Постанова

Верховної Ради України

Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук

Відповідно до норм законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», частини другої статті 48 Регламенту Верховної Ради України, Державного стандарту України 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання», а також задля покращення ефективності адресної підтримки молодих учених - докторів наук, створення додаткових можливостей і стимулів для проведення ними в Україні фундаментальних і прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, підвищення престижності іменних стипендій Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє:

1. Заснувати 30 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук із щомісячною виплатою кожної у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня року отримання стипендії.

Вік науковців на весь період отримання стипендії не може бути більшим 40 років.

2. Установити, що іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук призначаються щороку терміном на один рік вітчизняним науковцям, які збагатили науку визначними здобутками, проводять важливі фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, а також мають змогу виконувати в Україні актуальну наукову (науково-технічну) роботу.

3. Затвердити Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук та опис диплома стипендіата Верховної Ради України - молодого вченого - доктора наук (додатки 1, 2).

4. Доручити Голові Верховної Ради України за поданням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти у разі успішного виконання стипендіатами наукової (науково-технічної) роботи та звітування вручити їм диплом стипендіата Верховної Ради України - молодого вченого - доктора наук за відповідний рік.

5. Кабінету Міністрів України щорічно під час розроблення проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати бюджетні призначення Апарату Верховної Ради України, необхідні для здійснення заходів з виплати іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук та вручення відповідних дипломів.

6. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття і застосовується для конкурсного відбору стипендіатів Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук на 2020 і наступні роки.

Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 16 березня 2007 року № 774- V «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених».

Визначити, що вручення іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених за 2019 рік, а також звітування стипендіатів 2019 року здійснюється відповідно до Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» від 16 березня 2007 року № 774-V.

Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ.

м. Київ,

5 лютого 2019 року.

№ 2676-VIII.

Додаток 1

до Постанови

Верховної Ради України

від 5 лютого 2019 року

№ 2676-VIII

ПОЛОЖЕННЯ

про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук

1. Цим Положенням про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук (далі - Положення) визначається порядок подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук (далі - Стипендія), проведення конкурсного відбору претендентів на отримання і вручення Стипендії та звітування стипендіатів.

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти розробляє та затверджує Інструкцію з оформлення і подання документів на здобуття Стипендії, порядку їх розгляду та звітування стипендіатів (далі - Інструкція).

2. Щороку на конкурсних засадах призначаються 30 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук із щомісячною виплатою кожної у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня року отримання стипендії.

Виплата Стипендії здійснюється за рахунок коштів, передбачених кошторисом Верховної Ради України. Стипендія виплачується незалежно від виплати посадового окладу стипендіату, різних доплат і надбавок тощо.

3. Претенденти на отримання Стипендії висуваються з числа вітчизняних молодих учених, які мають науковий ступінь доктора наук та збагатили науку визначними здобутками, проводять важливі фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, а також мають намір і змогу виконувати в Україні актуальну наукову (науково-технічну) роботу, зазначену в поданні.

Вік науковців на весь час отримання Стипендії не може бути більшим 40 років.

4. Висунення претендента на здобуття Стипендії здійснює вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи чи організації, закладу вищої освіти, підприємства України, де він працює (далі - Вчена рада), за письмовими рекомендаціями не менш як двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями та здібностями кандидата на Стипендію.

Вчена рада розглядає подання претендента, в якому зазначаються назва наукової (науково-технічної) роботи, її актуальність та важливість, основні завдання, можливість виконання її стипендіатом на базі цієї наукової установи чи організації, закладу вищої освіти, підприємства, основні наукові здобутки претендента, їх науковий рівень, значимість і визнання в Україні та/або за її межами результатів проведених ним досліджень. Вчена рада визначає відповідність документів претендента вимогам цього Положення та Інструкції і приймає рішення про висунення претендента на здобуття Стипендії таємним голосуванням.

Стипендії можуть призначатися повторно.

Вчена рада не може протягом одного року висувати кандидатуру молодого науковця - доктора наук на отримання Стипендії та його роботи (або роботи колективу науковців за участю цього вченого) на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим. У разі порушення цієї вимоги обидва подання не розглядатимуться.

