ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. У статті 12:

1) підпункт 12.3.3 пункту 12.3 викласти в такій редакції:

«12.3.3. Копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

Контролюючі органи не пізніше 10 липня поточного року складають зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів на відповідних територіях та подають її в електронній формі центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, не пізніше 15 липня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів на відповідних територіях.

Орган місцевого самоврядування у десятиденний строк з дня затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель направляє в електронній формі до контролюючого органу інформацію про нормативну грошову оцінку земель.

Контролюючі органи не пізніше 10 липня поточного року складають зведену інформацію про нормативну грошову оцінку земель.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, не пізніше 15 липня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про проведену нормативну грошову оцінку земель»;

2) пункт 12.5 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Платники місцевих податків та зборів при визначенні своїх податкових зобов’язань можуть використовувати зведену інформацію, розміщену на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику. Такі платники звільняються від відповідальності у разі, якщо у зведеній інформації, розміщеній на офіційному веб-сайті, виявлено помилку, що містить розбіжності між даними контролюючих органів та даними офіційно оприлюдненого рішення про встановлення місцевих податків та зборів. У такому разі до таких платників податку штрафні санкції та пеня, передбачені цим Кодексом за порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, що спричинені такою помилкою, не застосовуються, підстав для притягнення платника податків та/або його посадових осіб до відповідальності немає».

2. У пункті 14.1 статті 14:

1) підпункт 14.1.5 після цифр «2206» доповнити словами «(крім квасу «живого» бродіння)»;

2) підпункт «г» підпункту 14.1.11 виключити;

3) підпункт 14.1.24 викласти в такій редакції:

«14.1.24. великий платник податків - юридична особа або постійне представництво нерезидента на території України, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує еквівалент 50 мільйонів євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за той самий період, або загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до Державного бюджету України, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий самий період перевищує еквівалент 1 мільйона євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за той самий період, у разі якщо сума таких податків, зборів, платежів, крім митних платежів, перевищує еквівалент 500 тисяч євро»;

4) доповнити підпунктами 14.1.602 і 14.1.1241 такого змісту:

«14.1.602. Загальна сума податкових зобов’язань з акцизного податку на сигарети - річна сума податкових зобов’язань з акцизного податку всіх платників акцизного податку з товарів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10, 2402 20 90 20, реалізованих виробниками на митній території України та ввезених імпортерами на митну територію України, визначених у деклараціях акцизного податку за січень - грудень звітного року, в розрахунку на 1000 штук.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, визначає за даними декларацій акцизного податку та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті не пізніше 1 березня року, що настає за звітним, загальну суму податкових зобов’язань з акцизного податку на сигарети, середньозважену роздрібну ціну продажу сигарет та показник (у відсотках), що характеризує частку загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку у середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет.

Частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку у середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет розраховується за такою формулою:

де Част. - частка загальної суми податкових зобов’язань у середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет;

 - середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет;

 - загальна сума податкових зобов’язань з акцизного податку на сигарети»;

«14.1.1241 нова свердловина (в цілях реалізації положень розділу ІХ цього Кодексу) - свердловина, буріння якої розпочато від донної поверхні суходолу (рівня нуль метрів згідно з проектом свердловини) після 1 січня 2018 року, що підтверджується актом про введення в експлуатацію бурової установки»;

5) у підпункті 14.1.159:

підпункт «а» після абзацу восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«кінцевим бенефіціарним власником (контролером) таких юридичних осіб є одна і та сама фізична особа;

повноваження одноособового виконавчого органу таких юридичних осіб здійснює одна і та сама особа».

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом одинадцятим;

абзац одинадцятий доповнити реченням такого змісту: «Положення цього абзацу не поширюються на суму кредитів (позик), залучених під державні гарантії»;

підпункт «б» після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«фізична особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

у підпункті «в»:

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якщо фізична особа визнається пов’язаною з іншими особами відповідно до цього підпункту, такі особи визнаються пов’язаними між собою».

У зв’язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - п’ятнадцятим;

в абзаці дванадцятому слово та цифри «перевищує 20» замінити словами та цифрами «становить 20 і більше»;

в абзаці п’ятнадцятому слово «практичний» замінити словом «фактичний»;

6) підпункт 14.1.225 викласти в такій редакції:

«14.1.225. роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо-чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інші аудіовізуальні твори, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Не вважаються роялті платежі, отримані:

як винагорода за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим споживачем»);

за придбання примірників (копій, екземплярів) об’єктів інтелектуальної власності, у тому числі в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання або для перепродажу такого примірника (копії, екземпляра);

за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об’єкти права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому цього підпункту, у користування, володіння та/або розпорядження особи;

за передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об’єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), крім випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України;

за передачу права на розповсюдження примірників програмної продукції без права на їх відтворення або якщо їх відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем»;

7) доповнити підпунктами 14.1.2271 і 14.1.2272 такого змісту:

«14.1.2271. середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет - ціна, розрахована із суми загальної вартості всіх сигарет, реалізованих виробниками на митній території України та ввезених імпортерами на митну територію України за період з 1 січня до 31 грудня звітного року, поділеної на суму загальної кількості реалізованих виробниками та ввезених імпортерами сигарет за той самий період, визначеної у деклараціях акцизного податку за січень - грудень звітного року, в розрахунку на 1000 штук.

14.1.2272. синдикований фінансовий кредит - кошти, що надаються кількома банками-резидентами та/або банками-нерезидентами, або нерезидентами, що кваліфікуються як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами та/або нерезидентами, які мають згідно з відповідним законодавством статус небанківських фінансових установ, а також іноземною державою або її офіційними агентствами, міжнародними фінансовими організаціями та іншими кредиторами-нерезидентами (учасники синдикату кредиторів) у межах одного кредитного договору в певних частках юридичним особам на визначений строк для цільового використання та під процент. Виплата доходу учасникам синдикату кредиторів може здійснюватися через агента, номінального утримувача (номінального власника) або посередника щодо такого доходу»;

8) у підпункті 14.1.266 слова «виникнення права на податковий кредит» замінити словами «віднесення сум податку до податкового кредиту»;

9) доповнити підпунктом 14.1.272 такого змісту:

«14.1.272. квас «живого» бродіння - напій із вмістом спирту етилового не більше 1,2 відсотка об’ємних одиниць, отриманий під час бродіння квасного сусла, що відноситься до товарних позицій 2202 та 2206 згідно з УКТ ЗЕД».

3. Підпункт 20.1.401 пункту 20.1 статті 20 викласти в такій редакції:

«20.1.401. звертатися до суду щодо визнання осіб пов’язаними на основі фактів і обставин, що одна особа здійснювала фактичний контроль за бізнес-рішеннями іншої юридичної особи та/або що та сама фізична або юридична особа здійснювала фактичний контроль за бізнес-рішеннями кожної юридичної особи».

4. У статті 21:

1) у назві слова «посадових осіб» замінити словами «посадових та службових осіб»;

2) в абзаці першому пункту 21.1 слова «Посадові особи» замінити словами «Посадові та службові особи»;

3) пункт 21.3 викласти в такій редакції:

«21.3. Шкода, завдана платнику податків неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи контролюючого органу, відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування цього органу, незалежно від вини цієї особи»;

4) доповнити пунктом 21.4 такого змісту:

«21.4. Посадова або службова особа контролюючого органу несе перед державою відповідальність в порядку регресу в розмірі виплаченого з бюджету відшкодування через неправомірні рішення, дії чи бездіяльність цієї посадової (службової) особи».

5. У статті 39:

1) у пункті 39.2:

у підпункті 39.2.1:

у підпункті 39.2.1.1:

підпункт «г» доповнити абзацом другим такого змісту:

«У разі внесення змін до переліку організаційно-правових форм нерезидентів у розрізі держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до цього підпункту, вони набирають чинності з 1 січня звітного року, що настає за календарним роком, у якому внесено такі зміни»;

доповнити підпунктом «ґ» такого змісту:

«ґ) господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні»;

підпункт 39.2.1.2 викласти в такій редакції:

«39.2.1.2. Під час визначення переліку держав (територій) для цілей підпункту «в» підпункту 39.2.1.1 цього підпункту Кабінет Міністрів України враховує такі критерії:

держави (території), у яких ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні, або які надають суб’єктам господарювання пільгові режими оподаткування, або в яких особливості розрахунку бази оподаткування фактично дозволяють суб’єктам господарювання не сплачувати податок на прибуток підприємств (корпоративний податок) або сплачувати його за ставкою, на 5 і більше відсоткових пунктів нижчою, ніж в Україні;

держави, з якими Україною не укладені міжнародні договори з положеннями про обмін інформацією;

держави, компетентні органи яких не забезпечують своєчасний та повний обмін податковою та фінансовою інформацією на запити центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з 1 січня звітного року, наступного за календарним роком, у якому держави (території) було включено до такого переліку»;

підпункт 39.2.1.4 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

«операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні»;

підпункти 39.2.1.5 і 39.2.1.7 викласти в такій редакції:

«39.2.1.5. Якщо в ланцюгу господарських операцій між платником податків і його пов’язаною особою - нерезидентом, передбачених підпунктом 39.2.1.1 цього підпункту, право власності на предмет (результат) такої операції перш ніж перейти від платника податків до такого нерезидента (у разі експортних операцій) або перш ніж перейти від такого нерезидента до платника податків (у разі імпортних операцій) переходить до однієї або декількох осіб, така операція для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств вважається контрольованою операцією між платником податків та таким нерезидентом, якщо ці особи:

не виконують в такій сукупності операцій істотних функцій, пов’язаних з придбанням (продажем) товарів (робіт, послуг) між пов’язаними особами;

не використовують у такій сукупності операцій істотних активів та/або не приймають на себе істотних ризиків для організації придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) між пов’язаними особами.

Для цілей цього підпункту:

під істотними функціями та активами розуміються функції, які пов’язані особи не могли б виконати самостійно у своїй звичайній діяльності без залучення інших осіб та використання активів таких осіб;

під істотними активами розуміються активи, використання яких є необхідним під час здійснення таких операцій та які відсутні у пов’язаних осіб;

під істотними ризиками розуміються ризики, прийняття яких є обов’язковим для ділової практики таких операцій»;

«39.2.1.7. Господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 цього підпункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких господарських операцій, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік»;

доповнити підпунктом 39.2.1.9 такого змісту:

«39.2.1.9. Обсяг господарських операцій платника податків для цілей підпункту 39.2.1.7 цього підпункту обраховується за цінами, що відповідають принципу «витягнутої руки»;

в абзаці сьомому підпункту 39.2.2.2 підпункту 39.2.2 слово «зіставні» виключити;

2) у пункті 39.3:

абзаци перший і другий підпункту 39.3.2.9 підпункту 39.3.2 викласти в такій редакції:

«39.3.2.9. Інформація про зіставних юридичних осіб для розрахунку фінансових показників, зазначених у підпункті 39.3.2.5 цього підпункту, використовується у разі одночасного дотримання таких умов:

1) якщо зіставна юридична особа проводить діяльність, зіставну з діяльністю сторони контрольованої операції, що досліджується, та виконує зіставні функції, пов’язані з такою діяльністю. Зіставлення діяльності визначається, зокрема, але не виключно, з урахуванням видів економічної діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, а також міжнародними класифікаторами»;

підпункт 39.3.3.3 підпункту 39.3.3 доповнити абзацом третім такого змісту:

«Форма такого повідомлення та порядок його подання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику»;

3) у пункті 39.4:

в абзаці шостому підпункту 39.4.2 слово та цифри «підпунктом 120.3» замінити словами та цифрами «підпунктами 120.3 та 120.4»;

підпункт 39.4.5 викласти в такій редакції:

«39.4.5. Запит надсилається не раніше 1 жовтня року, що настає за календарним роком, в якому таку контрольовану операцію (операції) було здійснено»;

у підпункті 39.4.6:

абзац перший та підпункти «а», «б» і «в» викласти в такій редакції:

«39.4.6. Документація з трансфертного ціноутворення (сукупність документів або єдиний документ, складений у довільній формі) повинна містити таку інформацію:

а) дані про особу (осіб), яка є стороною контрольованої операції, та про пов’язаних осіб платника податків (у звітному періоді, в якому здійснювалася контрольована операція, та на момент подання документації), а саме:

контрагента (контрагентів) контрольованої операції;

осіб, які безпосередньо (опосередковано) володіють корпоративними правами платника податків у розмірі 20 і більше відсотків;

осіб, корпоративними правами яких у розмірі 20 і більше відсотків безпосередньо (опосередковано) володіє платник податків.

Дані повинні бути такими, що дають змогу ідентифікувати таких пов’язаних осіб (включаючи найменування держав (територій), податковими резидентами яких є такі особи, код особи, встановлений у державі (країні) їх реєстрації) та розкривати інформацію щодо критеріїв визнання таких осіб пов’язаними;

б) загальний опис діяльності групи компаній (включаючи материнську компанію та її дочірні підприємства), у тому числі організаційну структуру групи, опис господарської діяльності групи, політику трансфертного ціноутворення, інформацію про осіб, яким платник податків надає місцеві управлінські звіти (назва держави, на території якої такі особи утримують свої головні офіси);

в) опис структури управління платника податків, схема його організаційної структури із зазначенням загальної кількості працюючих осіб та в розрізі окремих підрозділів платника податків станом на дату операції або на кінець звітного періоду»;

підпункт «и» після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Фінансові показники, що використовувалися під час розрахунку показників рентабельності контрольованої операції, мають бути підтверджені даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності сторони контрольованої операції, що досліджувалася згідно з підпунктом 39.3.2.7 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 цієї статті».

