Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265 із наступними змінами):
1) частину третю статті 4 викласти в такій редакції:
«3. Повноваження члена Національної ради починаються з дня його призначення і тривають п’ять років, за винятком випадків, передбачених цим Законом»;
2) статті 5, 6, 7, 8 і 12 викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Призначення членів Національної ради Верховною Радою України
1. Верховна Рада України призначає членів Національної ради на вакантні посади на альтернативній основі.
2. Вакантними вважаються всі посади членів Національної ради, повноваження яких припинені постановою Верховної Ради України або достроково припинені з підстав, передбачених цим Законом. Не вважається вакантною посада члена Національної ради, якщо його повноваження припинені в останній день строку подання пропозицій щодо кандидатур, передбаченого частиною четвертою цієї статті, або після закінчення такого строку.
3. Верховна Рада України призначає нового члена (членів) Національної ради протягом шести місяців з дня закінчення строку повноважень члена (членів) Національної ради, призначеного (призначених) Верховною Радою України. Член Національної ради продовжує виконувати обов’язки до дня призначення нового члена (членів) Національної ради Верховною Радою України, крім випадків дострокового припинення повноважень.
4. За 90 днів до дня закінчення строку повноважень члена Національної ради, призначеного Верховною Радою України, або впродовж семи днів після дострокового припинення повноважень члена Національної ради комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесені питання медійної індустрії, друкованих та електронних засобів масової інформації, державної політики у сфері інформації та інформаційної безпеки (далі - Комітет), оприлюднює на офіційному веб-сайті Верховної Ради України та у газеті «Голос України» оголошення про відбір кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради за квотою Верховної Ради України, в якому зазначаються умови та строки проведення відбору.
Пропозиції суб’єктів права подання кандидатур, заяви та документи кандидатів на посаду члена Національної ради приймаються Комітетом упродовж 21 календарного дня з дати оприлюднення оголошення.
5. Суб’єктами права подання кандидатур на посаду члена Національної ради є депутатські фракції (депутатські групи) у Верховній Раді України та/або громадські об’єднання, творчі спілки, які активно працюють у медійній сфері не менше трьох років (організовують щонайменше двічі на рік громадські заходи щодо проблем, які існують у сфері телерадіомовлення, ініціюють публічне обговорення актуальних професійних питань, беруть активну участь у розв’язанні проблем галузі).
Депутатська фракція (депутатська група) у Верховній Раді України, громадське об’єднання, творча спілка має право подати одну кандидатуру на посаду члена Національної ради. Відокремлені підрозділи громадських об’єднань і творчих спілок, осередки зі статусом юридичних осіб реалізують право подання кандидатур виключно через організацію, яка їх утворила (заснувала).
6. Перелік документів, які подаються кандидатами, визначений частиною другою статті 205 Регламенту Верховної Ради України та статтею 56 Закону України «Про запобігання корупції». Інформація про кандидатів, які подали документи, за винятком інформації з обмеженим доступом, розміщується Апаратом Верховної Ради України на офіційному веб-сайті Верховної Ради України впродовж п’яти робочих днів з дня закінчення строку для подання документів, передбаченого частиною четвертою цієї статті.
За письмовою згодою кандидата на посаду члена Національної ради Апарат Верховної Ради України відповідно до вимог, передбачених статтями 56, 57 Закону України «Про запобігання корупції», організовує проведення спеціальної перевірки, тривалість якої не може перевищувати 25 днів з дня надання кандидатом письмової згоди на проведення спеціальної перевірки.
7. Після отримання від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про результати спеціальної перевірки Апарат Верховної Ради України у триденний строк передає до Комітету довідки про результати спеціальної перевірки.
Комітет упродовж 14 днів розглядає заяви кандидатів та отримані документи, попередньо обговорює запропоновані кандидатури, ухвалює рішення щодо їх відповідності кваліфікаційним та загальним вимогам, визначеним цим Законом, і вносить на розгляд Верховної Ради України відповідне подання з висновками та рекомендаціями стосовно кожної кандидатури. У разі невідповідності кандидатури вимогам цього Закону Комітет у своєму висновку зазначає підставу невідповідності та можливість чи неможливість її усунення.
8. Верховна Рада України розглядає питання про призначення членів Національної ради на пленарному засіданні, на яке запрошуються кандидати на посаду члена Національної ради. Призначення відбувається на всі вакантні посади членів Національної ради.
Призначеною на посаду члена Національної ради вважається особа, за яку подано більшість голосів народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. Рішення про призначення на посаду члена Національної ради оформлюється постановою Верховної Ради України.
Голосування у Верховній Раді України щодо призначення на вакантні посади членів Національної ради відбувається відкрито, по кожній кандидатурі у послідовності, визначеній попереднім рейтинговим голосуванням. Голосування припиняється у разі заповнення всіх вакантних посад членів Національної ради за квотою Верховної Ради України. Решта кандидатур вважаються такими, що відхилені.
