Закон України
Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення 
в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526; 2006 р., № 18, ст. 155; 2010 р., № 38, ст. 503; 2012 р., № 39, ст. 461):
1) пункт 7 частини третьої статті 16, пункт 4 статті 24 доповнити словами «у тому числі для потреб тимчасового мовлення»;
2) частину шосту статті 41 після слів «для потреб телерадіомовлення» доповнити словами «у тому числі висновок для потреб тимчасового мовлення»;
3) у статті 42:
перше речення частини четвертої доповнити словами «чи дозволу на тимчасове мовлення»;
пункт 3 частини сьомої після слів «копію ліцензії на мовлення» доповнити словами «(або копію рішення про дозвіл на тимчасове мовлення)»;
4) частину третю статті 50 доповнити словами «у тому числі для потреб тимчасового мовлення».
2. У Законі України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2006 р., № 18, ст. 155; 2012 р., № 39, ст. 461; 2015 р., № 23, ст. 159, № 45, ст. 409):
1) статтю 14 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«надання дозволів на тимчасове мовлення».
У зв’язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев’ятим;
2) абзац п’ятий частини першої статті 25 доповнити словами «у тому числі для потреб тимчасового мовлення».
3. Частину другу статті 2 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128; 2011 р., № 48-49, 
ст. 536; 2013 р., № 2, ст. 4; 2017 р., № 27-28, 
ст. 312) доповнити словами «у сфері телебачення і радіомовлення».
4. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2008 р., № 18, ст. 197; 2011 р., № 31, ст. 297; 2014 р., № 20-21, ст. 715; 2015 р., № 45, 
ст. 409; 2016 р., № 31, ст. 547, № 47, ст. 797; 2017 р., № 26, ст. 298):
1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
«дозвіл на тимчасове мовлення - рішення, прийняте Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, що надає телерадіоорганізації право на позаконкурсних засадах відповідно до умов дозволу здійснювати тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення строком до одного року»;
«території з особливим режимом мовлення - райони України, що межують з тимчасово окупованою територією України (Автономною Республікою Крим та містом Севастополем), райони Донецької і Луганської областей»;
«тимчасове мовлення - мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України, що здійснюється телерадіоорганізаціями на підставі наданого Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення дозволу на тимчасове мовлення»;
«умови дозволу - нормативно-правовий акт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання телерадіоорганізацією, що здійснює мовлення на територіях з особливим режимом мовлення, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання дозволу»;
2) у статті 22:
частину сьому доповнити словами «крім територій з особливим режимом мовлення»;
частину восьму доповнити абзацом другим такого змісту:
«Для забезпечення можливості тимчасового мовлення із використанням радіочастотного ресурсу України аналогове мовлення може бути продовжене на територіях з особливим режимом мовлення»;
3) частину дев’яту статті 23 викласти в такій редакції:
«9. Крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини, ліцензія на мовлення, видана Національною радою, є єдиним і достатнім документом, що надає ліцензіату право відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, користуватися каналами мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію.
Дозвіл на тимчасове мовлення, виданий Національною радою, є достатнім документом, що надає телерадіоорганізації право відповідно до умов такого дозволу здійснювати тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію.
Дозвіл на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення видається без проведення конкурсу (за заявковим принципом). Видача дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення здійснюється на безоплатній основі.
Порядок видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умови дозволу та порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу, визначаються Національною радою.
При видачі дозволів на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення Національна рада керується необхідністю захисту інтересів держави, протидії інформаційній агресії, збалансованого та неупередженого інформування аудиторії про суспільно значущі події в Україні. Виходячи з цих пріоритетів, Національна рада визначає відповідні вимоги до програмної концепції мовлення на територіях з особливим режимом мовлення».
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пунктів 2 і 3 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
Дія цього Закону поширюється на період проведення антитерористичної операції та на один рік після дня її завершення.
2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:
затвердити перелік адміністративно-територіальних одиниць, у яких шляхом наземного ефірного аналогового та/або цифрового мовлення поширюються програми держави-агресора та може здійснюватися тимчасове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України, в тому числі аналогове мовлення, на підставі дозволу, виданого Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити розроблення та затвердження нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.
3. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону затвердити порядок видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умови дозволу та порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу, та оприлюднити їх у порядку, встановленому статтею 17 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення».

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ, 7 грудня 2017 року.
№ 2244-VІІІ.