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

4) у пункті 39.5:

у підпункті 39.5.2:

підпункти 39.5.2.6 і 39.5.2.7 викласти в такій редакції:

«39.5.2.6. Проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» не перешкоджає проведенню перевірок, визначених статтею 75 цього Кодексу.

39.5.2.7. Строк проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу «витягнутої руки» обчислюється з дня прийняття рішення про її проведення до дня складення акта (довідки) про проведення такої перевірки»;

підпункт 39.5.3.3 підпункту 39.5.3 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Вимоги цього підпункту не стосуються податкової інформації, отриманої контролюючим органом під час проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» відповідно до підпункту 39.5.2.13 підпункту 39.5.2 цього пункту»;

у підпункті 39.5.4:

підпункт 39.5.4.2 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Сума податкового зобов’язання, розрахованого за результатами самостійного коригування, підлягає сплаті у строки, визначені статтею 57 цього Кодексу»;

підпункт 39.5.4.3 викласти в такій редакції:

«39.5.4.3. Платник податку не має права проводити самостійне коригування ціни контрольованих операцій та/або сум податкових зобов’язань під час проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу «витягнутої руки» таких контрольованих операцій»;

5) у пункті 39.6:

у підпункті 39.6.1:

абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

«39.6.1. Великий платник податків має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, із заявою про попереднє узгодження ціноутворення у контрольованих операціях.

Попереднє узгодження ціноутворення у контрольованих операціях є процедурою між великим платником податків та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, під час якої узгоджуються критерії для визначення відповідності умов контрольованих операцій, що здійснюються або будуть здійснені великим платником податків, принципу «витягнутої руки» на підставі договору на обмежений строк»;

підпункт 39.6.1.2 викласти в такій редакції:

«39.6.1.2. Інші умови попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях визначаються за згодою сторін»;

у підпункті 39.6.2:

абзац перший, підпункти 39.6.2.1 і 39.6.2.2 викласти в такій редакції:

«39.6.2. За результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях укладається договір, який підписується керівником великого платника податків або його уповноваженою особою та керівником (заступником керівника) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

39.6.2.1. Договір, укладений за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях між великим платником податків та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, має односторонній характер.

39.6.2.2. У разі залучення до процедури попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях іноземного державного органу, уповноваженого адмініструвати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона контрольованої операції (за умови наявності міжнародного договору (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування між Україною і такою державою), договір, укладений за результатами такого узгодження між великим платником податків та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, має двосторонній характер.

У разі залучення до процедури попереднього узгодження ціноутворення двох і більше державних органів, уповноважених адмініструвати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона (сторони) контрольованої операції (за умови наявності міжнародних договорів (конвенцій) про уникнення подвійного оподаткування між Україною і такими державами), договір, укладений за результатами такого узгодження між великим платником податків та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, має багатосторонній характер»;

підпункт 39.6.2.3 виключити;

підпункт 39.6.2.4 викласти в такій редакції:

«39.6.2.4. Порядок попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Зазначений порядок має включати, зокрема, але не виключно:

процедуру подання та розгляду заявки про проведення процедури попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях;

перелік документів, подання яких є необхідним для проведення процедури попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях;

підстави для внесення змін до чинного договору, укладеного за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, продовження строку його дії або дострокового припинення;

підстави для припинення процедури попереднього узгодження ціноутворення;

підстави для припинення або продовження строку дії договору про попереднє узгодження ціноутворення»;

доповнити підпунктами 39.6.2.5 - 39.6.2.7 такого змісту:

«39.6.2.5. У разі дотримання умов договору про попереднє узгодження ціноутворення у контрольованих операціях контролюючі органи не мають права приймати рішення про донарахування податкових зобов’язань, штрафів, пені щодо контрольованих операцій, які є предметом такого договору.

У разі недотримання умов договору про узгодження ціноутворення платником податків такий договір втрачає силу з дати набрання ним чинності. Контролюючі органи мають право приймати рішення про донарахування податкових зобов’язань, штрафів, пені щодо контрольованих операцій, які є предметом такого договору, умови яких не відповідають принципу «витягнутої руки».

39.6.2.6. Договір, укладений за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, набирає чинності з дати, узгодженої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, та великим платником податків залежно від обставин та особливостей контрольованих операцій, які є предметом такого договору.

За згодою сторін дія договору, укладеного за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, може бути поширена на весь звітний період, в якому укладено такий договір, та/або до звітних періодів, що передують набранню чинності таким договором.

39.6.2.7. У разі дотримання великим платником податків умов договору, укладеного за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, та за умови незмінності узгоджених критеріїв для визначення відповідності умов контрольованих операцій, що є предметом договору, дія такого договору може бути подовжена на узгоджений сторонами строк»;

доповнити підпунктом 39.6.3 такого змісту:

«39.6.3. Стабільність умов договору, укладеного за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях:

39.6.3.1. Умови договору, укладеного за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, залишаються незмінними у разі зміни податкового законодавства в частині регулювання відносин, що виникають при укладанні такого договору, внесення до нього змін, припинення його дії або втрати платником податків статусу великого платника податків.

39.6.3.2. У разі внесення до податкового законодавства змін, що впливають на діяльність великого платника податків та/або на критерії для визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», сторони договору, укладеного за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, мають право внести до його тексту відповідні зміни.

У разі незгоди однієї із сторін із запропонованими змінами дія договору припиняється».

6. Пункт 44.3 статті 44 викласти в такій редакції:

«44.3. Платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів, визначених пунктом 44.1 цієї статті, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом не менш як 1095 днів (2555 днів - для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до статті 39 цього Кодексу) з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а в разі її неподання - з передбаченого цим Кодексом граничного терміну подання такої звітності».

7. У статті 49:

1) пункт 49.18 доповнити підпунктом 49.18.6 такого змісту:

«49.18.6. календарному року для платників податку на прибуток для податкової декларації, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року»;

2) абзац перший пункту 49.19 доповнити словами «крім податкової декларації з податку на прибуток, яка розраховується наростаючим підсумком за рік».

8. У другому реченні абзацу четвертого пункту 50.1 статті 50 слово «травня» замінити словом «жовтня».

9. У статті 57:

1) друге речення абзацу сьомого підпункту 57.11.2 пункту 57.11 після слів «емітента корпоративних прав» доповнити словами «(крім платників єдиного податку)»;

2) пункт 57.2 після слів «не пов’язаних з порушенням податкового законодавства» доповнити словами «та надсилає (вручає) податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум платнику податку».

10. Абзац другий пункту 63.3 статті 63 після слова «основного» доповнити словами «та неосновного».

11. У пункті 64.7 статті 64:

1) абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

«Після включення платника податків до Реєстру великих платників податків та отримання повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, про таке включення платник податків зобов’язаний стати на облік за основним місцем обліку у контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків, з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр, та за неосновним місцем обліку у такому контролюючому органі або його територіальних підрозділах щодо наявних у межах населеного пункту за місцезнаходженням контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, або його територіальних підрозділів об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність такого великого платника податків.

Щодо великих платників податків, які самостійно не стали на облік у контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків, або його територіальних підрозділах, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, приймає рішення про зміну основного та неосновного місця обліку таких великих платників податків та переведення їх на облік у контролюючий орган, що здійснює супроводження великих платників податків, та його територіальні підрозділи»;

2) в абзаці п’ятому слова «забезпечує формування та» і «територіально найближчим» виключити;

3) в абзаці сьомому слова «забезпечує формування та» виключити.

12. Пункт 73.5 статті 73 викласти в такій редакції:

«73.5. З метою отримання податкової інформації, необхідної у зв’язку з проведенням перевірок, контролюючі органи мають право здійснювати зустрічні звірки даних суб’єктів господарювання щодо платника податків.

Під час зустрічної звірки:

здійснюється зіставлення даних, отриманих від платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин, з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування повноти їх відображення в обліку платника податків;

забезпечується отримання податкової інформації, необхідної для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» у випадках, передбачених підпунктом 39.5.2.13 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу.

Під час проведення зустрічної звірки з’ясовуються лише питання, зазначені у письмовому запиті контролюючого органу на проведення зустрічної звірки.

Форма запиту контролюючого органу на проведення зустрічної звірки встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

За результатами зустрічних звірок складається довідка, що надається суб’єкту господарювання у десятиденний строк.

Повторне проведення зустрічних звірок контролюючими органами з одного і того самого питання заборонено».

13. Пункт 74.2 статті 74 виключити.

14. Абзац третій підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 викласти в такій редакції:

«Не може бути предметом планової документальної перевірки питання дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», крім випадків перевірки дотримання платником податків вимог підпунктів 140.5.4, 140.5.6 пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу».

15. У статті 80:

1) підпункт 80.2.5 пункту 80.2 після слів «та цільового використання спирту платниками податків» доповнити словами «обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками»;

2) у пункті 80.4 цифри «20.1.9» замінити цифрами «20.1.10».

16. У статті 103:

1) абзац перший пункту 103.2 доповнити реченням такого змісту: «У разі отримання синдикованого фінансового кредиту особа (податковий агент) застосовує ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України, на дату виплати процентів або інших доходів, отриманих із джерел в Україні, учасникам синдикату кредиторів з урахуванням того, резидентом якої юрисдикції є кожен учасник синдикованого кредиту, та пропорційно до його частки у межах кредитного договору, за умови що він є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу, незалежно від того, виплата здійснюється через агента чи напряму»;

2) у пункті 103.7 слова «банками та фінансовими установами» замінити словами «юридичними особами - резидентами».

17. Статтю 126 доповнити пунктом 126.3 такого змісту:

«126.3. У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) фізичній особі податкове/податкові повідомлення-рішення з податку на майно у строки, встановлені відповідними нормами цього Кодексу, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання».

18. Статтю 1281 викласти в такій редакції:

«Стаття 1281. Порушення правил обліку, виробництва та обігу пального на акцизних складах

1281.1. Необладнання витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками акцизних складів, на яких здійснюються виробництво, оброблення (перероблення), змішування, навантаження-розвантаження, зберігання пального, відпуск пального без застосування витратомірів-лічильників та/або рівномірів-лічильників -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний кубічний метр об’єму резервуарів, на яких не встановлено витратомірів-лічильників та/або рівномірів-лічильників, але не менше 15000 гривень.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених абзацом першим цього пункту, тягне за собою призупинення реєстрації платника акцизного податку з реалізації пального до моменту обладнання акцизного складу витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками».

19. Абзац перший підпункту 133.4.3 пункту 133.4 статті 133 після слів «У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених цим пунктом» доповнити словами та цифрами «а для релігійної організації - вимог, визначених абзацом другим підпункту 133.4.1 і підпунктом 133.4.2 цього пункту».

20. У пункті 139.3 статті 139:

1) у підпункті 139.3.1 слова «резерв, сформований у зв’язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів» замінити словами «резерв за активами»;

2) підпункт 139.3.3 викласти в такій редакції:

«139.3.3. Фінансовий результат до оподаткування збільшується:

1) на суму використання резерву для списання (відшкодування) активу, який не відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;

2) на суму використання резерву у зв’язку із припиненням визнання активу при прощенні заборгованості фізичних осіб, які є пов’язаними з таким кредитором або перебувають з таким кредитором у трудових відносинах, або перебували з таким кредитором у трудових відносинах і період між датою припинення трудових відносин таких осіб та датою прощення їхньої заборгованості не перевищує три роки.

Сума використання резерву у зв’язку із припиненням визнання активу при прощенні кредитором заборгованості інших осіб, не визначених підпунктом 2 цього підпункту, не змінює фінансовий результат до оподаткування»;

3) підпункти 1 і 3 підпункту 139.3.4 виключити.

21. У статті 140:

1) у підпункті 140.4.1 пункту 140.4 слова «четвертої групи» і «та платників єдиного податку» виключити;

2) у пункті 140.5:

підпункти 140.5.1, 140.5.2 та 140.5.4 викласти в такій редакції:

«140.5.1. на суму перевищення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», над договірною (контрактною) вартістю (вартістю, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку) реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених статтею 39 цього Кодексу.

Норми цього підпункту застосовуються за результатами податкового (звітного) року;

140.5.2. на суму перевищення договірної (контрактної) вартості (вартості, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку) придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом «витягнутої руки», при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених статтею 39 цього Кодексу.

Норми цього підпункту застосовуються за результатами податкового (звітного) року»;

«140.5.4. на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, зазначених у пункті 140.2 та підпункті 140.5.6 цього пункту, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), придбаних у:

неприбуткових організацій, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого придбання, крім випадків, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ і неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону;

нерезидентів (у тому числі пов’язаних осіб - нерезидентів), зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу;

нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.

Вимоги цього підпункту не застосовуються платником податку, якщо операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звіту.

