ЗАКОН УКРАЇНИ

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
1) у статті 537:
частину першу доповнити пунктами 131 і 132 такого змісту:
«131) про оскарження інших рішень, дій чи бездіяльності адміністрації установи виконання покарань;
132) про застосування заходу стягнення до осіб, позбавлених волі, у виді переведення засудженого до приміщення камерного типу (одиночної камери)»;
доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності адміністрації установи попереднього ув’язнення здійснюється в порядку, встановленому для пункту 131 частини першої цієї статті»;
2) у статті 539:
у частині другій:
пункт 1 після слів «(крім клопотання про припинення примусового лікування, яке подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться установа або заклад, в якому засуджений перебуває на лікуванні)» доповнити цифрами «131, 14»;
пункт 2 після цифр «11, 13» доповнити цифрами «132»;
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«4. Клопотання (подання) про застосування заходів стягнення до осіб, позбавлених волі, у виді переведення засудженого до приміщення камерного типу (одиночної камери) та про примусове годування засудженого розглядаються протягом 24 годин з моменту надходження відповідного клопотання (подання) до суду суддею одноособово».
У зв’язку з цим частини четверту - сьому вважати відповідно частинами п’ятою - восьмою;
доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
«9. Розгляд справ щодо питань, визначених у пункті 131 частини першої статті 537 цього Кодексу, здійснюється в порядку адміністративного судочинства».
2. Частину першу статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87; 2015 р., № 33, ст. 323, № 45, ст. 408) доповнити пунктом 17 такого змісту:
«17) засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, а також особи, взяті під варту, - у справах, пов’язаних із питаннями, які вирішуються судом під час виконання вироку відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України, у разі відсутності на їхніх особових рахунках коштів, достатніх для сплати судового збору».
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,
7 вересня 2016 року.
№ 1491-VІІІ.