Намагання запустити в Україні Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), котрі тривають вже майже три роки відтоді, як Верховна Рада ухвалила новий Закон України «Про вищу освіту», показують, що без змін до законодавства тут не обійтися.

Зайве нагадувати, що згідно із зазначеним Законом Національне агентство як колегіальний орган наділене важливими повноваженнями щодо реалізації державної політики забезпечення якості вищої освіти, зокрема такими, як акредитація освітніх програм та спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, проведення ліцензійної експертизи, контроль за дотриманням академічної доброчесності, моніторинг, рейтингування та визначення інституційного статусу вищих навчальних закладів тощо. Втім, з часу обрання членів Агентства на початку 2015 року та прийняття урядової Постанови № 244 від 15 квітня 2015 року, яка передбачала початок його діяльності з 1 вересня 2015 року, цей орган так і не зміг набути необхідних повноважень і розпочати роботу.

Спочатку експерти відзначали, що причиною гальмування роботи Нацагентства була присутність у його складі людей, репутація яких, з точки зору широкої громадськості, не бездоганна. Втім, спроби провести «очистку» і вивести зі складу Національного агентства осіб, які потрапляють під дію Закону «Про очищення влади», не змогли вирішити проблему. З часом висловлювалися нові претензії, наводилися інші аргументи, випливали додаткові факти. Крім того, проявилась фактична неспроможність Агентства досягти необхідного рівня консолідації для прийняття життєво важливих рішень. Було здійснено три спроби провести вибори голови, але жодна із обраних кандидатур не була затверджена в установленому порядку. Внутрішні розбіжності не дозволили також дійти згоди щодо стратегії Нацагентства, його регламенту, штатного розпису, матеріального забезпечення, роботи секретаріату тощо.

За новою філософією

По суті, стало очевидним, що причини криються не у персональному складі НАЗЯВО, а в недосконалості процедури його формування, у численних конфліктах інтересів, які виникають саме у зв’язку з цією процедурою. Усвідомлення цього прийшло вже майже рік тому. Тоді було вперше запропоновано внести зміни до чинного Закону України «Про вищу освіту» у статті, що стосуються Національного агентства. Спочатку внесення змін передбачалося через перехідні та прикінцеві положення проекту нового Закону «Про освіту», трохи пізніше окремий законопроект було оприлюднено для громадського обговорення на сайті Міністерства освіти та науки.

Проаналізувавши попередню історію спроб і помилок врегулювання проблеми Національного агентства, можна дійти висновку, що зміни до закону необхідні. Але якими вони мають бути? Як нам забезпечити авторитет і бездоганну репутацію цього важливого колегіального органу, а також його працездатність?

18 квітня 2017 року за ініціативою групи народних депутатів України було зареєстровано новий проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» (реєстраційний № 6393). Співавторами цього законопроекту стали 33 народні депутати, представники різних політичних сил, зокрема, і фракції Блоку Петра Порошенка.

Як співавтор і головний ініціатор законопроекту № 6393, зазначу, що мета, яку ми переслідували, полягає у створенні належних правових умов для формування Національного агентства як дійсно високопрофесійного та компетентного органу, спроможного здійснювати ефективний контроль якості вищої освіти. Для цього ми прагнули відійти від будь-яких політичних інтересів, уваги до персоналій та центрів впливу і подивитися на проблему неупереджено, в інтересах всієї країни. Головним нашим завданням було знайти дієвий та ефективний спосіб сформувати справді незалежну та якісно нову інституцію. У підсумку ми пропонуємо механізм, який, на нашу думку, сприятиме цьому набагато краще, ніж наявні сьогодні неефективні процедури.

Фаховість плюс бездоганна репутація

Насамперед ми пропонуємо відмовитися від квотно-представницького принципу формування складу Національного агентства, який існує нині, адже саме його політичні контексти і породжують конфлікти. Замість цього необхідно забезпечити комплектацію складу Національного агентства на професійних, фахових засадах. Доречним також є скорочення кількості членів Агентства.

Діючі норми Закону України «Про вищу освіту» (ст. 19) встановлюють, що Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти складається з 25 членів, з яких: два члени делегуються Національною академією наук України та по одному — від кожної національної галузевої академії наук; тринадцять членів обираються з’їздами з числа представників вищих навчальних закладів України державної, комунальної та приватної форми власності, у тому числі дев’ять членів — від державних вищих навчальних закладів, один член — від комунальних вищих навчальних закладів, три члени -від приватних вищих навчальних закладів; три члени обираються спільним представницьким органом всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; два члени обираються з’їздом представників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів з числа осіб, які здобувають вищу освіту.

Законопроект № 6393 пропонує нову філософію формування Нацагентства. Передбачається, що складатиметься воно з 17 членів, які обираються Ідентифікаційним комітетом з питань якості вищої освіти за результатами відкритого конкурсного відбору з урахуванням принципів гендерного балансу. При цьому склад Агентства формуватиметься на таких засадах: шістнадцять членів обираються Ідентифікаційним комітетом за результатами конкурсного відбору з числа кандидатів, які представляють освітянську та наукову спільноту, мають визначні наукові здобутки, бездоганну репутацію та довіру в освітньому та (або) науковому середовищі; один член обирається Ідентифікаційним комітетом за результатами конкурсного відбору з числа студентів (курсантів) вищих навчальних закладів, які мають бездоганну репутацію та довіру в середовищі здобувачів вищої освіти. Відтак саме бездоганна репутація у професійному та громадському середовищі є необхідною умовою для обрання до складу Національного агентства.

Членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти може бути громадянин України, не молодший 28 років та не старший 65 років, який має вчене звання та науковий ступінь, стаж роботи на посадах науково-педагогічних (наукових) працівників не менш як п’ять років, вільно володіє державною мовою, є компетентним, доброчесним та здатним за своїми діловими та моральними якостями, станом здоров’я виконувати покладені на нього обов’язки. На кандидатів з числа студентів (курсантів) вищих навчальних закладів зазначені вимоги щодо віку, наявності вченого звання, наукового ступеню та стажу роботи не поширюються. Строк повноважень членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти становить чотири роки. Одна і та сама особа не може бути членом Національного агентства більше двох строків поспіль.

Важливою зміною має бути також законодавчо закріплена норма про те, що члени Національного агентства здійснюють свої повноваження на постійній основі. Саме це, на наш погляд, дозволить їм уникнути конфлікту інтересів, зумовленого необхідністю здійснювати незалежну оцінку якості вищої освіти та одночасно представляти свій навчальний заклад, наукову чи іншу установу, отримуючи у ній же заробітну плату.

Неупереджено і прозоро

Суттєво іншою має стати процедура відбору членів Національного агентства, заснована на принципах чесного і прозорого конкурсу. Організацію та проведення конкурсного відбору членів Національного агентства, згідно з проектом закону, має здійснювати Ідентифікаційний комітет, правила формування якого також врегульовані цим законопроектом. Кількісний склад Ідентифікаційного комітету становить 10 осіб. До його складу входять:

дві особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання науки і освіти;

дві особи, визначені Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

шість осіб, запропонованих українськими (три особи) та іноземними чи міжнародними (три особи) інституціями у сфері вищої освіти, основним напрямом діяльності яких є забезпечення якості вищої освіти та акредитація, які відбираються на конкурсних засадах.

До участі в конкурсі на посади членів Ідентифікаційного комітету допускаються лише особи, які є українськими та/або іноземними (міжнародними) експертами — професорами провідних українських чи іноземних вищих навчальних закладів, експертами національних чи міжнародних інституцій у сфері вищої освіти, зокрема тих, основним напрямом діяльності яких є забезпечення якості вищої освіти та акредитація. Передбачається, що кандидати повинні мати досвід фахової роботи не менше п’яти років, наявність публікацій у галузі оцінки якості вищої освіти, а також досвід керівництва міжнародними проектами не менше п’яти років, або експертами визнаних відповідними урядовими структурами європейських та (або) американських проектів та програм у сфері освіти та науки.

Остаточний рейтинговий список кандидатів у члени Ідентифікаційного комітету, визначених пунктом третім частини восьмої цієї статті, визначається спільним рішенням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання науки і освіти, та центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки. Обраними вважаються кандидати, які посіли перші шість місць у рейтинговому списку.

Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, перевіряє, згідно із Законом України «Про запобігання корупції», чи не мають члени Ідентифікаційного комітету конфлікту інтересів, не працюють в одній установі, підрозділі вищого навчального закладу та чи не є близькими особами. У разі виявлення у особи конфлікту інтересів запрошується наступна за рейтингом особа.

Положення про конкурс та кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Національного агентства розробляються та затверджуються Ідентифікаційним комітетом. Він же розглядає документи учасників конкурсу, оприлюднює інформацію про них, проводить необхідні співбесіди та приймає остаточне рішення про обрання членів Агентства. Роботу Ідентифікаційного комітету забезпечує секретаріат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, який на сьогодні майже сформований. Строк повноважень членів Ідентифікаційного комітету становить сім років без права перезатвердження на другий строк.

Прийняте Ідентифікаційним комітетом рішення про обрання кандидатів членами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти є достатньою підставою до призначення таких членів на посади членів Агентства. Голова, перший заступник та заступник голови обираються з членів НАЗЯВО строком на чотири роки шляхом таємного, особистого голосування членів Агентства. Прийняте таким чином рішення є належною підставою до призначення обраних осіб на відповідні посади і оформлюється відповідними наказами самого Національного агентства. Жодних додаткових погоджень та затверджень членів чи керівників Агентства, згідно з нормами цього законопроекту, не передбачено, що дозволить уникнути зайвої бюрократичної тяганини та невизначеності.

Цілком логічним, на думку авторів законопроекту, є застосування викладеної у Прикінцевих положеннях норми щодо припинення з дня набрання чинності цим Законом повноважень членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, делегованих Національною академією наук України, національними галузевими академіями наук, обраних з’їздами з числа представників вищих навчальних закладів України державної, комунальної та приватної форми власності, спільним представницьким органом всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, з’їздом представників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів з числа осіб, які здобувають вищу освіту. Така норма сприятиме якнайшвидшому та безперешкодному проведенню конкурсу та формуванню нового складу Національного агентства.

Щодо нині діючих членів Агентства, то вони зможуть взяти участь у чесному і прозорому конкурсі, організованому Ідентифікаційним комітетом, і, поза сумнівом, їхній досвід та фаховість будуть належно оцінені.

...Автори вважають, що термінове прийняття законопроекту № 6393 Верховною Радою України за основу і в цілому надасть можливість вдосконалити порядок формування складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, гарантувати обрання до цього органу авторитетних і професійних осіб. На сьогодні це є критично необхідним для становлення в Україні системи забезпечення якості вищої освіти згідно з європейськими стандартами, без якої неможливий суспільний та економічний розвиток держави, формування висококваліфікованого людського капіталу та створення оптимальних умов для реалізації потенціалу всіх учасників освітнього процесу.

Олександр СПІВАКОВСЬКИЙ,
народний депутат України,
перший заступник голови
Комітету Верховної Ради України
з питань науки і освіти,
доктор педагогічних наук,
професор,
член-кореспондент НАПН.