Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):

1) у пункті 6 статті 8 слово «стандартів» виключити;

2) у статті 62:

у пункті 5 частини першої слово «стандартів» замінити словом «правил»;

у пункті 1 частини третьої слово «стандартів» замінити словом «норм».

2. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):

1) у пункті 5 частини першої статті 15 слова «участь у розробці стандартів» виключити;

2) у назві глави 8 слова «стандартизація і» виключити;

3) статтю 33 викласти в такій редакції:

«Стаття 33. Завдання нормування в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

Нормування в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів здійснюється з метою забезпечення екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки вод шляхом встановлення вимог до об’єктів, що підлягають нормуванню»;

4) статтю 34 виключити;

5) у статті 58:

у частині першій слова «державним стандартам» виключити;

у частині третій слово «стандартам» виключити;

6) у частині другій статті 59 слова «стандартів і» виключити;

7) у частині четвертій статті 67 слова «що відповідають міжнародним стандартам» виключити.

3. У частині другій статті 3 Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47-52, ст. 349) слова «нормативні документи» замінити словами «нормативно-правові акти».

4. У назві та абзаці першому статті 288, абзаці першому статті 291 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) слова «правил, норм і стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів, норм і правил».

5. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):

1) у статті 39 слова «державних стандартів і норм» виключити;

2) у статті 165:

у назві слова «Стандартизація і нормування» замінити словом «Нормування»;

у частині першій слова «Стандартизація і нормування» замінити словом «Нормування», а слова «і стандартів» виключити;

у частині третій слова «Нормативні документи із стандартизації» замінити словом «Нормативи».

6. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):

1) частину п’яту статті 259 викласти в такій редакції:

«5. Складовою частиною національної системи класифікації є національні класифікатори. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, затверджує, вносить зміни та скасовує національні класифікатори.

Порядок розроблення, затвердження, внесення змін та скасування національних класифікаторів установлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку»;

2) у першому реченні частини першої статті 266 слова «стандартах, технічних умовах» виключити;

3) текст статті 268 після слів «технічні умови» в усіх відмінках доповнити словами «(у разі наявності)»;

4) у статті 269:

у частині другій:

перше речення після слів «Стандартами, технічними умовами» доповнити словами «(у разі наявності)»;

друге речення після слів «стандартами або технічними умовами» доповнити словами «(у разі наявності)»;

частину третю після слів «стандартами, технічними умовами» доповнити словами «(у разі наявності)»;

у частині п’ятій слова «стандартами (технічними умовами)» замінити словами «стандартами, технічними умовами (у разі наявності)»;

5) у статті 270:

перше речення частини першої після слів «стандартів, технічних умов» доповнити словами «(у разі наявності)»;

частину другу після слів «стандартами, технічними умовами» доповнити словами «(у разі наявності)»;

6) в абзаці другому частини третьої статті 272 слова «номер національного стандарту або технічних умов» виключити;

7) у частині третій статті 275 слова «у національних стандартах або технічних умовах» замінити словами «нормативно-правовим актом»;

8) у частині третій статті 276 слова «на підставі національних стандартів або технічних умов» виключити;

9) в абзаці сьомому частини першої статті 280 слова «з урахуванням національних стандартів власні стандарти і» виключити.

7. В абзаці другому частини першої та першому реченні частини третьої статті 687 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) слова «з питань стандартизації» виключити.

8. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458):

1) у пункті 42 частини другої статті 17 слова «розробляє та затверджує» замінити словами «перевіряє, переглядає та скасовує»;

2) статтю 44 виключити;

3) у частині першій статті 52 слова «а також вимогам національних стандартів» виключити;

4) у статті 56:

назву та частину першу викласти в такій редакції:

«Стаття 56. Погодження норм і правил

1. Норми і правила, які встановлюють вимоги до пожежонебезпечних технологічних процесів та продукції, повинні включати вимоги пожежної безпеки і погоджуватися з центральним органом виконавчої влади, що здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки»;

у частині другій слова «національним стандартам» виключити;

5) у пункті 4 частини першої статті 67 слова «проектів національних і галузевих стандартів» та «технічних умов і регламентів» виключити;

6) у підпунктах «а» і «б» пункту 1 частини першої статті 69 та пунктах 1 і 2 частини першої статті 70 слово «стандартами» виключити;

7) у підпункті «в» пункту 1 частини першої статті 69 та пункті 3 частини першої статті 70 слова «стандартів чи технічних умов» замінити словами «вимог, визначених нормативно-правовими актами».

9. У частині п’ятій статті 4 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252 із наступними змінами) слова «правил усталеної практики та класифікаторів» замінити словами «кодексів усталеної практики».

10. У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546 із наступними змінами):

1) у пункті «а» статті 3 слово «стандартів» виключити;

2) у пункті «г» частини першої статті 20 слова «участь у розробці стандартів» виключити;

3) пункт «в» частини першої статті 203 виключити;

4) пункт «в» частини першої статті 204 виключити;

5) у назві розділу VII слова «стандартизація і» виключити;

6) у статті 31:

у назві слова «стандартизації і» виключити;

слова «Екологічна стандартизація і нормування» замінити словами «Екологічне нормування»;

7) статтю 32 виключити;

8) у частині четвертій статті 52 слова «нормативними документами» замінити словами «нормативно-правовими актами».

11. У Законі України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646 із наступними змінами):

1) абзац другий частини другої статті 8 та абзац п’ятий частини третьої статті 12 виключити;

2) частину другу статті 17 викласти в такій редакції:

«Вартість будівництва визначається на підставі затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури, кошторисних норм і нормативів з ціноутворення у будівництві, які є обов’язковими під час здійснення будівництва об’єктів із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії».

12. В абзаці четвертому статті 3 Закону України «Про товарну біржу» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 10, ст. 139) слова «з урахуванням державних стандартів власні стандарти і» виключити.

13. У Законі України «Про основи містобудування» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 52, ст. 683 із наступними змінами):

1) в абзаці тринадцятому статті 2 слово «державних» замінити словом «національних»;

2) в абзаці другому статті 5, абзаці десятому частини першої статті 9, абзацах другому та сьомому частини першої статті 25 слова «державних стандартів» виключити;

3) у статті 8:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«розробці і затвердженні будівельних норм, кошторисних норм, нормативів і правил»;

в абзаці дев’ятому слова «державних стандартів і» виключити;

4) у назві розділу 3 слова «державні стандарти» виключити;

5) у назві та тексті статті 16 слова «державні стандарти» в усіх відмінках виключити.

