ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

Про затвердження Інструкції з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук

РІШЕННЯ

До протоколу № 103 від 27 лютого 2019 року

Верховна Рада України за поданням Комітету з питань науки і освіти 5 лютого 2019 року прийняла Постанову № 2676-VIII «Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих вчених — докторів наук». Цією Постановою, зокрема, засновано 30 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук зі щомісячною виплатою кожної у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня року отримання стипендії, а також затверджені нові Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук та опис диплома стипендіата Верховної Ради України — молодого вченого — доктора наук.

Відповідно до пункту 1 зазначеного Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти розробив Інструкцію з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук. Разом з тим питання щодо порядку розгляду документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук, у тому числі порядку формування конкурсної комісії з присудження іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук, та звітування стипендіатів доцільно опрацювати із залученням провідних фахівців-експертів.

У зв’язку з викладеним Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти вирішив:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук (додаток).

2. Доручити підкомітету з питань наукової та науково-технічної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти протягом місяця підготувати пропозиції та подати на розгляд Комітету проектний склад робочої групи з розроблення порядку розгляду документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук, у тому числі порядку формування конкурсної комісії з присудження іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук, та звітування стипендіатів.

3. Опублікувати це Рішення Комітету та Інструкцію з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук у газеті Верховної Ради України «Голос України», а також розмістити їх на офіційному веб-сайті Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

4. Надіслати це Рішення Комітету до Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, відповідних центральних органів виконавчої влади для ознайомлення з ним, використання у роботі та інформування вчених (наукових, науково-технічних, технічних) рад підвідомчих структур.

5. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти О. В. Співаковського.

Перший заступник Голови Комітету О. В. СПІВАКОВСЬКИЙ.

Інструкція з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук

«Затверджено»

Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

Протокол № 103 від 27.02.2019

Інструкція з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук (далі — Стипендія) розроблена відповідно до пункту 1 Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 05.02.2019 № 2676-VIII «Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук».

1. Загальні положення

1.1. На здобуття Стипендії можуть висуватися молоді вчені — громадяни України, які мають науковий ступінь доктора наук, збагатили науку визначними здобутками, проводять важливі фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, мають намір і змогу виконувати в Україні актуальну наукову (науково-технічну) роботу та вік яких на весь час отримання Стипендії не перевищує 40 років.

1.2. Щороку на конкурсних засадах призначаються до 30 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук зі щомісячною виплатою кожної у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня року отримання стипендії. Стипендії можуть призначатися повторно.

2. Порядок оформлення і подання документів

2.1. Висунення претендентів на здобуття Стипендії здійснюють за місцем їхньої роботи (основної або за сумісництвом) вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради (далі — вчена рада) наукових установ, організацій, закладів вищої освіти, підприємств різних форм власності та підпорядкування (далі — наукова установа), які сформовані та діють у відповідності із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», за наявності письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями кандидата на Стипендію.

Вчена рада не може протягом одного року висувати кандидатуру молодого вченого — доктора наук на отримання Стипендії та його роботу (або роботу колективу науковців за участю цього вченого) на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим. У разі порушення цієї вимоги обидва подання не розглядатимуться.

Вчена рада визначає відповідність документів претендента вимогам Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук та цієї Інструкції і приймає рішення про висунення претендента на здобуття Стипендії таємним голосуванням. Претендент на Стипендію участі у голосуванні не бере.

2.2. Наукова установа на підставі рішення вченої ради готує клопотання про висунення претендента на отримання Стипендії та щороку до 30 квітня включно подає у двох примірниках його та завірене відділом кадрів рішення про затвердження персонального складу вченої ради разом з поданням претендента та однією електронною копією документів на флеш-носії з супровідним листом виключно до одного органу: або до Міністерства освіти і науки України, або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, відповідних центральних органів виконавчої влади.

Третій примірник подання на здобуття Стипендії зберігається у вченій раді.

Міністерство освіти і науки України може приймати документи претендентів на присудження Стипендії від усіх наукових установ або організацій, закладів вищої освіти, підприємств України не залежно від форми власності та підпорядкування, у яких сформовані та діють наукові підрозділи і вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради у відповідності із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

2.3. Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, національні галузеві академії наук України, відповідні центральні органи виконавчої влади за результатами розгляду матеріалів претендентів на отримання Стипендії до 1 червня включно подають до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти один примірник матеріалів претендентів на отримання Стипендії (з електронною копією документів на флеш-носії) відповідно до пункту 2.2. цієї Інструкції зі своїм рішенням про рекомендацію претендента на отримання Стипендії (докладається у папку подання) та супровідним листом.

