Студенти-медики на занятті в мікроскопічному класі.

 


Людмила ОСТАПЧЕНКО.

 


Загальноуніверситетський День відкритих дверей КНУ ЕХРО.

КНУ імені Тараса Шевченка — 185

Історія та сучасність Інституту біології та медицини

Однак перші кафедри біологічного спрямування — кафедри ботаніки та зоології — існували ще з часів заснування Імператорського університету Св. Володимира в 1834 році, тоді на філософському факультеті. Створений у 2010 році ННЦ «Інститут біології» об’єднав у своєму складі біологічний факультет університету та низку науково-дослідних установ.

Майже двовіковий період історії університету позначений діяльністю всесвітньо відомих учених-біологів, таких як Карл Кесслер (один із засновників фауністики, автор теорії міграції птахів «широким фронтом»), Олександр  Ковалевський (один із засновників еволюційної ембріології), Олексій Сєвєрцов (автор теорії «філембріогенезу»), Іван Шмальгаузен (один із засновників еволюційної морфології тварин), Сергій Навашин (відкривач подвійного запліднення у рослин), Микола Холодний (автор фітогормональної теорії тропізму рослин), Олександр Палладін (засновник української школи біохіміків), Петро Богач (відкривач багатьох рефлексів кишково-шлункового тракту), Феодосій Добржанський (один із розробників синтетичної теорії еволюції) та багатьох інших.

У 2016 році за ініціативи ректора університету Леоніда Губерського було відновлено медицину як напрям освітньої діяльності й реорганізовано інститут в ННЦ «Інститут біології та медицини». Саме відновлено, бо традиції підготовки медичних кадрів найвищого ґатунку в нашому університеті беруть свій початок з 1840 року, коли указом імператора Миколи І в ньому (тоді Імператорському університеті Св. Володимира) було відкрито медичний факультет, першим деканом якого став професор Володимир Караваєв. За понад 80 років існування медичного факультету в складі університету тут набули освіту такі видатні постаті, як Данило Заболотний, Михайло Коломійченко, Микола Стражеско, Теофіл Яновський, Микола Волкович, Вадим Іванов та інші світила медицини. У 1921 році медичний факультет відокремився у Київський медичний інститут (нині Національний медичний університет імені О.О. Богомольця).

Майже столітня історія викладання медицини в нашому Університеті залишила по собі не лише яскравий слід на освітянському небосхилі та сузір’я видатних випускників, але й безцінну спадщину: 1842 року було відкрито кафедру фізіології людини, а 1868-го — кафедру гістології та ембріології, що фактично й заклало підвалини для створення в подальшому біологічного факультету.

Нині до складу інституту входить 16 кафедр: •Анатомії та патологічної фізіології, •Біології рослин, •Біомедицини, •Біофізики та медичної інформатики, •Біохімії, •Вірусології, •Внутрішньої медицини, •Екології та зоології, •Загальної та медичної генетики, •Клінічної медицини, •Мікробіології та імунології, •Мовної підготовки, •Фізіології людини і тварин, •Фундаментальної медицини, •Хірургії, •Цитології, гістології та репродуктивної медицини, а також наукові підрозділи: •Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна, •Канівський природний заповідник, •Зоологічний музей.

Сьогодні ННЦ «Інститут біології та медицини» забезпечений висококваліфікованими кадрами (виключно докторами і кандидатами наук) для здійснення підготовки фахівців біологічного та медичного профілю, має потужну науково-виробничу базу та одну з найкращих серед закладів вищої освіти України лабораторну експериментальну базу (систему навчальних та навчально-наукових лабораторій, укомплектованих сучасним обладнанням та кваліфікованим персоналом). В інституті функціонують, навчальні міжкафедральні та науково-дослідні лабораторії, забезпечені необхідним сучасним обладнанням, що відповідає найвищим національним і міжнародним стандартам. У ННЦ працюють інформаційно-обчислювальний центр, сучасні комп’ютерні системи для інтерактивної підготовки студентів, створено навчальну лабораторію мікроскопії, яка обладнана апаратурою від лідера світового ринку цифрової оптики компанії Carl Zeiss і складається з мікроскопа дослідницького рівня Axiolmager А2 із системою спільного спостереження на 11 осіб та цифрового класу на базі камери Primo Star HDCam. Будучи першою такого класу в Україні, ця лабораторія відкриває широкі можливості як для здійснення освітнього процесу, так і для розв’язання дослідницьких завдань. Постійний розвиток матеріально-технічної бази дає змогу інституту гарантувати здобувачам освіти можливість набуття практичних навичок та компетентностей на рівні найвищих міжнародних стандартів. А якщо до цього додати фундаментальну університетську освіту, то ні в кого не має залишитися жодних сумнівів у тому, що наші випускники отримують диплом найвищого ґатунку!