9. У разі якщо під час попереднього рейтингового голосування кілька кандидатур набрали однакову кількість голосів, черговість голосування щодо призначення кожної з них на посаду члена Національної ради визначається з урахуванням гендерного складу Національної ради станом на день голосування та з наданням переваги представнику статі, кількість представників якої є меншою. Якщо такі кандидатури є представниками однієї статі, черговість голосування щодо їх призначення визначається додатковим рейтинговим голосуванням, яке проводиться безпосередньо перед голосуванням щодо призначення членів Національної ради.
10. У разі якщо за результатами голосування Верховної Ради України необхідної кількості членів Національної ради не призначено, на ті посади, що залишилися вакантними, проводиться новий відбір кандидатур у порядку, встановленому цим Законом.
Кандидати на посаду члена Національної ради, які брали участь у попередньому відборі, мають право брати участь у повторному відборі на загальних засадах, встановлених цим Законом.
Стаття 6. Призначення членів Національної ради Президентом України
1. Президент України призначає члена (членів) Національної ради протягом одного місяця з дня припинення повноважень члена (членів) Національної ради, призначеного (призначених) Президентом України.
2. Для проведення відбору кандидатів на посаду члена (членів) Національної ради Президент України може створити конкурсну комісію.
3. Призначеною на посаду члена Національної ради Президентом України вважається особа, про призначення якої видано відповідний указ Президента України.
Стаття 7. Вимоги до члена Національної ради, його права та обов’язки
1. Членом Національної ради може бути особа, яка відповідає таким вимогам:
1) є громадянином України та проживає в Україні не менше п’яти останніх років;
2) має вищу освіту, є кваліфікованим фахівцем у галузі журналістики, права, телерадіомовлення, електронних комунікацій, має стаж постійної роботи у зазначених сферах не менше п’яти років;
3) володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.
2. Не може бути членом Національної ради особа:
1) яка має громадянство чи підданство іншої держави;
2) яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
3) яка має судимість за вчинення злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;
4) яка за вироком суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади;
5) на яку поширюються приписи частин третьої і четвертої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
6) яка є кінцевим бенефіціарним власником, ключовим учасником чи власником істотної участі ліцензіатів відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
3. Члени Національної ради працюють на постійній основі. На час виконання своїх службових обов’язків вони не можуть обіймати будь-які інші посади, у тому числі на громадських засадах, у державних та недержавних органах, організаціях, установах та на підприємствах, одержувати винагороду та разовий гонорар за іншу роботу, крім наукової, викладацької та творчої (цей виняток не поширюється на наукову та творчу діяльність у телерадіоорганізаціях).
Член Національної ради зобов’язаний упродовж одного місяця з дня призначення на посаду вийти зі складу наглядових або управлінських органів юридичних осіб, що є ліцензіатами відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення», та звільнитися з будь-яких інших посад.
4. Член Національної ради не може мати представницького мандата. У 20-денний строк з дня призначення на посаду член Національної ради подає особисту заяву про складення повноважень депутата відповідної ради.
5. На членів Національної ради поширюються вимоги та обмеження, встановлені законами України «Про запобігання корупції» та «Про очищення влади».
6. Член Національної ради зобов’язаний:
брати участь у засіданнях Національної ради;
виконувати рішення Національної ради;
здійснювати підготовку питань до розгляду Національною радою;
координувати роботу структурних підрозділів апарату Національної ради відповідно до визначеного Національною радою розподілу функціональних обов’язків.
7. Член Національної ради має право:
ознайомлюватися з документами, які надходять до Національної ради;
пропонувати для включення до порядку денного засідання Національної ради питання, що належать до її компетенції;
виступати на засіданнях Національної ради, вносити пропозиції щодо питань, які розглядаються.
8. Організацію роботи голови та членів Національної ради забезпечує патронатна служба.
Голова Національної ради має право призначити радника на громадських засадах.
Розміри посадових окладів, премій та інших виплат працівникам патронатної служби встановлюються у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.
9. За членом Національної ради після закінчення строку його повноважень, а також у разі дострокового припинення повноважень за особистою заявою зберігається право на повернення на попередню посаду, а в разі неможливості цього (ліквідація підприємства, установи, організації, скорочення посади або чисельності працівників тощо) - право на зайняття іншої рівноцінної посади відповідно до вимог законодавства України за його згодою.
10. Час виконання членом Національної ради своїх повноважень зараховується до загального стажу роботи за спеціальністю.
11. Оплата праці членів Національної ради повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання ними службових обов’язків, передбачених цим Законом, стимулювати сумлінну працю та гарантувати незалежність Національної ради у своїй діяльності.
Посадовий оклад голови Національної ради становить 12 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, першого заступника голови Національної ради - 11,5, заступника голови Національної ради та відповідального секретаря Національної ради - 11, члена Національної ради - 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.
Членам Національної ради можуть встановлюватися наказом голови Національної ради надбавки, доплати, премії та інші виплати в межах відповідних бюджетних призначень, у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України. Загальний розмір премій, які може отримати голова, перший заступник голови, заступник голови, відповідальний секретар, член Національної ради за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.
12. Членам Національної ради надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати.