Матеріали направляються на адресу Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти: вул. М. Грушевського, 5, м. Київ-8, 01008.

Подання, оформлені або подані з порушенням вимог даної Інструкції, до розгляду не приймаються.

Другий примірник подання на здобуття Стипендії зберігається у Міністерстві освіти і науки України або Національній академії наук України, національних галузевих академіях наук України, відповідних центральних органах виконавчої влади для організації розгляду звіту за виконану роботу.

Непідтримані подання із зазначенням обґрунтованої причини відмови у підтримці повертаються до наукової установи або організації, закладу вищої освіти, підприємства, які висували претендента.

2.4. Претендент на здобуття Стипендії подає до вченої ради пакет документів у трьох примірниках, кожний примірник якого скріплюється в окремій папці з швидкозшивачем з перфорацією.

До пакета документів додаються матеріали в електронному вигляді на одному флеш-носії окремими файлами: анотація подання, коротке резюме українською та англійською мовами, список наукових публікацій, дані про цитування праць молодого вченого — доктора наук, відомості про кандидата в стипендіати.

Усі документи оформляються українською мовою, окрім короткого резюме, яке подається також англійською, списку публікацій і самих публікацій, які подаються мовою (мовами) оригіналу, та інших документів відповідно до переліку, які подаються разом з перекладом їх на українську мову.

У документах допускається скорочення лише при повторенні раніше розшифрованих фраз.

Документи, які готує претендент, оформляються на папері формату А4 шрифтом Times New Roman, розмір — 14, міжрядковий інтервал — 1, поля: верхнє, нижнє — 2 см, праве — 1,5 см, ліве — 3 см, друк з одного боку аркуша.

На першій сторінці пакета документів вказується загальна інформація про документи (Додаток 1).

Друга сторінка — це зміст із зазначенням номерів сторінок документів. Номери сторінок проставляються по порядку документів унизу справа.

Документи подання розміщуються у наступному порядку.

2.4.1. Анотація подання, у якій зазначаються назва наукової (науково-технічної) роботи, яка буде виконуватись, обґрунтування її актуальності та важливості, основні завдання роботи, можливість виконання її молодим вченим — доктором наук на базі цієї наукової установи, основні наукові здобутки претендента, їх науковий рівень, значимість і визнання в Україні та/або за її межами результатів проведених ним досліджень, кількість та тип публікацій претендента, з них виданих за кордоном, а також кількість з них за тематикою наукової (науково-технічної) роботи, дані про цитування праць та h-індекс претендента згідно з базами даних Web of Science, Scopus, Google Scholar та інших. Анотація подання може бути обсягом до 10 сторінок включно і підписується претендентом та завіряється відділом кадрів (вченим секретарем) (Додаток 2).

2.4.2. Коротке резюме подання до 1-ї сторінки, в якому вказується прізвище, ім’я, по батькові претендента, дата народження, посада з повною назвою місця роботи, назва наукової (науково-технічної) роботи, коротка характеристика роботи, кількість та тип публікацій, дані про цитування праць та h-індекс претендента згідно з базами даних Web of Science, Scopus, Google Scholar та інших, підписується претендентом. Коротке резюме подається українською та англійською мовами на двох окремих аркушах.

2.4.3. Список наукових публікацій кандидата в стипендіати, підписаний автором і завірений відділом кадрів (вченим секретарем). Послідовність розміщення публікацій: монографії/підручники, статті, матеріали конференцій/тези, патенти, авторські свідоцтва, інші публікації. До списку наукових публікацій додаються оригінали або копії найважливіших (не більше 3) праць за темою наукової (науково-технічної) роботи (для монографії або книги — анотація українською мовою обсягом до 2 сторінок тексту).

2.4.4. Копії диплома доктора наук, авторських свідоцтв, патентів та актів впровадження, завірені відділом кадрів (вченим секретарем). Документи іноземними мовами подаються разом з перекладом їх українською мовою та завіряються підписом претендента.

2.4.5. Дані про цитування праць молодого вченого — доктора наук, підписані ним (Додаток 3).

2.4.6. Відомості про кандидата в стипендіати, завірені відділом кадрів (вченим секретарем) (Додаток 4).

2.4.7. Особовий листок з обліку кадрів кандидата в стипендіати, завірений відділом кадрів.