14. У Законі України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами):

1) в абзаці п’ятому частини другої статті 12 слова «технічний стан яких не відповідає вимогам державних стандартів» замінити словами «технічний стан яких не відповідає нормативам з безпеки дорожнього руху та вимогам»;

2) у частині другій статті 22 та частині третій статті 23 слова «та стандартів» виключити;

3) у другому реченні частини другої статті 261 слово «стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів»;

4) у частині першій статті 27 слово «стандартів» замінити словом «нормативів»;

5) у частині першій статті 30 слова «а нормативно-технічна документація має бути узгоджена з відповідними уповноваженими державними органами» замінити словами «та має бути відображена в нормативно-технічній документації на транспортні засоби»;

6) у частині першій статті 31 слова «діючим стандартам» замінити словами «обов’язковим вимогам»;

7) у статті 32:

у частині першій слова «правилам, нормативам і стандартам України» замінити словами «встановленим правилам і нормативам»;

у першому реченні частини третьої слова «узгоджену з відповідними уповноваженими державними органами» виключити;

8) у статті 34:

у першому реченні частини дванадцятої та частині чотирнадцятій слова «вимогам стандартів» замінити словами «встановленим вимогам»;

у частині тринадцятій слова «державними стандартами України» замінити словами «Міністерством внутрішніх справ України»;

9) у статті 37:

у частині першій слова «вимогам стандартів» замінити словами «встановленим вимогам»;

в абзаці четвертому частини другої слова «та стандартів» виключити;

10) у назві розділу VI слова «стандартизація та» виключити;

11) у статті 38:

у назві слова «стандартизації та» виключити;

слова «Стандартизація та нормування» замінити словом «Нормування»;

12) статтю 39 виключити;

13) у частині третій статті 46 слово «стандартів» виключити;

14) у частині четвертій статті 49 слова «державних стандартів» замінити словами «обов’язкових вимог»;

15) у частині першій статті 521:

в абзаці другому слова «та стандартів» виключити;

в абзаці четвертому слово «проектів» виключити;

16) у тексті Закону слова «нормативні акти» в усіх відмінках замінити словами «нормативно-правові акти» у відповідному відмінку, а слова «і стандарти» в усіх відмінках виключити.

15. У Законі України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218 із наступними змінами):

1) в абзаці шістнадцятому частини першої статті 1 слова «проекти нормативних документів» і «та чинні нормативні документи» виключити;

2) статтю 14 виключити;

3) у частині четвертій статті 27 слово «державних» замінити словами «нормативно-правових актів»;

4) в абзаці четвертому частини третьої статті 35 слова «проектів нормативних документів» виключити;

5) у пункті «є» частини першої статті 40 слова «державні стандарти, державні будівельні норми, технічні регламенти та інші нормативні документи» замінити словами «державні будівельні норми»;

6) у пункті «в» частини другої статті 46 слово «стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів».

16. У Законі України «Про енергозбереження» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 30, ст. 283 із наступними змінами):

1) у пункті «г» статті 3 слова «стандартизації у сфері енергозбереження та» і «енергетичних стандартів та» виключити;

2) пункти «в» та «г» частини першої статті 11 виключити;

3) у частині другій статті 14 слова «енергетичних стандартів» виключити;

4) у назві розділу III слова «стандартизація та» виключити;

5) статті 18 і 19 виключити;

6) у статті 20:

у частині першій слова «технічні умови та» виключити;

частину другу виключити;

7) у частині першій статті 21 слова «та нормативно-технічних документів» виключити;

8) у пункті «в» статті 22 слова «проекти інструктивно-методичних та нормативно-технічних актів» виключити;

9) у пункті «б» частини першої статті 23 слова «енергетичним стандартам і» виключити;

10) у частині першій статті 24 слова «нормативи галузевих стандартів, приведених» замінити словами «нормативи, приведені».

17. У Законі України «Про транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446 із наступними змінами):

1) у статті 10 слова «державним стандартам» виключити;

2) в абзаці шостому статті 162 слова «і стандартів» виключити;

3) у статті 163:

в абзаці сьомому слова «і стандартів» виключити;

в абзаці шістнадцятому слово «стандартам» замінити словом «нормам»;

в абзаці тридцять другому слово «стандартів» виключити.

18. У Законі України «Про наукову і науково-технічну експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 9, ст. 56):

1) в абзаці третьому статті 3 слова «вимог стандартів» виключити;

2) у першому реченні статті 14 слова «стандартів тощо» замінити словами «інших нормативно-правових актів».

19. У тексті Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81 із наступними змінами) слова «норми, правила та стандарти», «норми, правила і стандарти» та «норми, правила, стандарти» у всіх відмінках замінити словами «норми та правила» у відповідному відмінку.

20. У Законі України «Про пестициди і агрохімікати» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91 із наступними змінами):

1) в абзаці шостому статті 3 слова «державними стандартами, санітарними нормами, регламентами та іншими нормативними документами» замінити словами «санітарними нормами та іншими нормативно-правовими актами»;

2) в абзаці четвертому частини першої статті 4 слова «державним стандартам» виключити, а слова «нормативним документам» замінити словами «нормативно-правовим актам»;

3) в абзаці п’ятому частини першої статті 17 слова «вимогам стандартів та інших документів з стандартизації» замінити словами «санітарним нормам та іншим нормативно-правовим актам»;

4) в абзаці третьому частини другої статті 20 слово «стандартів» виключити, а слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів».

21. У тексті Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 27, ст. 198 із наступними змінами) слова «норми, правила і стандарти» та «норми, правила, стандарти» у всіх відмінках замінити словами «норми та правила» у відповідному відмінку.

22. У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):

1) у статті 1:

в абзаці третьому слова «до визначеного стандартом вмісту алкоголю» виключити;

в абзацах двадцять сьомому та двадцять дев’ятому слово «стандартом» замінити словами «нормативно-правовим актом»;

2) у статті 9:

назву викласти в такій редакції:

«Стаття 9. Дотримання норм»;

частину першу виключити;

у частині третій слова «методик, визначених Міжнародною організацією стандартизації (ISO)» замінити словами «визначених методик»;

3) у статті 11:

в абзаці десятому частини першої слова «(якщо це регламентується нормативними документами)» виключити;

абзац одинадцятий частини першої, абзац одинадцятий частини другої, абзаци десятий і двадцять другий частини третьої виключити;

в абзаці чотирнадцятому частини першої, абзацах двадцятому, двадцять першому частини другої слова «виключно у передбачену діючими стандартами» замінити словами «у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями»;

в абзаці двадцять другому частини другої слова «виключно у передбачені діючими стандартами» замінити словами «у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями», а слова «чинною нормативною документацією» — словами «нормативно-правовими актами».

23. У Законі України «Про трубопровідний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 29, ст. 139 із наступними змінами):

1) у частині другій статті 7 слова «технічних вимог та стандартів» замінити словами «вимог нормативно-правових актів»;

2) у частині четвертій статті 20 слова «діючих стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів».

24. В абзаці другому частини другої статті 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 36, ст. 164; 2009 р., № 15, ст. 204) слово «стандарти» виключити.

25. У частині другій статті 3 Закону України «Про залізничний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183) слова «Нормативні документи» замінити словами «Нормативно-правові акти».

