ЗАКОН УКРАЇНИ


Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами):
у частині сьомій статті 12 слова і цифри «зазначеним у пункті 19 частини першої статті 6 цього Закону» виключити, а після слів «до закінчення» доповнити словами «такими дітьми»;
частину першу статті 13 доповнити пунктом 28 такого змісту:
«28) право на державну цільову підтримку для здобуття ними та їх дітьми професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах, передбачену статтею 12 цього Закону для учасників бойових дій та їх дітей».
2. У Законі України «Про професійно-технічну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215; 2013 р., № 52, ст. 729; 2015 р., № 30, ст. 271; 2017 р., № 11, ст. 104):
у статті 41 слова і цифри «відповідно до пункту 19 частини першої статті 6» замінити словами «особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до», а після слів «до закінчення» доповнити словами «такими дітьми»;
у статті 441:
назву після слів «учасників бойових дій» доповнити словами «осіб з інвалідністю внаслідок війни»;
у частині першій слова і цифри «відповідно до пункту 19 частини першої статті 6» замінити словами «особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до», а після слів «до закінчення» доповнити словами «такими дітьми».
3. У частині чотирнадцятій статті 19 Закону України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2015 р., № 30, ст. 271; 2017 р., № 11, ст. 104) слова і цифри «відповідно до пункту 19 частини першої статті 6» замінити словами «особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до».
4. В абзаці першому частини сімнадцятої статті 44 Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004; 2015 р., № 30, ст. 271) слова і цифри «відповідно до пункту 19 частини першої статті 6» замінити словами «особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до», а після слів «до закінчення» доповнити словами «такими дітьми».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити набрання чинності всіма зазначеними у цьому пункті нормативно-правовими актами одночасно з набранням чинності цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,
27 лютого 2018 року.
№ 2300-VIII.