2.4.8. Згода на передачу, збір та обробку персональних даних (Додаток 5).

2.4.9. Рекомендації не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями кандидата на стипендію, у довільній формі обсягом до 3 сторінок.

2.5. Вчена рада після розгляду та позитивного голосування надає керівнику наукової установи пакет документів подання претендента відповідно до п. 2.4 цієї Інструкції разом із витягом з протоколу засідання вченої ради (докладається наперед подання) про висунення кандидата на здобуття Стипендії з відображенням результатів таємного голосування, підписаним головуючим на засіданні та секретарем і завіреним відділом кадрів (вченим секретарем).

2.6. Наукова установа, яка висунула кандидата на здобуття Стипендії, надсилає до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до відповідних центральних органів виконавчої влади, Президії Національної академії наук України, президій національних галузевих академій наук України у двох примірниках пакет документів, зазначених у п. 2.5 цієї Інструкції, разом із клопотанням наукової установи про висунення претендента на отримання Стипендії обсягом до 3 сторінок на офіційному бланку та завіреним відділом кадрів (вченим секретарем) рішенням про затвердження персонального складу вченої ради (докладаються наперед подання та витягу з протоколу засідання вченої ради).

2.7. У разі присудження Стипендії стипендіат протягом місяця особисто надає або надсилає поштою до Комітету з питань науки і освіти завірені ним реквізити особистого банківського рахунку та копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності через релігійні переконання надається копія паспорта громадянина України: 1, 2 сторінки та сторінка з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) для нарахування та перерахування стипендіату Стипендії. Якщо стипендіат не надасть ці документи, то виплата Стипендії Апаратом Верховної Ради України не здійснюватиметься до їх отримання.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

Про затвердження Інструкції з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим

РІШЕННЯ

До протоколу № 103 від 27 лютого 2019 року

Верховна Рада України за поданням Комітету з питань науки і освіти 5 лютого 2019 року прийняла Постанову № 2675-VIII «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим». Цією Постановою, зокрема, засновано 30 премій Верховної Ради України молодим ученим (далі — Премія), розмір кожної з яких становить шістдесят прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня року, наступного за роком подання робіт на отримання Премії, а також затверджені нові Положення про Премію, опис диплома та опис нагрудного знака лауреата Премії.

Відповідно до пункту 2 зазначеного Положення про Премію Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти розробив Інструкцію з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим. Разом з тим питання щодо порядку розгляду документів на присудження Премії, у тому числі порядку формування конкурсної комісії з присудження Премії, доцільно опрацювати із залученням провідних фахівців-експертів.

Потребує також вирішення питання щодо подовження у 2019 році терміну подачі документів на присудження Премії, оскільки відповідно до пункту 3 Положення про Премію наукові установи або організації, заклади вищої освіти, підприємства за рішенням своїх вчених рад до 1 березня включно подають два примірники роботи для присудження Премії за поточний рік, оформлені відповідно до Інструкції, до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, відповідних національних галузевих академій наук України, центральних органів виконавчої влади чи відповідно до місця розташування до визначених органів місцевого самоврядування.

У зв’язку з викладеним Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти вирішив:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим (додаток).

2. Визначити за необхідне подовження терміну подачі у 2019 році документів на присудження Премії:

— згідно з пунктом 3 Положення про Премію науковим установам або організаціям, закладам вищої освіти, підприємствам до 30 квітня 2019 року включно до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, центральних органів виконавчої влади чи відповідно до місця розташування до обласних та Київської міської рад;

— згідно з пунктом 4 Положення про Премію Міністерству освіти і науки України, Національній академії наук України, національним галузевим академіям наук України, центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській радам до 31 травня 2019 року включно до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

3. Взяти до відома, що претендентам на присудження Премії станом на 1 квітня включно року проведення конкурсу має бути менше 40 років, якщо вчений має науковий ступінь доктора наук, або менше 35 років, якщо вчений має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня і не має наукового ступеня доктора наук.

4. Доручити підкомітету з питань наукової та науково-технічної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти протягом місяця підготувати пропозиції та подати на розгляд Комітету проектний склад робочої групи з розроблення порядку розгляду документів на присудження Премії, у тому числі порядку формування конкурсної комісії з присудження Премії. Визначити за доцільне об’єднання цієї робочої групи з робочою групою з розроблення порядку розгляду документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук, у тому числі порядку формування конкурсної комісії з присудження іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук, та звітування стипендіатів.