З увпевненістю можна сказати, що наш інститут є потужним навчально-науковим закладом, в якому здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців нового покоління з різних спеціальностей із залученням до навчального процесу провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців. Колектив інституту, відгукуючись на потреби сьогодення та рухаючись в ногу із часом, активно працює над розбудовою нових спеціальностей та освітніх програм. Так, активного розвитку набули спеціальності «Екологія» (ОП «Екологія» та «Екологічна безпека»), «Біотехнології та біоінженерія» (ОП «Біотехнологія»), «Садово-паркове господарство» (ОП «Ландшафтний дизайн та озеленення» та «Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища»), «Технології медичної діагностики та лікування» (ОП «Лабораторна діагностика» і «Дієтологія»), ну і, звісно, спеціальність «Медицина» (ОП «Медицина» (мова викладання українська), ОП «Медицина» (мова викладання англійська).

До того ж науково-педагогічний колектив ННЦ, отримавши безцінну історичну спадщину, підтримує розвиток класичних біологічних напрямів як в науковій, так і в освітній діяльності та продовжує підготовку студентів за спеціальністю «Біологія». Однак, формуючи наші навчальні плани і за цією класичною спеціальністю, ми намагаємось ураховувати сучасні тенденції розвитку біології, ми не лише підтримуємо класичні спеціалізації, а й відкриваємо нові! Так, на сьогоднішній день за спеціальністю «Біологія» студенти можуть обрати спеціалізацію біофізика та медична інформатика, біохімія, біологія рослин, вірусологія, генетика, зоологія, імунологія, мікробіологія, молекулярна біологія, репродуктивна біологія, фізіологія людини і тварин, цитологія та гістологія, а також еволюційна біологія й лабораторна діагностика біологічних систем (у магістратурі).

Було б перебільшенням сказати, що шлях нашого розвитку є легким і безхмарним. Колектив інституту багато і наполегливо працює над реалізацією своїх планів! Однак мета того варта — це майбутнє нашої країни. І правильність обраного курсу підтверджується тим фактом, що щорічно в інституті навчаються понад тисяча студентів з України та інших країн світу (Азербайджану, Молдови, Йорданії, Туркменістану, Лівану, Китаю, Ірану тощо), набуваючи як теоретичні знання, так і практичний досвід.

Отримані знання студенти мають можливість закріпити під час проходження практики в Канівському природному заповіднику, Національних парках України, в наукових і медичних установах, а також на підприємствах. Інститут має тісні зв’язки з різними науково-дослідними інститутами Національної академії наук України, закладами Міністерства охорони здоров’я України, Українською академією аграрних наук. Ми співпрацюємо із закордонними освітніми та науковими установами багатьох країн (США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Естонії, Чехії, Болгарії, Польщі, Угорщини, Бельгії, Білорусі, Тайваню, В’єтнаму тощо).

В інституті працюють програми академічної мобільності, за якими студенти можуть проходити стажування або здійснювати навчання в закордонних навчальних та наукових центрах. Студенти мають можливість покращити та застосувати свої знання англійської мови на лекціях провідних науковців світу, які ті читають в інституті за запрошенням, на наукових гуртках, та під час участі в роботі конференцій та написання наукових статей. Студенти магістратури інституту мають змогу вивчати певні дисципліни виключно іноземною мовою.