26. У Законі України «Про космічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 1, ст. 2 із наступними змінами):

1) у статті 1:

в абзаці дев’ятому слово «стандарти» виключити;

в абзаці одинадцятому слова «нормативними документами, чинними в Україні» замінити словами «нормативно-правовими актами»;

2) абзац сьомий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:

«забезпечує суб’єктів космічної діяльності в Україні необхідними правилами та іншими нормативно-правовими актами у сфері космічної діяльності»;

3) у статті 8:

в абзаці першому частини першої слова «стандарти та нормативні документи» замінити словами «нормативно-правові акти»;

у частині другій слово «нормативні» замінити словом «нормативно-правові»;

4) у статті 12:

у частині першій слова «чинними в Україні нормативними документами» замінити словами «нормативно-правовими актами»;

у частині другій слова «яка діє у межах Державної системи сертифікації (УкрСЕПРО)» виключити.

27. У Законі України «Про державний матеріальний резерв» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 13, ст. 112 із наступними змінами):

1) в абзаці п’ятому статті 2 слово «стандартів» замінити словом «нормативів»;

2) у статті 14:

в абзаці першому частини п’ятої слово «стандартам» замінити словами «нормативно-правовим актам»;

у частині дванадцятій слова «стандартам і технічним умовам» замінити словами «нормативно-правовим актам».

28. У Законі України «Про видавничу справу» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206 із наступними змінами):

1) у пункті 9 статті 1 слова «національних стандартів, інших нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;

2) друге речення частини шостої статті 10 виключити;

3) в абзаці четвертому частини третьої статті 20 слова «національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, інших» виключити;

4) у частині четвертій статті 21 слова «національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, технічних умов та інших нормативних документів» виключити;

5) частину четверту статті 23, абзац шостий частини першої, частину другу статті 27, частину четверту статті 28 виключити.

29. У Законі України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34 із наступними змінами):

1) у статті 1:

у пункті 13 слова «відповідно до світових стандартів» виключити;

в абзаці першому пункту 21 слова «державний стандарт» замінити словом «показник»;

у пункті 27 слова «державних стандартів, технічних умов» виключити;

2) у частинах другій і третій статті 22 слова «державним стандартам» замінити словами «чинному законодавству».

30. У тексті Закону України «Про видобування і переробку уранових руд» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 11-12, ст. 39 із наступними змінами) слова «норми, правила і стандарти» у всіх відмінках замінити словами «норми і правила» у відповідному відмінку.

31. У статті 12 та частині першій статті 14 Закону України «Про кінематографію» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 114 із наступними змінами) слова «технічних стандартів» та «стандартів» виключити.

32. У тексті Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 115 із наступними змінами) слово «стандартів» виключити.

33. У Законі України «Про Національну програму інформатизації» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 27-28, ст. 181):

1) у статті 1:

в абзаці дванадцятому слово «стандартами» виключити;

в абзаці п’ятнадцятому слова «технічним умовам і» виключити;

2) в абзаці третьому статті 6 слово «стандартів» виключити;

3) в абзаці третьому частини другої статті 17 слова «державним стандартам» виключити.

34. У Законі України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242 із наступними змінами):

1) статтю 6 виключити;

2) пункт «й» частини першої статті 23, пункт «в» частини першої статті 231, пункт «е» частини першої статті 232 та пункт «й» частини першої статті 42 виключити;

3) у пункті «а» статті 24 слова «стандартах» та «та інших нормативних документах» виключити;

4) у пункті «г» статті 25 слова «державних стандартів» виключити;

5) у частині сьомій статті 33 слово «стандартів» виключити;

6) у частині першій статті 351 слово «стандартів» виключити.

35. У Законі України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 46 із наступними змінами):

1) в абзаці шостому частини другої статті 8 слова «системи стандартизації у сфері геодезії і картографії» виключити;

2) в абзаці другому статті 10 слова «стандартів та» виключити;

3) в абзаці дев’ятому статті 11 слова «та системи стандартизації у сфері геодезії і картографії» виключити;

4) статтю 17 виключити;

5) в абзаці другому статті 23, частині сьомій статті 24 та в абзаці другому частини другої статті 26 слово «стандартів» виключити.

36. У підпункті 5 пункту 2 додатка 4 до Закону України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 12-13, ст. 80) слова «відповідності якості та стандартам» виключити.

37. В абзаці п’ятому статті 3 та в абзаці четвертому частини першої статті 25 Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 16, ст. 95; 2006 р., № 22, ст. 184) слово «стандартів» виключити.

38. У Законі України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190 із наступними змінами):

1) пункт 5 статті 16 виключити;

2) у пункті 1 статті 19 слова «відповідно до національних або міжнародних стандартів» виключити;

3) у пункті 1 статті 20 слова «державних норм і стандартів» замінити словами «норм і правил».

39. Абзац шостий статті 6 та пункт 5 частини першої статті 8 Закону України «Про обов’язковий примірник документів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 199 із наступними змінами) виключити.

40. У Законі України «Про металобрухт» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212 із наступними змінами):

1) у статті 1:

в абзацах сьомому та тринадцятому слова «встановленим стандартам, нормам і правилам» замінити словами «вимогам нормативно-правових актів»;

в абзаці одинадцятому слово «стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів»;

в абзаці чотирнадцятому слова «стандартам, міжнародним стандартам» замінити словами «вимогам нормативно-правових актів»;

в абзацах сімнадцятому та дев’ятнадцятому слово «стандартів» замінити словами «вимог нормативно-правових актів»;

2) у частині одинадцятій статті 4 слово «стандартів» замінити словами «вимог нормативно-правових актів»;

3) у частині першій статті 6 слова «встановленим стандартам, нормам і правилам» замінити словами «вимогам нормативно-правових актів»;

4) друге речення частини четвертої статті 9 виключити.

41. В абзаці третьому статті 1 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами) слова «відповідно до світових стандартів» виключити.

42. У Законі України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:

в абзаці шостому слова «вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил» замінити словами «будівельним нормам і правилам»;

в абзаці десятому слово «стандартам» виключити;

в абзаці чотирнадцятому слова «вимог державних стандартів, будівельних норм і правил» замінити словами «будівельних норм і правилам»;

2) у частині тринадцятій статті 17 слово «стандартів» виключити;

3) в абзаці другому статті 24 слово «стандартів» виключити;

4) в абзаці сьомому частини першої статті 27 слова «державним нормам, стандартам» замінити словом «нормам»;

5) у тексті Закону слова «державні стандарти» у всіх відмінках виключити.

43. У частині четвертій статті 8 Закону України «Про угоди про розподіл продукції» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, ст. 391 із наступними змінами) слово «стандартів» виключити.

44. В абзаці дев’ятому статті 7 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433) слова «державних стандартів і правил» замінити словами «норм і правил відповідно до чинного законодавства».

45. У частині другій статті 6 Закону України «Про державну геологічну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456 із наступними змінами):

1) в абзаці одинадцятому слово «стандартів» виключити;

2) абзац п’ятнадцятий виключити.

46. У тексті Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 9, ст. 68 із наступними змінами) слова «норми, правила і стандарти» у всіх відмінках замінити словами «норми та правила» у відповідному відмінку.

