Декан Ярослав Олійник (у центрі) із Президентом НАН України Борисом Патоном та академіком НАН України Леонідом Руденком (крайній праворуч).

 


Випуск магістрів географії.

КНУ імені Тараса Шевченка — 185

Вступивши на географічний факультет, студенти мають змогу отримати ґрунтовні знання із природничої географії, геоморфології, ґрунтознавства, економічної та соціальної географії, урбаністики, туризму, картографії, дистанційного зондування Землі, геодезії, геоінформаційних систем, гідрології та управління водними ресурсами, метеорології та кліматології.

Початок від астрономії і геодезії

Географічні дисципліни були введені в навчальні плани університету Святого Володимира з перших років його існування. У 1838-му при фізико-математичному відділенні філософського факультету створена кафедра астрономії, яка невдовзі дістала назву «Астрономії та геодезії». Першим викладачем геодезії був учень академіка Василя Струве професор Василь Федоров, який у 1845 році став першим директором заснованої у 1845-му Астрономічної обсерваторії університету. В 1891 році при цьому ж відділенні була організована за ініціативи видатного фізико-географа і метеоролога Петра Броунова кафедра фізичної географії. У 1917-му професори університету Павло Тутковський, Володимир Лучицький, Олексій Фомін, Митрофан Довнар-Запольський організували в Києві географічний інститут, який готував викладачів географії для середніх навчальних закладів, а також географів-дослідників.

У Київському університеті географічний факультет як відділ у складі геолого-географічного факультету розпочав роботу з вересня 1933 року на базі трьох кафедр: фізичної географії (завідувач — професор Віктор Юденич), економічної географії (завідувач — академік Костянтин Воблий), геодезії та картографії (завідувач —  професор Володимир Леонтович).

У 1944-му географічний факультет почав функціонувати як самостійний підрозділ університету. 

У 1949 році було створено кафедри: геоморфології та палеогеографії (завідувач професор Петро Заморій), метеорології та кліматології (завідувач професор Іван Половко), гідрології суходолу (завідувач професор Віктор Назаров). У 1976-му кафедра гідрології суходолу отримала назву гідрології та гідрохімії, а в 2002 році — гідрології та гідроекології. Із 1988-го кафедра економічної географії називається кафедрою економічної та соціальної географії. У 1990 році створено кафедру країнознавства та туризму, а в 1995-му — кафедру географії України та кафедру фізичної географії та геоекології. У 2004 році кафедра геоморфології та палеогеографії перейменована в кафедру землезнавства та геоморфології.

Географічний факультет сьогодні:

— 8 випускаючих кафедр (фізичної географії та геоекології (завідувач — професор, член-кореспондент НАН України Михайло Гродзинський), землезнавства та геоморфології (завідувач — професор Сергій Бортник), економічної та соціальної географії (завідувач — професор Костянтин Мезенцев), географії України (завідувач — професор Олександр Дмитрук), країнознавства та туризму (завідувач — професор Ольга Любіцева), гідрології та гідроекології (завідувач — професор Валентин Хільчевський), метеорології та кліматології (завідувач — професор Сергій Сніжко), геодезії та картографії (завідувач — професор Людмила Даценко);
— понад 1000 студентів денної та заочної форм навчання;

— 65 аспірантів і докторантів;

— випущено понад 13000 фахівців;

— підготовлено більш як 300 кандидатів та 85 докторів наук;

— 12 освітніх програм бакалавра;

— 15 освітніх програм магістратури;

— 4 наукові школи;

— 6 спеціалізованих видань;

— 2 спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій.

Ефективний освітній процес

Важливою складовою системи підготовки фахівців географічних спеціальностей є ефективно організований освітній процес, який забезпечують висококваліфіковані викладачі, серед яких один академік НАПН України, один член-кореспондент НАН України, 26 професорів, докторів наук, 70 доцентів, кандидатів наук.

Вибір студентами бажаного фаху відбувається з першого курсу. Вони можуть обрати майбутню професію з-поміж 27 освітньо-професійних та освітньо-наукових освітніх програм, зорієнтованих на потреби сьогодення.

Із метою опанування студентами практичних навичок і вмінь на факультеті функціонують 5 навчальних лабораторій, які обладнані спеціалізованими приладами для виконання практичних робіт та проведення наукових досліджень. У навчальному процесі застосовуються сучасні комп’ютерні програми (ArcGIS, AutoCAD, Amadeus) та обладнання (квадрокоптер, цифрові фотограмметричні станції «Дельта», електронні тахеометри, нівеліри та теодоліти Sokkia, електронні ехолоти).

