Новий 2017 рік ознаменувався виходом нового навчально-наукового продукту — підручника «Парламентаризм» (В. А. Гошовська [та ін.]. — К.: НАДУ, 2016. — 672 с.), підготовленого викладачами кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України під керівництвом Валентини Гошовської, відомого українського політика, народного депутата кількох скликань, доктора політичних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України, повного кавалера Ордена княгині Ольги.

 

 

Костянтин ІЩЕЙКІН.

 

Україна є парламентсько-президентською республікою, що перебуває в умовах демократичного транзиту. Перехідний період розвитку передбачає підвищення ролі парламенту як провідного елемента парламентаризму в соціально-політичних перетвореннях, оскільки саме представницькі установи, виконуючи законодавчі функції, стають одночасно центром конфлікту і співпраці різних політичних сил, мобілізують політичні еліти, артикулюють групові інтереси і сприяють раціоналізації політичних рішень.


Для українців цей шлях є нелегким, адже у жорсткій політичній боротьбі змінювались форми правління — від президентської республіки (24.08.1991 — 28.06.1996) до президентсько-парламентської (28.06.1996 — 31.12.2005), потім — парламентсько-президентської (01.01.2006 — 30.09.2010) і нині — парламентсько-президентської (02.03.2014 — по теперішній час).


Такі гойдання на рівні державного устрою свідчать про складність переходу України від авторитаризму до демократії.


І все ж нова Конституція України встановила в нашій державі знову парламентсько-президентську форму правління, яка передбачає тісну співпрацю парламенту, уряду та Президента.


Ми, народні депутати України демократичного спрямування, багато доклали до цього своїх зусиль. Проте виникають питання: чи готове наше суспільство до нових умов життя? Чи достатньо накопичено теоретичного, наукового, освітнього потенціалу для забезпечення функціонування України в нових умовах державотворення?


Мабуть, ні...


Та все-таки пишаємося тим, що Українська держава має вітчизняну наукову школу парламентаризму, засновану унікальною та єдиною кафедрою парламентаризму та політичного менеджменту в Національній академії державного управління при Президентові України, яка забезпечує професійну підготовку парламентаріїв. Адже парламентарій має професійно та якісно виконувати покладені на нього народом повноваження та володіти особливими якостями, знаннями та вміннями, визначеними та закріпленими у Класифікаторі професій України.


Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту володіє потужним науковим та навчально-методичним забезпеченням, присвяченим проблемам парламентаризму та політичного менеджменту в публічному управлінні. Зокрема, це підручники «Основи вітчизняного парламентаризму», «Елітознавство», «Парламентаризм»; навчальні посібники «Політичне лідерство» та «Політична опозиція»; словник-довідник «Парламентаризм та парламентська діяльність» та словник термінів «Лідерство в місцевому самоврядуванні».


Це — фундаментальні наукові праці творчого колективу вітчизняних науковців, які вболівають за те, щоб Український парламент, як інститут державної влади, став визнаним у нашому суспільстві та реально забезпечував реалізацію принципів представництва, верховенства закону, самостійності, поділу і збалансованості повноважень усіх гілок влади, наявності системи взаємних стримувань і противаг, високого рівня законодавчої компетенції, здатності забезпечувати права і свободи громадян.


Актуальність вивчення особливостей діяльності парламенту та розвитку вітчизняного парламентаризму широким загалом визначається необхідністю осмислення всього спектра причинно-наслідкових зв’язків у публічному управлінні при наявності активної діяльності інститутів парламентаризму та їх впливу на публічну політику.


На сучасному етапі розвитку української державності інтерес до парламентаризму підвищує попит на наукові дослідження, що орієнтуються на виявлення і вивчення оптимальної форми правління і місця законодавчого органу в системі державного (публічного) управління. Водночас актуалізується та перебуває в центрі політологічного дискурсу проблема виявлення ефективності тієї чи іншої конституційної моделі, її вплив на процес формування демократичного суспільства і політичної соціалізації громадян.


Саме в цей час становлення української парламентсько-президентської республіки актуальним є підручник «Парламентаризм».


