ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку виробництва
теруарних вин та натуральних медових напоїв

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):
1) у статті 1:
в абзаці двадцятому слова «акредитованих органами виконавчої влади, уповноваженими» замінити словами «(власних або залучених на договірних засадах у випадках, передбачених цим Законом), акредитованих»;
доповнити абзацами сорок сьомим і сорок восьмим такого змісту:
«плоди, ягоди, виноград, мед власного виробництва - плоди, ягоди, виноград, вирощування яких суб’єкт господарювання здійснює на земельних ділянках, що належать йому на підставі будь-якого речового права, визначеного законодавством України, та/або мед, який цей суб’єкт господарювання отримує від бджолосімей, що належать йому на підставі будь-якого речового права, визначеного законодавством України;
малі виробництва виноробної продукції - суб’єкти господарювання, які здійснюють за повним технологічним циклом без додавання спирту виробництво та розлив у споживчу тару вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових в об’ємі, що не перевищує 10 000 декалітрів на рік, з виноматеріалів виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва»;
2) статтю 2 доповнити частинами шістнадцятою і сімнадцятою такого змісту:
«Малі виробництва виноробної продукції здійснюють виробництво та розлив у споживчу тару вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових з виноматеріалів виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва.
Нові марки вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових малих виробництв виноробної продукції затверджує керівник суб’єкта господарювання на підставі висновку Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості та/або дегустаційної комісії профільної наукової установи, та/або дегустаційної комісії галузевої громадської спілки, що діють відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави»;
3) доповнити статтею 22 такого змісту:
«Стаття 22. Вимоги до матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції
Матеріально-технічна база малого виробництва виноробної продукції включає:
земельні ділянки, що належать суб’єкту господарювання на підставі будь-якого речового права, визначеного законодавством України, на яких суб’єкт господарювання вирощує плоди, ягоди, виноград, а також розміщує товарну пасіку;
відокремлені нежитлові приміщення (цехи, підвали, ангари), призначені для здійснення господарської діяльності, що належать суб’єкту господарювання на підставі будь-якого речового права, визначеного законодавством України;
власну або залучену на договірних засадах акредитовану відповідно до законодавства лабораторію для проведення робіт з перевірки якості та безпечності вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових;
обладнання для виробництва та розливу в споживчу тару вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових, а саме забезпечення:
зважування плодів, ягід, винограду, меду;
подрібнення, пресування плодів, ягід, винограду;
відстоювання сусла з плодів, ягід, винограду, меду;
бродіння сусла з плодів, ягід, винограду, меду;
обробки виноматеріалів плодово-ягідних, виноградних, медових;
зберігання або витримки виноматеріалів плодово-ягідних, виноградних, напоїв медових;
розливу вин плодово-ягідних, виноградних, напоїв медових у споживчу тару;
контролю температури на етапах виробництва та зберігання;
санітарної обробки технологічного обладнання, винопроводів та інвентарю згідно з вимогами законодавства.
Переробку плодів, ягід, винограду, виготовлення, зберігання та обробку виноматеріалів плодово-ягідних, виноградних та/або медових проводять з використанням типового обладнання і технологічних ємностей, виготовлених із корозійностійких матеріалів, відповідно до вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».
Вимоги до матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції визначаються цим Законом.
Форма декларації, порядок її подання та реєстрації визначаються Кабінетом Міністрів України»;
4) у статті 3:
у частині п’ятій:
абзац сьомий доповнити словами «а для малих виробництв виноробної продукції - зареєстрована декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства»;
включити абзац восьмий такого змісту:
«договір з акредитованою відповідно до законодавства лабораторією (у разі відсутності власної акредитованої лабораторії) з перевірки якості та безпечності вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових»;
частину тринадцяту доповнити абзацами дев’ятим - одинадцятим такого змісту:
«рішення суду про встановлення невідповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства до малих виробництв виноробної продукції;
рішення суду про встановлення факту переробки, виробництва та/або реалізації малим виробництвом виноробної продукції вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових із виноматеріалів, придбаних та/або отриманих шляхом переробки придбаних плодів, ягід, винограду, меду;
рішення суду про встановлення факту переробки, виробництва та/або реалізації малим виробництвом виноробної продукції вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових із використанням спирту та/або перевищення об’єму виробництва продукції, зазначеного у статті 1 цього Закону»;
5) частину першу статті 8 після слів «спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв» доповнити словами «крім малих виробництв виноробної продукції»;
6) у частині першій статті 12:
перше речення доповнити словами «і зернового дистиляту»;
доповнити третім реченням такого змісту: «Використання спирту при виробництві суб’єктами господарювання малих виробництв виноробної продукції заборонено»;
7) частину першу статті 16 доповнити другим реченням такого змісту: «Контроль за дотриманням вимог відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства до малих виробництв виноробної продукції здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів».
2. Частину одинадцяту статті 5 Закону України «Про виноград та виноградне вино» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«Нові марки виноробної продукції затверджує керівник суб’єкта господарювання на підставі висновку Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості та/або дегустаційної комісії профільної наукової установи, та/або дегустаційної комісії галузевої громадської спілки, що діють відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства. Право затверджувати нові марки тихих вин і марочних коньяків України надається підприємствам і організаціям, які мають власну стабільну сировинну базу і відповідні потужності для їх виробництва».
IІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
розробити форму та порядок реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукції;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ, 20 березня 2018 року.
№ 2360-VІІІ.