При цьому якщо ціна придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг перевищує їх ціну, визначену за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на розмір різниці між вартістю придбання та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки»;

у підпункті 140.5.9 слова «відповідно до закону» замінити словами і цифрами «відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення підпункту 140.5.13 цього пункту»;

підпункт 140.5.10 доповнити абзацом другим такого змісту:

«на суму повної або часткової компенсації один раз на календарний рік вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років роботодавцем, який є платником податку на прибуток, якщо така компенсація відповідно до цього Кодексу не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи - платника податку на доходи фізичних осіб»;

підпункт 140.5.12 доповнити реченням такого змісту: «Положення цього підпункту не поширюються на платників податків, які були платниками єдиного податку четвертої групи»;

доповнити підпунктом 140.5.14 такого змісту:

«140.5.14. на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року суб’єктам сфери фізичної культури і спорту, а саме дитячо-юнацьким спортивним школам, центрам олімпійської підготовки, школам вищої спортивної майстерності, центрам фізичної культури і спорту інвалідів, спортивним федераціям з олімпійських видів спорту, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг у розмірі, що перевищує 8 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року».

22. Підпункт 141.4.7 пункту 141.4 статті 141 викласти в такій редакції:

«141.4.7. Суми прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво, оподатковуються в загальному порядку. При цьому таке постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента.

У разі якщо нерезидент провадить свою діяльність в Україні та за її межами і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво в Україні, сума прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, визначається на підставі складення нерезидентом окремого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з контролюючим органом за місцезнаходженням постійного представництва, з урахуванням вимог, визначених статтею 39 цього Кодексу.

У разі неможливості визначити шляхом прямого підрахування прибуток, отриманий нерезидентами з джерелом його походження з України, оподатковуваний прибуток визначається контролюючим органом як різниця між доходом та витратами, визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7 з урахуванням вимог, визначених статтею 39 цього Кодексу».

23. Підпункт 165.1.35 пункту 165.1 статті 165 доповнити абзацом другим такого змісту:

«вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем - платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року».

24. У статті 172:

1) у пункті 172.3:

абзац перший доповнити словами «та зареєстрованої в єдиній базі даних звітів про оцінку»;

після абзацу першого доповнити п’ятьма новими абзацами такого змісту:

«Єдина база даних звітів про оцінку - інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять база даних та модуль електронного визначення оціночної вартості (з метою перевірки вартості об’єктів оподаткування, внесеної суб’єктом оціночної діяльності). Єдина база даних звітів про оцінку забезпечує розміщення, створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про об’єкт нерухомості та його вартість (крім інформації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки), електронне визначення оціночної вартості, автоматичний обмін інформацією і документами з авторизованими електронними майданчиками та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до яких здійснюється за допомогою мережі Інтернет.

Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку затверджується Фондом державного майна України. Внесення інформації зі звітів про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку здійснюється суб’єктами оціночної діяльності через авторизовані електронні майданчики. Авторизований електронний майданчик - авторизована Фондом державного майна України інформаційно-телекомунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та забезпечує реєстрацію суб’єктів оціночної діяльності, розміщення, отримання і передавання інформації та документів (без попередньої ідентифікації суб’єкта оціночної діяльності) до єдиної бази даних звітів про оцінку з метою перевірки оціночної вартості об’єкта нерухомості, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до яких здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Порядок авторизації електронних майданчиків затверджується спільним рішенням Фонду державного майна України та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації.

Єдина база даних звітів про оцінку повинна забезпечувати збереження та належний захист всієї інформації щодо об’єктів нерухомості, оціночна вартість яких визначається та перевіряється, можливість доступу до цієї інформації нотаріусів та контролюючих органів у межах повноважень. Належний захист інформації забезпечується шляхом автоматичного обміну інформацією та документами між єдиною базою даних звітів про оцінку та авторизованими електронними майданчиками, які мають комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах». Єдина база даних звітів про оцінку здійснює моніторинг звіту про оцінку на предмет відсутності порушень при його складанні та у разі його повноти, правильності та відповідності, у тому числі відповідності оціночної вартості майна, майнових прав ринковим цінам, реєструє звіт про оцінку з присвоєнням йому унікального номера. Після присвоєння унікального номера здійснюється автоматизована ідентифікація суб’єкта оціночної діяльності. У разі виявлення недоліків та/або порушень при складанні звіту про оцінку, у тому числі невідповідності оціночної вартості майна, майнових прав ринковим цінам, єдина база даних звітів про оцінку автоматично відмовляє в його реєстрації. Суб’єкт оціночної діяльності, який не погоджується з результатами перевірки оціночної вартості єдиною базою даних звітів про оцінку, має право протягом 10 днів звернутися до Фонду державного майна України із заявою про здійснення рецензування звіту про оцінку відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність». Фонд державного майна України розглядає таку заяву не більше п’яти днів.

Звіт про оцінку, не зареєстрований у єдиній базі даних звітів про оцінку, без присвоєного унікального номера відповідно до вимог цієї статті є недійсним.

Під час посвідчення правочинів, для яких законодавством України передбачено отримання нотаріусом звіту про оцінку, нотаріус перевіряє реєстрацію такого звіту в єдиній базі даних звітів про оцінку та наявність присвоєного йому унікального номера».

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами сьомим - дев’ятим;

2) пункт 172.4 після слів «нерухомого майна» доповнити словами та цифрами «(зареєстрованої відповідно до пункту 172.3 цієї статті)».

25. У статті 191:

1) підпункт 191.1.1 пункту 191.1 викласти в такій редакції:

«191.1.1. У разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, несупроводжуваному багажі базою оподаткування є їх митна вартість (для юридичних осіб) або фактурна вартість (для фізичних осіб), визначена відповідно до статей 234 та 374 Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті»;

2) у пункті 191.2:

підпункт 191.2.1 виключити;

підпункт 191.2.3 доповнити абзацом другим такого змісту:

«У разі ввезення на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фізичною особою, яка була відсутня в Україні менше ніж 24 години або яка в’їжджає в Україну частіше одного разу протягом 72 годин, базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості таких товарів, що перевищує еквівалент 50 євро, з урахуванням мита, що підлягає сплаті».

26. Абзац другий підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 викласти в такій редакції:

«постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні».

27. Підпункти 196.1.17 і 196.1.18 пункту 196.1 статті 196 викласти в такій редакції:

«196.1.17. ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро у несупроводжуваному багажі;

ввезення на митну територію України товарів, сумарна митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, на адресу одного одержувача (юридичної особи, фізичної особи - підприємця) в одній депеші у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника у міжнародних експрес-відправленнях;

ввезення на митну територію України на адресу одного одержувача (фізичної особи) у перших трьох міжнародних поштових відправленнях та/або міжнародних експрес-відправленнях протягом одного календарного місяця товарів, сумарна фактурна вартість яких у кожному з відправлень не перевищує еквівалент 150 євро;

196.1.18. ввезення на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 1000 євро, через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення;

ввезення на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фізичною особою, яка була відсутня в Україні більше ніж 24 години та яка в’їжджає в Україну не частіше одного разу протягом 72 годин;

ввезення на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 50 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фізичною особою, яка була відсутня в Україні менше ніж 24 години або яка в’їжджає в Україну частіше одного разу протягом 72 годин».

28. Підпункт 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 викласти в такій редакції:

«197.1.25. постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру) та дитячих книжкових видань, вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва на митній території України».

29. У пункті 198.5 статті 198 слова і цифри «(для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту)» замінити словами і цифрами «придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту)».

30. У підпунктах «а» та «б» пункту 2001.4 статті 2001 слово «власного» виключити, а слово «платника» замінити словами «такого платника».

31. У статті 201:

1) пункт 201.10 після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«для розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача - платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, - протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем)».

У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять шостим;

2) пункт 201.16 викласти в такій редакції:

«201.16. Реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України».

32. У підпункті 213.3.5 пункту 213.3 статті 213:

перше речення доповнити словами і цифрами «та бензолу (за кодом 2902 20 00 00 згідно з УКТ ЗЕД)»;

друге речення доповнити словами і цифрами «(крім товарів (продукції) за кодами 2707 10 90 00, 2707 50 90 00, 2710 12 90 00 та 2711 19 00 00 згідно з УКТ ЗЕД)».

33. У статті 215:

1) абзац другий пункту 215.1 доповнити словами «(крім квасу «живого» бродіння)»;

2) у пункті 215.3:

у таблиці підпункту 215.3.1 після слів і цифр «тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту)» доповнити словами і цифрами «суміші таких зброджених напоїв та суміші таких зброджених напоїв з безалкогольними напоями з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту)»;

підпункт 215.3.2 викласти в такій редакції:

«215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:

Код товару                   Опис товару                                                           Одиниця        Ставки

(продукції) згідно        (продукції) згідно                                                       виміру      податку

з УКТ ЗЕД                     з УКТ ЗЕД                                                                               

2401                               Тютюнова сировина                                              гривень      2601,91

                                        Тютюнові відходи                                         за 1 кілограм

                                                                                                                            (нетто)*                    

2402 10 00 00              Сигари, включаючи сигари                                   гривень      2601,91

                                        з відрізаними кінцями,                                за 1 кілограм                    

                                        та сигарили (тонкі сигари),                                  (нетто)*                    

                                        з вмістом тютюну                                                                 

2402 20 90 10              Сигарети без фільтра,                гривень за 1000 штук      2071,01

                                        цигарки                                                                                                         

2402 20 90 20              Сигарети з фільтром                   гривень за 1000 штук      2071,01

2403                               Тютюн та замінники                                               гривень      2601,91

                                        тютюну, інші,                                                  за 1 кілограм

                                        промислового виробництва;                               (нетто)*

                                        тютюн «гомогенізований»

                                        або «відновлений»; тютюнові

                                        екстракти та есенції                                                                                 

____________

* Вагою нетто вважається вага товару (продукції) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки. У разі якщо складовими частинами (елементами) підакцизного товару (продукції) є сукупно підакцизні товари (продукції) та інші види продукції, для цілей оподаткування акцизним податком врахуванню підлягає лише вага тих складових частин (елементів), які належать до підакцизних товарів (продукції)»;

доповнити підпунктом 215.3.21 такого змісту:

«215.3.21. сигарети та цигарки:

Код товару                   Опис товару                                                           Одиниця        Ставки

(продукції) згідно        (продукції) згідно                                                       виміру      податку

з УКТ ЗЕД                     з УКТ ЗЕД                                                                               

2402 20 90 10              Сигарети без фільтра, цигарки                        відсотків                12

2402 20 90 20              Сигарети з фільтром                                           відсотків             12»;

підпункт 215.3.3 викласти в такій редакції:

«215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів:

Код товару                   Опис товару                                                           Одиниця        Ставки

(продукції) згідно        (продукції) згідно                                                       виміру      податку

з УКТ ЗЕД                     з УКТ ЗЕД                                                                               

2402 20 90 10              Сигарети без фільтра,                гривень за 1000 штук      2770,50

                                        цигарки                                                                                    

2402 20 90 20              Сигарети з фільтром                   гривень за 1000 штук   2770,50».

34. Статтю 221 доповнити пунктом 221.6 такого змісту:

«221.6. Частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку на сигарети повинна становити не менше 60 відсотків середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет.

У разі якщо частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку на сигарети за попередній рік менша за 60 відсотків середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет за той самий рік, під час визначення податкового зобов’язання на сигарети за кодами УКТ ЗЕД 2402 20 90 10, 2402 20 90 20 з 1 квітня до 31 грудня поточного року сума акцизного податку не повинна бути меншою за встановлене мінімальне акцизне податкове зобов’язання, помножене на коефіцієнт 1,1».

35. В абзаці другому підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті 222 слово «п’яти» замінити словом «п’ятнадцяти».

36. Пункт 226.4 статті 226 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Марки акцизного податку для вироблених в Україні тютюнових виробів за кодом УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 та 2402 20 90 10 відрізняються від марок акцизного податку для вироблених в Україні інших тютюнових виробів дизайном і кольором. Марки акцизного податку для ввезених в Україну тютюнових виробів за кодом УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 та 2402 20 90 10 відрізняються від марок акцизного податку для ввезених в Україну інших тютюнових виробів дизайном і кольором».

37. У пункті 227.5 статті 227 слова і цифри «пунктом 219.1 статті 219 цього Кодексу» замінити словами «митним законодавством».

38. У статті 229:

1) підпункт 229.3.7 пункту 229.3 викласти в такій редакції:

«229.3.7. Підставою для митного оформлення легких дистилятів (код 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90 згідно з УКТ ЗЕД) та важких дистилятів (коди 2710 19 31 01, 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД), а також скрапленого газу (коди 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00 згідно з УКТ ЗЕД) та бутану, ізобутану (код 2901 10 00 10 згідно з УКТ ЗЕД), що ввозяться на митну територію України з метою використання у виробництві етилену, є подання виробником етилену контролюючому органу, який здійснює митне оформлення, в порядку, передбаченому Митним кодексом України, засобами електронного зв’язку копії податкового векселя, авальованого банком та взятого на облік контролюючим органом»;

2) в абзаці третьому підпункту 229.6.1 пункту 229.6 слова «у рамках єдиного технологічного циклу» виключити;

3) підпункт 229.7.6 пункту 229.7 викласти в такій редакції:

«229.7.6. Підставою для митного оформлення речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, які ввозяться на митну територію України з метою використання в хімічній промисловості, є подання виробником контролюючому органу, який здійснює митне оформлення, в порядку, передбаченому Митним кодексом України, засобами електронного зв’язку копії податкового векселя, авальованого банком та взятого на облік контролюючим органом».