Особливістю цього підручника є те, що у ньому кожний підрозділ є окремою частиною відповідної навчальної дисципліни, має свою концептуальну основу, перелік тематичних дискусій, круглих столів, літературних джерел, завдань для самоосвіти.


Підручник складається з восьми розділів. У першому розділі «Парламентаризм та організація представницької влади» розкрито природу, сутність, системні характеристики парламентаризму; основи прямої та представницької демократії; базові філософсько-світоглядні ідеї теорій парламентаризму; сутність, етапи становлення, традиції, непотизм політичної еліти; сутність державно-політичної еліти та парламентського лідерства. У другому розділі «Парламентаризм у системі публічного управління» розглядаються питання щодо парламентаризму та організації представницької влади, особливості взаємодії держави з інститутами громадянського суспільства, конструктивні та деструктивні політичні технології, лобізм у парламентській діяльності. У третьому розділі «Історія парламентаризму» представлено генезис парламентаризму: від античності до сучасності, зокрема, становлення та розвиток представницької влади в Україні; політичні реформи в Україні кінця ХХ — початку ХХІ ст. та піднесення сучасного вітчизняного парламентаризму; становлення політико-владної еліти в Україні. Четвертий розділ «Представництво та вибори» присвячений таким демократичним інститутам, як вибори та референдуми; принципам виборчого процесу; управлінню виборчим процесом та виборчим технологіям. У п’ятому розділі «Парламентська діяльність» аналізуються парламентське право; парламентські процедури та законотворчий процес; парламентська опозиція. У шостому розділі «Парламентські технології» розкрито основи та особливості мовленнєвого мистецтва парламентарія; управління конфліктами в парламентській діяльності (стратегії поведінки і психологічні практики); аналітичне забезпечення парламентської діяльності. Сьомий розділ «Верховна Рада України» охоплює питання конституційно-правового статусу Верховної Ради України; взаємодії Верховної Ради України з суб’єктами державного управління та громадянського суспільства; забезпечення діяльності Верховної Ради України; функціонування апарату Верховної Ради України; народних депутатів України. У восьмому розділі «Особливості сучасного парламентаризму» досліджуються парламенти зарубіжних країн; актуальні тренди та парадокси представницької демократії; парадигма глибинної демократії; сучасні тенденції парламентаризму.


У підручнику цілісно, відповідно до сучасних вимог, представлено феномен парламентаризму, формуючи у читача впевненість у тому, що парламентаризм був, є і буде невід’ємною складовою демократії, 

а законодавча влада, хоч і має найвищий статус, але не є абсолютною, оскільки ранг народного депутата України зобов’язує його виконувати не лише повноваження, передбачені Конституцією України та законами України, а і певні моральні обов’язки.


Отже, єдиною в Україні кафедрою парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України системно забезпечується підготовка професіональних спеціалістів для виконання парламентської діяльності та політичного менеджменту на засадах демократії, які здатні об’єднати суспільство і владу, забезпечити їхню адаптивність та гнучкість, узгодженість і координацію дій та ефективну реалізацію прав громадян.


Підручник «Парламентаризм» розрахований не лише на слухачів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» спеціалізацій «Політичний менеджмент в публічному управлінні», «Парламентаризм в публічному управлінні», «Політичне управління суспільним розвитком» Національної академії державного управління при Президентові України, а й на всіх, хто цікавиться питаннями державотворення. Крім того, він розширює горизонти державного (публічного) управління і відкриває новий науковий напрям «Парламентаризм у публічному управлінні».


Пропоную всім, народним депутатам, працівникам апарату Верховної Ради України, державним службовцям, громадським діячам, законотворцям, політологам скористатися цим навчальним продуктом та можливістю навчатися в Національній академії державного управління при Президентові України на кафедрі парламентаризму та політичного менеджменту за цим унікальним підручником.


Костянтин ІЩЕЙКІН, народний депутат України восьмого скликання, голова підкомітету з питань бюджетної політики та удосконалення положень Бюджетного кодексу України Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, лікар вищої категорії, доктор медичних наук, професор, магістр державного управління, заслужений діяч науки і техніки України.