Укр | Рус
Загрузка...
На головну
11.01.2018

Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в...

Закон України
Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення 
в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526; 2006 р., № 18, ст. 155; 2010 р., № 38, ст. 503; 2012 р., № 39, ст. 461):
1) пункт 7 частини третьої статті 16, пункт 4 статті 24 доповнити словами «у тому числі для потреб тимчасового мовлення»;
2) частину шосту статті 41 після слів «для потреб телерадіомовлення» доповнити словами «у тому числі висновок для потреб тимчасового мовлення»;
3) у статті 42:
перше речення частини четвертої доповнити словами «чи дозволу на тимчасове мовлення»;
пункт 3 частини сьомої після слів «копію ліцензії на мовлення» доповнити словами «(або копію рішення про дозвіл на тимчасове мовлення)»;
4) частину третю статті 50 доповнити словами «у тому числі для потреб тимчасового мовлення».
2. У Законі України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2006 р., № 18, ст. 155; 2012 р., № 39, ст. 461; 2015 р., № 23, ст. 159, № 45, ст. 409):
1) статтю 14 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«надання дозволів на тимчасове мовлення».
У зв’язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев’ятим;
2) абзац п’ятий частини першої статті 25 доповнити словами «у тому числі для потреб тимчасового мовлення».
3. Частину другу статті 2 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128; 2011 р., № 48-49, 
ст. 536; 2013 р., № 2, ст. 4; 2017 р., № 27-28, 
ст. 312) доповнити словами «у сфері телебачення і радіомовлення».
4. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2008 р., № 18, ст. 197; 2011 р., № 31, ст. 297; 2014 р., № 20-21, ст. 715; 2015 р., № 45, 
ст. 409; 2016 р., № 31, ст. 547, № 47, ст. 797; 2017 р., № 26, ст. 298):
1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
«дозвіл на тимчасове мовлення - рішення, прийняте Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, що надає телерадіоорганізації право на позаконкурсних засадах відповідно до умов дозволу здійснювати тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення строком до одного року»;
«території з особливим режимом мовлення - райони України, що межують з тимчасово окупованою територією України (Автономною Республікою Крим та містом Севастополем), райони Донецької і Луганської областей»;
«тимчасове мовлення - мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України, що здійснюється телерадіоорганізаціями на підставі наданого Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення дозволу на тимчасове мовлення»;
«умови дозволу - нормативно-правовий акт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання телерадіоорганізацією, що здійснює мовлення на територіях з особливим режимом мовлення, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання дозволу»;
2) у статті 22:
частину сьому доповнити словами «крім територій з особливим режимом мовлення»;
частину восьму доповнити абзацом другим такого змісту:
«Для забезпечення можливості тимчасового мовлення із використанням радіочастотного ресурсу України аналогове мовлення може бути продовжене на територіях з особливим режимом мовлення»;
3) частину дев’яту статті 23 викласти в такій редакції:
«9. Крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини, ліцензія на мовлення, видана Національною радою, є єдиним і достатнім документом, що надає ліцензіату право відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, користуватися каналами мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію.
Дозвіл на тимчасове мовлення, виданий Національною радою, є достатнім документом, що надає телерадіоорганізації право відповідно до умов такого дозволу здійснювати тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію.
Дозвіл на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення видається без проведення конкурсу (за заявковим принципом). Видача дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення здійснюється на безоплатній основі.
Порядок видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умови дозволу та порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу, визначаються Національною радою.
При видачі дозволів на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення Національна рада керується необхідністю захисту інтересів держави, протидії інформаційній агресії, збалансованого та неупередженого інформування аудиторії про суспільно значущі події в Україні. Виходячи з цих пріоритетів, Національна рада визначає відповідні вимоги до програмної концепції мовлення на територіях з особливим режимом мовлення».
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пунктів 2 і 3 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
Дія цього Закону поширюється на період проведення антитерористичної операції та на один рік після дня її завершення.
2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:
затвердити перелік адміністративно-територіальних одиниць, у яких шляхом наземного ефірного аналогового та/або цифрового мовлення поширюються програми держави-агресора та може здійснюватися тимчасове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України, в тому числі аналогове мовлення, на підставі дозволу, виданого Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити розроблення та затвердження нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.
3. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону затвердити порядок видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умови дозволу та порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу, та оприлюднити їх у порядку, встановленому статтею 17 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення».

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ, 7 грудня 2017 року.
№ 2244-VІІІ.

Всі статті рубрики На головну