Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 р.

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» № 775-V від 16 березня 2007 року до Комітету для участі у конкурсі на присудження Премій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік надійшли такі роботи:
1. «Співвідношення норм трудового та адміністративного права при регулюванні проходження державної служби в Україні»:
Дрозд Олексій Юрійович — доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України;
2. «Право на інформацію як фундаментальне право людини»:
Політанський В’ячеслав Станіславович — кандидат юридичних наук, начальник відділу Національної академії правових наук України;
3. «Агробіологічне обґрунтування підвищення продуктивності вівса в умовах Правобережного Лісостепу»:
Мушик Богдана Василівна — кандидат сільськогосподарських наук, науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України»;
4. «Механізм державного регулювання економічного обороту сільськогосподарських земель»:
Юрченко Ігор Володимирович — кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України;
5. «Асимптотичні властивості стохастичних потоків»:
Глиняна Катерина Валеріївна — кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту математики Національної академії наук України (далі — НАН України);
Кузнецов Василь Олексійович — кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту математики НАН України;
Рябов Георгій Валентинович — кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту математики НАН України;
Фомічьов Володимир Володимирович — кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту математики НАН України;
6. «Дослідження і розробка ефективних і довговічних струмовідводів акумуляторів-еноргонакопичувачів для «зеленої» енергетики та інших галузей народного господарства»:
Дорош Ігор Олександрович — молодший науковий співробітник Інституту транспортних систем і технологій НАН України;
Іванов Володимир Анатолійович — кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту транспортних систем і технологій НАН України;
7. «Скейлінг і універсальність у багаточастинкових системах на складних мережах»:
Красницька Мар’яна Богданівна — кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту фізики конденсованих систем НАН України;
Сарканич Петро Васильович — провідний інженер Інституту фізики конденсованих систем НАН України;
8. «Дослідження змін інженерно-геологічних умов на урбанізованих територіях»:
Кріль Тетяна Василівна — кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України;
9. «Пористі триботехнічні композити з високомодульними наповнювачами для важконавантажених пар тертя авіапромисловості і трубопровідного транспорту»:
Євдокимова Ольга В’ячеславівна — кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України;
10. «Розробка наукових засад керування наноструктуризацією дисперсних суспензій і кінетикою фазових перетворень з метою підвищення механічних і експлуатаційних властивостей матеріалів на основі заліза і алюмінію з використанням комп’ютерного моделювання»:
Каверинський Владислав Володимирович — кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України;
11. «Резонансні та поляризаційні ефекти при розповсюдженні фотонів та іонів в магнітоактивних середовищах»:
Дяченко Михайло Михайлович — кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАН України;
Хелемеля Олексій Володимирович — молодший науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАН України;
12. «Розробка нових біологічно активних матеріалів на основі наночастинок золота і срібла направленої терапевтичної дії»: Муха Юлія Петрівна — кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України;
13. «Синтез та властивості нових 4-фосфорильованих 5-(гідроксиалкіл) аміно-1,3-оксазолів»:
Абдурахманова Есма Рустемівна — кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України;
14. «Репрограмування геному клітин гліоми за умов пригнічення одного із сигнальних шляхів стресу ендоплазматичного ретикулума»:
Харькова Анастасія Павлівна — кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України;
Рябовол Олена Олександрівна — аспірантка Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України;
15. «Дослідження сфероїдогенезу і пластичності клітин надниркових залоз в культурі in vitro та розробка способів їх довгострокового зберігання»:
Сидоренко Ольга Сергіївна — кандидат біологічних наук, інженер 2-ї категорії Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України;
16. «Обмін речовин та природних ресурсів на екосистемному рівні: досвід експериментів, концептуалізації та популяризації»:
Вітер Арсен Васильович — кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України;
17. «Формування системи екологізації житлово-комунального господарства України»:
Мандзик Валерій Миколайович — кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»;
Штогрин Галина Степанівна — кандидат економічних наук, молодший науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»;
Каленська Ольга Вікторівна — молодший науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»;
18. «Ярмарок в системі традиційної культури українців (друга половина XIX — початок XX ст.)»:
Юрченко Віталіна Олександрівна — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України;