47. У частині третій статті 22, абзацах другому та четвертому частини першої статті 33 Закону України «Про меліорацію земель» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90) слова «державних стандартів» виключити.

48. У Законі України «Про альтернативні види палива» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 94 із наступними змінами):

1) в абзаці шістнадцятому статті 1 та частині першій статті 7 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;

2) абзац третій частини першої статті 9 та статтю 11 виключити;

3) в абзаці другому частини першої статті 13 слова «стандартам, технічним умовам» замінити словами «вимогам нормативно-правових актів».

49. У Законі України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 95 із наступними змінами):

1) в абзацах другому і третьому статті 1, в абзаці десятому статті 2, статті 6, частині третій статті 8 слова «і нормативних документів» виключити;

2) у статті 13 слова «стандартизації, метрології та сертифікації» виключити;

3) в абзаці п’ятому статті 14, абзаці четвертому статті 16 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;

4) статтю 15 виключити;

5) у частині першій статті 19:

в абзаці третьому слова «і нормативних документів» виключити;

в абзаці восьмому слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів».

50. У Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 177 із наступними змінами):

1) у частині третій статті 9 слово «стандартів» замінити словом «правил»;

2) у частині першій статті 18 слова «та встановлених стандартів, технічних умов, інших нормативних документів» виключити;

3) в абзаці сьомому частини четвертої статті 24 слова «стандартів, інструкцій, положень, інших нормативних документів» замінити словами «правил, інструкцій та положень».

51. Статті 6 і 19 Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 222 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

«Стаття 6. Сертифікація у сфері перевезення небезпечних вантажів

Сертифікація здійснюється відповідно до законодавства України»;

«Стаття 19. Вимоги до транспортних засобів, якими перевозяться небезпечні вантажі

Транспортні засоби, якими перевозяться небезпечні вантажі, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці та екології, а також у встановлених законодавством випадках мати відповідне маркування і свідоцтво про допущення до перевезення небезпечних вантажів. У разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів відповідність зазначеним вимогам транспортних засобів, обладнання, підготовки водіїв перевіряється територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України з видачею відповідних свідоцтв про допуск до перевезення».

52. В абзаці другому частини першої статті 10 та абзаці сьомому статті 13 Закону України «Про природні монополії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238 із наступними змінами) слова «стандартів і» виключити.

53. В абзаці дванадцятому статті 2 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами) слова «державних» і «та стандартів згідно із Законом України «Про підтвердження відповідності» виключити.

54. У частині першій статті 30 Закону України «Про охорону культурної спадщини» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333) слова «державні стандарти» виключити.

55. Частину другу статті 27 Закону України «Про позашкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393) викласти в такій редакції:

«2. Вимоги до матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу визначаються відповідними будівельними, протипожежними і санітарно-гігієнічними нормами, правилами облаштування та утримання позашкільного навчального закладу, навчальними планами та програмами.

До матеріально-технічної бази закладу позашкільної освіти належать приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його власності або у повному господарському віданні, оперативному управлінні, орендоване чи надане йому засновником (власником)».

56. У Законі України «Про курорти» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 50, ст. 435):

1) у частині четвертій статті 31 слова «стандартів і» виключити;

2) у пункті 6 частини першої статті 40 слово «стандартів» замінити словом «норм».

57. В абзаці другому частини другої статті 32 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) слово «стандартів» виключити.

58. У Законі України «Про страховий фонд документації України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 101 із наступними змінами):

1) абзац шостий частини другої статті 6 виключити;

2) у частині другій статті 10 слова «та державними стандартами України» виключити;

3) у частині першій статті 16 та статті 18 слова «державних стандартів України, які визначають і регламентують» замінити словами «яке визначає і регламентує».

59. У Законі України «Про охорону атмосферного повітря» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 252 із наступними змінами):

1) у назві розділу II слова «стандартизація і» виключити;

2) у статті 4:

у назві слова «стандартизації і» виключити;

у частині першій слова «Стандартизація і нормування» замінити словом «Нормування», а слово «проводяться» — словом «проводиться»;

в абзаці першому частини другої слова «Стандартизація і нормування» замінити словом «Нормування», а слово «спрямовані» — словом «спрямоване»;

частину третю виключити;

3) в абзаці другому частини першої статті 10 слова «стандартами та» виключити.

60. У Законі України «Про нафту і газ» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262 із наступними змінами):

1) у статті 5:

в абзаці восьмому слова «норм, правил і стандартів» замінити словами «норм і правил»;

в абзаці вісімнадцятому слова «стандартів і» виключити;

2) у статті 20:

в абзаці третьому частини першої слова «стандартів і» виключити;

в абзаці третьому частини другої слово «стандартів» виключити;

3) в абзаці восьмому статті 37 слово «стандартів» виключити.

61. У Законі України «Про поштовий зв’язок» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 39 із наступними змінами):

1) в абзаці восьмому статті 3 слово «стандартів» виключити;

2) абзац сьомий статті 7 виключити;

3) у статті 8:

абзац п’ятий частини третьої виключити;

у пункті 3 частини восьмої слова «стандартів та інших нормативних актів у сфері надання послуг поштового зв’язку» виключити;

в абзаці другому частини дванадцятої слова «стандартів та інших нормативних документів» виключити;

4) статтю 10 та частину першу статті 23 виключити.

62. В абзаці п’ятому частини першої статті 29 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 10, ст. 78) слова «державних стандартів і норм» виключити.

63. У частині другій статті 22 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 11, ст. 81 із наступними змінами) слова «державними стандартами» виключити.

64. У Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112 із наступними змінами):

1) в абзаці четвертому статті 5 слово «стандартизації» виключити;

2) у статті 6:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«наближення технологій виробництва питної води, нормативів щодо очищення стічних вод, а також засобів вимірювання і методів оцінки до відповідних нормативів, технологій, засобів і методів, прийнятих у Європейському Союзі»;

в абзаці шістнадцятому слова «норм і стандартів» замінити словами «і норм»;

3) в абзаці п’ятому частини першої статті 7 слова «та додержання державних стандартів у сфері питної води та питного водопостачання» виключити;

4) частину другу статті 9 викласти в такій редакції:

«У разі якщо якість питної води за окремими показниками не відповідає вимогам державних санітарних норм і правил, органи місцевого самоврядування інформують споживачів через засоби масової інформації про невідповідність якісним показникам питної води та вживають заходів, пов’язаних з відверненням загрози здоров’ю людей»;

5) частину четверту статті 16 викласти в такій редакції:

«На джерела питного водопостачання повинні бути складені в установленому законодавством порядку паспорти. Перелік показників якості води у паспорті джерела питного водопостачання має відповідати переліку, визначеному державними санітарними нормами і правилами»;

6) у частині другій статті 20 слова «нормативні документи» замінити словами «нормативно-правові акти»;

7) у назві розділу V слова «стандартизація та» виключити;

8) статтю 27 виключити;

9) в абзаці третьому статті 38 слова «державних стандартів» виключити;

10) абзац другий частини першої статті 46 викласти в такій редакції:

«постачанні споживачам питної води, яка не відповідає вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду або яка внаслідок порушення вимог державних санітарних норм і правил є небезпечною для життя і здоров’я людей»;

11) у тексті Закону слова «державні стандарти» і «стандарт» у всіх відмінках замінити словами «державні санітарні норми і правила» у відповідному відмінку.