Роботодавці і в Україні, і за її межами високо цінують наших випускників. На тих із них, хто виявив схильність до наукової роботи, чекають науково-дослідні заклади Національної академії наук України, Академій аграрних та медичних наук, наукові підрозділи нашого університету та інших за кладів вищої освіти, а також наукова кар’єра в провідних лабораторіях світу. Професійна діяльність багатьох випускників пов’язана із роботою на підприємствах біологічного, медичного, екологічного, аграрного, біотехнологічного профілю, в установах Державної санітарно-епідеміологічної служби України та в профільних міністерствах.

Класична університетська освіта, високий рівень підготовки, сформований у стінах університету науковий світогляд, навички організації професійної діяльності та вміння застосовувати отримані знання на практиці дають можливість випускникам інституту розвинути свої лідерські якості й успішно керувати діяльністю наукових, науково-практичних та адміністративних установ в Україні та за кордоном. Нашими випускниками поповнюється професорсько-ви-кладацький склад провідних закладів вищої освіти України.

Студентам надається можливість проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу на контрактній основі у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, або пройти навчання з наступною атеста-цією за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в Українській військово-медичній академії та отримати по закінченні первинне військове звання «молодший лейтенант запасу».

Студенти, які приїжджають навчатися з інших міст, забезпечуються місцями в дев’ятиповерховому гуртожитку блочного типу, що розташований неподалік навчального корпусу інституту. В гуртожитку функціонують читальні кімнати з бездротовим доступом до мережі Internet, обладнана сучасним інвентарем спортивна зала, приміщення для прання з автоматичними пральними машинами, а також кімнати для засідань Студентської ради, гри в настільний теніс, занять з аеробіки та музики.

Наші студенти не лише наполегливо вчаться. Традиційно в ННЦ за участі активного студентства відзначаються та проводяться «Посвята першокурсників», День захисника України та День Українського козацтва, конкурс краси «Міс Інститут біології та медицини», «Дні здоров’я» (з низкою спортивно-оздоровчих змагань і тренінгів), Дні довкілля, «Вечорниці на Андрія», День Інституту, благодійні ярмарки та різноманітні волонтерські заходи. Наші студенти беруть активну участь у роботі творчих колективів, гуртків і студій Молодіжного центру культурно-естетичного виховання університету, у щорічних культурно-масових університетських конкурсах авторської пісні та поезії, фестивалях студентської творчості «Арт-Сузір’я», чемпіонатах КВК, мистецьких і музичних заходах. Студентські олімпіади, конкурси студентських наукових робіт, Всеукраїнська волонтерська акція «Біологія — наука майбутнього» — не можливо перерахувати всі майданчики, які пропонує Інститут нашому студентству для самореалізації в науковій, соціальній, творчій та спортивній сферах.

Окремих слів заслуговує діяльність викладачів, аспірантів та студентів ННЦ з популяризації біології та сприяння професійній орієнтації школярів, пошуку талановитих юних біологів, а відтак — формування нового покоління студентства, яке свідомо обирає свій фах. Всеукраїнська біологічна школа «Від теорії до практики один крок», Всеукраїнський біологічний турнір для школярів, Всеукраїнська учнівська олімпіада з біології, секція «Загальна біологія» для школярів у рамках Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна» — це далеко не повний перелік заходів профорієнтаційного спрямування, активну участь у проведенні яких бере колектив інституту.

Двері нашого інституту завжди відкриті як юним та допитливим, так і досвідченим та цілеспрямованим, як тим, хто прагне навчитися, так і тим, хто вміє вчити. Не забуваючи традицій, ми постійно рухаємося вперед, будуємо нові плани та наполегливо працюємо над їхньою реалізацію, не шкодуючи на це ані часу, ані сил, бо ми добре розуміємо, що наша діяльність послуговується майбутньому України.

Наталія СКРИПНИК, заступник директора ННЦ «Інститут біології та медицини», кандидат біологічних наук, доцент.

Фото автора.