39. Пункти 243.1-243.4 статті 243 викласти в такій редакції:

«243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:

Найменування забруднюючої речовини                                                      Ставка податку,

                                                                                                                               гривень за 1 тонну

Азоту оксиди                                                                                                                2451,84

Аміак                                                                                                                                459,85

Ангідрид сірчистий                                                                                                     2451,84

Ацетон                                                                                                                            919,69

Бенз(о) пірен                                                                                                            3121217,74

Бутилацетат                                                                                                                  552,23

Ванадію п’ятиокис                                                                                                      9196,93

Водень хлористий                                                                                                         92,37

Вуглецю окис                                                                                                                  92,37

Вуглеводні                                                                                                                      138,57

Газоподібні фтористі сполуки                                                                                6070,39

Тверді речовини                                                                                                            92,37

Кадмію сполуки                                                                                                          19405,92

Марганець та його сполуки                                                                                     19405,92

Нікель та його сполуки                                                                                             98872,97

Озон                                                                                                                                2451,84

Ртуть та її сполуки                                                                                                    103931,28

Свинець та його сполуки                                                                                        103931,28

Сірководень                                                                                                                  7879,65

Сірковуглець                                                                                                                 5120,56

Спирт н-бутиловий                                                                                                     2451,84

Стирол                                                                                                                          17903,89

Фенол                                                                                                                            11128,67

Формальдегід                                                                                                               6070,39

Хром та його сполуки                                                                                               65822,27.

243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які встановлено клас небезпечності:

Клас небезпечності                                                                               Ставка податку, гривень за 1 тонну

I                                                                                                                                     17536,42

II                                                                                                                                       4016,11

III                                                                                                                                        598,4

IV                                                                                                                                       138,57.

243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів:

Орієнтовно безпечний рівень                                                           Ставка податку, гривень

впливу речовин (сполук),                                                                                 за 1 тонну

міліграмів на 1 куб. метр                                                                                           

Менше ніж 0,0001                                                                                              738187,86

0,0001 - 0,001 (включно)                                                                                   63247,95

Понад 0,001 - 0,01 (включно)                                                                            8737,07

Понад 0,01 - 0,1 (включно)                                                                                 2451,84

Понад 0,1                                                                                                                 92,37.

243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,41 гривні за 1 тонну».

40. Пункти 245.1 і 245.2 статті 245 викласти в такій редакції:

«245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти:

Найменування забруднюючої речовини                                               Ставка податку,

                                                                                                                       гривень за 1 тонну

Азот амонійний                                                                                                    1610,48

Органічні речовини (за показниками біохімічного                                        644,6

споживання кисню (БСК 5)                                                                                      

Завислі речовини                                                                                                   46,19

Нафтопродукти                                                                                                   9474,05

Нітрати                                                                                                                    138,57

Нітрити                                                                                                                   7909,77

Сульфати                                                                                                                 46,19

Фосфати                                                                                                                1287,18

Хлориди                                                                                                                   46,19.

245.2. Ставки податку за скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу:

Гранично допустима концентрація                                              Ставка податку,

забруднюючих речовин або орієнтовно                                    гривень за 1 тонну

безпечний рівень впливу,                                                                              

міліграмів на 1 літр                                                                                          

До 0,001 (включно)                                                                                   168743,5

Понад 0,001-0,1 (включно)                                                                    122347,23

Понад 0,1-1 (включно)                                                                             21092,69

Понад 1-10 (включно)                                                                               2146,63

Понад 10                                                                                                     429,72».

41. Пункти 246.1 і 246.2 статті 246 викласти в такій редакції:

«246.1. Ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів:

246.1.1. обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, - 865,47 гривні за одиницю;

246.1.2. люмінесцентних ламп - 15,06 гривні за одиницю.

246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:

Клас небезпеки відходів       Рівень небезпечності відходів                     Ставка податку,

                                                                                                                              гривень за 1 тонну

I                                                    надзвичайно небезпечні                                              1405,65

II                                                   високонебезпечні                                                                  51,2

III                                                  помірно небезпечні                                                            12,84

IV                                                 малонебезпечні                                                                           5

                                                     малонебезпечні нетоксичні

                                                     відходи гірничої промисловості                                      0,49».

42. У пункті 247.1 статті 247 цифри «0,0114» замінити цифрами «0,0127».

43. Пункт 248.1 статті 248 викласти в такій редакції:

«248.1. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:

Категорія відходів         Ставка податку за тимчасове            Ставка податку

                                           зберігання радіоактивних відходів за тимчасове  зберігання

                                           (крім відходів, представлених           радіоактивних відходів,

                                           як джерела іонізуючого                       представлених як джерела

                                           випромінювання),                                 іонізуючого випромінювання,

                                           гривень за 1 куб. метр                          гривень за 1 куб. сантиметр

Високоактивні                602418,72                                                20080,63

Середньоактивні

та низькоактивні            11245,14                                                  4016,11».

44. У статті 252:

1) пункт 252.4 доповнити підпунктом 252.4.8 такого змісту:

«252.4.8. обсяг газу (метану) дегазації вугільних родовищ, який не відповідає вимогам до якості природного газу, призначеного для транспортування, промислового або комунально-побутового споживання»;

2) у пункті 252.20:

слова і цифри:

«Конденсат:                                                                                                                                    

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів           45,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів                             21,00»

замінити словами і цифрами:

«Конденсат:                                                                                                                                   

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів          29,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів                           14,00»;

доповнити позиціями такого змісту:

«природний газ, видобутий із нових свердловин з покладів, які повністю

або частково залягають на глибині до 5000 метрів (крім природного газу,

видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність)                               12,00

природний газ, видобутий із нових свердловин з покладів, які повністю

або частково залягають на глибині понад 5000 метрів (крім природного

газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність)                     6,00»;

доповнити приміткою 3 такого змісту:

«3) В умовах дії угоди про розподіл продукції для нафти та конденсату, видобутих у межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 2 відсотки вартості товарної продукції гірничого підприємства, а для газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід, видобутого у межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 1,25 відсотка вартості товарної продукції гірничого підприємства».

45. Пункт 253.5 статті 253 викласти в такій редакції:

«253.5. Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання у таких розмірах:

Характер                          Вид користування                       Одиниця       Ставка рентної плати

користування                  надрами                                         виміру            за користування

надрами                                                                                                             надрами в цілях,

                                                                                                                              не пов’язаних

                                                                                                                              з видобуванням

                                                                                                                              корисних копалин,

                                                                                                                              за одиницю обсягу

                                                                                                                              користування надрами,

                                                                                                                              гривень на рік

Використання                 зберігання природного газу     тис. куб.         0,49

підземного простору     та газоподібних продуктів        метрів           

надр - пористих                                                                       активного     

чи тріщинуватих                                                                       об’єму          

геологічних утворень                                                                                     

(пластів-колекторів)                                                               

Використання                 зберігання нафти                       куб. метрів    0,49

підземного простору - та інших рідких                                                    

спеціально створених нафтопродуктів                                                  

та існуючих гірничих                                                                                      

виробок (відпрацьованих   витримування                        кв. метрів      1,39

і пристосованих),           виноматеріалів,                                                                 

а також природних        виробництво і зберігання                                

порожнин (печер)          винопродукції                                                      

                                                                                                    

                                            вирощування грибів,                  -"-                    0,79

                                            овочів, квітів та інших рослин 

                                            зберігання харчових продуктів,                       -"-           0,6

                                            промислових та інших товарів,

                                            речовин і матеріалів                 

                                            провадження іншої                     -"-                    1,95».

                                            господарської діяльності         

46. Пункт 255.5 статті 255 викласти в такій редакції:

«255.5. Ставки рентної плати за спеціальне використання води встановлюються у таких розмірах:

255.5.1. за спеціальне використання поверхневих вод:

Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків                           Ставка рентної плати,

                                                                                                                   гривень за 100 куб. метрів

Дніпра на північ від м. Києва (Прип’яті та Десни),

включаючи м. Київ                                                                                                    58,17

Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця)                                                  55,33

Інгульця                                                                                                                       84,39

Сіверського Дінця                                                                                                   113,45

Південного Бугу (без Інгулу)                                                                                  63,97

Інгулу                                                                                                                           78,49

Дністра                                                                                                                        34,85

Вісли та Західного Бугу                                                                                          34,85

Пруту та Сірету                                                                                                        26,17

Тиси                                                                                                                             26,17

Дунаю                                                                                                                          23,32

Річок Криму                                                                                                               116,32

Річок Приазов’я                                                                                                       139,66

Інших водних об’єктів                                                                                             63,97;

255.5.2. за спеціальне використання підземних вод:

Найменування регіону                                                                           Ставка рентної плати,

                                                                                                                   гривень за 100 куб. метрів

Автономна Республіка Крим (крім м. Севастополя)                                     107,58

м. Севастополь                                                                                                       107,58

Область:                                                                                                                         

Вінницька                                                                                                                   92,98

Волинська                                                                                                                  96,04

Дніпропетровська                                                                                                    81,48

Донецька                                                                                                                   110,56

Житомирська                                                                                                             92,98

Закарпатська                                                                                                             61,09

Запорізька:                                                                                                                     

Веселівський, Мелітопольський, Приазовський,                                                 

Якимівський райони                                                                                                92,98

інші адміністративно-територіальні одиниці області                                   84,39

Івано-Франківська:                                                                                                       

Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський,                            

Надвірнянський, Рожнятівський райони                                                          145,42

інші адміністративно-територіальні одиниці області                                   81,48

Київська:                                                                                                                          

Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський,                     

Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський,

Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони                    67,59

інші адміністративно-територіальні одиниці області                                   79,75

Кіровоградська                                                                                                        107,58

Львівська                                                                                                                     84,39

Луганська                                                                                                                  122,13

Миколаївська                                                                                                            122,13

Одеська                                                                                                                       101,8

Полтавська:                                                                                                                   

Великобагачанський, Гадяцький,                                                                            

Зіньківський, Лохвицький,

Лубенський, Миргородський,

Новосанжарський, Решетилівський,

Хорольський, Шишацький райони                                                                        62,9

інші адміністративно-територіальні одиниці області                                    70,1

Рівненська:                                                                                                                     

Володимирецький, Здолбунівський,                                                                       

Костопільський, Рівненський,

Сарненський, Острозький райони                                                                      75,03

інші адміністративно-територіальні одиниці області                                   87,16

Сумська:                                                                                                                          

Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони                         70,1

інші адміністративно-територіальні одиниці області                                   79,83

Тернопільська                                                                                                          113,45

Харківська                                                                                                                  87,21

Херсонська                                                                                                                87,21

Хмельницька:                                                                                                                

Деражнянський, Красилівський, Летичівський,                                                    

Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський,

Шепетівський райони                                                                                             72,74

інші адміністративно-територіальні одиниці області                                  110,56

Черкаська                                                                                                                    62,9

Чернівецька                                                                                                               101,8

Чернігівська:                                                                                                                  

Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький,                                  

Сновський, Талалаївський райони                                                                      87,21

інші адміністративно-територіальні одиниці області                                   68,19

м. Київ                                                                                                                           86,9;

255.5.3. для потреб гідроенергетики - 11,31 гривні за 10 тис. куб. метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій;

255.5.4. для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю:

для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, - 0,1938 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;

для пасажирського флоту, що експлуатується, - 0,0215 гривні за 1 місце-добу експлуатації;

255.5.5. для потреб рибництва:

59,36 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;

71,36 гривні за 10 тис. куб. метрів підземної води;

255.5.6. за воду, що входить виключно до складу напоїв:

55,21 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;

64,39 гривні за 1 куб. метр підземної води;

255.5.7. за шахтну, кар’єрну та дренажну воду - 12,79 гривні за 100 куб. метрів води».