65. Абзац двадцять перший частини першої статті 8 та абзац четвертий частини сьомої статті 9 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 23, ст. 163 із наступними змінами) виключити.

66. У Законі України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 24, ст. 167 із наступними змінами):

1) у пункті 2 статті 1 слова «відповідають діючим стандартам» виключити;

2) пункт 3 статті 3 виключити;

3) у пункті 3 частини другої статті 7 слова «систем стандартизації та» виключити.

67. У Законі України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст. 258 із наступними змінами):

1) у пункті 27 статті 1 слова «державних стандартів, технічних умов» замінити словами «нормативно-правових актів», а слова «та інших нормативних документів» виключити;

2) у частині першій статті 21 слова «державним стандартам та іншим нормативним документам» замінити словами «нормативно-правовим актам»;

3) в абзаці другому частини першої статті 22 слова «державних стандартів, технічних умов» замінити словами «нормативно-правових актів», а слова «та інших нормативних документів» виключити;

4) у частині четвертій статті 37 слова «державних стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів».

68. У Законі України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10; 2013 р., № 48, ст. 682):

1) у статті 27 слово «стандарти» виключити;

2) частину четверту статті 28 виключити.

69. У Законі України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 107):

1) у статті 6:

в абзаці шостому частини першої слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;

у частині другій слова «та нормативними документами» виключити;

2) в абзаці четвертому частини першої статті 13 слова «державних стандартів» та «стандартами» виключити.

70. У Законі України «Про альтернативні джерела енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155 із наступними змінами):

1) в абзаці третьому частини третьої статті 4, абзаці третьому частини другої статті 5 слова «і стандартів» виключити;

2) статтю 7 виключити;

3) в абзаці п’ятому частини першої статті 11 слова «і стандартів» виключити;

4) в абзаці другому статті 12 слова «встановлених відповідно до державних стандартів» виключити.

71. В абзаці першому статті 1 Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 162) слова «відповідно до державних стандартів» виключити.

72. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282 із наступними змінами):

1) у пункті «ґ» статті 14, абзаці першому частини четвертої статті 25 слова «нормативно-технічних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;

2) у частині сьомій статті 611 слова «нормативно-технічних документів, стандартів» виключити;

3) у частині шостій статті 63:

в абзаці другому слова «і стандартів» виключити;

в абзаці третьому слова «нормативно-технічних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;

в абзаці одинадцятому слова «нормативно-технічних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;

4) в абзаці другому частини другої статті 68 слова «нормативно-технічних документів, стандартів» виключити;

5) у тексті Закону слова «державні стандарти, норми і правила» у всіх відмінках замінити словами «норми і правила» у відповідному відмінку.

73. У Законі України «Про захист прав покупців сільськогосподарських машин» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 315; 2015 р., № 14, ст. 96):

1) в абзаці десятому статті 1 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів та»;

2) у статті 18:

у частині першій слова «стандартів, технічних умов та інших документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;

у частинах третій і четвертій слова «стандартами, технічними умовами» замінити словами «нормативно-правовими актами»;

3) у частині першій статті 19 слова «стандартів, технічних умов, іншої документації» замінити словами «нормативно-правових актів».

74. У Законі України «Про охорону земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349 із наступними змінами):

1) в абзаці четвертому статті 18 слово «стандартів» виключити;

2) в абзаці сьомому статті 22 слова «стандартизацію і» виключити;

3) у назві розділу V слова «Державні стандарти і нормативи» замінити словом «Нормування»;

4) у назві та тексті статті 28 слова «Стандартизація і нормування» замінити словом «Нормування»;

5) статтю 29 виключити;

6) в абзаці п’ятому статті 35 слово «стандартів» виключити.

75. У Законі України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 350 із наступними змінами):

1) в абзаці п’ятому статті 2 слова «стандартів і» виключити;

2) в абзаці сьомому статті 8 слова «технічних умов та» виключити.

76. У Законі України «Про поховання та похоронну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47 із наступними змінами):

1) абзац третій частини другої та частину третю статті 5 виключити;

2) у частині четвертій статті 8 слова «державних стандартів, інших нормативних документів» виключити;

3) у частині третій статті 10 слова «державних стандартів, інших» виключити;

4) у статті 12:

у частині четвертій слова «державним стандартам» замінити словами «вимогам нормативно-правових актів»;

в абзаці шостому частини шостої слова «державним стандартам та нормативним документам» замінити словами «вимогам нормативно-правових актів»;

5) у тексті Закону слова «державні стандарти, інші нормативні документи» у всіх відмінках замінити словами «нормативно-правові акти» у відповідному відмінку.

77. В абзаці третьому частини першої статті 24 Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102; 2011 р., № 34, ст. 343) слова «державних стандартів» виключити.

78. У Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155 із наступними змінами):

1) частину першу статті 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:

«технічні вимоги — (технічний) документ, що встановлює вимоги, які повинні бути виконані під час побудови та функціонування телекомунікаційних мереж, застосування технічних засобів та об’єктів телекомунікацій чи отримання телекомунікаційних послуг»;

2) у пункті 3 частини першої статті 6 слово «стандартів» виключити;

3) у частині першій статті 12 слова «та розроблення нормативної документації, гармонізації державних і галузевих стандартів з міжнародними стандартами» виключити;

4) у частині першій статті 15:

у пункті 5 слово «стандартизації» виключити;

пункт 7 викласти в такій редакції:

«7) організовує та відповідає за перевірку, перегляд та скасування галузевих нормативних документів у сфері телекомунікацій»;

5) у пункті 1 частини першої статті 18 слово «стандартів» виключити;

6) у пункті 4 частини першої статті 19 та абзаці другому частини третьої статті 191 слова «стандартів та інших нормативних документів» виключити;

7) у статті 24:

у частині першій слова «стандартам і» замінити словами «технічним вимогам та/або», а слова «документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів» — словами «документ про відповідність вимогам технічних вимог та/або інших нормативно-правових актів»;

у пункті 4 частини п’ятої слова «чинним нормативним документам у сфері телекомунікацій та технічним регламентам з підтвердження відповідності» замінити словами «технічним вимогам та/або технічним регламентам»;

8) статтю 25 викласти в такій редакції:

«Стаття 25. Стандартизація у сфері телекомунікацій

1. Стандартизація у сфері телекомунікацій здійснюється відповідно до Закону України «Про стандартизацію» з урахуванням вимог рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку»;

9) частину другу статті 26 виключити;

10) у частині третій статті 27 слово «стандартів» виключити;

11) у пункті 8 частини першої статті 38 слова «нормативних документів» замінити словами «технічних вимог та/або інших нормативно-правових актів».

