ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб
правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У статті 387 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
абзац перший частини першої після слів «Розголошення без» доповнити словом «письмового»;
у частині другій:
в абзаці першому слова «якщо розголошені дані ганьблять людину, принижують її честь і гідність» виключити;
в абзаці другому слова «або виправними роботами на строк до двох років» виключити, а після слів «або арештом на строк до шести місяців» доповнити словами «або обмеженням волі на строк до трьох років»;
доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Дія, передбачена частиною другою цієї статті, якщо розголошені дані ганьблять людину, принижують її честь і гідність, —
карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років».
2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
1) у частині першій статті 3:
доповнити пунктом 161 такого змісту:
«161) інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, — особа, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, визначені цим Кодексом»;
пункт 25 після слова «арешт» доповнити словами «інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування»;
2) у статті 27:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 27. Гласність і відкритість судового провадження та повне фіксування технічними засобами судового засідання і процесуальних дій»;
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом»;
3) частину шосту статті 28 після слова «потерпілий» доповнити словами «інші особи, права чи інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування»;
4) частину другу статті 60 доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11) отримувати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань»;
5) частину третю статті 87 доповнити пунктами 3 і 4 такого змісту:
«3) під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи у зв’язку з недопущенням адвоката до цієї слідчої (розшукової) дії. Факт недопущення до участі в обшуку адвокат зобов’язаний довести в суді під час судового провадження;
4) під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, якщо така ухвала винесена слідчим суддею без проведення повної технічної фіксації засідання»;
6) частину четверту статті 99 викласти в такій редакції:
«4. Дублікат документа (документ, виготовлений таким самим способом, як і його оригінал), а також копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал документа»;
7) частину другу статті 104 доповнити абзацом третім такого змісту:
«Запис, здійснений за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів під час проведення слідчим, прокурором обшуку, є невід’ємним додатком до протоколу. Дії та обставини проведення обшуку, не зафіксовані у записі, не можуть бути внесені до протоколу обшуку та використані як доказ у кримінальному провадженні»;
8) у статті 107:
у частині першій:
слова «в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею» виключити;
доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
«Виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов’язковому порядку фіксується за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Право безперешкодного фіксування проведення обшуку за допомогою відеозапису надається стороні захисту»;
у частині четвертій:
перше речення після слів «кримінального провадження» доповнити словами «під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Слідчий суддя, суд може обмежити чи заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису з метою забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування у разі, якщо на обґрунтування клопотання про проведення обшуку слідчий, прокурор надали результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій»;
9) пункт 7 частини другої статті 160 після слів «речей і» доповнити словами «оригіналів або копій»;
10) у пункті 6 частини першої статті 164 слова «речі і документи» замінити словами «речі і оригінали або копії документів»;
11) у статті 165:
частину третю після слів «речей і» доповнити словами «оригіналів або копій»;
у частині четвертій:
перше речення після слова «вилучених» доповнити словом «оригіналів»;
у другому реченні слова «вилучених документів» замінити словами «документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються»;
12) частину другу статті 168 доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:
«Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об’єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов’язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста»;
13) у першому реченні частини першої статті 214 слово «та» виключити, а після слів «розпочати розслідування» доповнити словами і цифрами «та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань»;
14) у статті 222:
частину першу після слів «розголошувати лише з» доповнити словом «письмового»;
у частині другій слова «У необхідних випадках слідчий» замінити словом «Слідчий»;
15) у статті 236:
частину першу після слова «представник» доповнити словом «адвокат»;
частину третю після другого речення доповнити новим реченням такого змісту: «Особа, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, має право користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії проведення обшуку»;
16) у статті 284:
частину першу доповнити пунктом 10 такого змісту:
«10) існує нескасована постанова слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 цієї частини, у кримінальному провадженні щодо того самого діяння, що розслідувалося із дотриманням вимог щодо підслідності»;
абзац другий частин четвертої і сьомої після цифри «9» доповнити цифрою «10»;
17) у частині першій статті 303:
пункт 1 доповнити словами «іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування»;
доповнити пунктом 91 такого змісту:
«91) рішення прокурора про відмову в задоволенні скарги на недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування — особою, якій відмовлено у задоволенні скарги, її представником, законним представником чи захисником»;
18) частину першу статті 308 після слова «потерпілий» доповнити словами «інші особи, права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування»;
19) пункт 2 частини третьої статті 314 після цифр «4-8» доповнити цифрою «10»;
20) пункт 4 частини другої статті 315 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«здійснення судового розгляду в закритому судовому засіданні».
3. Частину першу статті 15 Закону України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., 
№ 46, ст. 366) доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
«з метою узагальнення відомостей про порушення прав чи законних інтересів осіб правоохоронними органами та підготовки керівникам таких органів обов’язкових до розгляду рекомендацій, у тому числі про необхідність вжиття відповідних заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності, утворює комісію у складі представників органів державної влади, правозахисних організацій та громадських об’єднань, установ і організацій у сфері захисту підприємницької діяльності та визначає порядок її роботи».
ІI. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім норм щодо застосування під час судового розгляду відеозаписувальних технічних засобів, які набирають чинності з 1 січня 2019 року.
2. Допустимість доказів, отриманих до набрання чинності цим Законом, визначається у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України:
1) протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
2) протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
забезпечити розроблення і затвердження міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
вжити заходів щодо забезпечення судів, органів досудового розслідування, прокуратури засобами аудіо-, відеофіксації судових засідань та процесуальних дій.
4. Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,
16 листопада 2017 року.
№ 2213-VІІІ.