У  квітня ц. р. Президент України своїм указом затвердив Національну доктрину розвитку освіти і наказав Кабмінові протягом трьох місяців розробити заходи для її реалізації. Основні положення доктрини такі:

Освіта — основа розвитку особистості, суспільства, нації і держави, запорука майбутнього України. Нині стан справ у галузі освіти, темпи і глибина змін не повною мірою задовольняють потреби особистості, суспільства і держави. Національна доктрина розвитку освіти визначає систему концептуальних ідей і поглядів на стратегію і основні напрями розвитку освіти у першій чверті XXІ століття.

Метою державної політики стосовно освіти є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України.

Держава зобов’язана забезпечувати: виховання особистості, що усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної європейської цивілізації, виховання людини демократичного світосприйняття, стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя.

Освіта має гуманістичний характер і грунтується на культурно-історичних цінностях українського народу, його традиціях і духовності. У державі створюють систему неперервної мовної освіти, котра забезпечує обов’язкове оволодіння громадянами України державною мовою, можливість опановувати рідну (національну) і практично володіти xоча б однією іноземною мовою. Освіта сприяє розвиткові високої мовної кyльтури громадян, вихованню поваги до державної мови і мов національних меншин України, толерантності стосовно носіїв різних мов і культур.

Оcвіта — рушій розвитку громадянського суспільства. В умовах становлення в Україні громадянського суспільства, правової держави, демократичної політичної системи освіта має стати найважливішим засобом гуманізації суспільно-економічних відносин, формування нових життєвих орієнтирів особистості.

Освіта і фізичне виховання — основа для забезпечення здоров’я громадян. Пріоритетне завдання системи освіти — виховання людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я довколишніх.

Для всіх громадян України незалежно від національності, статі, соціального походження і майнового стану, віросповідання, місця проживання і стану здоров’я забезпечується рівний доступ до якісної освіти.

Державна політика стосовно неперервної освіти проводиться з урахуванням світових тенденцій розвитку освіти протягом усього життя, соціально-економічних, технологічних і соціокультурних змін.

Пріоритетом розвитку освіти є впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Сучасна система управління сферою освіти розвивається як державно-громадська. Вона повинна враховувати регіональні особливості, тенденції до зростання автономії навчальних закладів, конкурентоспроможність освітніх послуг.

Сучасна економіка освіти повинна створити надійні передумови для розвитку всіх напрямів галузі з метою формування високого освітнього рівня українського народу.

Поєднання освіти і науки — умова модернізації системи освіти, головне джерело її подальшого розвитку. При цьому дуже важливою є підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, котра, у свою чергу, безпосередньо залежить від того, як буде налагоджено соціальні гарантії учасників навчального процесу (розміри зарплат, соціальні виплати, пенсії).

Стратегічне завдання державної освітньої політики — вихід освіти, здобутої в Україні, на ринок світових освітніх послуг, поглиблення міжнародного співробітництва, розширення участі навчальних закладів, учених, педагогів і вчителів, учнів, студентів у проектах міжнародних організацій і спільнот.

Реалізація Національної доктрини забезпечить перехід до нового типу гуманістично-інноваційної освіти, сприятиме істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу особистості й суспільства. Зростання освітнього потенціалу суспільства забезпечить впровадження нових виробничих та інформаційних технологій, що дасть змогу протягом найближчих 10—15 років скоротити відставання у темпах розвитку, а згодом й істотно наблизитися до рівня і моделі організації життєдіяльності розвинутих країн світу.

P. S. Як повідомив 17 липня «ГУ» один із розробників заходів із реалізації Національної доктрини розвитку освіти Поташинський Василь Іванович (Міністерство освіти), план заходів із 36 пунктів з реалізації Національної доктрини на 2002—2004 рр. передано для погодження до Мін’юсту та Мінекономіки. Це пов’язане з процедурою прийняття Кабміном постанов: має бути забезпечена правова база заходів та віднайдено кошти.