5. Опублікувати це Рішення Комітету та Інструкцію з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим у газеті Верховної Ради України «Голос України», а також розмістити їх на офіційному веб-сайті Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

6. Надіслати це Рішення Комітету та Інструкцію з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим до Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, відповідних центральних органів виконавчої влади для ознайомлення з ним, використання у роботі та інформування вчених (наукових, науково-технічних, технічних) рад підвідомчих структур, а також до обласних та Київської міської рад для ознайомлення з ним, використання у роботі та широкого залучення молодих науковців регіонів з наукових установ, організацій, закладів вищої освіти та підприємств, у яких відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» діють вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради, до участі у конкурсі на присудження Премії.

7. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти О. В. Співаковського.

Перший заступник Голови Комітету О. В. СПІВАКОВСЬКИЙ.

Інструкція з оформлення і подання документів для присудження Премії Верховної Ради України молодим вченим

«Затверджено»

Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Протокол № 103 від 27.02.2019

Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим» Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти приймає роботи для присудження щорічних Премій Верховної Ради України молодим ученим (далі — Премія) щороку до 1 квітня включно.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Премія запроваджується для молодих учених, які отримали вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень, зокрема за:

відкриті раніше невідомі закономірності, отримані принципово нові наукові результати, розроблені нові наукові теорії та концепції, що одержали практичне підтвердження і визнання в Україні та/або за її межами;

розроблені нові засоби, пристрої, речовини, створені нові штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, здійснені докорінні їх удосконалення або використання за новим призначенням, що підтверджується відповідними патентами, та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

створені нові об’єкти техніки (засоби, пристрої), технологічні процеси, що за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або перевищують його (підтверджується відповідними патентами) та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

створені нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів.

1.2. Присуджується щороку до 30 Премій у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня року, наступного за роком подання робіт на отримання Премії.

1.3. У конкурсі на здобуття Премії можуть брати участь молоді вчені — громадяни України працівники наукових установ, організацій, закладів вищої освіти, підприємств України незалежно від форми власності та підпорядкування (далі — наукова установа), у яких сформовані та діють у відповідності із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» наукові підрозділи та вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради (далі — вчена рада), як індивідуально, так і у складі колективу.

1.4. Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття Премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання роботи і йому має належати значний творчий внесок.

1.5. На здобуття Премії можуть висуватись наукові роботи, опубліковані у закінченій формі не пізніше ніж у попередньому до їх висунення році.

1.6. Вчені, які одноосібно або у складі колективу авторів стали лауреатами премії Президента України для молодих вчених або Державної премії України в галузі науки і техніки, можуть подавати свої нові роботи на Премію виключно за наукові результати, які не увійшли до подань на зазначені премії.

1.7. Премія може присуджуватися авторові (колективу співавторів) один раз.

1.8. Вчена рада не може протягом одного року:

— висувати кандидатуру молодого вченого на отримання іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук та його роботи (або роботи колективу науковців за участю цього вченого) на присудження Премії;

— висувати одну і ту саму роботу на Премію і премію Президента України для молодих вчених або Державну премію України в галузі науки і техніки;

— висувати кілька робіт за участю одного і того ж молодого вченого на Премію.

У разі порушення цих вимог подання не будуть розглядатися.

1.9. Вік осіб, які претендують на здобуття Премії, станом на 1 квітня включно року проведення конкурсу має бути меншим 40 років, якщо вчений має науковий ступінь доктора наук, або менше 35 років, якщо вчений має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня і не має наукового ступеня доктора наук.

2. ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ РОБІТ

2.1. Висунення робіт на присудження Премії проводиться вченими радами наукових установ, у яких усі або хоча б перший вчений із колективу претендентів працює і в яких була здійснена основна частина дослідження, із забезпеченням широкого обговорення, гласності й відкритості.

2.2. Включення осіб до складу колективу, робота якого висувається на присудження Премії, здійснюється за місцем їх роботи вченими радами шляхом таємного голосування. Претенденти на Премію участі в голосуванні не беруть. Вчена рада несе відповідальність за повноту та відповідність оформлення роботи цій Інструкції.

2.3. Рішення про остаточний склад колективу і назву роботи, яка висувається на присудження Премії, приймається в науковій установі, яка висуває роботу для участі у конкурсі зі здобуття Премії, шляхом таємного голосування за кожного претендента окремо, в тому числі представників від інших наукових установ (на підставі рішення вченої ради за місцем їх роботи).