47. Пункт 256.3 статті 256 викласти в такій редакції:

«256.3. Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюються у таких розмірах:

256.3.1. за заготівлю деревини основних лісових порід:

Найменування                 Розряд    Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень

лісової                                                                      ділової (без кори)                         дров’яної

породи                                                                                                                               (з корою)

                                                                                                          

                                                             великої           середньої              дрібної                         

Перший пояс лісів                                                                     

Сосна                                                                                                                                                  

                                             1                 309,2                 197,75                  76,04                  7,84

                                             2               219,74                 141,25                  54,92                  5,99

                                             3               177,35                 114,23                  44,05                    4,8

                                             4               133,37                   84,77                    32,6                  3,61

                                             5                 87,88                   56,46                  21,74                  2,43

Модрина                                                                                                                  

                                             1                 138,9                   117,7                  45,86                10,21

                                             2               100,05                   84,77                    32,6                  7,84

                                             3                 78,93                   68,23                  25,95                  5,99

                                             4                 58,86                   50,66                  19,32                  4,23

                                             5                       40                   34,15                  13,28                  3,03

Ялина, ялиця                                                                                                          

                                             1               274,14                 233,75                  89,64                10,37

                                             2               203,48                 173,25                  67,25                  6,86

                                             3               163,19                 139,62                  53,44                  6,04

                                             4                 122,8                 104,29                  39,67                  4,33

                                             5                 82,43                   68,96                  26,77                  3,46

Дуб (крім дуба коркового)                                                        

                                             1               811,25                 389,83                  129,8                13,28

                                             2               581,91                 279,77                  92,94                  9,67

                                             3               466,02                 222,69                  74,85                  7,84

                                             4               350,07                 168,43                  56,15                  5,45

                                             5               229,37                 111,35                  37,41                  4,23

Ясен, клен (крім явора)                              

                                             1               304,23                 259,86                  129,8                13,28

                                             2               218,18                 186,52                  92,94                  9,67

                                             3               174,74                   148,5                  74,85                  7,84

                                             4               131,25                 112,29                  56,15                  5,45

                                             5                 86,03                   74,27                  37,41                  4,23

Бук                                                                                                                                                       

                                             1               584,86                 376,21               125,57                11,45

                                             2               416,51                 267,61                  89,36                  7,84

                                             3               334,98                 214,61                  71,84                  6,65

                                             4               251,69                 160,23                  53,72                    4,8

                                             5               168,43                   107,3                  35,64                  3,03

Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа

                                             1                 45,27                   38,95                  28,97                10,21

                                             2                 31,66                   27,18                  20,86                  7,84

                                             3                 25,35                   22,65                  17,19                  5,99

                                             4                 18,99                   16,33                  12,67                  4,23

                                             5                 12,67                   10,87                    8,13                  3,03

Осика, вільха сіра, тополя                                                      

                                             1                 26,21                   22,65                  17,19                  7,26

                                             2                 18,99                   16,33                  11,77                    4,8

                                             3                 15,42                   12,67                  10,01                  4,23

                                             4                 11,77                   10,01                    7,26                  3,03

                                             5                    7,26                      6,32                    4,56                  1,19

Другий пояс лісів                                                                       

Сосна                                                                                                                                                  

                                             1               263,64                 168,36                  64,59                  6,65

                                             2               186,74                 120,09                  46,47                    4,8

                                             3               149,07                      96,5                  37,41                  4,23

                                             4               112,97                   71,84                  27,76                  3,03

                                             5                 75,36                   48,27                  18,73                  1,81

Модрина                                                                                                                  

                                             1               118,93                 102,43                  39,21                  9,67

                                             2                 85,96                   73,01                  27,76                  6,65

                                             3                 68,23                   57,69                  22,31                  5,45

                                             4                 50,66                   43,59                  16,87                  4,23

                                             5                 34,15                   29,47                  11,45                  2,43

Ялина, ялиця                                                                                                          

                                             1               242,11                 206,89                  79,33                  8,56

                                             2               173,25                 147,93                  56,89                  6,04

                                             3               137,87                   117,7                    45,7                  5,16

                                             4               104,29                   89,18                  34,46                  4,33

                                             5                 68,85                      58,9                  22,39                  2,58

Дуб (крім дуба коркового)                                                        

                                             1               690,51                 332,75               111,02                10,87

                                             2               494,96                 237,71                  79,07                  7,84

                                             3               393,58                 190,17                  62,74                  5,99

                                             4               294,55                 141,25                  47,74                  4,80

                                             5               197,96                   95,03                  31,99                  3,03

Ясен, клен (крім явора)                                                            

                                             1               258,96                 221,83               111,02                10,87

                                             2               185,62                 158,43                  79,07                  7,84

                                             3               147,57                 126,76                  62,74                  5,99

                                             4               110,48                   94,15                  47,74                    4,8

                                             5                 74,27                      63,4                  31,99                  3,03

Бук                                                                                                                                                       

                                             1               497,97                 319,17               106,23                  9,67

                                             2               354,91                 226,85                  76,04                  6,65

                                             3               284,33                 182,01                  60,98                  5,45

                                             4               213,64                 135,79                  45,86                  4,23

                                             5               143,06                   91,02                  30,23                  3,03

Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа

                                             1                 37,08                   31,66                  24,45                  9,06

                                             2                 27,18                   23,51                  17,19                  6,65

                                             3                 21,74                   18,13                  14,48                    4,8

                                             4                 16,33                   14,48                  10,01                  4,23

                                             5                 10,87                      9,06                    7,26                  2,43

Осика, вільха сіра, тополя                                                      

                                             1                 22,65                   19,89                  14,48                  5,99

                                             2                 16,33                   14,48                  10,01                  4,23

                                             3                 12,67                   11,77                    9,06                  3,61

                                             4                 10,01                      8,13                    6,32                  3,03

                                             5                    6,32                      6,32                    4,56                 1,81;

256.3.2. за заготівлю деревини неосновних лісових порід:

Найменування                 Розряд       Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень

лісової                                                                      ділової (без кори)                         дров’яної

породи                                                                                                                               (з корою)

                                                                                                          

                                                             великої           середньої              дрібної                         

Перший пояс лісів                                                                     

Самшит                                                                                                                    

                                             1             1426,96               1219,56               609,64                13,28

                                             2             1019,47                       871               435,79                  9,67

                                             3               815,75                 697,16               348,27                  7,84

                                             4               612,06                   522,4               261,36                  5,45

                                             5               407,45                   348,6               174,43                  4,23

Бархат, горіх                                                                                                           

                                             1               889,09                 760,55               380,27                13,28

                                             2               635,64                 543,24               271,62                  9,67

                                             3               507,96                   434,6               217,32                  7,84

                                             4               381,17                 325,95               163,56                  5,45

                                             5               254,40                 217,32               108,64                  4,23

Груша, кизил, явір                                                                     

                                             1               713,47                 610,26               304,84                13,28

                                             2               509,73                 435,47               217,94                  9,67

                                             3               407,45                   348,6               174,43                  7,84

                                             4               306,03                 261,69               130,98                  5,45

                                             5               203,73                 174,74                  87,52                  4,23

Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня

                                             1               533,27                 455,43               227,56                13,28

                                             2               381,17                 325,09               162,33                  9,67

                                             3               304,23                 259,86                  129,8                  7,84

                                             4               229,09                 194,65                    97,2                  5,45

                                             5               152,11                 130,38                  65,21                  4,23

Каштан, дуб корковий                                                              

                                             1               444,56                 380,27               190,17                13,28

                                             2                 317,8                 271,62               135,79                  9,67

                                             3                 254,4                 217,32               108,64                  7,84

                                             4               191,07                 162,97                  81,51                  5,45

                                             5               126,76                 108,64                  54,92                  4,23

Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина

                                             1               356,72                 304,23               152,73                13,28

                                             2                 254,4                 217,32               108,64                  9,67

                                             3               202,81                 173,85                  86,91                  7,84

                                             4               152,11                 130,38                  65,21                  5,45

                                             5               102,28                   87,83                  44,05                  4,23

Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха

                                             1               267,14                 228,15               114,06                13,28

                                             2               191,07                 162,97                  81,51                  9,67

                                             3               152,11                 130,38                  65,21                  7,84

                                             4               115,04                   97,77                    49,5                  5,45

                                             5                 76,98                   65,21                    32,6                  4,23

Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)

                                             1                 88,72                   76,04                  38,05                  7,26

                                             2                    63,4                   54,34                  27,18                    4,8

                                             3                 50,69                   43,47                  21,74                  4,23

                                             4                 38,05                      32,6                  16,33                  3,03

                                             5                 25,35                   21,74                  10,87                  2,43

Другий пояс лісів                                                                       

Самшит                                                                                                                    

                                             1               1208,7               1033,05                  516,7                10,87

                                             2               862,84                 737,92               368,82                  7,84

                                             3               690,84                 590,32               295,78                  5,99

                                             4               517,86                 442,75               221,51                  4,80

                                             5               345,84                 295,17               147,89                  3,03

Бархат, горіх                                                                                                           

                                             1               756,91                 647,36               323,54                10,87

                                             2               540,49                 462,64               231,18                  7,84

                                             3               432,76                 369,44               184,72                  5,99

                                             4               324,12                 278,87               138,21                    4,8

                                             5               216,37                 185,62                  92,35                  3,03

Груша, кизил, явір                                                                     

                                             1                 603,9                 516,08               258,34                10,87

                                             2               431,89                 368,49               184,72                  7,84

                                             3               345,84                 295,17               147,89                  5,99

                                             4               258,96                 221,83               111,02                    4,8

                                             5               172,98                 147,57                  73,62                  3,03

Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня

                                             1               454,53                 387,51               194,39                10,87

                                             2               324,12                 277,03               138,21                  7,84

                                             3               258,96                 221,83               111,02                  5,99

                                             4               194,65                 166,55                    83,3                    4,8

                                             5               129,47                 110,48                  55,53                  3,03

Каштан, дуб корковий                                                              

                                             1               378,49                 324,12               162,33                10,87

                                             2               270,71                   231,8                  115,9                  7,84

                                             3               216,37                 185,62                  92,35                  5,99

                                             4               162,11                 138,54                    69,4                    4,8

                                             5               107,74                   92,35                  46,47                  3,03

Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина

                                             1               302,42                 258,05               129,16                10,87

                                             2               215,51                 184,72                  91,75                  7,84

                                             3               172,98                 147,57                  73,62                  5,99

                                             4               129,47                 110,48                  55,53                    4,8

                                             5                 86,03                   74,27                  36,86                  3,03

Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха

                                             1               227,25                 193,75                    97,2                10,87

                                             2               162,11                 138,54                    69,4                  7,84

                                             3               129,47                 110,48                  55,53                  5,99

                                             4                 96,91                      83,3                  41,63                    4,8

                                             5                 65,21                      55,2                  27,76                  3,03

Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)

                                             1                 75,14                   64,26                  31,99                  5,99

                                             2                 54,34                   46,17                  22,96                  4,23

                                             3                 43,47                   37,08                  18,73                  3,61

                                             4                    32,6                   28,06                    13,9                  3,03

                                             5                 21,74                   18,13                    9,67               1,81».

48. У статті 266:

1) в абзаці четвертому підпункту 266.4.2 пункту 266.4 слово «рішення» замінити словом «інформацію»;

2) пункт 266.10 доповнити підпунктами 266.10.2 і 266.10.3 такого змісту:

«266.10.2. У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове/податкові повідомлення-рішення у строки, встановлені підпунктом 266.7.2 пункту 266.7 цієї статті, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

266.10.3. Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених пунктом 102.1 статті 102 цього Кодексу».

49. Абзац перший пункту 281.2 статті 281 викласти в такій редакції:

«281.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 цієї статті, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм».

50. Статтю 284 доповнити пунктом 284.4 такого змісту:

«284.4. Плата за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 277 цього Кодексу».

51. Статтю 287 доповнити пунктами 287.9 і 287.10 такого змісту:

«287.9. У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове (податкові) повідомлення-рішення у строки, встановлені цією статтею, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

287.10. Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених пунктом 102.1 статті 102 цього Кодексу».

52. Підпункт 288.5.1 пункту 288.5 статті 288 викласти в такій редакції:

«288.5.1. не може бути меншою за розмір земельного податку:

для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки;

для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, - у розмірі не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області».

53. У підпункті 5 пункту 293.8 статті 293 цифру і слово «3 відсотків» замінити цифрою і словом «5 відсотків».

54. Статтю 297 доповнити пунктом 297.5 такого змісту:

«297.5. Платник єдиного податку, який здійснює на користь нерезидента - юридичної особи або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва на території України) будь-які виплати з доходів із джерелом їх походження з України, отриманим таким нерезидентом, здійснює нарахування та сплату податку з доходів нерезидента в порядку, розмірі та у строки, встановлені розділом ІІІ цього Кодексу».

55. В абзаці дев’ятому пункту 4 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» слово «вносити» замінити словами «у разі необхідності вносити».

56. У розділі XX «Перехідні положення»:

1) у підрозділі 2:

абзаци перший, четвертий і п’ятий пункту 3 викласти в такій редакції:

«3. Тимчасово, до 1 січня 2023 року, суб’єкти космічної діяльності, на яких поширюється дія Закону України «Про космічну діяльність», звільняються від сплати податку на додану вартість за операціями з»;

«б) постачання на митній території України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються для потреб космічної діяльності. З метою застосування цієї пільги Кабінет Міністрів України встановлює порядок ведення реєстру зазначених науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

У разі порушення умов звільнення від оподаткування результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, а саме при їх поставці для цілей, не пов’язаних з космічною діяльністю, платник податку, що фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким, що умисно ухиляється від оподаткування, і до нього застосовуються штрафні (фінансові) санкції відповідно до вимог закону»;

пункт 261 викласти в такій редакції:

«261. Тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абзацами другим - сьомим підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

Для цілей цього пункту до програмної продукції відносяться:

результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та доступу до них;

примірники (копії, екземпляри) комп’ютерних програм, їх частин, компонентів у матеріальній та/або електронній формі, у тому числі у формі коду (кодів) та/або посилань для завантаження комп’ютерної програми та/або їх частин, компонентів у формі коду (кодів) для активації комп’ютерної програми чи в іншій формі;

будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу;

криптографічні засоби захисту інформації»;

абзаци перший і другий пункту 51 викласти в такій редакції:

«51. Установити, що з 1 січня 2017 року до 1 січня 2022 року платники - сільськогосподарські товаровиробники, внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (далі - Реєстр отримувачів бюджетної дотації), у порядку та строки, встановлені цим Кодексом, подають податкову декларацію з податку на додану вартість з додатком, у якому зазначають обсяг податкових зобов’язань з податку на додану вартість з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», розрахований за даними податкових накладних за відповідний звітний податковий період, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних, а також розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців).