79. У Законі України «Про туризм» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 180 із наступними змінами):

1) в абзаці сьомому частини другої статті 6 слова «стандартизації туристичних послуг» виключити;

2) статтю 18 виключити;

3) в абзаці п’ятому частини четвертої статті 28 слова «власних стандартів» замінити словом «нормативів», а слова «схвалення кодексів усталеної практики» виключити;

4) у статті 29 слово «стандартів» виключити;

5) у частині другій статті 30:

в абзаці шостому слова «вимог стандартів» виключити;

в абзаці одинадцятому слово «стандартів» виключити.

80. У Законі України «Про оцінку земель» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229 із наступними змінами):

1) в абзаці першому частини третьої статті 7 слово «стандартів» виключити;

2) у частині другій статті 12 слова «які розробляються з урахуванням вимог положень національних стандартів» виключити;

3) у частині першій статті 16, частині першій статті 17, частині першій статті 18 та частині третій статті 19 слова «державних стандартів» виключити.

81. У тексті Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст. 471 із наступними змінами) слова «стандарти, норми і правила» у всіх відмінках замінити словами «норми і правила» у відповідному відмінку.

82. У Законі України «Про екологічний аудит» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 45, ст. 500):

1) у статті 9 слова «державними стандартами України» виключити;

2) в абзаці другому частини другої статті 16 слово «стандартів» виключити;

3) в абзацах п’ятому та сьомому частини першої статті 20 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів».

83. У Законі України «Про молоко та молочні продукти» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 513 із наступними змінами):

1) у статті 1:

абзац шостий частини першої виключити;

доповнити частиною другою такого змісту:

«Термін «маркування» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

2) в абзаці другому частини другої статті 13 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;

3) у частині першій статті 14:

в абзаці третьому слова «у процесі розроблення технічних умов і регламентів» виключити;

в абзаці четвертому слова «нормативних документів» виключити, а слова «технічного регулювання» замінити словами «безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, метрологічного нагляду, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій сфері»;

4) в абзацах першому, третьому та п’ятому статті 15 слово «стандартів» виключити;

5) в абзаці восьмому частини першої статті 16 слова «державного стандарту України» замінити словами «нормативно-правових актів».

84. У Законі України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526 із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:

«Термін «технічні вимоги» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про телекомунікації»;

2) у пункті 1 частини другої статті 6 слово «стандартів» виключити;

3) пункт 3 статті 11 та частину другу статті 28 виключити;

4) в абзаці другому частини сьомої статті 18 слова «стандартів та інших нормативних документів» виключити;

5) у частині першій статті 22 слова «стандартів і» виключити;

6) статтю 27 викласти в такій редакції:

«Стаття 27. Стандартизація у сфері користування радіочастотним ресурсом України

1. Стандартизація у сфері користування радіочастотним ресурсом України здійснюється відповідно до Закону України «Про стандартизацію» з урахуванням вимог рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку»;

7) у пункті 2 частини п’ятої статті 43 слова «технічним умовам» замінити словом «вимогам»;

8) у статті 56:

у частині третій слово «стандартам» виключити;

у частині п’ятій слова «вимогам нормативних документів» замінити словами «технічним вимогам та правилам»;

9) у пункті 6 частини другої статті 59 слово «державних» замінити словом «національних».

85. В абзаці третьому підпункту 3.3.2 пункту 3.3 статті 3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527 із наступними змінами) слова «визначений відповідно до стандартів і» виключити.

86. У Законі України «Про міський електричний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 51, ст. 548 із наступними змінами):

1) у статті 9:

абзац шостий частини першої виключити;

в абзаці другому частини другої слова «і стандартів» виключити;

2) у частині першій статті 17 слова «та стандартам» виключити.

87. У Законі України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373 із наступними змінами):

1) абзац одинадцятий статті 1 викласти в такій редакції:

«норми і правила — певні вимоги, у тому числі інструкції, прийняті та зареєстровані в порядку, встановленому законодавством, щодо забезпечення належного технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування та будівництва»;

2) у назві статті 4 слова «Норми, правила і стандарти» замінити словами «Норми і правила»;

3) в абзаці одинадцятому статті 6 слово «стандартів» виключити;

4) в абзаці шостому частини першої статті 24 та абзаці третьому частини другої статті 25 слова «та стандартів» замінити словами «а також норм і правил»;

5) у пункті 6 частини першої статті 31 слова «державним стандартам» виключити;

6) у тексті Закону слова «нормативні документи» у всіх відмінках замінити словами «норми і правила» у відповідному відмінку.

88. У Законі України «Про виноград та виноградне вино» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419 із наступними змінами):

1) у статті 1:

пункт 26 викласти в такій редакції:

«26) вино ординарне — вино, виготовлене за загальноприйнятною технологією, яке реалізується з 1 січня року, наступного за врожаєм винограду. Допускається випуск молодих столових вин, що виробляються з виноматеріалів окремих сортів винограду або їх суміші і реалізуються в рік урожаю або не пізніше трьох місяців після завершення процесу бродіння сусла»;

у пункті 38 слова «нормативних документів» замінити словами «норм та правил виробництва виноробної продукції»;

пункт 40 виключити;

доповнити частиною другою такого змісту:

«Термін «спирт етиловий» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»;

2) у частині першій статті 3 слова «державних стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів»;

3) у частині четвертій статті 4 слова «і нормативні документи» виключити;

4) у статті 5:

у частині першій:

у першому реченні слова «відповідними стандартами» замінити словами «правилами виробництва виноробної продукції»;

у другому реченні слова «нормативними документами» замінити словами «нормативно-правовими актами»;

у частині четвертій слова «відповідно до нормативних документів» виключити;

у частині сьомій слова «за стандартами України або» замінити словами «згідно з правилами виробництва виноробної продукції в Україні»;

у частині восьмій слова «нормативних документів України» замінити словами «правил виробництва виноробної продукції»;

у частинах чотирнадцятій і п’ятнадцятій слова «чинними стандартами та нормативною документацією» замінити словами «технологічною документацією або іншими нормативно-правовими актами»;

5) у частині третій статті 10 слово «стандартами» замінити словами «правилами з їх виробництва»;

6) у частині першій статті 13 слова «нормативних документів» замінити словами «технологічних інструкцій».

89. У Законі України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 34, ст. 435 із наступними змінами):

1) в абзаці першому частини першої статті 2 слова і цифри «та національними стандартами (щонайменше за умови відповідності вимогам рівня «B» ДСТУ UN/ECE R 49-02A, B:2002 або «B», «C», «D» ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002, які застосовують залежно від особливостей конструкції транспортних засобів)» виключити;

2) у статті 3 слова «та національних стандартів» виключити.