5. Наукова установа або організація, заклад вищої освіти, підприємство на підставі рішення Вченої ради готує клопотання про висунення претендента на отримання Стипендії та щороку до 30 квітня включно подає у двох примірниках його разом з матеріалами претендента, зазначеними у пункті 4 цього Положення, до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, відповідних центральних органів виконавчої влади.

Третій примірник подання на здобуття Стипендії зберігається у Вченій раді.

6. Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, національні галузеві академії наук України, відповідні центральні органи виконавчої влади за результатами розгляду матеріалів претендентів на отримання Стипендії до 1 червня включно подають до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти один примірник матеріалів претендентів на отримання Стипендії зі своїм рішенням про рекомендацію претендента на отримання Стипендії. Непідтримані матеріали повертаються.

7. Для конкурсного відбору кандидатур на отримання Стипендії Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти створюється конкурсна комісія з присудження іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук (далі - Конкурсна комісія).

Конкурсну комісію очолює голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти або один з його заступників. До складу Конкурсної комісії залучаються народні депутати України, а також за згодою провідні вчені - експерти з різних наукових напрямів, представники провідних наукових державних та громадських організацій. Члени Конкурсної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах. Склад Конкурсної комісії затверджує Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти. Періодичність проведення засідань Конкурсної комісії визначається її головою.

Для широкого ознайомлення громадськості з претендентами на призначення Стипендії відповідна інформація публікується в установленому порядку в газеті Верховної Ради України «Голос України» та розміщується на офіційному веб-сайті Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Рецензії, відгуки, зауваження щодо подань претендентів на присудження Стипендії, які надходять до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, враховуються під час прийняття рішення Конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу.

Засідання Конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу. За результатами конкурсу Конкурсною комісією приймається рішення з відповідним поданням щодо призначення Стипендії переможцям конкурсу на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Рішення Конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Конкурсної комісії.

Члени Конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору пропозицій претендентів та голосування, про що зобов’язані повідомити до початку розгляду питання по суті. Член Конкурсної комісії, у якого виявлено потенційний конфлікт інтересів, утримується від голосування з питань, що його становлять.

За умови отримання кількома претендентами однакового рейтингового бала додатково враховується рівномірне представлення всіх пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, регіональний та ґендерний аспекти.

8. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти на своєму засіданні розглядає подання Конкурсної комісії щодо призначення Стипендії переможцям конкурсу та приймає рішення щодо його підтримки і направлення на розгляд до Верховної Ради України.

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти може повернути на повторний розгляд подання Конкурсної комісії із зазначенням обґрунтованих підстав, про що приймає вмотивоване рішення.

Член Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, в якого виявлено потенційний конфлікт інтересів, утримується від голосування з питань, що його становлять, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти щорічно до 1 листопада вносить до Верховної Ради України подання на призначення Стипендії з відповідним проектом постанови Верховної Ради України, що підписують за бажанням народні депутати України - члени Комітету.

9. Верховна Рада України щорічно до 31 грудня приймає постанову про призначення у відповідному році Стипендії та її виплату з 1 січня року, наступного за роком проведення конкурсного відбору.

10. Відповідно до прийнятої постанови Голова Верховної Ради України за поданням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти видає розпорядження про виплату Стипендії за відповідний рік.

11. Виплата Стипендії припиняється у разі смерті стипендіата, припинення ним наукової діяльності або виникнення інших обставин, що унеможливлюють проведення ним наукової (науково-технічної) роботи.

У разі виникнення обставин, що унеможливлюють проведення стипендіатом наукових досліджень, Вчена рада, яка висувала стипендіата, протягом 14 календарних днів від виникнення цих обставин приймає обґрунтоване рішення про доцільність припинення виплати стипендіату Стипендії. По одному примірнику витягу з протоколу Вченої ради щодо цього рішення наукова установа або організація, заклад вищої освіти, підприємство протягом трьох календарних днів надсилають до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, а також до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, центральних органів виконавчої влади, які рекомендували стипендіата.