Форма додатка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, може встановити додаткові вимоги до відображення даних щодо окремих видів діяльності, визначених пунктом 161.3 статті 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»;

доповнити пунктом 571 такого змісту:

«571. Податкові накладні/розрахунки коригування, реєстрацію яких у Єдиному реєстрі податкових накладних зупинено відповідно до пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу, реєструються з урахуванням вимог пунктів 2001.3 та 2001.9 статті 2001 та пункту 201.10 статті 201 цього Кодексу не пізніше 2 січня 2018 року, крім:

податкових накладних/розрахунків коригування, щодо яких станом на 1 грудня 2017 року не подані пояснення і копії документів відповідно до підпункту 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу;

податкових накладних/розрахунків коригування, щодо яких прийнято рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних, по яких станом на 1 грудня 2017 року не розпочинали процедуру оскарження в адміністративному або судовому порядку.

Податкові накладні/розрахунки коригування, реєстрацію яких у Єдиному реєстрі податкових накладних зупинено відповідно до пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу з 1 грудня 2017 року до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» та щодо яких платником податку після 1 грудня 2017 року подані пояснення і копії документів відповідно до підпункту 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу, реєструються у Єдиному реєстрі податкових накладних у порядку, що діяв до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних. У разі якщо протягом п’яти робочих днів з дня подання пояснень і копій документів не прийнято та/або не надіслано платнику податку рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, реєстрація таких податкових накладних/розрахунків коригування здійснюється на наступний робочий день за днем закінчення строку розгляду пояснень і копій документів платника податку.

Дія абзацу третього пункту 201.10 статті 201 цього Кодексу зупиняється до дня набрання чинності порядком, затвердженим відповідно до пункту 201.16 цього Кодексу»;

доповнити пунктами 63-65 такого змісту:

«63. Тимчасово звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту:

з 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року соєвих бобів (товарна позиція 1201 згідно з УКТ ЗЕД);

з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2021 року насіння свиріпи або ріпаку (товарна позиція 1205 згідно з УКТ ЗЕД).

64. Тимчасово, до 31 грудня 2018 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні).

65. Тимчасово, до 1 січня 2020 року, контролюючий орган за заявою платника податку надає розстрочення (рівними частинами) сплати податку на додану вартість на термін, зазначений у заяві платника податку, але не більше 24 календарних місяців, без нарахування процентів, пені та штрафів, визначених цим Кодексом, при ввезенні на митну територію України з поміщенням в митний режим імпорту обладнання, що класифікується за такими товарними підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД:

8402 11 00 00; 8402 12 00 00; 8402 19 10 00; 8402 19 90 00; 8402 20 00 00;

8405 10 00 00; 8417 10 00 00; 8417 20 10 00; 8417 20 90 00; 8417 80 30 00;

8417 80 50 00; 8417 80 70 00; 8418 69 00 90; 8419 31 00 00; 8419 32 00 00;

8419 39 00 10; 8419 39 00 90; 8419 40 00 00; 8419 60 00 00; 8419 89 10 00;

8419 89 30 00; 8419 89 98 00; 8420 10 10 00; 8420 10 30 00; 8420 10 80 10;

8420 10 80 90; 8421 11 00 00; 8421 19 70 90; 8421 21 00 00; 8421 39 20 00;

8421 39 60 90; 8421 39 80 10; 8421 39 80 90; 8422 20 00 00; 8422 30 00 10;

8422 30 00 91; 8422 30 00 99; 8422 40 00 10; 8422 40 00 90; 8423 20 00 00;

8423 30 00 00; 8423 81 10 00; 8423 81 30 00; 8423 81 90 00; 8423 82 10 00;

8423 82 90 10; 8423 82 90 90; 8423 89 00 00; 8424 81 10 00; 8424 81 91 00;

8424 81 99 00; 8424 89 00 00; 8426 20 00 00; 8426 30 00 00; 8428 20 20 00;

8428 20 80 00; 8428 31 00 00; 8428 32 00 00; 8428 33 00 00; 8428 39 20 00;

8428 39 90 00; 8428 90 71 00; 8428 90 79 00; 8428 90 90 00; 8430 10 00 00;

8430 31 00 00; 8430 39 00 00; 8430 41 00 00; 8430 49 00 00; 8430 50 00 00;

8430 61 00 00; 8430 69 00 00; 8434 10 00 00; 8434 20 00 00; 8435 10 00 00;

8436 10 00 00; 8436 21 00 00; 8436 29 00 10; 8436 29 00 90; 8436 80 10 00;

8436 80 90 00; 8437 10 00 00; 8437 80 00 00; 8438 10 10 00; 8438 10 90 00;

8438 20 00 00; 8438 30 00 00; 8438 40 00 00; 8438 50 00 00; 8438 60 00 00;

8438 80 10 00; 8438 80 91 00; 8438 80 99 00; 8439 10 00 00; 8439 20 00 00;

8439 30 00 00; 8440 10 10 00; 8440 10 20 00; 8440 10 30 00; 8440 10 40 00;

8440 10 90 00; 8441 10 10 00; 8441 10 20 00; 8441 10 30 00; 8441 10 70 00;

8441 20 00 00; 8441 30 00 00; 8441 40 00 00; 8441 80 00 00; 8443 11 00 00;

8443 12 00 00; 8443 13 10 00; 8443 13 31 00; 8443 13 35 00; 8443 13 39 00;

8443 13 90 00; 8443 14 00 00; 8443 15 00 00; 8443 16 00 00; 8443 17 00 00;

8443 19 20 00; 8443 19 40 00; 8443 19 70 00; 8444 00 10 00; 8444 00 90 00;

8445 11 00 00; 8445 12 00 00; 8445 13 00 00; 8445 19 00 00; 8445 20 00 00;

8445 30 00 00; 8445 40 00 00; 8445 90 00 00; 8446 10 00 00; 8446 21 00 00;

8446 29 00 00; 8446 30 00 00; 8447 11 00 00; 8447 12 00 00; 8447 20 20 00;

8447 20 80 00; 8447 90 00 00; 8449 00 00 00; 8451 10 00 00; 8451 21 00 00;

8451 29 00 00; 8451 30 00 00; 8451 40 00 00; 8451 50 00 00; 8451 80 10 00;

8451 80 30 00; 8451 80 80 00; 8452 21 00 00; 8452 29 00 00; 8453 10 00 00;

8453 20 00 00; 8453 80 00 00; 8454 10 00 10; 8454 10 00 90; 8454 20 00 00;

8454 30 10 00; 8454 30 90 00; 8455 10 00 00; 8455 21 00 00; 8455 22 00 00;

8456 10 00 00; 8456 20 00 00; 8456 30 11 00; 8456 30 19 00; 8456 30 90 00;

8456 90 20 00; 8456 90 80 00; 8457 10 10 00; 8457 10 90 00; 8457 20 00 00;

8457 30 10 00; 8457 30 90 00; 8458 11 20 00; 8458 11 41 00; 8458 11 49 00;

8458 11 80 00; 8458 19 00 10; 8458 19 00 90; 8458 91 20 00; 8458 91 80 00;

8458 99 00 00; 8459 10 00 00; 8459 21 00 00; 8459 29 00 00; 8459 31 00 00;

8459 39 00 00; 8459 40 10 00; 8459 40 90 00; 8459 51 00 00; 8459 59 00 00;

8459 61 10 00; 8459 61 90 00; 8459 69 10 00; 8459 69 90 00; 8459 70 00 00;

8460 11 00 00; 8460 19 00 00; 8460 21 11 00; 8460 21 15 00; 8460 21 19 00;

8460 21 90 00; 8460 29 10 00; 8460 29 90 00; 8460 31 00 00; 8460 39 00 00;

8460 40 10 10; 8460 40 10 90; 8460 40 90 00; 8460 90 10 00; 8460 90 90 00;

8461 20 00 00; 8461 30 10 00; 8461 30 90 00; 8461 40 11 00; 8461 40 19 00;

8461 40 31 00; 8461 40 39 00; 8461 40 71 00; 8461 40 79 00; 8461 40 90 00;

8461 50 11 00; 8461 50 19 00; 8461 50 90 00; 8461 90 00 00; 8462 10 10 00;

8462 10 90 00; 8462 21 10 00; 8462 21 80 00; 8462 29 10 00; 8462 29 91 00;

8462 29 98 00; 8462 31 00 00; 8462 39 10 00; 8462 39 91 00; 8462 39 99 00;

8462 41 10 00; 8462 41 90 00; 8462 49 10 00; 8462 49 90 00; 8462 91 20 00;

8462 91 80 00; 8462 99 20 00; 8462 99 80 00; 8463 10 10 00; 8463 10 90 00;

8463 20 00 00; 8463 30 00 00; 8463 90 00 00; 8464 10 00 00; 8464 20 11 00;

8464 20 19 00; 8464 20 80 00; 8464 90 00 00; 8465 10 10 00; 8465 10 90 00;

8465 91 10 00; 8465 91 20 00; 8465 91 90 00; 8465 92 00 00; 8465 93 00 00;

8465 94 00 00; 8465 95 00 10; 8465 95 00 90; 8465 96 00 00; 8465 99 00 10;

8465 99 00 90; 8468 20 00 00; 8468 80 00 00; 8474 10 00 00; 8474 20 00 00;

8474 31 00 00; 8474 32 00 00; 8474 39 00 00; 8474 80 10 00; 8474 80 90 00;

8475 10 00 00; 8475 21 00 00; 8475 29 00 00; 8477 10 00 00; 8477 20 00 00;

8477 30 00 00; 8477 40 00 00; 8477 51 00 00; 8477 59 10 10; 8477 59 10 90;

8477 59 80 00; 8477 80 11 00; 8477 80 19 00; 8477 80 91 00; 8477 80 93 00;

8477 80 95 00; 8477 80 99 00; 8478 10 00 00; 8479 20 00 00; 8479 30 10 00;

8479 30 90 00; 8479 40 00 00; 8479 50 00 00; 8479 60 00 00; 8479 81 00 00;

8479 82 00 00; 8479 89 30 00; 8479 89 60 10; 8479 89 60 90; 8479 89 97 10;

8479 89 97 20; 8479 89 97 30; 8479 89 97 50; 8479 89 97 90; 8480 10 00 00;

8480 20 00 00; 8480 30 10 00; 8480 30 90 00; 8480 41 00 00; 8480 49 00 00;

8480 50 00 00; 8480 60 00 00; 8480 71 00 10; 8480 71 00 90; 8480 79 00 00;

8486 10 00 00; 8486 20 10 00; 8486 20 90 00; 8486 30 10 00; 8486 30 30 00;

8486 30 50 00; 8486 30 90 10; 8486 30 90 90; 8486 40 00 00; 8502 12 00 90;

8502 13 20 90; 8502 13 40 90; 8502 13 80 90; 8502 20 40 90; 8502 20 60 90;

8502 20 80 90; 8502 31 00 00; 8502 39 20 90; 8502 39 80 90; 8502 40 00 90;

8504 21 00 00; 8504 22 10 00; 8504 22 90 00; 8504 23 00 00; 8504 34 00 00;

8504 50 20 90; 8504 50 95 90; 8514 10 10 00; 8514 10 80 00; 8514 20 10 00;

8514 20 80 00; 8514 30 00 10; 8514 30 00 90; 8514 40 00 00; 8515 11 00 00;

8515 19 00 00; 8515 21 00 00; 8515 29 00 00; 8515 31 00 00; 8515 39 13 00;

8515 39 18 00; 8515 39 90 00; 8515 80 10 00; 8515 80 90 00; 8537 10 10 00;

8537 10 91 00; 8537 10 99 90; 8537 20 91 00; 8537 20 99 00; 8543 10 00 00;

8543 20 00 00; 8543 30 00 00; 9011 10 10 00; 9011 10 90 00; 9011 20 10 00;

9011 20 90 00; 9011 80 00 00; 9012 10 10 00; 9012 10 90 00; 9013 20 00 00;

9013 80 20 00; 9013 80 30 00; 9013 80 90 00; 9024 10 11 00; 9024 10 13 00;

9024 10 19 00; 9024 10 90 10; 9024 10 90 20; 9024 10 90 90; 9024 80 11 00;

9024 80 19 00; 9024 80 90 00; 9030 10 00 00; 9030 20 10 00; 9030 20 30 00;

9030 20 91 00; 9030 20 99 00; 9030 31 00 00; 9030 32 00 00; 9030 33 10 00;

9030 33 91 00; 9030 33 99 00; 9030 39 00 00; 9030 40 00 00; 9030 82 00 00;

9030 84 00 00; 9030 89 30 00; 9030 89 90 00; 9031 10 00 00; 9031 20 00 00;

9031 41 00 00; 9031 49 10 00; 9031 49 90 00; 9031 80 32 00; 9031 80 34 00;

9031 80 38 00; 9031 80 91 00; 9031 80 98 00; 9032 10 20 00; 9032 10 81 00;

9032 10 89 00; 9032 20 00 00; 9032 81 00 00; 9032 89 00 00; 7309 00 59 00.

