк передаються до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка у двотижневий строк із дня їх отримання вносить подання про переведення суддів.
9. Матеріали щодо надання згоди на затримання чи арешт судді суду загальної юрисдикції, судді Конституційного Суду України, які до дня набрання чинності підпунктом «а» пункту 6 розділу І цього Закону не розглянуті Верховною Радою України, у тижневий строк передаються до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
10. У тримісячний строк із дня набрання чинності цим Законом у встановленому законом порядку скликаються та проводяться з’їзд суддів України, з’їзд адвокатів України, з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ для призначення членів Вищої ради юстиції відповідно до статті 131 Конституції України (зі змінами, внесеними цим Законом).
11. Вища рада юстиції, сформована до набрання чинності цим Законом, здійснює повноваження, визначені пунктами 1 — 4 частини другої статті 131 Конституції України (зі змінами, внесеними цим Законом), та припиняє свою діяльність одночасно зі сформуванням Вищої ради юстиції відповідно до Конституції України (зі змінами, внесеними цим Законом).
Вища рада юстиції вважається сформованою відповідно до Конституції України (зі змінами, внесеними цим Законом) після складення присяги не менш як двома третинами від загальної кількості її членів, передбаченої Конституцією України.
Члени Вищої ради юстиції, які до набрання чинності цим Законом були призначені до складу Вищої ради юстиції з’їздом суддів України, продовжують виконувати свої повноваження до закінчення строку, на який їх призначено. Для цілей абзацу другого цього пункту ці члени вважаються такими, що склали присягу.
Голова Верховної Ради України.