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти на одному з найближчих своїх засідань за участі представників Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, центральних органів виконавчої влади, які рекомендували стипендіата, розглядає рішення Вченої ради про доцільність припинення виплати стипендіату Стипендії та у разі його погодження подає рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Голові Верховної Ради України з відповідним проектом розпорядження Голови Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України на основі подання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти видає розпорядження про припинення виплати стипендіату Стипендії за відповідний рік.

12. У разі якщо стипендіат змінив місце роботи, Вчена рада нової наукової установи або організації, закладу вищої освіти, підприємства протягом 14 календарних днів від дня зарахування на роботу стипендіата розглядає питання про доцільність продовження ним виконання наукової (науково-технічної) роботи за новим місцем роботи і продовження виплати Стипендії. За позитивного рішення цієї Вченої ради наукова установа або організація, заклад вищої освіти, підприємство подає по одному примірнику відповідного клопотання та витягу з протоколу Вченої ради до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, а також до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, центральних органів виконавчої влади.

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти на одному з найближчих своїх засідань за участі представників Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, центральних органів виконавчої влади, які рекомендували стипендіата, розглядає рішення Вченої ради про доцільність продовження стипендіатом наукової (науково-технічної) роботи за новим місцем роботи і продовження виплати йому Стипендії та приймає рішення щодо його погодження. Це рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти направляється до нового місця роботи стипендіата та Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, центральних органів виконавчої влади, які рекомендували стипендіата.

13. Верховна Рада України не розглядає і не приймає додаткового рішення про виплату Стипендії за новим місцем роботи стипендіата або припинення її виплати.

14. Протягом місяця після закінчення строку отримання стипендіатом Стипендії Вчена рада, яка висувала стипендіата, заслуховує науковий звіт стипендіата про результати виконання наукової (науково-технічної) роботи та приймає рішення щодо його затвердження.

Науковий звіт оформлюється стипендіатом згідно з вимогами ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання» у двох примірниках.

15. Наукова установа або організація, заклад вищої освіти, підприємство на підставі рішення Вченої ради подає до 15 лютого включно року, наступного за роком виплати Стипендії, два примірники витягу з протоколу засідання Вченої ради та один примірник затвердженого наукового звіту до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, відповідних центральних органів виконавчої влади, які рекомендували стипендіата.

Другий примірник звіту зберігається у науковій установі або організації, закладі вищої освіти або на підприємстві, що подавали клопотання про висунення стипендіата.

У разі неподання стипендіатом звіту або якщо Вчена рада визнає його роботу невиконаною і не затвердить звіт, наукова установа або організація, заклад вищої освіти, підприємство, що клопотали про висунення стипендіата, подає до 15 лютого включно року, наступного за роком виплати Стипендії, до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, відповідних центральних органів виконавчої влади, які рекомендували стипендіата, а також безпосередньо до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти відповідне повідомлення разом з витягом з протоколу засідання Вченої ради. За таких обставин цей стипендіат позбавляється права у подальшому брати участь у конкурсах на здобуття Стипендії та Премії Верховної Ради України молодим ученим. У разі повторних випадків неотримання звітів стипендіатів від однієї і тієї самої наукової установи або організації, закладу вищої освіти, підприємства, що подавали клопотання про висунення стипендіатів, вони за рішенням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти можуть бути позбавлені на строк до трьох років права подавати клопотання про висунення претендента на отримання Стипендії.

16. З метою контролю за ефективним використанням призначених Стипендій звіти стипендіатів розглядаються та/або заслуховуються на засіданні колегій чи структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України або інших центральних органів виконавчої влади, або на засіданні президій чи структурних підрозділів Національної академії наук України, або національних галузевих академій наук України, які рекомендували стипендіатів.

Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, національні галузеві академії наук України, відповідні центральні органи виконавчої влади за результатами розгляду звітів стипендіатів приймають рішення про погодження звіту стипендіата та можливість вручення йому диплома стипендіата Верховної Ради України за виконану наукову (науково-технічну) роботу, яке подається до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти разом з одним примірником витягу з протоколу засідання Вченої ради у строк до 15 березня включно року, наступного за роком виплати Стипендії.