При наданні розстрочення сплати податку на додану вартість норми статті 100 цього Кодексу не застосовуються.

Порядок надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення відповідно до цього пункту встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Залишок суми зобов’язань із сплати податку на додану вартість підлягає забезпеченню виконання відповідно до розділу X Митного кодексу України або банківською гарантією, виданою відповідно до законодавства України, крім випадків, коли залишок суми зобов’язань із сплати податку на додану вартість підлягає забезпеченню виконання шляхом застави обладнання, що ввозиться відповідно до цього пункту. Кабінет Міністрів України має право встановити випадки, коли залишок суми зобов’язань із сплати податку на додану вартість підлягає забезпеченню виконання шляхом застави обладнання, що ввозиться відповідно до цього пункту.

У разі невиконання платником у встановлені законодавством строки зобов’язань зі сплати податку на додану вартість, забезпечених банківською гарантією, виданою відповідно до законодавства України, контролюючий орган направляє банку-гаранту письмову вимогу про сплату суми податку на додану вартість та документи, що підтверджують настання гарантійного випадку. Банк-гарант зобов’язаний не пізніше трьох банківських днів після дня отримання вимоги та документів, що підтверджують настання гарантійного випадку, перерахувати належну суму податку на додану вартість до державного бюджету. У разі порушення строку перерахування коштів у рахунок сплати податку на додану вартість відповідно до вимоги контролюючого органу банк-гарант несе відповідальність відповідно до законодавства. У разі несплати банком-гарантом коштів за банківськими гарантіями суми таких коштів стягуються у порядку, встановленому законодавством. До правовідносин, пов’язаних з видачею банківських гарантій, виконанням банками-гарантами зобов’язань і припиненням гарантії, застосовуються також положення законодавства України про банки і банківську діяльність та цивільного законодавства України в частині, що не врегульована цим Кодексом.

Суми податку, сплачені з урахуванням вимог, встановлених цим пунктом, включаються платником до складу податкового кредиту у звітному (податковому) періоді, в якому було сплачено податок до бюджету.

Обладнання ввозиться на митну територію України платником податків для власного виробництва на території України.

У разі порушення платником податку умов розстрочення, забезпеченого заставою, продаж заставленого майна такого платника податку здійснюється з використанням дворівневої електронної торгової системи (ЕТС) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Електронна торгова система - дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, який надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність електронної торгової системи.

Платники податків, яким надано розстрочення згідно з пунктами 58 і 59 цього підрозділу до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», мають право змінити забезпечення виконання зобов’язань зі сплати податку на додану вартість, надане контролюючому органу відповідно до розділу X Митного кодексу України, на передбачене цим пунктом забезпечення виконання зобов’язань зі сплати податку на додану вартість банківською гарантією, виданою відповідно до законодавства України, або заставою.

Розстрочення сплати податку на додану вартість згідно з цим пунктом не надається при ввезенні на митну територію України у митному режимі імпорту обладнання, якщо воно має походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозиться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України.

У разі відчуження, передачі в оренду, суборенду чи передачі права володіння, користування в інший спосіб обладнання, ввезеного на митну територію України у порядку, визначеному цим пунктом, платник податку зобов’язаний сплатити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, у сумі, розрахованій як позитивна різниця між сумою податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів без застосування особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, та фактично сплаченою сумою, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов’язання, за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов’язання»;

2) у підрозділі 4:

включити пункти 15 і 16 такого змісту:

«15. Податок на прибуток, що підлягає сплаті до державного бюджету платниками податку за поточний податковий (звітний) період, зменшується на суму сплаченого за такий поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються у товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД.

Якщо платник податку на прибуток у звітному періоді не отримав прибутку або сума податку на прибуток менша за суму акцизного податку, залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток за поточний податковий (звітний) період, не зменшує податок на прибуток у наступних податкових (звітних) періодах.

16. Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств у розмірі доходу підприємств, отриманого ними від господарської діяльності з використанням газу (метану) вугільних родовищ та/або похідної сировини газу (метану) вугільних родовищ, у тому числі газоповітряної суміші із вмістом газу (метану), яка не відповідає вимогам до якості природного газу, призначеного для транспортування, промислового та комунально-побутового споживання, що здійснюється відповідно до Закону України «Про газ (метан) вугільних родовищ».

З метою застосування абзацу першого цього пункту фінансовий результат до оподаткування підприємств, що використовують газ (метан) вугільних родовищ та/або похідну сировину газу (метану) вугільних родовищ, у тому числі газоповітряну суміш із вмістом газу (метану), яка не відповідає вимогам до якості природного газу, призначеного для транспортування, промислового та комунально-побутового споживання, зменшується на суму доходу, отриманого від операцій з газом (метаном) вугільних родовищ (реалізація, переробка, спалювання) та/або похідною сировиною газу (метану) вугільних родовищ, у тому числі газоповітряною сумішшю із вмістом газу (метану), яка не відповідає вимогам до якості природного газу, призначеного для транспортування, промислового та комунально-побутового споживання.

Суми коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій, пов’язаних з видобуванням, дегазацією та використанням газу (метану) вугільних родовищ та/або похідну сировину газу (метану) вугільних родовищ, у тому числі газоповітряну суміш із вмістом газу (метану), до закінчення наступного податкового року.

У разі відсутності цільового використання вивільнених від оподаткування коштів у термін, передбачений абзацом третім цього пункту, платник податку зобов’язаний збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму доходу, отриманого від реалізації газу (метану) вугільних родовищ, на який було зменшено фінансовий результат до оподаткування відповідно до абзацу другого цього пункту, за результатами податкового року, що настає за податковим періодом застосування пільги»;

абзац третій пункту 34 після слів і цифр «що відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу» доповнити словами і цифрами «а для релігійних організацій - вимогам абзацу другого підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу»;

у пункті 35:

абзац другий після слів і цифр «у відповідність із нормами пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу» доповнити словами і цифрами «а релігійні організації - із нормами абзацу другого підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу»;

абзац третій виключити;

абзац перший пункту 41 викласти в такій редакції:

«41. Тимчасово, до 1 січня 2025 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств - суб’єктів літакобудування, що визначені відповідно до норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості»;

у пункті 46 слова «підпунктів «б» і «в» замінити словами «підпункту «б»;

доповнити пунктами 49 і 50 такого змісту:

«49. Платники податку, зазначені у пункті 139.3 статті 139 цього Кодексу, зменшують (збільшують) фінансовий результат до оподаткування на позитивну (від’ємну) різницю (яка буде відображена через рахунки обліку капіталу банку) між відкоригованим розміром резервів за активами (у тому числі групами активів), розрахованим станом на початок 2018 року відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, що застосовуватимуться з 2018 року, та розміром резервів, сформованих у зв’язку зі зменшенням корисності активів відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, які застосовувалися станом на кінець 2017 року. Норма цього пункту застосовується до фінансового результату до оподаткування звітного (податкового) періоду, у якому коригування резервів за активами (у тому числі групами активів) відображено у бухгалтерському обліку.

50. Платники податку, зазначені у пункті 139.3 статті 139 цього Кодексу, зменшують фінансовий результат до оподаткування на накопичену станом на кінець 2017 року суму перевищення розміру резерву, сформованого у зв’язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності, над лімітом, розрахованим відповідно до положень цього Кодексу, у тому числі відповідно до пункту 21 цього підрозділу. До суми такого перевищення не враховується частина резерву (у межах перевищення над лімітом), що була використана або розформована у звітних (податкових) періодах до 1 січня 2018 року. Зменшення фінансового результату згідно з цим пунктом відображається платником податку рівними частинами у кожному кварталі 2018 та 2019 років»;

3) у підрозділі 5:

у назві слова «застосування ставок» замінити словом «справляння»;

у пункті 12 цифри «2018» замінити цифрами «2019»;

доповнити пунктами 17-19 такого змісту:

«17. Тимчасово, з 1 січня 2018 року до 31 грудня 2024 року включно, встановити ставки акцизного податку на такі товари:

1) тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:

Код товару     Опис                     Одиниця                                     Ставки податку

(продукції)      товару                      виміру                            з                  з              з                   з

згідно               (продукції)                                              01.01.         01.01.    01.01.          01.01.

з УКТ ЗЕД       згідно                                                         2018           2019      2020            2021

                          з УКТ ЗЕД                                                  року            року       року             року

                                                                                       по 31.12.   по 31.12.  по 31.12. по 31.12.

                                                                                              2018           2019      2020            2021

                                                                                               року            року       року             року

 

2401                 Тютюнова             гривень                 726,15        871,38 1045,65      1254,78

                          сировина            за 1 кіло-                                                                                      

                          Тютюнові                     грам                                                                                      

                          відходи                  (нетто)*                             

2402 10 00 00                                 Сигари,          гривень за        726,15   871,38      1045,65            1254,78

                          включаючи               1 кіло-                                                                                      

                          сигари                          грам

                          з відрізаними      (нетто)*                                                                                      

                          кінцями,                                                                                                 

                          та сигарили

                          (тонкі сигари),

                          з вмістом тютюну                                           

2402 20 90 10                             Сигарети               гривень        577,98   693,58        832,29            998,75

                          без фільтра,         за 1000                                                 

                          цигарки                        штук                             

2402 20 90 20                             Сигарети               гривень        577,98   693,58        832,29            998,75  

                          з фільтром            за 1000

                                                                 штук                             

2403                 Тютюн                    гривень                 726,15        871,38 1045,65      1254,78

                          та замінники      за 1 кіло-                                                                 

                          тютюну, інші,              грам                                                 

                          промислового     (нетто)*                             

                          виробництва;

                          тютюн «гомоге-

                          нізований»

                          або «віднов-

                          лений»; тютюнові

                          екстракти

                          та есенції                                                          

Код товару     Опис                     Одиниця                                   Ставки податку

(продукції)      товару                      виміру                            з                  з                                   з           

згідно               (продукції)                                              01.01.              01.01. 01.01.                    

з УКТ ЗЕД       згідно                                                         2022           2023      2024                    

                          з УКТ ЗЕД                                                  року            року       року                    

                                                                                        по 31.12.           по 31.12.          по 31.12. 

                                                                                              2022           2023      2024                    

                                                                                               року            року       року                    

2401                 Тютюнова              гривень               1505,74               1806,89            2168,26

                          сировина            за 1 кіло-                                                                                      

                          Тютюнові                     грам                                                                                      

                          відходи                  (нетто)*                                                                                      

2402 10 00 00                                 Сигари,          гривень за               1505,74            1806,89            2168,26

                          включаючи               1 кіло-

                          сигари                          грам

                          з відрізаними       (нетто)*                             

                          кінцями,

                          та сигарили

                          (тонкі сигари),

                          з вмістом

                          тютюну                                                             

2402 20 90 10                             Сигарети               гривень               1198,50            1438,20            1725,84

                          без фільтра,         за 1000                                                                                      

                          цигарки                        штук                             

2402 20 90 20                             Сигарети               гривень               1198,50            1438,20            1725,84

                          з фільтром  за 1000 штук                             

2403                 Тютюн                    гривень               1505,74               1806,89            2168,26

                          та замінники      за 1 кіло-                                                           

                          тютюну,                        грам                                                                                      

                          інші,                        (нетто)*                             

                          промислового

                          виробництва;

                          тютюн «гомоге-

                          нізований»

                          або «відновлений»;

                          тютюнові екстракти         

                          та есенції                            

Код товару (продукції)        Опис товару             Одиниця                Ставки                          

згідно з УКТ ЗЕД                 (продукції)                                                   виміру      податку   

                                                згідно з УКТ ЗЕД                                                   

2402 20 90 10                      Сигарети без фільтра, цигарки        відсотків                12

2402 20 90 20                      Сигарети з фільтром                           відсотків               12;

2) мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів:

Код товару        Опис                  Одиниця                                     Ставки податку

(продукції)         товару                   виміру                            з                  з              з                   з

згідно                  (продукції)                                           01.01.         01.01.    01.01.          01.01.

з УКТ ЗЕД          згідно                                                      2018           2019      2020            2021

                             з УКТ ЗЕД                                               року            року       року             року

                                                                                       по 31.12.   по 31.12.  по 31.12. по 31.12.

                                                                                              2018           2019      2020            2021

                                                                                               року            року       року             року

2402 20 90 10   Сигарети           гривень                 773,20        927,84 1113,40      1336,08

                              без фільтра,     за 1000

                              цигарки                   штук                             

2402 20 90 20   Сигарети           гривень                 773,20        927,84 1113,40      1336,08

                              з фільтром        за 1000

                                                                 штук                             

 

Код товару     Опис                     Одиниця                                   Ставки податку

(продукції)      товару                      виміру                            з                  з                                   з           

згідно               (продукції)                                              01.01.         01.01.    01.01.                    

з УКТ ЗЕД       згідно                                                         2022           2023      2024                    

                          з УКТ ЗЕД                                                  року            року       року                    

                                                                                       по 31.12.   по 31.12.  по 31.12.                 

                                                                                              2022           2023      2024                    

                                                                                               року            року       року                    

2402 20 90 10                             Сигарети               гривень              1603,30             1923,96            2308,75

                          без фільтра,         за 1000                                                          

                          цигарки                        штук                             

2402 20 90 20                             Сигарети               гривень              1603,30             1923,96            2308,75.