90. У Законі України «Про благоустрій населених пунктів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 49, ст. 517 із наступними змінами):

1) у пункті 4 частини першої статті 3 слова «стандартизацію і» виключити;

2) у пункті 4 частини першої статті 7 слова «державних стандартів» виключити;

3) у статті 21:

у пункті 1 частини першої слова «і стандартів» виключити;

в абзаці тринадцятому частини другої слова «державних стандартів» виключити;

4) у частині другій статті 23 та частині першій статті 29 слова «державних стандартів» виключити;

5) у назві розділу V слова «Стандартизація і нормування» замінити словом «Нормування»;

6) у статті 31:

у назві слова «стандартизації і» виключити;

у частині першій слова «Стандартизація і нормування» замінити словом «Нормування», а слова «нормативних документів» — словами «норм і правил»;

7) статтю 32 виключити;

8) у пункті 1 частини першої статті 42 слова «державних стандартів» виключити.

91. У Законі України «Про автомобільні дороги» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556 із наступними змінами):

1) у пункті 2 статті 19 слова «державними стандартами» замінити словом «правилами»;

2) у пункті 7 статті 20 слова «державними стандартами» замінити словами «нормативно-правовими актами»;

3) у пункті 2 частини другої статті 32 слова «та стандартів» виключити;

4) у назві та частині першій статті 33 слова «державними стандартами та» виключити;

5) назву розділу IX викласти в такій редакції:

«Розділ IX

Норми з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг»;

6) у статті 43:

у назві слова «Стандарти та норми» замінити словом «Норми»;

в абзаці першому частини першої слова «та стандартизація» виключити;

7) статтю 44 викласти в такій редакції:

«Стаття 44. Розробка та затвердження норм

Розроблення та затвердження (прийняття) будівельних норм у сфері будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування здійснюються згідно із Законом України «Про будівельні норми».

92. У Законі України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 52, ст. 565; 2009 р., № 49, ст. 730):

1) в абзаці сьомому статті 5 слово «стандартів» виключити;

2) у першому реченні частини першої статті 18 слово «державних» замінити словом «національних».

93. У Законі України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:

у пункті 13 слова «і нормативних документах» виключити;

у пункті 15 слова «і нормативних документів» виключити;

пункт 16 виключити;

у пункті 24 слова «нормативними документами» та «нормативних документів» виключити;

2) у статті 6:

в абзаці першому частини п’ятої слова «нормативним документом» замінити словами «нормативно-правовим актом»;

частину шосту виключити;

3) у статті 7:

у частині першій слова «нормативними документами» виключити;

в абзаці третьому частини третьої слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;

4) в абзаці третьому частини четвертої статті 10 слова «нормативними документами» виключити;

5) у пункті 6 частини першої статті 25 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів».

94. У пункті «ґ» частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155) слова «вимог державних стандартів» замінити словами «обов’язкових вимог».

95. У Законі України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273 із наступними змінами):

1) у статті 5:

в абзаці четвертому частини другої слово «нормативної» замінити словом «нормативно-правової»;

у частині третій слово «стандартизації» виключити;

2) у статті 6:

в абзаці третьому частини шостої слова «стандартизації та» виключити;

в абзаці другому частини сьомої слова «та стандартів» виключити;

3) у статті 8:

у назві слова «Стандартизація і оцінка» замінити словом «Оцінка»;

частину першу виключити;

4) у частині другій статті 20 слово «нормативної» замінити словами «нормативно-правових актів».

96. У Законі України «Про хімічні джерела струму» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 33, ст. 279 із наступними змінами):

1) в абзаці четвертому статті 6 слова «державних норм, правил, стандартів» замінити словами «норм і правил»;

2) у статті 7:

в абзаці третьому слова «державних норм, правил і стандартів» замінити словами «норм і правил»;

в абзаці шостому слова «діючих в Україні державних, галузевих стандартів та технічних умов» замінити словами «нормативно-правових актів»;

3) статтю 9 виключити;

4) в абзаці третьому частини першої статті 12 слово «державних» замінити словом «національних»;

5) у частині четвертій статті 14, частині першій статті 16 та частині четвертій статті 20 слова «державних, галузевих стандартів, технічних умов» замінити словами «нормативно-правових актів»;

6) в абзаці четвертому частини першої статті 22 слова «державних стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів».

97. Абзац п’ятий частини першої статті 6 та частину третю статті 9 Закону України «Про дитяче харчування» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 433 із наступними змінами) виключити.

98. У Законі України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 47, ст. 464 із наступними змінами):

1) у пункті 5 частини першої статті 9 слова «і технічних умов, а також державних та галузевих стандартів» та «участь у розробленні відповідних стандартів» виключити;

2) у частині першій статті 19 слова «стандартам, технічним умовам» виключити;

3) у частині другій статті 20 слова «нормативно-технічною документацією, та правил технічної експлуатації» замінити словами «нормативно-правовими актами»;

4) в абзаці третьому частини другої статті 21 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів».

99. У Законі України «Про ветеринарну медицину» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53 із наступними змінами):

1) у статті 1 термін «стандарт» виключити;

2) у статті 75 слова «державних стандартів або технічних регламентів і стандарту ISO/IEC» замінити словами «нормативно-правових актів та/або міжнародних стандартів».

100. У Законі України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 88 із наступними змінами):

1) у частині другій статті 4 слова «державними стандартами» виключити;

2) в абзаці четвертому статті 5 слова «державні стандарти» виключити;

3) у назві та тексті статті 10 слово «стандартів» виключити.

101. У Законі України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 484 із наступними змінами):

1) у частині другій статті 13 слова «розроблених за міжнародними стандартами та затверджених в установленому порядку в Україні» виключити;

2) в абзаці третьому частини другої статті 18 слово «стандартів» виключити.

102. У тексті Закону України «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 25, ст. 312 із наступними змінами) слова «стандарти і» у всіх відмінках виключити.

103. У Законі України «Про газ (метан) вугільних родовищ» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 40, ст. 578):

1) у назві статті 4 слова «Норми, правила і стандарти» замінити словами «Норми і правила»;

2) в абзаці четвертому статті 11 слова «нормативів, правил та стандартів» замінити словами «нормативів і правил»;

3) у другому реченні статті 15 слова «державних стандартів» замінити словами «встановлених норм»;

4) в абзаці третьому частини першої статті 16 слова «і стандартів» виключити.

104. У частині тринадцятій статті 48 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50) слова «стандартів (правил, норм), затверджених відповідно до закону» замінити словами «вимог (правил, норм) міжнародних спортивних федерацій».

105. В абзаці шостому частини першої статті 8 Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 11, ст. 71; 2014 р., № 22, ст. 771) слова «державних стандартів» виключити.

106. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343 із наступними змінами):

1) пункт 5 частини першої статті 7 викласти у такій редакції:

«5) розроблення і затвердження будівельних норм, кошторисних норм, нормативів і правил, запровадження одночасної дії застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, приведених у відповідність до вимог Європейського Союзу»;

2) у частині першій статті 9 слова «національних (державних) стандартів, кодексів усталеної практики» виключити;

3) у частині першій статті 10 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативних актів»;

4) у частині другій статті 32 слова «стандартів, нормативних документів» виключити;

5) у тексті Закону слова «державні стандарти» та «стандарти» у всіх відмінках виключити.

107. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61 із наступними змінами):

1) в абзаці дев’ятому частини другої статті 7 слова «стандартів і» виключити;

2) у частині другій статті 8 та статті 11 слова «державні стандарти» у всіх відмінках виключити.

108. У статті 44 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155) слово «стандартів» виключити.

109. В абзаці п’ятому пункту 1 частини першої статті 9 Закону України «Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 18, ст. 157) слова «державних стандартів» виключити.

110. В абзаці першому розділу «Шляхи і способи розв’язання проблеми» Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки, затвердженої Законом України «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 24, ст. 247) слова «державних стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів».

111. У пункті 5 частини третьої статті 5 Закону України «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 49, ст. 560) слова «стандартів та інших нормативних» замінити словом «нормативно-правових».

112. У пункті 11 частини першої статті 1 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 30, ст. 340) слова «відповідно до національних стандартів щодо такого виду транспорту» виключити.

113. Частину другу статті 7 Закону України «Про ціни і ціноутворення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 19-20, ст. 190; 2014 р., № 1, ст. 4) викласти в такій редакції:

«2. Формування, розроблення та затвердження кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві, визначення порядку їх застосування, перевірка дотримання цих норм та нормативів при обчисленні вартості будівництва об’єктів, що будуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії, здійснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури».

114. У статті 16 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 42, ст. 585; 2016 р., № 4, ст. 39) слова «єдина термінологія і нормативна документація» замінити словами «і єдина термінологія».

115. У Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 47, ст. 644):

1) у статті 14:

в абзаці другому частини другої слова «відповідно до державних стандартів» замінити словами «в установленому законодавством порядку»;

у пункті 5 частини третьої слова «міжнародним і національним стандартам» виключити;

2) у частині другій статті 18 слова «відповідно до затверджених державних стандартів та методик» замінити словами «в установленому законодавством порядку».

116. У частині п’ятій статті 4 Закону України «Про аграрні розписки» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 50, ст. 695) слова «державних стандартів України, технічних умов, технічних регламентів, класифікаторів, чинних в Україні» замінити словами «нормативно-правових актів».

117. У Законі України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716 із наступними змінами):

1) абзац п’ятий частини першої статті 10 виключити;

2) у статті 15:

у частині першій:

в абзаці першому слова «державних (національних) та міжнародних стандартів і» виключити;

в абзаці другому слова «державних (національних) та міжнародних стандартів» замінити словами «чинного законодавства»;

у частині шостій слова «державних (національних) та міжнародних стандартів» замінити словами «чинного законодавства»;

3) у частині третій статті 19 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів».

118. У Законі України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 25, ст. 890 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:

в абзаці сьомому слова «нормативних документів та/або» виключити;

в абзаці шістнадцятому слово «документів» замінити словом «актів»;

в абзаці сімнадцятому слова «нормативних документів та/або» виключити;

2) у частині першій статті 14:

у пункті 17 слова «технічних умов та інших» виключити;

у пункті 24 слова «стандартів» та «і технічних умов» виключити;

у пункті 50:

в абзаці другому слово «стандартів» виключити, а слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;

в абзаці третьому слово «стандартизацією» замінити словами «перевіркою, переглядом, скасуванням галузевих нормативних документів»;

абзац сьомий виключити.

119. У Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 41-42, ст. 2024 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:

пункт 41 викласти в такій редакції:

«41) міжнародні стандарти, інструкції та рекомендації — стандарти, інструкції, рекомендації та документи іншого типу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, що розроблені та затверджені відповідними міжнародними організаціями»;

пункти 83 та 85 виключити;

2) у частині третій статті 2 слова «Стандарти для харчових продуктів, методики» замінити словом «Методики»;

3) у пункті 1 частини п’ятої статті 31 слова «а у разі відсутності таких актів — аналогічним вимогам, що викладені у нормативних документах» виключити;

4) частину третю статті 32 виключити.

120. У Законі України «Про ринок природного газу» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 27, ст. 234; 2016 р., № 44, ст. 749):

1) у пункті 8 частини другої статті 4 слова «високих стандартів» замінити словами «високого рівня»;

2) у другому реченні абзацу першого частини першої статті 12 слова «стандартами та» виключити;

3) в абзаці третьому частини третьої статті 18 слова «і стандартами» виключити;

4) у статті 19:

в абзаці другому частини першої слово «стандартів» замінити словом «вимог», а слово «стандартам» — словами «нормативно-правовим актам»;

у першому реченні абзацу шістнадцятого частини дев’ятої слова «чинним стандартам» виключити;

5) у пункті 13 частини другої статті 59 слова «і стандартів» виключити;

6) у тексті Закону:

слова «стандарти безпеки» у всіх відмінках замінити словами «норми безпеки» у відповідному відмінку;

слово «стандарти» у всіх відмінках замінити словом «вимоги» у відповідному відмінку.

121. У частині четвертій статті 12 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 9) слова «розробленого відповідно до державних стандартів» виключити.

122. У частині другій статті 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17) слова «розробленого відповідно до державних стандартів» виключити.

123. У Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25):

1) у пункті 18 статті 1 слова «що відповідають вимогам національних стандартів, інших нормативних документів з питань видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання» виключити;

2) у назві та тексті статті 65 слова «Стандартизація, метрологічне забезпечення» замінити словами «Метрологічне забезпечення».

124. У Державній програмі авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженій Законом України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 16, ст. 199):

1) у пункті 2:

у підпункті 19 слово «стандартам» замінити словом «нормам»;

у підпункті 23 слово «стандартами» виключити;

2) в абзаці другому пункту 133 слова «розробляє державні та галузеві стандарти і технічні умови на спеціальні технічні засоби контролю на безпеку» виключити;

3) у першому реченні абзацу третього пункту 177 слова «та встановлення відповідності системи авіаційної безпеки чинним стандартам» виключити.

125. У Законі України «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 27-28, ст. 312):

1) у частині першій статті 1:

у пункті 22 слово «стандартів» замінити словом «вимог»;

у пункті 50 слова «інструкції та стандарти» замінити словами «та інструкції»;

2) в абзаці шостому пункту 2 частини четвертої статті 9 слова «нормативними документами» замінити словами «нормативно-правовими актами»;

3) у частині дев’ятнадцятій статті 21 слово «стандартам» виключити;

4) у частині третій статті 44 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;

5) у другому реченні частини другої статті 50 слова «стандарти і» виключити;

6) у пункті 3 частини першої статті 58 слово «стандартами» замінити словами «вимогами до»;

7) у тексті Закону слова «та нормативних документів», «і нормативних документів» та «нормативні документи» у всіх відмінках виключити.

IІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через один рік з дня його опублікування, крім пунктів 19, 21, 30, 32, 46, 57, 67 та 116 розділу І цього Закону, які набирають чинності через три роки з дня опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного року з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,

20 вересня 2019 року.

№ 124-IX.