19. «Алюзивні засоби англійської мови: минуле як стилістичний засіб сучасності»:
Воробйова Марина Вікторівна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України (далі — МОН України);
20. «Арт-терапія в системі засобів виховання ціннісного ставлення до життя у дітей та молоді з функціональними обмеженнями»:
Хіля Анна Вікторівна — кандидат педагогічних наук, асистент кафедри Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського МОН України;
21. «Біоморфологія тазостегнового суглоба птахів (скелет, зв’язки, м’язи), як важливого елемента локомоторного апарату тазової кінцівки, у порівняльному аспекті»:
Друзь Наталія Віталіївна — кандидат ветеринарних наук, асистент кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;
22. «Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології»:
Трихліб Крістіна Олексіївна — кандидат юридичних наук, асистент кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН України;
23. «Екстремістські та терористичні загрози національній безпеці України на сучасному етапі державотворення»:
Васильчук Євген Олегович — доктор політичних наук, доцент кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України;
24. «Ефективність застосування пробіотика у годівлі птиці»:
Побережець Юлія Миколаївна — кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;
25. «Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій»:
Аверкина Марина Федорівна — доктор економічних наук, доцент кафедри Національного університету «Острозька академія» МОН України;
26. «Застосування концепції термічних електронних збуджень в конденсованих системах для опису механізмів чутливості до удару високонітрогеновмісних вибухових речовин»:
Бондарчук Сергій Вікторович — кандидат хімічних наук, викладач кафедри Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України;
27. «Зниження енергоємності руйнування гірських порід керуванням кумулятивним вибуховим ядром»:
Гонтарь Павло Анатолійович — кандидат технічних наук, інженер Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;
28. «Зносостійкі високохромисті сплави»:
Гребенєва Анна Вікторівна — кандидат технічних наук, асистент кафедри Національної металургійної академії України МОН України;
29. «Інноваційні хлібні вироби оздоровчого призначення»:
Зуйко Віра Ігорівна — кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Національного університету харчових технологій МОН України;
30. «Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945-1954)»:
Ільницький Василь Іванович — доктор історичних наук, доцент кафедри Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка МОН України;
31. «Концептуальні засади трансформації механізму державного регулювання розвитку трудового потенціалу України в умовах інтенсифікації процесів регіоналізації»:
Шевченко Інна Юріївна — кандидат економічних наук, доцент кафедри Харківського національного автомобільно-дорожнього університету МОН України;
32. «Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України: проблеми теорії і практики»:
Рубащенко Микола Анатолійович — кандидат юридичних наук, асистент кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН України;
33. «Лісівничо-екологічні особливості лісовідновних процесів і їх стимулювання під час проведення рубок головного користування в умовах Поділля»:
Матусяк Михайло Васильович — кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;
34. «Механіка деформування шарувато-неоднорідних середовищ»:
Заєць Юлія Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного транспортного університету МОН України;
35. «Моделі та методи структурно-функціональної самоорганізації безпроводових інфокомунікаційних мереж»:
Євдокименко Марина Олександрівна — кандидат технічних наук, докторант Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України;
36. «Модифіковані генератори імпульсних послідовностей для імплементації у складові спеціалізованих сучасних апаратних засобів і сенсорних систем»:
Костів Юрій Михайлович — кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;
37. «Науково-технічне забезпечення енергетичної автономії АПК на основі ефективного використання поновлюваних джерел енергії»:
Янович Віталій Петрович — кандидат технічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;
Гончарук Інна Вікторівна — кандидат економічних наук, тимчасово виконуюча обов’язки проректора з наукової роботи Вінницького національного аграрного університету МОН України;
Гончарук Тетяна Вікторівна — кандидат економічних наук, учений секретар Вінницького національного аграрного університету МОН України;
Рубаненко Олена Олександрівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;
38. «Отримання нових мікро-і наноструктурованих матеріалів в багатофункціональних електролізерах»:
Майзелікс Антоніна Олександрівна — кандидат технічних наук, докторант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;
39. «Програма спеціальної фізичної підготовки більярдистів високої кваліфікації до головних змагань року в пулі»:
Митько Артур Олександрович — аспірант Національного університету фізичного виховання і спорту України МОН України;
40. «Розробка і впровадження багаторівневої моделі соціалізації та комплексного супроводу студентів-сиріт у вищих навчальних закладах України»:
Кузьмін Віктор Володимирович — кандидат соціологічних наук, доцент кафедри Запорізького національного технічного університету МОН України;
41. «Розробка нових методів синтезу нітрогеновмісних та оксигеновмісних гетероциклічних сполук — біологічно активних речовин та флуоресцентних сенсорів для біомедичного застосування»:
Москвіна Вікторія Сергіївна — кандидат хімічних наук, науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;
Мілохов Демид Сергійович — кандидат хімічних наук, асистент кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;
42. «Розробка селективних наносорбентів для створення технологій захисту навколишнього середовища»:
Бутенко Елеонора Олегівна — кандидат технічних наук, докторант Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» МОН України;
43. «Соціальна відповідальність як чинник усунення відторгнення та гарантування безпечних суспільних трансформацій»:
Ховрак Інна Вікторівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України;
Ліхоносова Ганна Сергіївна — кандидат економічних наук, доцент кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України;
Перевознюк Вікторія Вадимівна — старший викладач кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України;
44. «Статистичні задачі та функціональні граничні теореми для дробових і мультидробових процесів та полів»:
Ральченко Костянтин Володимирович — кандидат фізико-математичних наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;
45. «Структурні механічні та термодинамічні властивості низькорозмірних систем: феноменологія і комп’ютерний експеримент»:
Борисюк Вадим Миколайович — кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри Сумського державного університету МОН України;
46. «Теоретико-методологічні засади формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти з безпеки життєдіяльності та охорони праці на основі інтегрованого підходу»:
Білик Роман Миколайович — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка МОН України;
47. «Український націотворчий проект П. Стебницького (1862-1923 рр.)»:
Демуз Інна Олександрівна — доктор історичних наук, завідувач кафедри Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України;
48. «Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації фінансових ресурсів»:
Когут Інна Анатоліївна — кандидат економічних наук, доцент кафедри Таврійського державного агротехнологічного університету МОН України;
Осипенко Світлана Олександрівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри Таврійського державного агротехнологічного університету МОН України;
Аблязова Ельвіна Зуфарівна — кандидат економічних наук, старший викладач кафедри Таврійського державного агротехнологічного університету МОН України;
Сизоненко Олена Василівна — асистент кафедри Таврійського державного агротехнологічного університету МОН України;
49. «Формування підприємством ефективних партнерських відносин»:
Ус Марина Ігорівна — кандидат економічних наук, викладач кафедри Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України;
50. «Формування самоосвітньої компетентності у майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій»:
Воропай Наталія Анатоліївна — кандидат педагогічних наук, учений секретар Херсонського державного університету МОН України;
51. «Формування фінансового потенціалу публічно-приватного партнерства в контексті фінансової політики держави»:
Остапенко Вікторія Миколаївна — кандидат економічних наук, доцент кафедри Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України;
52. «Формування якості хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів»:
Кордзая Натела Ревазівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри Одеської національної академії харчових технологій МОН України;
53. «Функціоналізовані похідні 1(2)-аміно-9,10- антрацендіонів: молекулярний дизайн, синтез та біологічна активність»:
Зварич Віктор Ігорович — кандидат хімічних наук, науковий співробітник Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;
54. «Підвищення експлуатаційних характеристик устаткування морського та військового транспорту та елементів газотранспортної промисловості шляхом використання полімерних композитних матеріалів»:
Сапронов Олександр Олександрович — кандидат технічних наук, докторант Херсонської державної морської академії МОН України;
Браїло Микола Володимирович — кандидат технічних наук, докторант Херсонської державної морської академії МОН України;
Біщак Роман Теодорович — кандидат технічних наук, доцент кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу МОН України;
55. «Управління ліквідністю банківської системи України»:
Рудан Віталій Ярославович — кандидат економічних наук, старший викладач кафедри Тернопільського національного економічного університету МОН України;
56. «Мікроісторія університетської освіти і науки: алгоритм дослідження (на прикладі кафедри етнології Львівського університету)»:
Тарнавський Роман Богданович — кандидат історичних наук, доцент кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;
Гілевич Ігор Ярославович — кандидат історичних наук, асистент кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України.
Рецензії, відгуки та зауваження до зазначених робіт просимо надсилати протягом місяця до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за адресою: 01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5.