Оголошує прийом до аспірантури на 2014—2015 роки зі спеціальностей:

юридичні:
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
12.00.02 — конституційне право; муніципальне право;
12.00.03 — цивільне право та процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
12.00.11 — міжнародне право.
економічні:
08.00.03 — економіка та управління національним господарством;
державного управління:
25.00.01 — теорія та історія державного управління;
25.00.03 — державна служба.
Заяви і документи про прийом до аспірантури приймаються з 1 по 30 вересня 2014 року.
Вступні іспити до аспірантури проводитимуться з 1 по 29 жовтня 2014 року.
Зарахування до аспірантури здійснюватиметься з 3 листопада 2014 року.
Особам, що бажають подати документи для навчання в аспірантурі, необхідно пройти співбесіду з керівництвом Інституту законодавства Верховної Ради України.
Документи (для вступу до аспірантури):
1) заява (на ім’я директора Інституту про прийом до аспірантури із зазначенням спеціальності та форми навчання);
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) копія паспорта;
4) копія диплома спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, — копію нострифікованого диплома);
5) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або картки фізичної особи — платника податків;
6) копія трудової книжки, завірена за місцем роботи;
7) список опублікованих наукових праць (якщо такі є). Особи, які не мають опублікованих наукових праць, подають реферати з обраної ними наукової спеціальності;
8) медична довідка за формою №286-о;
9) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
10) витяг із протоколу засідання Вченої ради університету для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу.
11) лист-погодження від майбутнього наукового керівника.
Паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера або картка фізичної особи — платника податків, диплом про вищу освіту подаються вступниками до аспірантури особисто.
Навчання відбувається за рахунок державного бюджету та на контрактній основі.
Документи приймаються за адресою: 04053, м. Київ, провулок Несторівський, 4, к. 401.
Телефони для довідок: 235-96-03, 235-04-64.
***
Оголошує прийом до докторантури на 2014—2015 роки зі спеціальностей:
юридичні:
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
12.00.02 — конституційне право; муніципальне право;
12.00.03 — цивільне право та процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
12.00.11 — міжнародне право.
економічні:
08.00.03 — економіка та управління національним господарством;
державного управління:
25.00.01 — теорія та історія державного управління;
25.00.03 — державна служба.
Заяви і документи про прийом до докторантури подаються з 14 по 29 жовтня 2014 року.
Співбесіда до докторантури проводиться з 15 по 30 листопада 2014 року.
Зарахування до докторантури здійснюватиметься з 1 грудня 2014 року.
Особам, що бажають подати документи для навчання в докторантурі, необхідно пройти співбесіду з керівництвом Інституту законодавства Верховної Ради України.
Документи (для вступу до докторантури):
1) заява на ім’я директора Інституту;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) копія паспорта;
4) копія диплома спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, — копію нострифікованого диплома);
5) копія диплома кандидата наук та автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном — копію нострифікованого диплома);
6) копія атестата про присвоєння вченого звання доцента або старшого наукового співробітника (у разі наявності)
7) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або картки фізичної особи — платника податків;
8) копія трудової книжки, завірена за місцем роботи;
9) список опублікованих наукових праць;
10) медична довідка за формою №286-о;
11) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
12) лист-погодження від майбутнього наукового консультанта.
Паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера або картка фізичної особи — платника податків, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук та атестат доцента (старшого наукового співробітника) подаються вступником особисто.
Навчання відбувається за рахунок державного бюджету та на контрактній основі.
Документи приймаються за адресою: 04053, м. Київ, провулок Несторівський, 4, к. 401.
Телефони для довідок: 235-96-03, 235-04-64.