2.4. Наукові установи за рішенням вчених рад з 2 січня до 1 березня включно подають два примірники роботи для присудження Премії за поточний рік, оформлені відповідно до цієї Інструкції, з супровідним листом до Міністерства освіти і науки України (далі МОН України) або відповідно до підпорядкування до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, центральних органів виконавчої влади (далі — Академії та ЦОВВ).

МОН України приймає документи на присудження Премії від підвідомчих наукових установ, а також від наукових установ, які не підпорядковуються Академіям та ЦОВВ.

Усі роботи на присудження Премії можуть також подаватися залежно від місця розташування наукової установи до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад (далі Ради).

Третій примірник роботи на присудження Премії зберігається у вченій раді.

Наукові установи відповідно до підпорядкування та місця розташування за власним вибором подають роботу на присудження Премії виключно до однієї структури:

1) МОН України, або за підпорядкуванням Академії та ЦОВВ;

2) Ради.

2.2. МОН України, Академії та ЦОВВ, Ради розглядають подані їм роботи на присудження Премії та у разі підтримки подають своє рішення з клопотанням про присудження Премії, два примірники роботи та електронні копії визначених документів на флеш-носії із супровідним листом до 1 квітня включно до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за адресою: вул. М. Грушевського, 5, м. Київ-8, 01008.

Роботи, подані з порушенням вимог даної Інструкції, до розгляду не приймаються.

3. ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ

Один примірник роботи на присудження Премії складається з двох томів:

— документи (том 1);

— робота (том 2).

В електронному вигляді на одному флеш-носії подаються:

— коротке резюме українською та англійською мовами (з першого тому);

— лист-подання (з першого тому);

— анотація роботи (з першого тому);

— відомості про претендента (з першого тому);

— реферат наукової праці або опис роботи (з другого тому).

Усі документи оформляються українською мовою, окрім короткого резюме, яке подається також англійською, списку публікацій та самих публікацій, які подаються мовою (мовами) оригіналу, та інших документів відповідно до переліку, які можуть бути іноземною мовою, але подаються разом з перекладом їх на українську мову.

3.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

ДОКУМЕНТІВ ТА РОБОТИ

3.1.1. Документи (том 1) і робота (том 2) подаються у 2 примірниках. Крім того, третій примірник 1-го та 2-го томів зберігається в науковій установі, яка представила роботу на Премію.

3.1.2. Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 сторінок друкованого тексту, оформленого на папері формату А4 шрифтом Times New Roman, розмір — 14, міжрядковий інтервал — 1, поля: верхнє, нижнє — 2 см, праве — 1,5 см, ліве — 3 см.

3.1.3. На першій сторінці кожного тому вказуються:

— повна назва наукової установи або організації, закладу вищої освіти, підприємства відповідно до статуту;

— назва роботи;

— прізвища, імена та по батькові претендентів, їх наукові ступені, вчені звання, місце роботи та займані посади;

— рік подання.

3.1.4. На початку кожного тому робиться опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності. Номери сторінок проставляються по порядку всіх документів праворуч для тому 1 — внизу, для тому 2 — вгорі.

3.1.5. У роботі допускається скорочення лише при повторенні раніше розшифрованих фраз.

3.1.6. При повторному представленні роботи її висунення та оформлення документів проводиться знову.

3.1.7. Роботи, оформлені з порушенням вимог цієї Інструкції, до розгляду не приймаються.

3.2. ДОКУМЕНТИ — ТОМ 1

Документи тому 1 підшиваються у швидкозшивачі в описаній нижче послідовності.

3.2.1. Лист-подання на Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, у якому вказуються прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце роботи кожного претендента, повна назва відповідно до статуту наукової установи, яка висуває роботу, назва роботи, час її початку та закінчення, наукова значимість роботи, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, масштаби реалізації, досягнутий економічний ефект.

Лист-подання обсягом до 5 сторінок друкується на офіційному бланку наукової установи, яка висуває роботу на Премію, підписується керівником.

3.2.2. Дозвіл на оприлюднення відомостей, пов’язаних з інформацією щодо роботи та персональними даними особи, чия робота висувається на участь у конкурсі, з урахуванням вимог законодавства з питань інтелектуальної власності, Закону України «Про захист персональних даних». Дозвіл затверджується керівником наукової установи, яка висуває роботу на Премію (додаток 1).

3.2.3. Анотація роботи (обсягом до 10 сторінок), підписана всіма претендентами на здобуття Премії.