                          з фільтром            за 1000

                                                                 штук                             

18. Норми пункту 1281.1 статті 1281 цього Кодексу застосовуються:

з 1 січня 2019 року - до розпорядників акцизних складів, на яких розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 20 000 куб. метрів;

з 1 липня 2019 року - до розпорядників акцизних складів, на яких розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 1000 куб. метрів, але не перевищує 20 000 куб. метрів;

з 1 січня 2020 року - до розпорядників акцизних складів, на яких розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 куб. метрів.

19. Тимчасово, до 31 грудня 2018 року, звільняються від оподаткування акцизним податком операції з ввезення на митну територію України та реалізації на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що класифікуються у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні)»;

4) підрозділ 6 доповнити пунктом 9 такого змісту:

«9. Установити, що індекс споживчих цін за 2017 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100 відсотків»;

5) у пункті 5 підрозділу 8 цифри і слово «2015 рік» замінити цифрами і словами «2015 та 2017 роки»;

6) підрозділ 91 доповнити пунктом 2 такого змісту:

«2. Держава гарантує, що з 1 січня 2018 року до 1 січня 2023 року буде застосовуватися стимулююча ставка рентної плати за користування надрами для природного газу, видобутого із нових свердловин, встановлена цим Кодексом станом на 1 січня 2018 року. Розмір стимулюючої ставки не може бути збільшений, а також до неї не можуть застосовуватися коригуючі коефіцієнти або інші механізми, що можуть бути передбачені цим Кодексом або іншими актами законодавства, що призведуть або можуть призвести до фактичного збільшення розміру податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу порівняно з розміром таких податкових зобов’язань, розрахованим згідно з цим Кодексом станом на 1 січня 2018 року. У разі внесення змін до законодавства, що регулює податковий порядок стимулювання видобування природного газу, суб’єкти господарювання можуть обрати новий порядок стимулювання»;

7) у підрозділі 10:

у пункті 38:

в абзацах першому і другому підпункту 38.8 слова «та/або територія населених пунктів на лінії зіткнення» в усіх відмінках і числах виключити;

у підпункті 38.10:

абзац перший після слів «на лінії зіткнення» доповнити словами «вільної економічної зони «Крим»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«невиробничими необоротними активами, невиробничими основними засобами або невиробничими нематеріальними активами в розумінні цього Кодексу»;

доповнити абзацами четвертим - шостим такого змісту:

«З метою оподаткування податком на додану вартість товари, які придбані, вироблені до 14 квітня 2014 року і які станом на 1 січня 2017 року знаходяться на тимчасово окупованій території, не вважаються:

такими, що призначаються для використання (або починають/почали використовуватися) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податків.

Положення підпунктів «в» та «г» пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу не застосовуються»;

у підпункті 38.11:

в абзаці першому слова «господарську діяльність» замінити словом «діяльність», а після слів «на лінії зіткнення» доповнити словами «вільної економічної зони «Крим»;

абзац четвертий після слів «на лінії зіткнення» доповнити словами «вільної економічної зони «Крим»;

доповнити пунктами 46-48 такого змісту:

«46. Призначення та проведення перевірок з питань повноти нарахування та сплати податків у контрольованих операціях, здійснених платниками податків у 2013 та 2014 звітних роках, здійснюється відповідно до підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 та/або підпунктів 78.1.14 - 78.1.16 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу.

47. Перевірка платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій у 2013 та 2014 роках проводиться відповідно до положень глави 8 цього Кодексу з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 цього Кодексу в редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.

48. Самостійне коригування, передбачене підпунктом 39.5.4.1 підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу щодо контрольованих операцій, здійснених платниками податків у 2015 та 2016 роках, проводиться відповідно до норм статті 39 цього Кодексу в редакції на день проведення самостійного коригування».

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім:

пункту 13 (щодо виключення пункту 74.2 статті 74), підпункту 2 пункту 31 (щодо внесення змін до пункту 201.16 статті 201) та абзаців шістнадцятого - двадцять першого підпункту 1 пункту 56 (щодо доповнення підрозділу 2 розділу ХХ пунктом 571) розділу I цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону;

пункту 36 (щодо доповнення пункту 226.4 статті 226) розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 липня 2018 року;

підпункту 1 пункту 25 (щодо нової редакції підпункту 191.1.1 пункту 191.1 статті 191), абзаців другого - четвертого пункту 27 (щодо нової редакції підпункту 196.1.17 пункту 196.1 статті 196) та підпункту 2 пункту 44 (щодо внесення змін до пункту 252.20 статті 252 у частині зменшення ставок рентної плати на газовий конденсат) розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2019 року;

абзаців другого - восьмого підпункту 4 (щодо доповнення пункту 14.1 статті 14 підпунктом 14.1.602) та абзацу другого підпункту 7 (щодо доповнення пункту 14.1 статті 14 підпунктом 14.1.2271) пункту 2, пункту 34 (щодо доповнення статті 221 пунктом 221.6) розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2025 року.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) частину другу статті 2342 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) доповнити словами «уповноважені ними посадові (службові) особи»;

2) у Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):

у статті 1:

абзац сьомий після цифр «2206» доповнити словами «(крім квасу «живого» бродіння)»;

абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:

«дистилят виноградний спиртовий - дистилят з об’ємною часткою спирту етилового від 70 до 80% об., одержаний шляхом дистиляції виноматеріалів виноградних, виготовлених без застосування сірчистого ангідриду або вміст сірчистої кислоти в яких зменшено шляхом її видалення (десульфітації) до встановлених норм, у тому числі непридатних для виробництва вин виноградних, десульфітованих вин виноградних, віджатих дріжджових та гущових осадів, виноградних вичавок на спеціальних апаратах безперервної чи періодичної дії, методом фракціонування чи подвійної згонки з отриманням первинного відгону дистиляту з вмістом спирту від 23 до 32% об., з подальшим його фракціонуванням для підвищення об’ємної частки етилового спирту від 70 до 80%, що використовується для виробництва вин виноградних кріплених, іншої виноробної продукції з виноградної сировини або подальшої ректифікації»;

абзац сорок третій доповнити словами «та/або спирту етилового ректифікованого виноградного та/або дистиляту виноградного спиртового»;

доповнити абзацом такого змісту:

«Зерновий дистилят - спирт харчовий питний етиловий дистильований, отриманий шляхом дистиляції, міцністю до 70% об., що використовується для виробництва алкогольних напоїв та спиртовмісних харчових напоїв і виробляється із зернової сировини/зернових культур»;

у частині другій статті 2:

перше речення після слів «спирту коньячного і плодового» доповнити словами «зернового дистиляту»;

доповнити реченнями такого змісту: «Виробництво коньяку України також здійснюється суб’єктами господарювання незалежно від форми власності шляхом купажу коньячних спиртів, витриманих не менше трьох років у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою. Післякупажний відпочинок коньяків встановлюється рішенням суб’єкта господарювання»;

у статті 12:

перше речення частини першої доповнити словами «та виноградного дистиляту спиртового»;

частину четверту після слів «спирту коньячного» доповнити словами «(відходи винокуріння)», а після слів «на утилізацію» - словами «чи на дистиляцію»;

у статті 14:

частину третю після слів «спирту коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту»;

у частині п’ятій слова «спирту-сирцю виноградного» виключити;

частину дванадцяту викласти в такій редакції:

«Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим та виноградним дистилятом спиртовим забороняється»;

доповнити частиною п’ятнадцятою такого змісту:

«Імпорт та експорт виноградного дистиляту спиртового забороняється»;

у тексті Закону слова «спирт-сирець виноградний» в усіх відмінках замінити словами «дистилят виноградний спиртовий» у відповідному відмінку;

3) статтю 5 Закону України «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 454; 2001 р., № 50, ст. 260) викласти в такій редакції:

«Стаття 5. Ставки єдиного збору за здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України контролю вантажів і транспортних засобів, плата за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України (за кожен кілометр проїзду) та додаткова плата за кожен кілометр проїзду автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів, загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів встановлюються у таких розмірах:

Вид                                    Місткість                          Ставка єдиного збору за одиницю     

транспортного           або загальна                            транспортного засобу в євро          

засобу                   маса транспортного                за проведення                        за проїзд

                                  засобу з вантажем                      контролю                 автомобільними

                                                                                                                                           дорогами

                                                                                                                                           (за кожен

                                                                                                                            кілометр проїзду)

1. Автобуси              Від 10 до 30 місць включно                 4                                   0,04

                                    Понад 30 місць                                    10                                   0,04

2. Вантажні              До 20 тонн включно                            10                                   0,04

автомобілі з/або                                                                         

без причепів           Понад 20 до 40 тонн включно         20                                   0,04                       

та тягачі з/або

без напівпричепів

                                   

3. Великовагові       Понад 40 до 44 тонн включно         20                                    0,2

автотранспортні    Понад 44 до 52 тонн включно         20                                    0,4

засоби                      Від 52 до 60 тонн включно                20                                   0,54

                                    Понад 60 тонн                                     20                                   1,56

                                    (за кожні наступні 10 тонн)                  

4. Великовагові       До 5 % включно                                       -                                    0,1

автотранспортні    Понад 5 % до 10 % включно                -                                    0,2

засоби                      Понад 10 % до 20 % включно             -                                   0,54

з перевищенням    Понад 20 % за кожні наступні 5 %    -                                   0,30

осьових

навантажень          

5. Велико-                За кожний параметр                              -                                   0,06

габаритні

автотранспортні

засоби

з перевищенням

встановлених

параметрів

ширини,

висоти,

довжини                  

6. Залізничний

вагон,

контейнер                                                                                   4                                     -»;

4) у Законі України «Про виноград та виноградне вино» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419 із наступними змінами):

у статті 1:

перше речення пункту 12 доповнити словами «ректифікованого та/або спирту етилового ректифікованого виноградного, та/або дистиляту виноградного спиртового»;

у пункті 22 слова «виготовленого з крохмале-цукровмісної сировини і продуктів переробки винограду» замінити словами «та/або спирту етилового ректифікованого виноградного, та/або дистиляту виноградного спиртового»;

доповнити пунктом 42 такого змісту:

«42) дистилят виноградний спиртовий - дистилят з об’ємною часткою спирту етилового від 70 до 80 відсотків об’ємних, одержаний шляхом дистиляції виноматеріалів виноградних, виготовлених без застосування сірчистого ангідриду або вміст сірчистої кислоти в яких зменшено шляхом її видалення (десульфітації) до встановлених норм, у тому числі непридатних для виробництва вин виноградних, десульфітованих вин виноградних, віджатих дріжджових та гущових осадів, виноградних вичавок на спеціальних апаратах безперервної чи періодичної дії, методом фракціонування чи подвійної згонки з отриманням первинного відгону дистиляту з вмістом спирту від 23 до 32 відсотків об’ємних, з подальшим його фракціонуванням для підвищення об’ємної частки етилового спирту від 70 до 80 відсотків об’ємних»;

частину двадцять другу статті 5 після слів «спирту коньячного» доповнити словами «(відходи винокуріння)», а після слів «на утилізацію» - словами «чи на дистиляцію»;

частину шосту статті 7 викласти в такій редакції:

«Для кріплення виноматеріалів і вин виноградних дозволяється використовувати лише спирт етиловий ректифікований, спирт етиловий ректифікований виноградний та дистилят виноградний спиртовий, які відповідають вимогам законодавства та нормативно-технологічої документації щодо якості та безпечності для здоров’я людини. Для покращення якості вин виноградних кріплених дозволяється використання дубової клепки»;

у статті 11:

частину другу після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: «Тривалість відпочинку коньяків України після купажу встановлюється рішенням суб’єкта господарювання».

У зв’язку з цим речення друге вважати реченням третім;

частину четверту доповнити реченням такого змісту: «Тривалість відпочинку бренді після купажу встановлюється рішенням суб’єкта господарювання»;

5) у розділі VІ Митного тарифу України, встановленого Законом України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 740) цифри і слова:

«2836 20 00 00   - карбонат динатрію                        5,5          5,5          -»

замінити цифрами і словами:

«2836 20 00 00   - карбонат динатрію                        0             0             -».

3. Установити, що у 2018 році до рішень про встановлення місцевих податків і зборів, прийнятих органами місцевого самоврядування, у тому числі радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, після 15 липня 2017 року та у 2018 році, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4. Положення абзацу шостого підпункту 5 пункту 2 розділу І цього Закону щодо внесення змін до абзацу одинадцятого підпункту «а» підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України застосовується до податкових періодів починаючи з 1 січня 2017 року.

5. Положення абзаців тринадцятого і чотирнадцятого підпункту 2 пункту 56 розділу І цього Закону щодо внесення змін до абзацу першого пункту 41 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України застосовуються до податкових періодів починаючи з 1 січня 2017 року.

6. До 1 лютого 2018 року центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, направляє в електронній формі інформацію про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, яка проведена станом на зазначену дату, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, оприлюднює таку інформацію на своєму офіційному веб-сайті.

7. Кабінету Міністрів України:

до 1 березня 2018 року визначити порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України та забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,

7 грудня 2017 року.

№ 2245-VІІІ.

 

ЗАВАНТАЖИТИ У ФОРМАТІ PDF