17. У разі порушення строків подання матеріалів відповідно до пункту 15 цього Положення науковою установою чи організацією, закладом вищої освіти, підприємством або відповідно до пункту 16 цього Положення Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України, національними галузевими академіями наук України, відповідними центральними органами виконавчої влади, які рекомендували стипендіата, вони за рішенням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти можуть бути позбавлені права подавати нові кандидатури на отримання Стипендії строком на один рік.

18. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти за результатами розгляду матеріалів, зазначених у пункті 16 цього Положення, протягом місяця приймає рішення про закінчення виконання стипендіатами наукових (науково-технічних) робіт, успішне звітування та рекомендує вручити їм дипломи стипендіатів Верховної Ради України - молодих учених - докторів наук за звітний рік, яке подає Голові Верховної Ради України з відповідним проектом розпорядження.

19. Голова Верховної Ради України за поданням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти видає розпорядження про вручення дипломів стипендіатів Верховної Ради України - молодих учених - докторів наук за відповідний рік.

20. Стипендіатам Верховної Ради України - молодим ученим - докторам наук в урочистій обстановці вручаються дипломи встановленого зразка у приміщенні Верховної Ради України Головою Верховної Ради України або за його дорученням Першим заступником чи заступником Голови Верховної Ради України.

21. Оформлення дипломів стипендіатів Верховної Ради України - молодих учених - докторів наук, їх облік та реєстрація здійснюються Управлінням кадрів Апарату Верховної Ради України.

22. Диплом стипендіата Верховної Ради України - молодого вченого доктора наук, який помер, залишається його близьким родичам (або їм передається) довічно. Невиплачена Стипендія переходить у спадщину в установленому порядку.

Додаток 2

до Постанови

Верховної Ради України

від 5 лютого 2019 року

№ 2676-VIII

ОПИС

Диплома стипендіата Верховної Ради України - молодого вченого - доктора наук

Диплом стипендіата Верховної Ради України - молодого вченого - доктора наук (далі - Диплом) складається з обкладинки і вкладного листка.

Обкладинка Диплома має форму прямокутника розміром 320х440 міліметрів, складеного в один згин по лінії довгої сторони.

На лицьовому боці обкладинки вгорі міститься тиснене фарбою золотистого кольору зображення фасаду будинку Верховної Ради України, в центрі - слова «Диплом стипендіата Верховної Ради України - молодого вченого - доктора наук».

Обкладинка виготовляється з твердого картону, зовнішній бік якого обтягнутий шкірімітом синього кольору. Всередині обкладинки у місці її згину закріплюється синьо-жовта муарова стрічка кольорів Державного Прапора України (співвідношення синього кольору до жовтого - 1:1) для вкладного листка.

Вкладний листок виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має форму прямокутника розміром 297х420 міліметрів, складеного в один згин по лінії довгої сторони. Ліва внутрішня частина вкладки представляє собою площину пастельно-жовтого кольору, обрамлену рамкою, що утворена бордюром із графічного зображення гілок калини золотистого кольору на синьому фоні.

У нижній площині лівої внутрішньої частини вкладного листка розташовано кольорове фотографічне зображення будинку Верховної Ради України, у верхній - напис фарбою золотистого кольору: «Диплом».

У написанні слова «Диплом» використовується давньослов’янський шрифт «Іжиця».

Права внутрішня частина вкладного листка представляє собою площину пастельно-жовтого кольору із світло-блакитним зображенням малого Державного Герба України по всьому її полю і рамки, що утворена бордюром із графічного зображення гілок калини золотистого кольору на синьому фоні.

На полі правої внутрішньої частини вкладного листка фарбою золотистого кольору друкується текст: «стипендіата Верховної Ради України - молодого вченого - доктора наук», фарбою синього кольору друкується за який рік призначено стипендію, прізвище, ім’я та по батькові стипендіата в родовому відмінку та постанова Верховної Ради України, якою присуджено Стипендію.

Диплом скріплюється підписом Голови Верховної Ради України та гербовою печаткою Верховної Ради України.