В анотації вказується короткий зміст роботи, наукова новизна, основні науково-технічні результати (обов’язково у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами), практична значимість, обсяг впровадження роботи, досягнутий ефект, кількість публікацій, зокрема у міжнародних журналах (а також загальна кількість посилань на публікації авторів та h-індекс авторів згідно з базами даних Web of Science, Scopus, Google Scholar та інших), патентів (окремо вказуються патенти на винахід і на корисну модель), в т. ч. міжнародних, авторських свідоцтв та інша інформація, яка характеризує роботу.

Якщо робота подається повторно (подавалася раніше, але не була премійована), то в анотації відображається розвиток, який вона отримала з часу попереднього висування.

3.2.4. Коротке резюме роботи, в якому вказується назва роботи, прізвища та ініціали претендентів, їх посади з повною назвою місця роботи, коротка характеристика роботи, кількість та тип публікацій за роботою, підписується претендентами. Резюме подається українською та англійською мовами на одній сторінці кожне.

3.2.5. Витяг з протоколу (протоколів) засідання вченої ради про висунення роботи та авторського колективу на Премію, де вказується її назва, прізвища всіх претендентів та хід обговорення. Витяг з протоколу підписується головуючим на засіданні та секретарем і завіряється відділом кадрів (вченим секретарем).

3.2.6. Матеріали попереднього обговорення роботи (завірені копії протоколів, рішень, рекомендацій на підтримку роботи про висунення).

3.2.7. Довідка про творчий внесок у роботу кожного претендента окремо (на 1—2 сторінках), де вказується посада під час виконання роботи і конкретний творчий внесок у подану роботу, основні теоретичні та практичні результати, які увійшли в зазначену роботу, кількість і тип публікацій за темою роботи, загальна кількість посилань на публікації та h-індекс (згідно з базами даних Web of Science, Scopus, Google Scholar та іншими).

Довідка підписується претендентом і завіряється відділом кадрів (вченим секретарем).

У випадку, коли довідка про творчий внесок оформляється не за місцем роботи претендента, документи повинні бути доповнені листом наукової установи, де він працює, за підписом керівника цієї наукової установи.

3.2.8. Відомості про претендента, завірені відділом кадрів (вченим секретарем) (Додаток 2). Якщо після представлення роботи змінились відомості про претендента, то про це потрібно протягом двох тижнів повідомити Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти.

3.2.9. Особовий листок з обліку кадрів усіх претендентів на присудження Премії, завірений відділом кадрів за місцем їх роботи.

3.2.10. Дані про цитування усіх праць, що включені до роботи (додаток 3).

3.2.11. Згода на збір та обробку персональних даних кожного претендента (додаток 4).

3.3. РОБОТА — ТОМ 2

Матеріали роботи тому 2 прошиваються та переплітаються ледерином, вони розміщуються в описаній нижче послідовності.

3.3.1. Робота може бути подана у вигляді:

— реферату наукової праці (циклу наукових праць) обсягом до 20 сторінок за підписом усіх претендентів із доданим до нього переліком монографій, підручників, інших книг та статей, які входять до праці, із зазначенням коли і де вони були опубліковані.

Монографії, підручники, інші книги (або завірені їх копії) подаються окремо в папці як додаток до тому 2 і після конкурсу залишаються у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти або передаються до бібліотечних фондів.

— опису роботи за підписом усіх претендентів, у якому викладаються її зміст, результати та висновки, відмічаються отримані вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень відповідно до пункту 1.1. цієї Інструкції.

3.3.2. До складу тому 2 також можуть включатися за наявності:

— анотації українською мовою обсягом до 2 сторінок кожної монографії, підручника чи іншої книги, копії основних статей, які входять до праці або мають відношення до роботи, завірені відділом кадрів (вченим секретарем);

— копії авторських свідоцтв, патентів, документів про випробування і впровадження роботи у виробництво. Документи іноземними мовами подаються разом з перекладом їх українською мовою та завіряються підписом претендента;

— довідка про економічну ефективність, одержану від впровадження роботи у виробництво. Довідка підписується керівником підприємства, організації (установи), де здійснено це впровадження. Документи іноземними мовами подаються разом з перекладом їх українською мовою та завіряються підписом претендента;

— довідка про апробацію роботи на наукових форумах (у т. ч. перелік надрукованих матеріалів конференцій та тез доповідей) за підписом усіх претендентів.

Додатки у PDF читайте тут.