Досліджувати материки й океани, країни та континенти неможливо без знання іноземних мов, вивченню яких на географічному факультеті приділяється значна увага. 

Понад 30 навчальних дисциплін викладаються англійською мовою.

Студенти мають змогу здобувати професійні знання за програмами академічної мобільності в провідних університетах Європи та світу. Зокрема факультет активно співпрацює із Університетом імені Лоранда Етвеша (Будапешт, Угорщина), Університетом Британської Колумбії (Ванкувер, Канада), Університетом імені Казимира Великого в Бидгощі (Польща), Аахенським технічним університетом (Німеччина). На факультеті реалізується магістерська програма подвійного дипломування «Географія еногастрономічної рекреації та туризму» спільно з Університетом Камеріно (Італія).

Мандрівні практики

Географічний факультет у традиціях університету завжди асоціювався з романтикою мандрівництва, наявністю цікавих і змістовних навчальних та виробничих практик.

Основою для проведення навчальних практик студентів факультету є бази практик, які розташовані у мальовничих куточках України, зокрема в Канівському природному заповіднику (Черкаська область), на навчально-науковій базі «Ясіня» (село Чорна Тиса Рахівського району Закарпатської області), навчально-науковому природно-гідроекологічному полігоні в місті Богуслав Київської області.

Студенти факультету мають широкі можливості для здобуття професійних знань, навичок та вмінь при проходженні виробничої практики в різних установах, організаціях і на підприємствах нашої держави та зарубіжжя.

Географічний факультет підтримує та надає широкі можливості щодо майбутнього працевлаштування своїх випускників. Щорічно на факультеті проводяться дні кар’єри «GEO-кар’єра», які проводять під гаслом «Географічні професії: шлях до успіху!». На них відбуваються зустрічі студентів із майбутніми роботодавцями, серед яких відомі туристичні компанії, ГІС — компанії, агрохолдинги, представники органів державного управління.

Випускники факультету працевлаштовуються у провідних установах у системі Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Національному космічному агентстві, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру; Гідрометеорологічній службі України, Державному агентстві водних ресурсів України, Державній службі України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації, Національному арктичному центрі, в науково-дослідницьких, проектних та прогнозно-планових державних і приватних установах, в обласних, районних і міських управлінських структурах (адміністраціях), в органах самоврядування, в туристичних компаніях, у зовнішньоторгових, транспортних і банківських установах, в засобах масової інформації та реклами, у сфері малого бізнесу, викладають географію та екологію в закладах освіти.

Але студентське життя — це не лише лекції, практичні заняття. Це й можливість знайти нових друзів, отримати радість від мандрівок, заняття спортом. На факультеті активно функціонують органи студентського самоврядування. Створена та вдало виступає команда КВК «Планета», яка здобула перемогу в Кубку ректора, а її представники беруть участь у «Лізі сміху». Студенти-географи вдало виступають на університетських спортивних змаганнях із футболу, баскетболу, важкої атлетики.
Факультет має значні здобутки у науковій сфері. Наукові дослідження здійснюються в межах комплексної наукової програми «Регіональні проблеми раціонального природокористування», що реалізується на факультеті. Серед провідних напрямів географічних досліджень є регіональні природничо-географічні дослідження, конструктивно-географічні, суспільно-географічні, картографо-геодезичні дослідження й дослідження у сфері туризму та курортів.

На факультеті діють два науково-дослідні сектори, співробітники яких проводять географічні дослідження гідроекологічної оцінки та прогнозу гідроенергетичного потенціалу річок України в умовах кліматичних змін і дослідження реконструкції природних умов ареалів проживання людини на території України в доісторичний та історичний час. У межах рамкової програми наукових досліджень та інновацій Європейського Союзу Горизонт 2020 співробітники факультету проводять дослідження за темами «FREEWAT — Free and open source software tools for water resources management» (Вільні та відкриті програмні інструменти для управління водними ресурсами) та «Grey and Green in Europe: Elderly Living Urban» (Сірий та зелений в Європі: люди похилого віку, які проживають у міських районах).

На факультеті щорічно відбувається низка наукових конференцій, серед яких VII міжнародна конференція з урбаністичної географії посткомуністичних країн (CATference), всеукраїнські та міжнародні конференції із проблем географічної науки, гідрології, гідрохімії, гідроекології, картографії та туризму.

На сьогодні географічний факультет готує фахівців, які працюють у різноманітних сферах людської діяльності та мають значний попит на ринку праці. Ми із гордістю та надією споглядаємо у майбутнє, формуючи нові і нові обрії географічних знань.

Ярослав Олійник, декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор, академік НАПН України.