Верховна Рада України  постановляє:

I. Внести до Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212; 2013 р., № 21, ст. 208; 2020 р., № 10, ст. 50) такі зміни:

1. У пункті 1 частини першої статті 4 слово «письмової» виключити.

2. У статті 15:

у частині третій слова «у письмовій формі» замінити словами «у паперовій або електронній формі»;

у частині п’ятій:

в абзаці першому слова «у письмовій формі» виключити, доповнити другим реченням такого змісту: «Повідомлення про результат розгляду депутатського запиту надсилається у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

в абзаці другому слово «письмово» замінити словами «у паперовій або електронній формі».

3. У статті 16:

у частині першій:

в абзаці другому слова «викладена в письмовій формі» виключити;

доповнити абзацом третім такого змісту:

«Депутатське звернення надсилається у паперовій або електронній формі»;

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

«2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, зобов’язані протягом 10 днів з дня його одержання розглянути і надати народному депутату відповідь з питань, що порушуються у депутатському зверненні. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з дня його одержання»;

у частині третій слова «не пізніше ніж за день» замінити словами «не пізніше ніж за три дні»;

частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:

«Відповідь на депутатське звернення чи лист про продовження строку розгляду депутатського звернення надсилається народному депутату у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

4. У частині п’ятій статті 17:

абзац перший після слів «з вимогою» доповнити словами

«у паперовій або електронній формі»;

абзац другий після слова «вимогу» доповнити словами

«у паперовій або електронній формі», а після слів «з наступним інформуванням про це народного депутата» —словами «у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

5. Пункт 16 частини першої статті 24 викласти в такій редакції:

«16) використовувати депутатські бланки лише для офіційних запитів, звернень та листів, що підписуються ним власноручно або із застосуванням електронного цифрового підпису з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

6. В абзаці четвертому частини п’ятої статті 28 слово «письмово» замінити словами «у паперовій або електронній формі».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
2 лютого 2021 року,
 № 1171- IX.