Закон України
Про внесення змін 
до Закону України «Про культуру»
щодо визначення поняття «креативні індустрії»

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Закону України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України, 
2011 р., № 24, ст. 168; 2017 р., № 26, ст. 298) такі зміни:
1. Частину першу статті 1 доповнити пунктом 51 такого змісту:
«51) креативні індустрії - види економічної діяльності, метою яких є створення доданої вартості і робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, а їх продукти і послуги є результатом індивідуальної творчості».
2. Частину другу статті 4 доповнити абзацом шостим такого змісту:
«охорони, заохочення та підтримки культурного розмаїття як одного з найважливіших чинників сталого розвитку держави».
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
визначити види економічної діяльності, які належать до креативних індустрій;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,
19 червня 2018 року.
№ 2458-VІІІ.