Фото надано автором.

Становлення демократичної, правової, соціальної держави, розвиток громадянського суспільства, інтеграція України в Європейське співтовариство неможливі без функціонування ефективного інституту публічної служби. Однак вітчизняні наукові розробки з цієї тематики лише починають з’являтися, що пояснюється домінуванням до останнього часу інституту державної служби, який охоплював інші види публічної служби в межах освітнього напряму «Державна служба».

Зважаючи на це, одним із фундаторів вітчизняної науки державного управління — академіком Академії політичних наук, доктором політичних наук, професором кафедри політології та державного управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Валентином Малиновським підготовлено чергову працю — підручник «Публічна служба в Україні», яка побачила світ у видавництві «Кондор» (Київ). Як і попередні праці вченого, що здобули широке визнання і у науковому середовищі, і серед студентства, насамперед навчальний посібник «Державне управління», цей підручник викликав широкий резонанс, що засвідчила його презентація 17 січня в Луцьку в приміщенні Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

Підручник «Публічна служба в Україні» автор присвятив 100-літтю державної служби України, започаткованої в Українській Державі гетьманом Павлом Скоропадським у 1918 році. У ньому систематизовано знання з теорії та історії публічної служби України у контексті новітніх підходів розуміння цього соціально-правового інституту сучасної держави. Особливу увагу приділено організаційно-правовим аспектам публічної служби та практичним компонентам цього виду професійної діяльності публічних службовців. На основі сучасних наукових підходів у ньому розкрито поняття і сутність публічної служби та висвітлено столітню історію вітчизняного інституту державної служби. Ґрунтуючись на національній моделі та законодавчому забезпеченні, автором запропонована оригінальна класифікація публічної служби в Україні: політична, державна, безпекова, правнича, муніципальна, патронатна. Кожен вид публічної служби, що ґрунтується на законодавчій базі, отримав відповідне теоретико-методологічне висвітлення.

Важливою перевагою підручника є відсутність його аналогів на вітчизняному книжковому ринку. На основі попередніх напрацювань у сфері управлінської довідкової літератури сформовано предметний покажчик, в якому, окрім законодавчих визначень понять, розміщені розроблені автором нові терміни, відсутні у вітчизняній літературі. Основні теоретичні та практичні засади публічної служби подано у формі навчального матеріалу з метою їх використання насамперед в освітньому процесі. Лаконічність і оригінальність подання матеріалу робить його доступним для студентів, аспірантів, викладачів, публічних службовців, які прагнуть здобути сучасні знання у галузі знань «Публічне управління та адміністрування». Підручник відповідає змісту навчальних дисциплін із публічного управління і розрахований на студентів магістратур спеціальності «Публічне управління та адміністрування», які мають отримати сучасні знання з теорії та історії вітчизняної публічної служби.

Відзначаючи актуальність зазначеного видання, його з нетерпінням чекають у 109 закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», учасники презентації водночас висловлювали невдоволення вкрай обмеженим, лише 300 примірників, накладом книги. Оскільки її потребують й ті, хто зайнятий практичною роботою в державних установах, то наклад видання мав би бути щонайменше п’ять тисяч.

Біобібліографічний покажчик до 60-річчя вченого, який було презентовано того ж дня, присвячений науковій і громадсько-політичній діяльності Валентина Малиновського. В ньому подається перелік авторефератів дисертацій, одноосібні та колективні монографії, публікації у наукових журналах, збірниках та періодичних виданнях, доповіді на наукових конференціях і семінарах, газетні публікації та інтерв’ю, виступи на публічних заходах, рецензування наукових праць та участь у роботі редколегій наукових журналів і збірників, які розкривають аспекти діяльності вченого з 1990-го до 2018 року. Він включає 402 позиції, серед яких 10 одноосібних і 24 колективні монографії, в яких професор Малиновський є співавтором.

У презентації взяла участь наукова і управлінська спільнота Волині, зокрема представники органів влади, викладачі та аспіранти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, а також Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ, а в режимі відеоконференцзв’язку — науковці та фахівці регіональних центрів підвищення кваліфікації, науковці вищих навчальних закладів Херсона, Чернівців, Чернігова.

Промовці зазначали, що як справжній патріот України і багатогранна особистість Валентин Малиновський завжди відгукувався на злободенні теми розвитку держави. Його праці є актуальними для науки і практики державотворення. Багато його наукових ідей та гіпотез випереджали час і згодом втілювалися у практику державотворення. Вагомим є його внесок у цілу низку наукових теорій, а науковий доробок слугує джерелом для подальших розвідок.