Постанова Верховної Ради України


Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» та подання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти присудити Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік (далі - Премія):
за роботу «Статистичні задачі та функціональні граничні теореми для дробових і мультидробових процесів та полів»:
Ральченку Костянтину Володимировичу - кандидату фізико-математичних наук, докторанту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України);
за роботу «Дослідження змін інженерно-геологічних умов на урбанізованих територіях»:
Кріль Тетяні Василівні - кандидату геологічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту геологічних наук Національної академії наук України (далі - НАН України);
за роботу «Розробка нових методів синтезу нітрогеновмісних та оксигеновмісних гетероциклічних сполук - біологічно активних речовин та флуоресцентних сенсорів для біомедичного застосування»:
Москвіній Вікторії Сергіївні - кандидату хімічних наук, науковому співробітнику Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;
Мілохову Демиду Сергійовичу - кандидату хімічних наук, асистенту кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;
за роботу «Розробка і впровадження багаторівневої моделі соціалізації та комплексного супроводу студентів-сиріт у вищих навчальних закладах України»:
Кузьміну Віктору Володимировичу - кандидату соціологічних наук, доценту кафедри Запорізького національного технічного університету МОН України;
за роботу «Соціальна відповідальність як чинник усунення відторгнення та гарантування безпечних суспільних трансформацій»:
Ховрак Інні Вікторівні - кандидату економічних наук, доценту кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України;
Ліхоносовій Ганні Сергіївні - кандидату економічних наук, доценту кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України;
Перевознюк Вікторії Вадимівні - старшому викладачу кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України;
за роботу «Формування якості хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів»:
Кордзаї Нателі Ревазівні - кандидату технічних наук, доценту кафедри Одеської національної академії харчових технологій МОН України;
за роботу «Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології»:
Трихліб Крістіні Олексіївні - кандидату юридичних наук, асистенту кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН України;
за роботу «Резонансні та поляризаційні ефекти при розповсюдженні фотонів та іонів в магнітоактивних середовищах»:
Дяченку Михайлу Михайловичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту прикладної фізики НАН України;
Хелемелі Олексію Володимировичу - молодшому науковому співробітнику Інституту прикладної фізики НАН України;
за роботу «Асимптотичні властивості стохастичних потоків»:
Глиняній Катерині Валеріївні - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України;
Кузнецову Василю Олексійовичу - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України;
Рябову Георгію Валентиновичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту математики НАН України;
Фомічьову Володимиру Володимировичу - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України;
за роботу «Скейлінг і універсальність у багаточастинкових системах на складних мережах»:
Красницькій Мар’яні Богданівні - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту фізики конденсованих систем НАН України;
Сарканичу Петру Васильовичу - провідному інженеру Інституту фізики конденсованих систем НАН України;
за роботу «Науково-технічне забезпечення енергетичної автономії АПК на основі ефективного використання поновлюваних джерел енергії»:
Яновичу Віталію Петровичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;
Гончарук Інні Вікторівні - кандидату економічних наук, тимчасово виконувачці обов’язків проректора з наукової роботи Вінницького національного аграрного університету МОН України;
Гончарук Тетяні Вікторівні - кандидату економічних наук, ученому секретарю Вінницького національного аграрного університету МОН України;
Рубаненко Олені Олександрівні - кандидату технічних наук, доценту кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;
за роботу «Структурні механічні та термодинамічні властивості низькорозмірних систем: феноменологія і комп’ютерний експеримент»:
Борисюку Вадиму Миколайовичу - кандидату фізико-математичних наук, старшому викладачу кафедри Сумського державного університету МОН України;
за роботу «Розробка селективних наносорбентів для створення технологій захисту навколишнього середовища»:
Бутенко Елеонорі Олегівні - кандидату технічних наук, докторанту Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» МОН України;
за роботу «Екстремістські та терористичні загрози національній безпеці України на сучасному етапі державотворення»:
Васильчуку Євгену Олеговичу - доктору політичних наук, доценту кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України;
за роботу «Концептуальні засади трансформації механізму державного регулювання розвитку трудового потенціалу України в умовах інтенсифікації процесів регіоналізації»:
Шевченко Інні Юріївні - кандидату економічних наук, доценту кафедри Харківського національного автомобільно-дорожнього університету МОН України;
за роботу «Пористі триботехнічні композити з високомодульними наповнювачами для важконавантажених пар тертя авіапромисловості і трубопровідного транспорту»:
Євдокимовій Ользі В’ячеславівні - кандидату технічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України;
за роботу «Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945 - 1954)»:
Ільницькому Василю Івановичу - доктору історичних наук, доценту кафедри Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка МОН України;
за роботу «Застосування концепції термічних електронних збуджень в конденсованих системах для опису механізмів чутливості до удару високонітрогеновмісних вибухових речовин»:
Бондарчуку Сергію Вікторовичу - кандидату хімічних наук, викладачу кафедри Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України;
за роботу «Модифіковані генератори імпульсних послідовностей для імплементації у складові спеціалізованих сучасних апаратних засобів і сенсорних систем»:
Костіву Юрію Михайловичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;
за роботу «Зносостійкі високохромисті сплави»:
Гребенєвій Анні Вікторівні - кандидату технічних наук, асистенту кафедри Національної металургійної академії України МОН України.
2. Апарату Верховної Ради України забезпечити виготовлення і вручення дипломів, нагрудних знаків та виплату грошової частини лауреатам Премії.
3. Вручення дипломів, нагрудних знаків та виплату грошової частини лауреатам Премії провести до 31 грудня 2019 року.

Голова  Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ.

м. Київ, 
15 січня 2019 року.
№ 2670-VІІІ.