Стаття 8. Дострокове припинення повноважень члена Національної ради
1. Повноваження члена Національної ради можуть бути достроково припинені у разі:
1) подання ним суб’єкту призначення заяви про звільнення з посади за власним бажанням з направленням копії заяви до Національної ради;
2) припинення ним громадянства України, наявності (набуття) громадянства іншої держави або виїзду на постійне місце проживання за межі України;
3) порушення обмежень та заборон, передбачених частиною третьою статті 7 цього Закону;
4) неможливості виконувати обов’язки члена Національної ради за станом здоров’я упродовж чотирьох і більше місяців підряд за наявності медичного висновку;
5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або про обмеження його цивільної дієздатності, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
6) неучасті без поважних причин у трьох засіданнях Національної ради підряд упродовж 30 робочих днів;
7) смерті;
8) прийняття відповідного рішення суб’єктом призначення за результатами розгляду звіту Національної ради.
2. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини першої цієї статті, рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної ради приймає суб’єкт призначення, про що видає відповідний акт. У разі якщо суб’єкт призначення впродовж 14 днів з дня отримання заяви не видав відповідний акт, повноваження члена Національної ради вважаються достроково припиненими в останній день 14-денного строку.
3. У випадках, передбачених пунктами 2, 5 частини першої цієї статті, рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної ради приймає Національна рада за поданням голови Національної ради або трьох членів Національної ради. Це рішення може бути оскаржено до суду протягом місяця з дня його прийняття. Рішення набирає чинності з дня закінчення цього строку, а в разі його оскарження - з дня набрання законної сили рішенням суду.
4. У випадках, передбачених пунктами 3, 4, 6 частини першої цієї статті, рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної ради приймає суд за заявою голови Національної ради або трьох членів Національної ради.
5. У випадку, передбаченому пунктом 7 частини першої цієї статті, рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної ради не приймається. Про дану обставину Національна рада інформує суб’єкта призначення.
6. Суб’єкт призначення може ухвалити рішення про дострокове припинення повноважень призначених ним членів Національної ради за результатами розгляду звіту Національної ради та незадовільної оцінки її діяльності.
Верховна Рада України приймає рішення за результатами розгляду звіту Національної ради у порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради України»;
«Стаття 12. Апарат Національної ради
1. Для юридичного, наукового, інформаційного, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Національної ради утворюється апарат Національної ради (далі - апарат). Посадові особи апарату є державними службовцями, крім працівників, які виконують функції з обслуговування.
2. Апарат очолює його керівник (далі - керівник апарату), який є керівником державної служби. До посадових обов’язків керівника апарату належить здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи інших працівників апарату.
Керівник апарату призначається і звільняється з посади в порядку, визначеному Законом України «Про державну службу».
3. На посаду керівника апарату не може бути призначена особа, яка підпадає під обмеження та заборони, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».
4. Керівник апарату після призначення на посаду зобов’язаний протягом 30 днів з дня призначення усунути підстави для реального чи потенційного конфлікту інтересів.
5. Положення про апарат, його граничну чисельність, структуру і штатний розпис затверджує Національна рада.
6. Припинення повноважень членів Національної ради не є підставою для розірвання трудових договорів з працівниками апарату.
7. Посади державних службовців Національної ради прирівнюються до відповідних посад державних службовців Секретаріату Кабінету Міністрів України.
8. Оплата праці працівників апарату повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків, забезпечувати добір до апарату Національної ради висококваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, гарантувати незалежність діяльності Національної ради.
9. Розмір посадових окладів державних службовців апарату дорівнює трьом розмірам посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для державних службовців, які займають відповідні посади Секретаріату Кабінету Міністрів України.
10. Встановлення надбавок, премій, інших виплат працівникам апарату здійснюється в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України».
2. Пункт 33 розділу Х «Прикінцеві положення» Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2020 р., № 18, ст. 123, № 43, ст. 371) виключити.
3. Частину другу статті 2 Закону України «Про адміністративні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409; 2016 р., № 51, ст. 833; 2017 р., № 27-28, ст. 312, № 31, ст. 343; 2019 р., № 44, ст. 277, № 45, ст. 289; 2020 р., № 45, ст. 387) доповнити пунктом 18 такого змісту:
«18) здійснення державного регулювання у сфері телебачення і радіомовлення».
4. У пункті 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 43, ст. 371):
1) абзац другий підпункту 1 виключити;
2) підпункт 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Відступом від умов програмної концепції вважається також припинення мовлення ліцензіата в обсязі не більше 35 відсотків загального обсягу мовлення, визначеного ліцензією».
У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим.
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Відбір кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради, оголошений до дня набрання чинності цим Законом, проводиться з урахуванням усіх поданих кандидатур.
3. Кабінету Міністрів України:
внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» № 1112 від 24 грудня 2019 року, передбачивши в окремому додатку умови оплати праці працівників патронатної служби Національної ради з коефіцієнтами, встановленими для визначення посадових окладів працівників патронатних служб Кабінету Міністрів України;
поінформувати у 2021 році Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ, 17 червня 2021 року.
№ 1556-IX.